پایانامه با عنوان : بررسی تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران92

A cardboard space rocket launching with crumped paper as clouds of smoke on a blue background.

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

1-10- روش تجزیه و تحلیل داده ها

داده ها و اطلاعات گردآوری شده از طریق پرسشنامه پس از مطالعه و تلخیص اطلاعات موجود، از طریق نرم افزار SPSS  [1] مورد آزمون قرار می گیرند.در پژوهش حاضر، هم از آمار توصیفی و هم آمار استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده ها بهره گیری خواهد گردید. برای مطالعه متغیرهای جمعیت شناختی از آمار توصیفی بهره گرفته گردید و از آزمون کولموگورف-اسمیرنف جهت تعیین نوع توزیع متغیرها ، آزمون پیرسون پس از نرمال شدن داده ها جهت تاثیر متغیرهای هوش عاطفی و مولفه هایش بر عملکرد شغلی کارکنان ، آزمون T دو متغیره جهت مقایسه هوش عاطفی ، عملکرد زنان و مردان و عملکرد متاهلین و مجردین ، همچنین آزمون آنالیز واریانس (ANOVA) چند متغیره جهت مقایسه عملکرد سطوح تحصیلی کارکنان در تایید یا رد فرضیه ها بهره گیری گردید و از این طریق نتایج حاصله از مشاهده نمونه انتخابی به جامعه تعمیم داده می گردد.

1-11- جامعه آماری

جامعۀ آماری مورد نظر شامل 447 نفر از کارکنان ادارۀ کل بیمۀ سلامت استان تهران می باشد که با سطوح تحصیلی مختلف و به صورت رسمی و غیر رسمی خدمت می کنند.

 

1-12- قلمرو پژوهش

1-12-1- قلمرو موضوعی: پژوهش حاضر به مطالعه تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد کارکنان        می پردازد که در قلمرو علوم رفتاری و مدیریت منابع انسانی قرار دارد.

1-12-2- قلمرو مکانی: قلمرو مکانی این پژوهش ادارۀ کل بیمۀ سلامت استان تهران می باشد.

1-12-3-قلمرو زمانی: قلمرو زمانی این پژوهش ، بهار و تابستان سال 1392 می باشد.

1-13- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی

1-13-1-هوش :

توانایی دریافت و درک حقیقت و شرایط و ارتباطات و استدلال درمورد آنها(گلمن،1995 :11)

1-13-2-عاطفه :

در فرهنگهای لغت تعاریف گوناگون از عواطف هست . در فرهنگ لغت آکسفورد معنای لغوی عاطفه چنین می باشد : ” هر تحرک در ذهن ، احساس ، هر حالت ذهنی قدرتمند یا تهییج شده ” واژه عاطفه [2] از فعل لاتین Emovere به معنای حرکت و جنبش ریشه گرفته می باشد .

افلاطون[3] از نخستین کسانی بود که عاطفه را از جنبه های ابتدایی و حیوانی ماهیت بشر و در تضاد با تعقل معرفی نمود.امروزه هم رگه هایی از این پدیده که عاطفه تفکر منطقی را متزلزل می سازد هنوز باقی مانده می باشد (حاجی زاده ، 1381 : 34)

تعریف دیگری که از عواطف در فرهنگ لغت راندم هاوس( 1973 : 270) آمده ، عاطفه را نوعی حالت احساسی یا هیجانی می داند که خودآگاه و ارادی می باشد و طی آن حالتهایی زیرا شادی ، غم ، غصه ، ترس ، تنفر و … تجربه می شوند و با حالتهایی زیرا شناخت یا انگیزش و اراده تفاوت دارند(سیاروچی[4] و دیگران،1384 : 4)

و هدایت گروهها و افراد(رهبری) ، کارکردن با دیگران در مقابل اهداف مشترک(مشارکت) ، همکاری مبتنی بر اعتماد و ایجاد گروههای همکار در تعقیب اهداف مشترک (بلیس ، 2001 : 10-1)

1-13-9-عملکرد:

عبارت می باشد از به نتیجه رساندن وظایفی که از طرف سازمان بر عهدۀ نیروی انسانی گذاشته شده می باشد.( کاسیو [5], 1989 :304)در این پژوهش تعریف عملیاتی عملکرد کارکنان بر اساس مدل اچیو می باشد این مدل به وسیلۀ هرسی و گلداسمیت به مقصود کمک به مدیران در تعیین علت وجود معضلات عملکرد و به وجودآوردن استراتژی های تغییر، جهت حل این معضلات طرح ریزی گردید. این دو هفت متغیر مربوط به مدیریت عملکرد اثربخش را از میان بقیه برگزیدند: توانایی، درک، طرفداری سازمانی، انگیزه، بازخورد، اعتبار و محیط.

[1]– Statistical Package For The Social Sciences

[2]-Emotion

[3]-Platto

[4]Ciarrochi

[5]– Cascio

 مطالعه تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد:مطالعه تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران