پایان نامه ارزیابی عملکرد HSE/اهداف HSE

0 Comments

ثبت خطرات و تأثيرات

شركت بايستي نسبت به نگهداري روش‏هاي‏اجرايي براي ثبت خطرات و اثرات (مزمن يا حاد) كه در ارتباط با ايمني، بهداشت و محيط‏زيست شناسايي شده و همچنين فهرست اقدامات در جريان براي كاهش آنها اقدام نموده و سيستم‏ها و روش‏‌هاي‏اجرايي بحراني مرتبط با HSE را شناسايي نمايد.

شركت بايستي نسبت به نگهداري روش‏هاي‏اجرايي براي ثبت الزامات قانوني و كدهاي قابل كاربرد در مورد جنبه‏هاي HSE كه در ارتباط با عمليات، محصولات و خدماتش مي‏باشد و همچنين حصول اطمينان نسبت به تطابق با اين الزامات، اقدام نمايد.

4-4- اهداف و معيارهاي عملکرد

شركت بايستي نسبت به نگهداري روش‏هاي‏اجرايي براي ايجاد اهداف مشروح HSE  و معيارهاي عملکرد در سطوح مرتبط اقدام نمايد. چنين اهداف و معيارهاي عملکردي بايستي با در نظر گرفتن خط‏مشي، اهداف استراتژيك HSE، ريسك‌هاي HSE و نيازهاي عملياتي و تجارِي توسعه داده شوند. اين اهداف بايستي كمي بوده، و هر جا عملي باشد، با زمان‏بندي تعريف شده شناسايي شوند، آنها همچنين بايستي واقع‏بينانه و دست‌يافتني باشند.

به منظور پيگیري ارزيابي ريسك شركت بايستي نسبت به نگهداري روش‏‌هاي‏اجرايي براي تنظيم معيارهاي عملکرد براي فعاليت‌ها و وظايف بحراني HSE اقدام نمايد تا استاندارد مورد قبول براي عملكرد آنها به صورت مكتوب وجود داشته باشد. همچنين در فواصل زماني معين بايستي ارتباط مستمر و تناسب اين معيارها مورد بازنگري قرار گيرد.

5-4- اقدامات كاهش ريسك

شركت بايستي نسبت به نگهداري روش‏هاي‏اجرايي براي انتخاب، ارزيابي و پياده‏سازي اقداماتي براي كاهش ريسك‌ها و تأثيرات آنها اقدام نمايد. اقدامات كاهش ريسك بايستي هم شامل پيشگيري از رويدادها (يعني كاهش احتمال وقوع) باشد و هم تأثيرات مزمن و حاد آن را كاهش دهد (يعني كاهش نتايج). اقدامات پيشگيرانه از قبيل اطمينان يافتن از يكپارچگي سرمايه بايستي تا جايي‏كه ممكن است مورد تاكيد قرار گيرد.

اقدامات کاهشي بايستي شامل قدم‏هايي براي جلوگيري از روند توسعه موقعيت‌هاي غيرعادي و كاهش تأثيرات سوء بر بهداشت، ايمني و محيط زيست و نهايتأ اقدامات مربوط به مقابله با وضعيت اضطراري براي بازيابي باشد. اقدامات مؤثر كاهش ريسك و پيگيري آنها نيازمند تعهد عيني مديريت و سرپرستي در واحدهاي عملياتي و همچنين درك و تعلق خاطر كاركنان عملياتي مي‌باشد.

در تمامي موارد، اقدامات بايستي براي کاهش ريسک به يک سطح فرضي، حداقل ميزان منطقي و عملي، انجام گيرد، كه بيانگر ساير عوامل نظير شرايط منطقه و محيط، تعادل بين هزينه و سود و  وضعيت فعلي شركت از نقطه‌نظر دانش علمي و فني مي‏باشد.

روش‏هاي‏اجرايي بايستي در محل براي موارد ذيل وجود داشته باشد:

  • تعيين اقدامات پيشگيرانه و كاهشي براي فعاليت‌هاي خاص، محصولات و خدماتي كه شامل ريسك‌هاي بالقوه HSE مي‌باشند.
  • ارزيابي مجدد فعاليت‌ها براي اطمينان از اينكه اقدامات پيشنهادي منجر به کاهش ريسک شده یا اهداف مرتبط به آن حاصل گردیده است.
  • پياده‏سازي، مستند نمودن و ارتباط با اقدامات كاهش ريسك كاركنان موقتي و دائمي كليدي و همچنين پايش اثربخشي آنها.
  • توسعه اقدامات مرتبط مانند طرح‌هاي مقابله با وضعيت‌ اضطراري (بخش 5-5 را ببينيد) براي رهايي از رويدادها و کاهش تأثيرات آنها.
  • شناسايي خطرات ناشي از اقدامات پيشگيرانه، كاهشي و بازيابي.
  • ارزيابي قابليت پذيرش نتايج ريسک‌ها و تأثيرات آنها در مقابل معيارهاي از پيش تعيين شده.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

ایجاد ساختاری برای ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران در پروژه‌های عمرانی (با مطالعه موردی پیمانکاران سازمان مهندسی و عمران شهر تهران))