پایانامه در مورد : بررسی تاثیرات میانجی¬گری سبک رهبری تحول¬گرا بر رابطه بین هوش هیجانی مدیران و استرس شغلی کارمندان (مطالعه موردی در بیمارستان¬های خصوصی منطقه ۵ تهران)۹۳

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تاثیرات میانجی­گری سبک رهبری تحول­گرا بر ارتباط بین هوش هیجانی مدیران و استرس شغلی کارمندان (مطالعه موردی در بیمارستان­های خصوصی منطقه ۵ تهران)

تکه ای از متن پایان نامه :

ﺣﺎل اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ ﻣﻲ­ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺒﻌﺎت ﺟﺴﻤﻲ و رواﻧﻲ ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺑﺎر آورد. می­ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺮاﺳﺎس مطالعات انجام شده اﺳﺘﺮس ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ اﻓﺮاد در ﺣﻴﻦ ﻛﺎر، ﻧﻴﺮوی ﺟﺴﻤﻲ، رواﻧﻲ و ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن را ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺳﺎﺧﺘﻪ و آن­ها را از ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﺎدل ﺧﺎرج ﻣﻲ­ﺳﺎزد، ﺳﭙﺲ شرایط ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدﻟﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه، ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﻲ­ﺷﻮد (گل­پرور و همکاران، ۱۳۹۲). از آنجایی که پرستاران دامنه وسیعی از استرس­زاهای کاری را به علت نوع حرفه خود که نیاز به سطح بالایی از مهارت، کار تیمی در موقعیت­های مختلف، تامین مراقبت ۲۴ ساعته و وجود بار عاطفی، تجربه می­کنند (McVicar, 2013) و با در نظر داشتن اینکه شغل آنان مستقیما با حیات و سلامت بیماران ارتباط دارد، مطالعه عوامل موثر بر استرس شغلی پرستاران یکی از مهمترین موضوعات در بیمارستان­ها می­باشد. از این رو با در نظر داشتن مطالعات گذشته ارتباط بین هوش­ هیجانی مدیران و استرس شغلی کارمندان با در نظر داشتن رهبری تحول­گرا مورد کنکاش قرار می­گیرد.

  • اهداف پژوهش

براساس مطالب یاد شده در اظهار مسئله و اهمیت موضوع پژوهش، هدف کلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین هوش هیجانی و استرس شغلی و همچنین تعیین تأثیر میانجی­گری رهبری تحول­گرا در ارتباط بین این دو متغیر می باشد. پس نُه هدف ویژه برای مطالعه پژوهش حاضر طراحی می­شوند که به قرار زیر هستند:

 

  • سنجش میزان استرس شغلی کارمندان در بیمارستان­های خصوصی منطقه ۵ تهران
  • سنجش میزان هوش­ هیجانی مدیران در بیمارستان­های خصوصی منطقه ۵ تهران
  • سنجش میزان مولفه­های هوش­ هیجانی مدیران در بیمارستان­های خصوصی منطقه ۵ تهران
  • سنجش میزان رهبری تحول­گرا در بیمارستان­های خصوصی منطقه ۵ تهران
  • سنجش میزان مولفه­های رهبری تحول­گرا در بیمارستان­های خصوصی منطقه ۵ تهران
  • تعیین ارتباط بین هوش هیجانی مدیران و استرس شغلی کارمندان در بیمارستان­های خصوصی منطقه ۵ تهران
  • تعیین ارتباط بین مولفه­های هوش هیجانی مدیران و استرس شغلی کارمندان در بیمارستان­های خصوصی منطقه ۵ تهران

 مطالعه تاثیرات میانجی¬گری سبک رهبری تحول¬گرا بر ارتباط بین هوش هیجانی مدیران و استرس شغلی کارمندان (مطالعه موردی در بیمارستان¬های خصوصی منطقه ۵ تهران)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه :مطالعه تاثیرات میانجی­گری سبک رهبری تحول­گرا بر ارتباط بین هوش هیجانی مدیران و استرس شغلی کارمندان (مطالعه موردی در بیمارستان­های خصوصی منطقه ۵ تهران)