پایان نامه ارزیابی عملکرد HSE/اهداف HSE

ثبت خطرات و تأثیرات

شرکت بایستی نسبت به نگهداری روش‏های‏اجرایی برای ثبت خطرات و اثرات (مزمن یا حاد) که در ارتباط با ایمنی، بهداشت و محیط‏زیست شناسایی شده و همچنین فهرست اقدامات در جریان برای کاهش آنها اقدام نموده و سیستم‏ها و روش‏‌های‏اجرایی بحرانی مرتبط با HSE را شناسایی نماید.

شرکت بایستی نسبت به نگهداری روش‏های‏اجرایی برای ثبت الزامات قانونی و کدهای قابل کاربرد در مورد جنبه‏های HSE که در ارتباط با عملیات، محصولات و خدماتش می‏باشد و همچنین حصول اطمینان نسبت به تطابق با این الزامات، اقدام نماید.

۴-۴- اهداف و معیارهای عملکرد

شرکت بایستی نسبت به نگهداری روش‏های‏اجرایی برای ایجاد اهداف مشروح HSE  و معیارهای عملکرد در سطوح مرتبط اقدام نماید. چنین اهداف و معیارهای عملکردی بایستی با در نظر گرفتن خط‏مشی، اهداف استراتژیک HSE، ریسک‌های HSE و نیازهای عملیاتی و تجارِی توسعه داده شوند. این اهداف بایستی کمی بوده، و هر جا عملی باشد، با زمان‏بندی تعریف شده شناسایی شوند، آنها همچنین بایستی واقع‏بینانه و دست‌یافتنی باشند.

به منظور پیگیری ارزیابی ریسک شرکت بایستی نسبت به نگهداری روش‏‌های‏اجرایی برای تنظیم معیارهای عملکرد برای فعالیت‌ها و وظایف بحرانی HSE اقدام نماید تا استاندارد مورد قبول برای عملکرد آنها به صورت مکتوب وجود داشته باشد. همچنین در فواصل زمانی معین بایستی ارتباط مستمر و تناسب این معیارها مورد بازنگری قرار گیرد.

۵-۴- اقدامات کاهش ریسک

شرکت بایستی نسبت به نگهداری روش‏های‏اجرایی برای انتخاب، ارزیابی و پیاده‏سازی اقداماتی برای کاهش ریسک‌ها و تأثیرات آنها اقدام نماید. اقدامات کاهش ریسک بایستی هم شامل پیشگیری از رویدادها (یعنی کاهش احتمال وقوع) باشد و هم تأثیرات مزمن و حاد آن را کاهش دهد (یعنی کاهش نتایج). اقدامات پیشگیرانه از قبیل اطمینان یافتن از یکپارچگی سرمایه بایستی تا جایی‏که ممکن است مورد تاکید قرار گیرد.

اقدامات کاهشی بایستی شامل قدم‏هایی برای جلوگیری از روند توسعه موقعیت‌های غیرعادی و کاهش تأثیرات سوء بر بهداشت، ایمنی و محیط زیست و نهایتأ اقدامات مربوط به مقابله با وضعیت اضطراری برای بازیابی باشد. اقدامات مؤثر کاهش ریسک و پیگیری آنها نیازمند تعهد عینی مدیریت و سرپرستی در واحدهای عملیاتی و همچنین درک و تعلق خاطر کارکنان عملیاتی می‌باشد.

در تمامی موارد، اقدامات بایستی برای کاهش ریسک به یک سطح فرضی، حداقل میزان منطقی و عملی، انجام گیرد، که بیانگر سایر عوامل نظیر شرایط منطقه و محیط، تعادل بین هزینه و سود و  وضعیت فعلی شرکت از نقطه‌نظر دانش علمی و فنی می‏باشد.

روش‏های‏اجرایی بایستی در محل برای موارد ذیل وجود داشته باشد:

  • تعیین اقدامات پیشگیرانه و کاهشی برای فعالیت‌های خاص، محصولات و خدماتی که شامل ریسک‌های بالقوه HSE می‌باشند.
  • ارزیابی مجدد فعالیت‌ها برای اطمینان از اینکه اقدامات پیشنهادی منجر به کاهش ریسک شده یا اهداف مرتبط به آن حاصل گردیده است.
  • پیاده‏سازی، مستند نمودن و ارتباط با اقدامات کاهش ریسک کارکنان موقتی و دائمی کلیدی و همچنین پایش اثربخشی آنها.
  • توسعه اقدامات مرتبط مانند طرح‌های مقابله با وضعیت‌ اضطراری (بخش ۵-۵ را ببینید) برای رهایی از رویدادها و کاهش تأثیرات آنها.
  • شناسایی خطرات ناشی از اقدامات پیشگیرانه، کاهشی و بازیابی.
  • ارزیابی قابلیت پذیرش نتایج ریسک‌ها و تأثیرات آنها در مقابل معیارهای از پیش تعیین شده.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

ایجاد ساختاری برای ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران در پروژه‌های عمرانی (با مطالعه موردی پیمانکاران سازمان مهندسی و عمران شهر تهران))