پایانامه در رابطه با : بررسی تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران۹۲

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

 

۱-۴- اهداف پژوهش

هدف پژوهشگر از انجام این پژوهش عبارت می باشد از :

۱- شناسایی زمینه های لازم برای افزایش هوش هیجانی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران

۲- مطالعه اهمیت تاثیر هوش هیجانی بر بهبود عملکرد کارکنان اداره کل

۳- مقایسه هوش هیجانی کارکنان زن و مرد اداره کل

۴- مطالعه تاثیر خودآگاهی بر عملکرد کارکنان اداره کل

۵- مطالعه تاثیر خودتنظیمی بر عملکرد کارکنان اداره کل

۶- مطالعه تاثیر خودانگیزی بر عملکرد کارکنان اداره کل

۷- مطالعه تاثیر مهارتهای اجتماعی بر عملکرد کارکنان اداره کل

۸- مطالعه تاثیر آگاهی اجتماعی بر عملکرد کارکنان اداره کل

۹- ایجاد یک بستر مناسب برای بهبود و گسترش هوش هیجانی مطلوب میان کارکنان اداره کل

۱۰- ارائه راهکارهایی بر تسهیل ایجاد تاثیر مناسب هوش هیجانی بر عملکرد کارکنان اداره کل.

۱-۵- متغیرهای پژوهش

در فرضیۀ اصلی، متغیر مستقل، هوش عاطفی می باشد که برای عملیاتی کردن آن از مدل شایستگیهای عاطفی دانیل گلمن [۱] بهره گیری می گردد و دارای ابعاد ۵ گانه ذیل می باشد:

۱-خودآگاهی   ۲-خود تنظیمی   ۳-خودانگیزی    ۴-آگاهی اجتماعی   ۵-مهارتهای اجتماعی.

۱-۸- روش نمونه گیری

از آنجا که جامعۀ آماری این پژوهش کلیۀ کارکنان ادارۀ کل بیمۀ سلامت استان تهران می باشد لذا به روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده انجام می پذیرد.

۱-۹- روش گردآوری اطلاعات

روشهای جمع آوری اطلاعات در این پژوهش روش مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه می باشد.

[۱]-Goleman

 مطالعه تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد:مطالعه تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران