پایان‌نامه‌ مخابرات-سیستم:شبیه‌سازی و تحلیل حمله‌ها بر روی بخش خانگی شبکه‌ی BPLC و ارائه ی پیشنهاد برای پیشگیری و کاهش …

Arrows on abstract background
استاد راهنما:
دکتر محمود احمدیان عطاری

 
استاد مشاور:
مهندس حسین دلربائی
 
 
 
زمستان ۱۳۹۳
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست عنوان ها
۱- پیش گفتار ………………………………………………………………………………………………………………….. ۱
۱-۱ پپش گفتار ……………………………………………………………………………………………………………….. ۲
۱-۲ چشم انداز صد ساله ی دنیا در رابطه با USG ……………………………………………………………………. 4
۱-۳ معرفی BPLC ………………………………………………………………………………………………………….. 5
۱-۴ چالش امنیتی ……………………………………………………………………………………………………………. ۷
۱-۵ بررسی نقاط آسیب پذیر شبکه در بخش خانگی ………………………………………………………………. ۹
۲- نیاز های امنیتی مقدماتی ………………………………………………………………………………………….. ۱۶
۲-۱ نیازمندی های امنیتی …………………………………………………………………………………………………. ۱۷
۲-۲ قسمت اول – PKI …………………………………………………………………………………………………… 21
۲-۲-۱ استانداردسازی PKI ……………………………………………………………………………………………… 25
۲-۲-۲ امنیت خودکار بر مبنای لنگر های اعتماد ……………………………………………………………………. ۲۶
۲-۲-۳ افزودن ویژگی های بیش تر به گواهی نامه ها ………………………………………………………………… ۲۷
۲-۲-۴ اضافه کردن ابزارهای PKI که مختص شبکه ی توزیع هوشمند هستند………………………………………. ۲۸
۲-۳ قسمت دوم – رایانش مطمئن …………………………………………………………………………………….. ۲۸
۲-۴ سایر اجزاء ساختاری ……………………………………………………………………………………………….. ۳۳
۲-۴-۱ ساختار کلی ………………………………………………………………………………………………………. ۳۳
۲-۴-۲ حوزه ی شبکه های بی سیم …………………………………………………………………………………….. ۳۵
۲-۴-۳ نقشه ی پاسخ به رویداد ………………………………………………………………………………………… ۳۶
۲-۴-۴ دامنه ی تاثیر پذیری دستگاه………………………………………………………………………………………. ۳۷
۳- بررسی نفوذ از طریق فضای تبادل اطلاعات و فرضیات مقدماتی شبیه سازی ………….. ۳۹
۳-۱ تشخیص نفوذ در شبکه ی توزیع هوشمند ……………………………………………………………………… ۴۰
۳-۲ طراحی سامانه …………………………………………………………………………………………………………. ۴۰
۳-۲-۱ ساختار شبکه …………………………………………………………………………………………………….. ۴۰
۳-۲-۲ پیمانه های IDS ………………………………………………………………………………………………….. 43
۳-۲-۳ الگوی شبکه ی تورینه و الگوریتم مسیریابی بهینه …………………………………………………………. ۴۵
۳-۲-۴ SVM برای دسته بندی نفوذ ها …………………………………………………………………………………. ۴۸
۳-۲-۵ الگوریتم دسته بندی انتخاب تولید مثلی برای تشخیص نفوذ …………………………………………….. ۴۹
۳-۲-۶ مجموعه داده و پیش پردازش ………………………………………………………………………………… ۵۳
۴- شبیه سازی و نتایج بهره برداری شده ……………………………………………………………………….. ۶۲
۴-۱ توزیع حمله های احتمالی در لایه های مختلف IDS ………………………………………………………… 63
۴-۲ توپولوژی شبکه و بهینه سازی الگوریتم مسیریابی آن ……………………………………………………… ۶۴
۴-۳ تشخیص نفوذ با بهره گرفتن از IDS ………………………………………………………………………………….. 71
۴-۴ نتایج شبیه سازی و بحث در مورد آن ها ……………………………………………………………………….. ۷۳
۵- نتیجه گیری و پیشنهاد ها …………………………………………………………………………………………… ۷۶

  •  سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های مقطع ارشد می باشد برای جستجو در بقیه پایان نامه ها می توانید کلمه کلیدی مورد نظر خود را در سایت جستجو نمایید:

     
    Widget not in any sidebars
       

۵-۱ نتیجه گیری و بحث های پیش رو ………………………………………………………………………………… ۷۷
فهرست مرجع ها …………………………………………………………………………………………………………… ۷۹
پیوست الف) تصاویری از شبیه سازی با نرم افزار Weka ………………………………………………… 84
پیوست ب) کد های مربوط به الگوریتم مسیریابی بهینه ی primal-dual و الگوریتم های دسته بندی کننده ی AIS …………………………………………………………………………………………….. 88
پیوست ج) نمایش مجموعه داده ی NSLKDD در قالب ویژگی های آن ………………… ۹۷
پیوست د) نمودارهای آماری از پیشرفت پروژه ی BPLC در کشورهای عضو OECD ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 99
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست جدول ها
جدول ۱-۱ بررسی حضور فناوری BPLC در کشور های پیشرفته تا سال ۲۰۰۷ میلادی …………………..۶
جدول ۲-۱ قابلیت های لایه ی ۲ بی سیم ……………………………………………………………………………….. ۲۰
جدول ۳-۱ حذف نمونه های اضافی در مجموعه داده ی آموزشی …………………………………………….. ۵۴
جدول ۳-۲ حذف نمونه های اضافی در مجموعه داده ی آزمایشی…………………………………………….. ۵۴
جدول ۳-۳ ویژگی های مجموعه داده ی NSL-KDD …………………………………………………………… 55
جدول ۳-۴ مفهوم ویژگی های مجموعه داده ی NSL-KDD ………………………………………………….. 55
جدول ۳-۵ حمله های گنجانیده شده در مجموعه داده ی NSL-KDD ……………………………………… 58
جدول ۴-۱ جدول مسیریابی ارتباطات میان گره ها ………………………………………………………………… ۶۹
جدول ۴-۲ مسیریابی داده ی دسته بندی نشده ی محلی به IDSهای لایه ی بالاتر…………………………….. ۶۹
جدول۴-۳ پارامترهای تاثیر گذار و مقادیر بهینه شده در دو الگوریتم AIS……………………………………. 72
جدول ۴-۴ مقادیر FPR، FNR و DR کل برای IDS ها …………………………………………………………. ۷۵
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست شکل ها و نمودار ها
شکل ۱-۱ چارچوب مفهومی از شبکه های توزیع هوشمند ………………………………………………………… ۳
شکل ۱-۲ مناطقی از ایالات متحده­ی امریکا که شبکه ی USG در آن ها پیاده­سازی شده است…………. ۵
شکل ۱-۳ مقایسه ی هزینه ی اجرا و پیاده سازی BPLC در مقابل سایر فناوری های ارتباطی ……………… ۷
شکل ۲-۱ فرآیند پایه ی PKI ……………………………………………………………………………………………… 22
شکل ۲-۲ الگوی رایانش مطمئن ………………………………………………………………………………………… ۲۹
شکل ۲-۳ الگو ی قراردادی منطقی شبکه ی هوشمند ………………………………………………………………. ۳۴
شکل ۲-۴ نقشه ی پاسخ به رویداد ……………………………………………………………………………………… ۳۶
شکل ۳-۱ ساختار امنیتی شبکه ی سه لایه و نقاط تحت تاثیر حمله ……………………………………………… ۴۲
شکل۳-۲ ساختار پیمانه ی تحلیل گر برای بخش HAN…………………………………………………………….. 44
شکل ۳-۳ الگوی سامانه ی تشخیص نفوذ برای بخش HAN …………………………………………………….. 44
شکل۳-۴ الگوی سامانه ی تشخیص نفوذ برای بخش NAN ……………………………………………………… 45
شکل۳-۵ الگوی سامانه ی تشخیص نفوذ برای بخش WAN …………………………………………………….. 45
شکل ۴-۱ شکل یک شبکه ی BPLC کوچک در محیط خانگی از دید قدرت ………………………………۶۴
شکل ۴-۲ شکل یک شبکه ی BPLC کوچک در محیط خانگی از دید قدرت ………………………………۶۵
شکل ۴-۳ شکل یک شبکه ی BPLC کوچک در محیط خانگی برای تحلیل شبکه ای ……………………۶۶
شکل ۴-۴ نحوه ی انتخاب مسیریابی بهینه در سامانه ی تشخیص نفوذ ……………………………………………..۶۸
شکل ۴-۵ شکل مسیریابی داده ی دسته بندی نشده ی محلی به IDSهای لایه ی بالاتر …………………………..۷۰
شکل ۴-۶ نتایج نهایی مقایسه ی IDSهای از نوع AIS و SVM در شبیه سازی ……………………………………۷۴
در این پایان نامه به منظور سهولت و کوتاه­تر شدن متن، از اختصارهای زیر استفاده شده است:
استاندارد رمزنگاری سه­گانه­­ی­ داده                                 (Triple Data Encryption Standard) 3DES
احراز هویت، مُجاز شناسی، و حساب­رسیAAA (Authentication, Authorization, and Accounting)
استاندار پیشرفته ی رمزنگاری                                              (Advanced Encryption Standard) AES
سامانه ی ایمنی مصنوعی                                                                     (Artificial Immune System) AIS
زیرساختار کنتور پیشرفته                                                  (Advanced Metering Infrastructure) AMI
پیمانه ی تحلیل گر                                                                                               (Analysis Module) AM
انتقال داده ی پهن­باند از طریق خطوط قدرت       (Broadband Power Line Communication) BPLC
مرجع صادر کننده­ گواهی­نامه                                                                    CA (Certificate Authority)
کنترل کننده ی دسترسی مرکزی                                                       (Central Access Controller) CAC
پیمانه ی کنترلی                                                                                         (Controlling Module) CM
منع در خدمت                                                                                          (Denial of Service) DoS
پیمانه ی قطعه بندی داده                                                                 (Data Segmentation Module) DSM
شرکت های تامین خدمات و انرژی                               (Energy and Service Corporations) E&SC
سامانه ی توزیع انرژی                                                                   (Energy Distribution System) EDS
پردازنده ی سر جلویی                                                                                (Front-End Processor) FEP
سامانه­ی مکان­یابی جهانی                                                           GPS (Global Positioning System)
سامانه­ی راه­اندازی با قابلیت اطمینان بالا                                                     (High Assurance Boot) HAB
شبکه ی حوزه ی خانگی
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

 

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :       ****      [email protected].com