پایان نامه ارشد:مطالعه اثرات آنتی اکسیدانی و آنتی گلایکشنی جاسمونیک اسید و الاجیک اسید در بافت …

اسید الاجیک ماده ایی است که اولین بار در سال ۱۸۳۱ توسط شیمی دانی به نام هنری براکونت کشف شد اسید الاجیک در ۴۶ نوع میوه و سبزیجات یافت میشود و یک هورمون گیاهی و یک آنتاگونیست قوی است که دارای اثرات انتی اکسیدانی و انتی گلایکشنی میباشد و در حفاظت سلول از پراکیداسیون چربی و رادیکال های آزاد نقش دارد .دارای فرمول شیمیایی C14H6O8 و دارای جرم مولی ۳۰۲ gr/mol است.
اسید جاسمونیک عضوی از رده جاسموناتها و یک هورمون گیاهی است بزرگترین وظیفه اسید جاسمونیک در تنظیم کردن رشد گیاه است که شامل ممانعت از رشد, پیری و ریزش برگ گیاه میباشد. دارای فرمو شیمیایی C12H8O3 و جرم مولی ۲۱۰٫۲۷ gr/mol و دمای جوش۱۶۰ درجه ی سانتیگراد میباشد. هدف از انجام این پژوهش بررسی غلظتهای مختلف اسید الاجیک و اسید جاسمونیک بر روی فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانی و برخی شاخص های بیوشیمیایی در بافت ریه موش سوری و کسب اطلاعات درباره اینکه این دو ماده شیمیایی در چه غلظتی تاثیرات آنتی اکسیدانی و آنتی گلایکشنی دارند می باشد . روش تحقیق براساس روش تجربی است ابتدا محیط کشت بافت ریه (MLCM) تهیه شده و پس از۲۴ ساعت انکوباسیون بافت از انکوباتور خارج و محتوای پتری ها تحت شرایط استریل به لوله های پلاستیکی دردار (فالکون) منتقل میشوند و بعد از هموژناسیون نسبت به اندازه گیری شاخص های بیوشیمیایی اقدام می گردد. سپس سنجش میزان فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانی و مقدار برخی شاخص های بیوشیمیایی به روش HPLC و اسپکتروفتومتری انجام شد.
آزمایشات با سه تکرارانجام گردید و محاسبه میانگین و انحراف معیار نتایج انجام و مقایسه انها با آزمون SSPSو ANOVA test در سطح معنی دار ۰۵/۰ > p نسبت به شاهد انجام شد. نتایج نشان داد اسید الاجیک و اسید جاسمونیک در برخی از غلظتها باعث افزایش معنی دار آنزیمهای آنتی اکسیدانی نسبت به نمونه ی شاهد و در شاخص های بیوشیمیایی کاهش معنی دار نسبت به نمونه ی شاهد دیده شد. بر اساس این تحقیق این دو ماده دارای خاصیت آنتی اکسیدانی و آنتی گلایکشنی بالا هستند.
واژگان کلیدی : اسیدالاجیک ” اسید جاسمونیک” آنزیم های آنتی اکسیدانی” شاخص های بیوشیمی.

دانلود پایان نامه

گرایش : بیو شیمی

عنوان : مطالعه اثرات آنتی اکسیدانی و آنتی گلایکشنی جاسمونیک اسید و الاجیک اسید در بافت ریه موش سوری در شرایط INVITRO

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دانشکده علوم پایه

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته زیست شناسی

گرایش بیوشیمی

عنوان:

مطالعه اثرات آنتی اکسیدانی و آنتی گلایکشنی جاسمونیک اسید و الاجیک اسید در بافت ریه موش سوری در شرایط INVITRO

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر مسعود مشهدی اکبر بوجار

استاد مشاور:

جئاب آقای دکتر عباسپور

 

شهریور ۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………. ۱
 
فصل اول: مقدمه…………………………………………………………………………………………………… ۲
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… ۳
۱ – ۱ بیان مسئله ی پژوهش…………………………………………………………………………………….. ۳
۱-۱-۱ فلاونوئیدها…………………………………………………………………………………………………. ۳
۱-۱-۲ تقسیم بندی فیتوکمیکال ها………………………………………………………………………………. ۴
۱ -۱-۳ اسید الاجیک ……………………………………………………………………………………………… ۴
۱-۱-۴ اسید جاسمونیک…………………………………………………………………………………………… ۵
۱-۲ اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………… ۶
۱-۳ فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………….. ۶
۱-۴ ریه:………………………………………………………………………………………………………………. ۶
۱-۴-۱ ریه ی سمت راست………………………………………………………………………………………. ۷
۱-۴-۲ ریه ی سمت چپ………………………………………………………………………………………… ۸
۱-۴-۳ مجاورت ریه……………………………………………………………………………………………….. ۹
۱-۴-۴ خونرسانی ریه……………………………………………………………………………………………… ۹
۱-۴-۵ وزن ریه ……………………………………………………………………………………………………. ۹
۱-۴-۶-سطح تعادلی ریه………………………………………………………………………………………….. ۹
۱-۵  آنتی اکسیدانت چیست……………………………………………………………………………………… ۹
۱-۵ -۱ فرآیند آنتی اکسیدانی…………………………………………………………………………………… ۱۰
۱-۵-۲ طبقه بندی آنتی اکسیدانتها………………………………………………………………………………. ۱۱
۱-۵-۳ سیستم آنتی اکسیدانی موجود زنده……………………………………………………………………. ۱۲
۱-۶ کلیاتی درباره ی شناخت آنزیمهای آنتی اکسیدانی و شاخص های بیوشیمیایی………………… ۱۳
۱-۶-۱ کاتالاز………………………………………………………………………………………………………. ۱۳
۱-۶-۲ سوپر اکسید دیسموتاز…………………………………………………………………………………… ۱۴
۱-۶-۳ گلوتاتیون پراکسیداز……………………………………………………………………………………… ۱۵
۱-۷ پراکسیداز های لیپیدی(Lipid Peroxidas)………………………………………………………… 16
۱-۸ گلیکوزیلاسیون………………………………………………………………………………………………. ۱۷
۱-۸-۱ محل انجام گلیکوزیلاسیون…………………………………………………………………………….. ۱۷
۱-۸-۲ انواع  و مکانیسم گلیکوزیلاسیون شامل……………………………………………………………… ۱۸
۱-۹گلیکوزیلاسیون غیر آنزیمی ………………………………………………………………………………… ۱۹
۱-۹-۱ پنتوزیدین………………………………………………………………………………………………….. ۱۹
۱-۹-۲ داکسی گلوکوزون………………………………………………………………………………………… ۲۰
۱-۹- ۳  قهوه ای شدن غیر آنزیمی (واکنش میلارد)………………………………………………………. ۲۱
۱-۹-۳-۱ مراحل انجام واکنش میلارد…………………………………………………………………………. ۲۱
۱-۱۰ دی تیرورین ……………………………………………………………………………………………….. ۲۲
۱-۱۱ استرس اکسیداتیو…………………………………………………………………………………………… ۲۴
۱-۱۲ رادیکال های آزاد………………………………………………………………………………………….. ۲۵
۱-۱۲-۱  تشکیل رادیکال آزاد………………………………………………………………………………….. ۲۶
۱-۱۲-۲ گونه های اکسیژن فعال(ROS)…………………………………………………………………….. 27
۱-۱۲-۳ انواع رادیکال های آزاد ………………………………………………………………………………. ۲۷
۱-۱۲-۳-۱ گونه های واکنشگر اکسیژن (ROS)…………………………………………………………… 27
۱-۱۲-۳-۲ نیتروژن (RNS)……………………………………………………………………………………. 28
۱-۱۲-۳-۳- کلر(RCS)………………………………………………………………………………………… 29
۱-۱۲-۴ منابع تولید اکسیژن های فعال………………………………………………………………………… ۲۹
۱-۱۳ آپوپتوز……………………………………………………………………………………………………….. ۲۹
۱۳-۱ فاکتور رشد Growth Factor……………………………………………………………………….. 30
۱-۱۳-۱ فاکتور رشد اپیدرمی Epidermal Growth Factor……………………………………… 30
۱-۱۳-۲ فاکتور رشد اندوتلیال عروقی Vascular Endothelial Growth Factor……….. 30
۱-۱۳-۳ فاکتور رشد خون ساز Hematopoietic Growth Factor…………………………….. 30
۱-۱۳-۴ فاکتور رشد شبه انسولین  Insulin – Like Growth Factor ……………………….. 30
۱-۱۳-۵ فاکتور رشد شبه مخدری (اپیوییدی). Opioid Growth Factor………………………. 31
۱-۱۳-۶ فاکتور رشد عصبNerve Growth Factor   …………………………………………….. ۳۱
۱-۱۳-۷ فاکتور رشد کراتینوسیت Keratinocyte Growth Factor……………………………. 31
۱-۱۳-۸ فاکتور رها سازنده کورتیکوتروپین انسانی…………………………………………………………. ۳۱
۱-۱۳-۹ فاکتور سلول بنیادی Stem Cell Factor……………………………………………………… 32
۱-۱۳-۱۰ فاکتور سلول بنیادی متیونیل نوترکیب انسانی Reco32mbinant Human Methionyl Stem Cell Factor……………………………………………………………………………………………………………… 32
۱-۱۳-۱۱ فاکتور محافظت از بدن در برابر نور آفتاب Sun Protection Factor …………….. 32
۱-۱۳-۱۲ فاکتور محرک رشد کلنی گرانولوسیت Granulocyte Colony – Stimulating Factor33
۱-۱۳-۱۳ فاکتور محرک رشد کلنی گرانولوسیت Granulocyte Colony – Stimulating Factor33
۱-۱۳-۱۴ فاکتور محرک رشد کلنی گرانولوسیت – ماکروفاژ (درشتخوار) …………………………… ۳۳
۱-۱۳-۱۵ عامل رشد مشتق از پلاکت   Platelet-derived growth factor(PDGF)…….. 33
۱-۱۴ عامل نکروز تومور آلفا، (به انگلیسی: Tumor necrosis factor alpha)………………. 34
۱-۱۵ کاسپازها …………………………………………………………………………………………………….. ۳۴
۱-۱۵-۱ سوبستراهای کاسپاز…………………………………………………………………………………….. ۳۵
۱-۱۶ سیتوکین ها………………………………………………………………………………………………….. ۳۶
۱-۱۶-۱ سنتز سیتوکین ها در سلول ها………………………………………………………………………….. ۳۶
۱-۱۶-۲ تمایز سیتوکین ها از هورمون ها……………………………………………………………………….. ۳۷
۱-۱۶-۳ انواع سیتوکین ها…………………………………………………………………………………………. ۳۷
۱-۱۶-۴ عملکرد سیتوکین ها در سلول ها………………………………………………………………………. ۳۷
۱-۱۷ سیکلواکسیژنازها……………………………………………………………………………………………. ۳۸
۱-۱۷-۱ مهارکننده های سیلکواکسیژناز و نحوه عمل آنها…………………………………………………. ۳۸
۱-۱۸ (Angiogenesis) رگزایی…………………………………………………………………………….. ۳۹
۱-۱۹ احیاء قندها………………………………………………………………………………………………….. ۳۹
۱-۲۰ اثر انسولین بر متابولیسم هیدراتهای کربن…………………………………………………………….. ۳۹
۱-۲۱ اثر انسولین بر متابولیسم لیپیدها…………………………………………………………………………. ۴۰
۱-۲۲ اثرانسولین برمتابولیسم پروتئین ها……………………………………………………………………… ۴۱
۱-۲۳ نقش مسیر سوربیتول………………………………………………………………………………………. ۴۲
۱-۲۴  تعامل پروتئین پروتئین…………………………………………………………………………………… ۴۲
۱-۲۵ سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………… ۴۳
 
فصل دوم: سوابق تحقیق………………………………………………………………………………………… ۴۵
 
فصل سوم: روش تحقیق………………………………………………………………………………………… ۶۳
۳-۱ آنتی گلایکشن……………………………………………………………………………………………….. ۶۴
۳-۲ سنجش گلای اکسال………………………………………………………………………………………… ۶۵
۳-۳ آنالیز مالون دی آلدئید………………………………………………………………………………………. ۶۷
 
فصل چهارم: نتایج و بحث……………………………………………………………………………………… ۶۸
۴-۱ سوپر اکسید دیسموتاز………………………………………………………………………………………. ۷۵
۴-۲ گلوتاتیون پراکسیداز…………………………………………………………………………………………. ۷۸
۴-۳ کاتالاز………………………………………………………………………………………………………….. ۸۱
۴-۴ پنتوزیدین……………………………………………………………………………………………………… ۸۴
۴-۵ داکسی گلوگوزون……………………………………………………………………………………………. ۸۷
۴-۶ مالون دی الدئید………………………………………………………………………………………………. ۹۰
 
فصل پنجم: نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………. ۹۷
۵-۱ بحث……………………………………………………………………………………………………………. ۹۸
۵-۲ پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………. ۱۰۲
منابع …………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۳
 
فهرست جداول
عنوان

  •  سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های مقطع ارشد می باشد برای جستجو در بقیه پایان نامه ها می توانید کلمه کلیدی مورد نظر خود را در سایت جستجو نمایید:

        

جدول (۴-۱)……………………………………………………………………………………………………….. ۶۹
جدول (۴-۲)……………………………………………………………………………………………………….. ۷۰
جدول (۴-۳)……………………………………………………………………………………………………….. ۷۲
جدول (۴-۴)……………………………………………………………………………………………………….. ۷۳
 
فهرست اشکال
عنوان
شکل (۱-۱)………………………………………………………………………………………………………….. ۳
شکل (۱-۲)………………………………………………………………………………………………………….. ۴
شکل (۱-۳)………………………………………………………………………………………………………….. ۵
شکل (۱-۴)………………………………………………………………………………………………………….. ۶
شکل (۱-۵)………………………………………………………………………………………………………….. ۷
شکل (۱-۶)………………………………………………………………………………………………………….. ۸
شکل (۱-۷)…………………………………………………………………………………………………………. ۱۹
شکل (۱-۸)…………………………………………………………………………………………………………. ۲۰
شکل (۱-۹)…………………………………………………………………………………………………………. ۲۰
شکل (۱-۱۰)……………………………………………………………………………………………………….. ۲۲
شکل (۲-۱)…………………………………………………………………………………………………………. ۴۸
شکل (۲-۲)…………………………………………………………………………………………………………. ۴۹
شکل (۲-۳) ………………………………………………………………………………………………………… ۵۰
شکل (۲-۴)…………………………………………………………………………………………………………. ۵۵
شکل (۲-۵)…………………………………………………………………………………………………………. ۵۷
 
فهرست نمودار
عنوان
نمودار (۴-۱)……………………………………………………………………………………………………….. ۷۶
نمودار (۴-۲) ………………………………………………………………………………………………………. ۷۶
نمودار (۴-۳)……………………………………………………………………………………………………….. ۷۷
نمودار (۴-۴)……………………………………………………………………………………………………….. ۷۹
نمودار (۴-۵)……………………………………………………………………………………………………….. ۸۰
نمودار (۴-۶)……………………………………………………………………………………………………….. ۸۰
نمودار (۴-۷)……………………………………………………………………………………………………….. ۸۲
نمودار (۴-۸)……………………………………………………………………………………………………….. ۸۳
نمودار (۴-۹)……………………………………………………………………………………………………….. ۸۳
نمودار (۴-۱۰)……………………………………………………………………………………………………… ۸۵
نمودار (۴-۱۱)……………………………………………………………………………………………………… ۸۶
نمودار (۴-۱۲)……………………………………………………………………………………………………… ۸۶
نمودار (۴-۱۳)……………………………………………………………………………………………………… ۸۸
نمودار (۴-۱۴)……………………………………………………………………………………………………… ۸۹
نمودار (۴-۱۵)……………………………………………………………………………………………………… ۸۹
نمودار (۴-۱۶)……………………………………………………………………………………………………… ۹۱
نمودار (۴-۱۷)……………………………………………………………………………………………………… ۹۲
نمودار (۴-۱۸)……………………………………………………………………………………………………… ۹۲
نمودار (۴-۱۹)……………………………………………………………………………………………………… ۹۴
نمودار (۴-۲۰)……………………………………………………………………………………………………… ۹۵
نمودار (۴-۲۱)……………………………………………………………………………………………………… ۹۵
 

 

فصل اول

مقدمه
 

مقدمه

مطالعه اثرات آنتی اکسیدانی و آنتی گلایکشنی جاسمونیک اسید و الاجیک اسید در بافت ریه موش سوری در شرایط INVITRO
۱ ۱ بیان مسئله ی پژوهش:
۱-۱-۱ : فلاونوئیدها:
فلاونوئیدها (یا بیوفلاونوئید) (از کلمه لاتین فلاووس به معنای زرد) گروهی از متابولیت های ثانویه گیاهی هستند. فلاونوئیدها به عنوان ویتامین P (احتمالا به دلیل اثر آنها بر روی نفوذپذیری مویرگ های خونی عروق به حال) شناخته شده اند.
بیوفلاونوئیدها واقعا در گروه ویتامین ها قرار نمی گیرند اما بعضی مواقع با نام ‎ویتامین P خوانده می شوند. بیوفلاونوئیدها برای جذب ویتامین C لازم هستند و این دو باید با هم دریافت شوند.  .
ساختار شیمیایی آنها شامل یک اسکلت ۱۵ کربن، که متشکل از دو حلقه فنیل (A و B) و حلقه هتروسیکلیک (C) می باشد.
شکل (۱-۱)

۱-۱-۲ تقسیم بندی فیتوکمیکال ها:

فیتوکمیکال ها را می توان به صورت زیر گروه بندی نمود: ۱- کارتنوئیدها ۲-فالوونوئیدها ۳- فیتات ها ۴- فیتواستروژن ها ۵- ایزوتیوسیانات ها و اندول ها ۶-فنل ها و ترکیبات حلقوی ۷- ساپونین ها ۸- سولفیدها و تیول ها ۹- ترپن ها.
۱ -۱-۳ اسید الاجیک
ماده ایی فنولیک است که اولین بار در سال ۱۸۳۱ توسط شیمی دانی به نام هنری براکونت کشف شد اسید الاجیک در ۴۶ نوع میوه و سبزیجات یافت میشود و یک هورمون گیاهی و یک آنتاگونیست قوی است که دارای اثرات انتی اکسیدانی و انتی گلایکشنی میباشد و در حفاظت سلول از پراکسیداسیون چربی و رادیکال های آزاد نقش دارد. دارای فرمول شیمیایی C14H6O8  و دارای جرم مولی ۳۰۲ gr/mol   است  محلول در هیدروکسیل سدیم و دیگر الکالین ها محلول در پیریدین و به میزان کم در اب است.
 
شکل (۱-۲)
بنابراین درمان با اسید الاجیک بوسیله حل آن در آب در دوز ۰۰۱/۰ میلی مول انجام میشود  به رنگ قهوه های مایل به زرد تا خاکستری میباشد . از اسید الاجیک برای درمان بسیاری از بیماریها مانند مشکلات قلبی گوارشی دیابت کبد روماتیسم استفاده می شود.
 
 
۱-۱-۴ اسید جاسمونیک
عضوی از رده جاسموناتها و یک هورمون گیاهی است بزرگترین وظیفه اسید جاسمونیک در تنظیم کردن رشد گیاه است که شامل ممانعت ا ز رشد،  پیری و ریزش برگ گیاه می باشد. دارای فرمول شیمیایی C12H8O3 و جرم مولی ۲۷/۲۷۰ gr/mol و دمای جوش۱۶۰ درجه ی سانتیگراد می باشد.
جاسمونیک اسید مانند الاجیک اسید دارای خواص آنتی اکسیدانی و آنتی گلایکشنی می باشد و در درمان بیاری از بیماری ها کاربرد دارد این مواد از طریق خوراکی وارد بدن میشوند و دارای خواص دارویی هستند. تاکنون بیش از ۸۰۰۰ نوع ترکیبات پلی فنلی از ساده تا ترکیبات پیچیده در انواع گیاهان شناسایی شده است. این اسید به روش زیستی از اسید لینولئیک بوسیله روش octadecanoid ابتدا در کلروپلاست و سپس در ادامه در پراکسی زوها ساخته می شود. مناطق انتهای ساقه، برگ های جوان , میوه های نارس و مریستم های انتهای ریشه دارای بیشترین مقدار از جاسمونات ها هستند. غالبا در اثر زخم و آسیب در گیاهان میزان جاسمونیک اسید که تحت تاثیر ژن های ویژه سنتنر می شود افزایش می یابد. نقش جاسمونات ها به عنوان قسمتی از یک مسیر انتقال پیام که به وسیله زخم های موضعی فعال می شوند به خوبی مشخص شده است. مقدار جاسمونات اندوژن بر اساس زخم افزایش می یابد و به وسیله فعال سازی ژن های درگیر در پاسخ های دفاعی گیاه ادامه می یابد.
شکل (۱-۳)
اسید جاسمونیک همچنین به مشتقات متنوعی تبدیل می شود، از قبیل استرها، مانند متیل جاسمونات و ممکن است با آمینو اسیدها نیز ترکیب شود.
 
شکل (۱-۴)

۱-۲ اهداف پژوهش:

بررسی غلظتهای مختلف اسید الاجیک و اسید جاسمونیک بر روی بافت ریه موش سوری و کسب اطلاعات درباره اینکه این دو ماده شیمیایی در چه غلظتی تاثیرات آنتی اکسیدانی و آنتی گلایکشنی دارند.
 

۱-۳ فرضیه های پژوهش:

اسید الاجیک و اسید جاسمونیک بر فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانی بافت ریه موثر هستند.
اسید الاجیک و اسید جاسمونیک دارای خاصیت آنتی گلایکشنی هستند.
اسید الاجیک تاثیر بیشتری بر بافت ریه نسبت به اسید جاسمونیک دارد.
تعداد صفحه :۱۱۹
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]