پایان نامه امکان سنجی و طراحی الگوی ایجاد تکثر رادیو تلویزیونی در ایران با توجه به الزامات سند چشم انداز  …

پایان نامه امکان سنجی و طراحی الگوی ایجاد تکثر رادیو تلویزیونی در ایران با توجه به الزامات سند چشم انداز …

عنوان : امکان سنجی و طراحی الگوی ایجاد تکثر رادیو تلویزیونی در ایران با توجه به الزامات سند چشم انداز نظام جمهوری اسلامی

دانشگاه تهران

دانشکده مدیریت و حسابداری

پایان نامه دکتری تخصصی در مدیریت رسانه

عنوان:

امکان سنجی و طراحی الگوی ایجاد تکثر رادیو تلویزیونی در ایران با توجه به الزامات سند چشم انداز نظام جمهوری اسلامی

 استاد راهنما:

دکترمحمد سعید تسلیمی

استادان مشاور:

دکتر طاهر روشندل

دکتر محسن رضایی

استادان داور:

دکتر مجتبی امیری

دکتر باقر ساروخانی


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
فصل اول کلیات و مقدمه………………………… ۱
بیان مساله………………………… ۲
۲-۱- ضرورت موضوع………………………… ۳
۱-۲-۱- شبکه های ماهواره ای مهمترین معضل رسانه ای کشور………………. ۴
۲-۲-۱- انحصار و نفی فرصتهای رسانه ای…………………………. ۷
۳-۱- مساله اصلی تحقیق…………………………. ۹
۴-۱- پیشینه تحقیق…………………………. ۱۱
۱-۴-۱- سوابق داخلی……………………….. ۱۱
۲-۴-۱- پیشینه خارجی…………………………. ۱۴
۵-۱-  ا هداف وپرسشهای تحقیق……………………….. ۱۷
۶-۱- روش ونمونه تحقیق…………………………. ۱۷
فصل دوم بررسی متون تحقیق…………………………. ۱۹
۱-۲- مقدمه………………………… ۲۰
۱-۲-۲-  مبانی نظام متکثر رسانه ای در اسلام………………………… ۲۱
۲-۲-۲-  مبانی نظام متکثر رسانه ای در نظریه انقلاب اسلامی………………. ۲۵
۳-۲- تکثر رسانه ای از منظر منافع و امنیت ملی…………………………. ۲۷
۴-۲- ریشه های تکثر در  تحولات جهانی رسانه………………………… ۳۲
۵-۲- حمایت نهادهای بین المللی ازتکثر و استقلال رسانه ها……………….. ۳۶
۶-۲- بررسی جایگاه وعملکرد سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران……….. ۳۸
۱-۶-۲- بررسی جایگاه  صداوسیما در قوانین کشور………………………… ۳۹
۲-۶-۲- تطبیق قانون اساسی و اساسنامه صداوسیما با نظام های رسانه ای……….. ۴۲
۳-۶-۲- بررسی عملکرد سازمان صداوسیما ………………………..۴۳
۴-۶-۲-  سازمان صدا و سیما و کارکردهای رسانه ای…………………………. ۵۲
۱-۷-۲- سابقه تلویزیون خصوصی قبل از انقلاب………………………….. ۶۵
۲-۷-۲- سابقه تلویزیون خصوصی بعداز انقلاب………………………….. ۶۵
۳-۷-۲- علل مخالفت با تلویزیون خصوصی وموانع آن…………………………. ۶۷
۸-۲- تئوریهای تکثر وانحصار در  نظام رسانه ای…………………………. ۷۲
۲-۸-۲- نظریه پردازی درباره نظام رسانه ها……………………….. ۷۴
۹-۲- نظامهای رایج رادیو- تلویزیونی در جهان…………………………. ۷۴
۱-۹-۲- رادیو تلویزیون خدمت عمومی…………………………. ۷۵
۱۰-۲- سیاست انحصار زدایی در صنعت رادیو تلویزیون…………………. ۷۷
۱-۱۰-۲ – تعریف خصوصیسازی و انحصار زدایی…………………………. ۷۷
۲-۱۰-۲- پیشینه خصوصیسازی و انحصار زدایی ازصنعت رادیو- تلویزیون……۷۸
۳-۱۰-۲- دلایل انحصار زدایی وتسهیل ورود بخش خصوصی……………… ۷۹
۴-۱۰-۲ – ریشه های انحصار زدایی از صنعت رسانه……………………… ۸۲
۵-۱۰-۲- دلایل مخالفت با انحصار زدایی از صنعت رادیو- تلویزیون…….. ۸۳
۱۱-۲- تجربه جهانی : نظام تلویزیونی در سایر کشورها…………………… ۹۰
۱-۱۱-۲- اروپا……………………….. ۹۰
۲-۱۱-۲- آسیا……………………….. ۹۵
۳-۱۱-۲- محدودیتهای اصلی نظام رادیو تلویزیونی در کشورهای مشابه ایران…….۱۰۱
۴-۱۱-۲- جمع بندی بررسی نظام رادیو – تلویزیونی دیگر کشورها………… ۱۰۲
۱۲-۲- ضرورت لغو انحصار رادیو تلویزیونی در ایران………………….. ۱۰۵
۱۳-۲ – نتیجه گیری…………………………. ۱۰۸
۱-۱۳-۲- چارچوب مفهومی…………………………. ۱۱۱
۲-۱۳-۲- نتیجه………………………… ۱۱۱
فصل سوم روش تحقیق…………………………. ۱۱۳
۱-۳- مقدمه………………………… ۱۱۴
۱-۳ – روش علمی…………………………. ۱۱۴
۲-۳-  روش کیفی…………………………. ۱۱۵
۳-۳- گراندد تئوری یا نظریه داده بنیاد………………………… ۱۱۸
۴-۳- نمونه گیری نظری…………………………. ۱۲۱
۵-۳- مصاحبه………………………… ۱۲۲
۱-۵-۳- مصاحبه نیمه استاندارد………………………… ۱۲۳
۲-۵-۳- مصاحبه با متخصصان…………………………. ۱۲۳
۶-۳- اشباع نظری…………………………. ۱۲۴
۳-۷ –  شیوه تحلیل مصاحبه………………………… ۱۲۴
۱-۷-۳- کدگذاری نظری…………………………. ۱۲۴
۲-۴-۳- کدگذاری باز………………………..۱۲۵
۳-۴-۳- کدگذاری محوری…………………………. ۱۲۶
۴-۴-۳- کد گذاری انتخابی…………………………. ۱۲۶
۵-۳- تحلیل گفتمان…………………………. ۱۲۷
۶-۳- مدل پاردایمی…………………………. ۱۲۸
۵-۳- فرایند این تحقیق…………………………. ۱۲۸
۱-۵-۳- انتخاب نمونه نظری…………………………. ۱۲۹
۲-۵-۳- چگونگی انتخاب نمونه نظری تحقیق و ویژگیهای مصاحبه شوندگان……..۱۲۹
۲-۵-۳- اشباع نظری در این تحقیق…………………………. ۱۳۱
۳-۵-۳- پاردایم…………………………. ۱۳۲
۴-۵-۳- محدودیتهای تحقیق…………………………. ۱۳۲
۶-۳- قلمرو زمانی وموضوعی تحقیق…………………………. ۱۳۲
۱-۶-۳- قلمرو زمانی تحقیق…………………………. ۱۳۲
۲-۶-۳- قلمرو موضوعی تحقیق…………………………. ۱۳۲
فصل چهارم تحلیل داده های تحقیق………………………… ۱۳۳
۱-۴-مقدمه………………………… ۱۳۴
۲-۴- تحلیل مصاحبه ها……………………….. ۱۳۵
۱-۲-۴- تحلیل سطح اول: کد گذاری باز………………………… ۱۳۵
۲-۲-۴- تحلیل سطح دوم: کدگذاری محوری…………………………. ۱۳۵
۳-۲-۴ – تحلیل سطح سوم: کدگذاری انتخابی…………………………. ۱۴۱
۳-۴ – جمع بندی نظرات مصاحبه شوندگان براساس شیوه تحلیل گفتمان………….۱۴۹
۱-۳-۴- ارزیابی وضعیت فعلی عملکردصداوسیما در جامعه وچشم انداز آن با توجه به تحولات تکنولوژی……….۱۴۹
۲-۳-۴- نظام مطلوب رسانه ای برای کشور با توجه به مبانی اسلام، انقلاب ، ویژگیهای محیطی و قانون اساسی…….۱۵۰
۳-۳-۴ – ضرورت تاسیس رادیو تلویزیون غیردولتی از نظر اقتصادی، ایدئولوژیک ، سیاسی وفرهنگی…………..۱۵۲
۴-۳-۴- تاثیرات تلویزیون غیردولتی برامنیت ومنافع ملی و همگرایی و وحدت جامعه…………..۱۵۳
۵-۳-۴- روش های تاسیس تلویزیون غیردولتی و عبور از انحصار فعلی…………….۱۵۵
۶-۳-۴-  سازوکار نظارت بر رادیو – تلویزیون خصوصی……………….۱۵۷
۷-۳-۴-  امکان سنجی تحقق ایجادرادیوتلویزیون غیردولتی براساس پارامترهای مالی،  فرهنگی و بازار رقابتی……۱۵۹
۸-۳-۴-  چارچوب فعالیت رادیو تلویزیون غیردولتی…………………………. ۱۶۱
۹-۳-۴ –  پیامدهای فرهنگی تاسیس رادیوتلویزیون خصوصی بر ارزشهای اجتماعی………..۱۶۱
۱۰-۳-۴- جمع بندی دلایل تاسیس رادیو تلویزیون خصوصی………………. ۱۶۲
۴-۴-  زمینه های موفقیت رادیو تلویزیون خصوصی………………………. ۱۶۴
۱-۴-۴- امنیت………………………….. ۱۶۴
۲-۴-۴- نظارت………………………….. ۱۷۰
۳-۴-۴ – فضای رسانه ای…………………………. ۱۷۵
۴-۴-۴- فرهنگ…………………………… ۱۷۸
۵-۴-۴- اقتصاد………………………… ۱۸۱
۵-۴- مدل حوزه های موثر بر نظام رسانه ای…………………………. ۱۸۵
۱-۵-۴- قدرت سیاسی…………………………. ۱۸۵
۲-۵-۴- امنیت………………………….. ۱۸۷
۳-۵-۴- اقتصاد………………………… ۱۸۸
۴-۵-۴- مخاطب………………………….. ۱۸۹
۵-۵-۴- ایدئولوژی…………………………. ۱۹۰
۶-۵-۴- خرده فرهنگها……………………….. ۱۹۱
۷-۵-۴- هنر………………………… ۱۹۲
۸-۵-۴- مدل تعاملی حوزه های موثر بر صنعت رسانه های دیداری شنیداری……………. ۱۹۲
۶-۴- روابط متقابل حوزه های موثر بر نظامهای رسانه های دیداری شنیداری…………. ۱۹۶
۱-۶-۴- روابط متقابل صداوسیما با حوزه های تاثیرگذار………………………… ۱۹۷
۲-۶-۴- روابط متقابل رادیو تلویزیون خصوصی با حوزه های تاثیرگذار……………. ۱۹۸
۳-۶-۴- روابط متقابل رسانه خدمت عمومی با حوزه های تاثیرگذار……………….. ۲۰۱
۷-۴- مدل تلفیقی نظام رسانه ای…………………………. ۲۰۲
مدل تلفیقی…………………………. ۲۰۳
فصل پنجم پیشنهادات تحقیق……………………….. ۲۰۴
۲-۵- مقایسه نتایج ادبیات تحقیق وتحلیل مصاحبه ها……………………….. ۲۰۵
۳-۵- مقایسه کارایی نظام انحصاری ونظام متکثر با تلفیق نتایج حاصل از بررسی متون و مصاحبه ها……۲۰۸
۱-۳-۵ – کارکرد سرگرم سازی…………………………. ۲۰۸
۲-۳-۵-  کارکرد سیاسی…………………………. ۲۰۹
۳-۳-۵- کارکرد فرهنگی – آموزشی…………………………. ۲۱۰
۴-۳-۵- کارکرد اجتماعی…………………………. ۲۱۱
۵-۳-۵- کارکرد اقتصادی…………………………. ۲۱۱
۶-۳-۵-  کارکرد ملی…………………………. ۲۱۲
۷-۳-۵- نتایج ارزیابی کارامدی نظامهای رادیو – تلویزیونی بر اساس کارکردهای شش گانه……..۲۱۲
۴-۵- الگوی مطلوب نظام رسانه ای…………………………. ۲۱۴
۵-۵- پیشنهادات تحقیق…………………………. ۲۱۶
۱-۵-۵- نقشه راه تاسیس رادیو تلویزیون خصوصی در کشور……………………… ۲۱۷
۶-۵- پیشنهادات برای تحقیقات آتی…………………………. ۲۱۹
فهرست منابع و ماخذ……………………….. ۲۲۰
پیوست…………………………. ۲۲۷
پروتکل مصاحبه………………………… ۲۲۸
پرسش های تحقیق واسامی مصاحبه شوندگان………………………… ۲۳۰
کد گذاری باز………………………… ۲۳۲
آزادی در منظر نظریه پردازان انقلاب اسلامی…………………………. ۲۸۱
نظریه پردازی درباره نظام رسانه ها……………………….. ۲۹۰
دیدگاه های صاحب نظران داخلی درباره رادیو –  تلویزیون خصوصی…………….. ۳۰۸
ارزش ها و نقش های رسانه………………………… ۳۱۱
زمینه های موفقیت رادیو تلویزیون خصوصی در ایران…………………………. ۳۱۵
چکیده:
 امروزه تحولات تکنولوژیک در حوزه های رسانه ای و دسترسی به شبکه های ماهواره ای و ورود رسانه های دیداری – شنیداری مبتنی بر شبکه اینترنت، موجب شده  است تا کارآمدی و اثرگذاری ساختار انحصاری رسانه های رادیو – تلویزیونی فعلی کشور با چالش مواجه شود، افزون بر این با گذشت ثلث قرن از انقلاب اسلامی، نیاز به ارائه الگوی نظام رسانه ای دیداری – شنیداری با توجه به آرمانهای انقلاب اسلامی، قانون اساسی و الزامات سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش احساس می گردد، از این رو ارائه الگوی نظام رادیو –  تلویزیونی کارآمد و مطلوب برای کشور از اولویتها محسوب می شود. امکان سنجی ایجاد تکثر رادیو تلویزیونی، جهت گذار از ساختار رسانه ای انحصاری موجود در حوزه رسانه های دیداری – شنیداری، هدفی است که این تحقیق، در پی برآورده ساختن آن می باشد.
در این تحقیق که با روش گراندد تئوری و تحلیل گفتمان صورت گرفته است، ابتدا مبانی، ضرورتها و موانع تکثر رسانه ای بررسی گردیده و سپس در مصاحبه با مسئولان شاخص پیشین و فعلی حوزه تحقیق، به تبیین موضوع، تعیین الگوی مطلوب و روش های ایجاد تکثر رادیو – تلویزیونی در نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است.
نتایج این تحقیق در قالب مدل پارادایمی مرکب از پنج جزء پدیده که شامل الگوی مطلوب رسانه های دیداری شنیداری در نظام  جمهوری اسلامی متشکل از رادیو تلویزیون خدمت عمومی ( سازمان صدا و سیمای  اصلاح  شده) و شبکه های رادیو تلویزیونی خصوصی، ارائه شده است.

  •  سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های مقطع ارشد می باشد برای جستجو در بقیه پایان نامه ها می توانید کلمه کلیدی مورد نظر خود را در سایت جستجو نمایید:

     
    Widget not in any sidebars
       

در بخش دیگر پارادایم علل و ضرورتهای ایجاد تکثر رادیو تلویزیونی مورد بررسی قرار گرفته ودر قالب یک مدل ارائه گردیده است، جزء سوم نتایج این تحقیق به ارائه بستر و زمینه های موفقیت رادیو – تلویزیون خصوصی می پردازد، و در کنار آن استراتژی های ایجاد تکثر رادیو – تلویزیونی در قالب نقشه راه ارائه گردیده است.
سرانجام پیامدهای تکثر رادیو تلویزیونی در کشور در مدل تعاملی رسانه ای در هفت حوزه اقتصاد، قدرت سیاسی، امنیت، ایدئولوژی، خرده فرهنگها، مخاطب  ونهاد هنر بررسی گردیده است.
فصل اول: کلیات و مقدمه
۱-۱- بیان مسئله
تحولات تکنولژیک در حوزه های رسانه ای و دسترسی به شبکه های ماهواره ای و ورود رسانه های دیداری شنیداری مبتنی بر شبکه اینترنت، موجب شده  است تا کارآمدی و اثرگذاری ساختار انحصاری رسانه های رادیو – تلویزیونی فعلی کشور با چالش مواجه شود، و بخش قابل توجهی از شهروندان جذب رسانه های غیر رسمی وشبکه های تلویزیونی ماهواره ای گردند.
افزون بر این با گذشت ثلث قرن از عمر نظام جمهوری اسلامی ایران و از سرگذراندن بحرانها وتهدیدات متعدد در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی، اکنون جمهوری اسلامی برای بدست آوردن جایگاه قابل اطمینان و اتکا در نظام بین الملل وتحقق اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله ایران ۱۴۰۴ مبتنی بر کسب “جایگاه اول در منطقه والهام بخش جهان اسلام، و دارای هویت اسلامی وانقلابی” (مقام رهبری، ۱۳۸۲)،  نیازمند ترسیم الگوهای ساختاری در عرصه های گوناگون نظام است.
تعبیر الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت از سوی رهبر انقلاب(۱۳۹۰) نیز تاکیدی بر این موضوع است که بدون ترسیم الگو، مدل و ساختارهای مطلوب و حرکت در مسیر تحقق این الگوها نمی توان جایگاه متناسب با نیازها وتوانمندهای کشور را در آینده محقق کرد.
در این میان الگوی رسانه ای یکی از مهمترین ساختارها است که علاوه بر تاثیر گذاری مستقیم در حوزه فرهنگ، حوزه های دیگر را نیز نظیر حوزه اقتصاد، سیاست، دیپلماسی و  امنیت ملی به شدت تحت تاثیر خود قرار می دهد.
از سال ۱۹۲۶ که برت[۱] برای اولین بار یک دستگاه تلویزیون را در انجمن سلطنتی انگلیس رونمایی کرد،  بیش از ۸۵ سال می گذرد. سابقه ورود تلویزیون به ایران نیز به ۵۳ سال قبل باز می گردد، اگرچه بخش خصوصی تلویزیون را وارد ایران کرد و اولین شبکه تلویزیونی در ایران توسط حبیب الله ثابت پاسال تاسیس شد اما پس از چند سال و آشنایی حاکمیت با اهمیت و ابعاد این رسانه، تلویزیون در ایران ملی گردید و از چهل سال قبل تا کنون رادیو- تلویزیون خصوصی در ایران وجود ندارد.
انحصار دولتی در رادیو تلویزیون در زمان قبل از انقلاب در قالب عملکرد دولت و قانون مصوب مجلس شورای ملی بود، پس از انقلاب بنابر تفسیر رسمی اصل ۴۴ قانون اساسی، رادیو تلویزیون به انحصار دولت درآمد، اما اکنون مراجع رسمی و غیر رسمی با توجه به فراگیرشدن استفاده از ماهواره و رشد شدید مخاطبان شبکه های ماهواره ای شکستن انحصار رادیو- تلویزیون دولتی را مورد بررسی قرار داده اند.
نیاز به شکستن انحصار صدا و سیما برای تامین نیازها و انتظارات برآورده نشده شهروندان ایرانی، از موضوعاتی است که در اکثر مطالعات مراجع ذی صلاح به آن اشاره شده، به طور نمونه در گزارش رسمی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تصریح شده است:
“جلوگیری از راه اندازی تلویزیون های ماهواره ای با توجه به طراحی پایگاه های اینترنتی متنوع و متعدد نمی تواند عامل بازدارنده موثری در راه ارتباط گیری با مخاطبان داخلی به ویژه جوانان ایران با گرایش بالا به سوی اینترنت باشد… پیشبرد طرح های توسعه ای در مناطق محروم و مرزی در ابعاد مختلف و بالا بردن شاخص امید در آنها که البته با بیان نکردن واقعیات و مشکلات کاملا متفاوت است، می تواند ظرفیت رسانه های غربی را به منظور تبلیغ و ترویج واگرایی از میان ببرد و زمینه های اعتراض اجتماعی مانند فقر، ناامنی، تورم، بیکاری، ترافیک و… را کمرنگ کند.
پرهیز از تهدید انگاری بیش از حد در فعالیت نهادهای غیردولتی (NGOs) و تلویزیون های ماهواره ای فارسی زبان و اعطای اجازه فعالیت به آنها در چارچوب قانون اساسی همراه با حفظ هوشیاری لازم جهت اجتناب از تهدیدات احتمالی این رسانه ها و نهادها در حوزه امنیت سیاسی و اجتماعی، توصیه می شود.”(مرکز پژوهشهای مجلس،۱۳۸۸)
متاسفانه به رغم نقاط ضعف مشهود شبکه های ماهوره ای فارسی از نظر فنی وهنری، فقدان هویت و ضعف مفرط استودیو های تلویزیونی، تنها به دلیل استفاده از خلاء موجود در شبکه های تلویزیونی فارسی، عملکرد این شبکه ها با موفقیت نسبی همراه بوده است.
۲-۱- ضرورت تحقیق
چرا یک شبکه محدود تلویزیونی ماهواره ای با تعداد پرسنل معدود و بودجه سالیانه چندمیلیون دلاری می تواند در برابر شبکه های تلویزیونی سازمان عظیم صدا و سیما با بیش از سی هزار پرسنل و بودجه سالیانه بیش از یک هزار میلیارد تومانی عرض اندام کند.
نکته قابل تامل آن که به نظر می رسد هدف گذاری شبکه های تلویزیونی بیگانه عمدتا بر سست کردن نهاد خانواده و متزلزل کردن ارزشهای اخلاقی و هنجارهای فرهنگی جامعه متمرکز شده باشد، سوژه های ضداخلاقی موضوعِ محوری اکثر برنامه های  این شبکه ها را تشکیل داده و به دلیل ممنوعیت ورود به این موضوعات در تولیدات صدا و سیما عملا شبکه های بیگانه در حوزه ای جذاب و مورد توجه مخاطب یکه تازی کرده و طبیعی است که در انجام ماموریت محوله از سوی گردانندگان خود موفق خواهد بود.
۱-۲-۱- شبکه های ماهواره ای مهمترین معضل رسانه ای کشور
به دلیل افزایش اثرگذاری شبکه های ماهواره در این بخش از تحقیق، نتایج حاصل از یک نظرسنجی جامع مرکز تحقیقات صداو سیما که در سال ۱۳۹۰ در رابطه با بینندگان شبکه های ماهواره ای در ۳۱ مرکز استان کشور که حدود ۶۰ درصد جمعیت کشور را در خود جای داده اند انجام شده است، برای نخستین بار در این تحقیق درج می گردد.
۵۲ درصد پاسخگویان در حد زیاد و خیلى زیاد و ۴۰ درصد در حد کم و خیلى کم برنامه‏هاى تلویزیون داخلى را تماشا مى‏کنند.
 از نظر پاسخگویان، مهم‏ترین انگیزه کسانى که شبکه‏هاى ماهواره‏اى را تماشا مى‏کنند به ترتیب عبارتند از: تنوع، جذاب‏بودن فیلم‏ها، شاد و سرگرم‏کننده بودن و سرعت پوشش اخبار.
 ۳۳ درصد در حد زیاد و خیلى زیاد و ۳۲ درصد در حد کم و خیلى کم به تماشاى برنامه‏هاى ماهواره ابراز علاقه کرده‏اند. ۳۵ درصد نیز اصلاً علاقه‏اى به تماشاى این شبکه‏ها ندارند.
 ۵۸ درصد پاسخگویان اصلاً شبکه‏هاى ماهواره‏اى را تماشا نمى‏کنند. در حالى که ۴۲ درصد، بیننده برنامه‏هاى ماهواره هستند. بینندگان ماهواره در هر شبانه روز به‏طور متوسط در حدود ۳ ساعت برنامه‏هاى ماهواره را تماشا مى‏کنند.
 مهم‏ترین قالب‏هاى مورد علاقه بینندگان ماهواره به ترتیب عبارتند از: فیلم و سریال، شوى تلویزیونى، مسابقات و سرگرمى، برنامه‏هاى ورزشى، خبر و تحلیل سیاسى، موسیقى و هنر و برنامه‏هاى علمى.
 از میان بینندگان شبکه‏هاى ماهواره‏اى، ۴۰ درصد گفته‏اند در مقایسه با سال گذشته همانند قبل به تماشاى ماهواره مى‏پردازند. در حالى که ۲۸ درصد بیشتر از قبل و ۲۷ درصد کمتر از قبل ماهواره تماشا مى‏کنند.
در حالیکه بنابر نتایج این نظر سنجی شبکه های ماهواره ای بطور متوسط دارای ۴۲درصد بیننده در مراکز استان های کشور می باشد ، شبکه بی بی سی فارسی در پایان سال ۱۳۹۰ نتایج نظر سنجی مستقل خود را منتشر کرد که بر طبق آن بینندگان این شبکه ۲۸درصد بینندگان کل شبکه های ماهواره ای در کشور را تشکیل می دهد و مجموع بیننده ماهواره در کل ایران برابر با حدود ۴۰ درصد ایرانیان می باشد که نتایج حاصل از این دونظر سنجی با یکدیگر تطابق زیادی دارد( بی بی سی، ۱۳۹۰)
مهم‏ترین دلایل کسانى که بیننده شبکه‏هاى ماهواره‏اى نیستند، عبارتند از: نداشتن ماهواره، نداشتن علاقه، آثار سوء و بدآموزى و عدم انطباق با فرهنگ ایرانى و نداشتن وقت.همچنین  از نظر پاسخگویان، مهم‏ترین آسیب‏هاى ماهواره براى جوانان عبارتند از: بدآموزى، تضعیف اعتقادات دینى، انحرافهاى فکرى، و جذب جوانان به فرهنگ غربى.البته  ۱۱ درصد پاسخگویان اظهار داشته‏اند برنامه‏هاى ماهواره براى جوانان ضررى ندارد.
 در خصوص اثرات مثبت و منفى برنامه‏هاى ماهواره، پاسخگویان با گزینه‏هاى زیر موافق و کاملاً موافق هستند: گرایش جوانان به فرهنگ غربى را زیاد مى‏کند، گرایش به بى‏بند و بارى را در مردم زیاد مى‏کند، پایبندى مردم به دین را تضعیف مى‏کند، عامل بروز ناآرامى و اغتشاش در کشور است، روحیه مردم را شاد مى‏کند و اخبار واقعى از ایران را در اختیار مردم مى‏گذارد. ۵۱ درصد پاسخگویان با آزاد شدن ماهواره موافق و ۴۹ درصد مخالف هستند.
 از نظر پاسخگویان اقدامات ذیل در کاهش تمایل مردم به تماشاى ماهواره در حد زیاد و خیلى زیاد مؤثر است: افزایش کیفیت، تنوع و جذابیت برنامه‏ها، توجه به نیازهاى مردم در تولید برنامه‏ها و تخصصى شدن شبکه‏هاى داخلى.
 ۷۰ درصد پاسخگویان مهم‏ترین اهداف شبکه‏هاى ماهواره‏اى را اهداف ضد فرهنگى، تضعیف دین و ایجاد اغتشاش در کشور دانسته‏اند. برخى مواردى که پاسخگویان ذکر کرده‏اند عبارتند از: گمراه کردن جوانان، تهاجم فرهنگى، تضعیف دین، اغتشاش در کشور، ترویج بى‏بندوبارى، منفعت مادى، انحراف اخلاقى، از بین بردن خانواده و از بین بردن اتحاد.
 مهم‏ترین پیشنهاد پاسخگویان براى استفاده کمتر مردم از ماهواره عبارتست از: تنوع برنامه‏ها، توجه به کیفیت، توجه به شادى و سرگرمى، جذابیت و بیان واقعیت.
 مقایسه نتایج نظرسنجی با نظر سنجی سال گذشته:
 میزان بینندگان ماهواره در شهرهاى مرکز استان در کشور نسبت به سال گذشته با افزایش ۸ درصدى از ۳۴ درصد به ۴۲ درصد رسیده است. هم‏چنین میزان کسانى که در حد زیاد علاقه‏مند به تماشاى برنامه‏هاى ماهواره هستند، با افزایش ۶ درصدى از ۲۸ درصد به ۳۳ درصد رسیده است و کسانى که اصلاً علاقه‏اى به تماشاى ماهواره ندارند با کاهش ۵ درصدى از ۴۰ درصد به ۳۵ درصد کاهش یافته است. در حال حاضر میزان رجوع به شبکه‏هاى ماهواره‏اى در شهرهاى مرکز استان با بینندگان ماهواره در شهر تهران برابرى مى‏کند.
افزایش جذابیت و تنوع برنامه ‏هاى ماهواره‏:
 رویکرد فرهنگى شبکه‏هاى ماهواره‏اى در مقایسه با جذابیت کم برنامه‏هاى رسانه ملى، مهم‏ترین دلیل افزایش رویکرد مردم به ماهواره مى‏باشد. در حال حاضر در حدود ۷۰ شبکه فارسى ماهواره‏اى وجود دارد که پرمخاطب‏ترین آن‏ها، فارسى‏وان (نمایش فیلم) و شبکه من و تو (سرگرمى و تفریحى) مى‏باشد. ۲۳ درصد از کل پاسخگویان، بیننده فارسى وان و ۱۹ درصد، بیننده من و تو هستند. اگرچه شبکه بى.بى.سى فارسى با رویکرد سیاسى ۲۱ درصد بیننده دارد اما مهم‏ترین رویکرد مردم به ماهواره، برنامه‏هاى فرهنگى آن مى‏باشد. قابل توجه است که در حدود ۷۰ درصد پاسخگویان، برنامه‏هاى ماهواره را در بعد فرهنگى و دینى «مخرب» دانسته‏اند و باعث اغتشاشات سیاسى قلمداد کرده‏اند اما با این حال ۶۰ درصد اذعان داشته‏اند برنامه‏هاى ماهواره باعث شاد شدن روحیه مردم مى‏شود. یعنى: بییندگان ماهواره در غیاب برنامه‏هاى جذاب و متنوع در رسانه ملى به ناچار به سمت ماهواره سوق پیدا مى‏کنند.
 
 نتایج این نظر سنجی که با توجه به غیرقانونی بودن نگهداری وتماشای ماهواره در کشور و خودسانسوری بخشی از پاسخ دهندگان بدلایل اخلاقی و احساس ناامنی باید آن را خوش بینانه در نظر گرفت این است که مخاطب ماهواره در کشور به شدت رو به افزایش است. این افزایش هم در بعد کمی رخ داده وظرف یکسال ۸درصد افزایش یافته است و هم در بعد کیفی رخ داده و از قشر متوسط و با توانایی مالی متوسط به بالا ساکن پایتخت کشور به ساکنین کل کشور تعمیم یافته است و موجب بروز گسست ارزش وهنجارهای دوگانه در جامعه می گردد.
چرا که اکثر مخاطبان با اطلاع از پیامدهای اخلاقی وسیاسی این رسانه اقدام به تماشای شبکه های ماهواره ای می نمایند بنابرین دارای یک نظام ارزشی دوگانه در نظر وعمل می باشند. نتیجه این روند فاصله کردن نظام رفتاری مخاطب با هنجارهای رسمی می باشد و بروز تناقضات رفتاری به فراگیرشدن ناهنجاری در جامعه می انجامد.
در صورتی که روند افزایش مخاطب شبکه های ماهواره ای که درسال گذشته هشت درصد افزایش یافته در سال جاری ادامه یابد، میزان مخاطب ماهواره در جامعه از ۴۲ درصد فعلی به بیش از۵۰ درصد یعنی اکثریت مردم می انجامد.
چگونه می توان با پدیده من وتو، MBC فارسی، فارسی ۱ و سایر شبکه های ماهواره ای در حال ظهور برخورد کرد آیا با  ارسال پارازیت موضوع قابل حل است که اگر اینگونه بود شاهد رشد تصاعدی مخاطبان و اثرگذاری این شبکه ها نبودیم، به گونه ای که بنا برنظرسنجی رسمی مرکز تحقیقات سازمان. صداوسیما،  بیننده ماهواره در سراسر کشور از مرز ۴۲ درصد عبور کرده است.
[۱] JOHN BERT
تعداد صفحه : ۳۲۷
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

Share