پایان نامه ارشد با موضوع
دانش آموز، مهارتهای زندگی، دانش آموزان، برنامه درسی

پایان نامه ارشد با موضوع دانش آموز، مهارتهای زندگی، دانش آموزان، برنامه درسی

سطح ۰۵/۰ برای گروههای متخصصان ـ معلمان معنی دار میباشد. همچنین میانگین رتبه های متخصصان بیشتر از معلمان می باشد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت در میانگین رتبه های دیدگاه های متخصصان و معلمان درباره مؤلفه اهداف برنامه آموزش مهارتهای زندگی رد می شود. یعنی بین دیدگاه های متخصصان تعلیم و تربیت و معلمان در مورد بررسی آسیب ها، ویژگی ها و کیفیات مؤلفه اهداف برنامه آموزش مهارتهای زندگی اختلاف نظر و تفاوت معنی داری وجود دارد.
جدول ۴- د – ۳ نتایج آزمون U مان ـ ویتنی در مورد معنی داری اختلاف میانگین رتبه های مؤلفه مواد آموزشی برنامه درسی مهارتهای زندگی در میان گروه های مورد مطالعه
مؤلفه برنام? درسی مهارتهای زندگی
گروه های مورد مطالعه
فراوانی
میانگین رتبه ها
مشخصه آماری U
مقدار z
Sig
ب ـ مواد آموزشی
متخصصان
۱۶
۵۰/۵۶
۰۰/۲۵۶
۱۲/۳-
۰۰۲/۰
معلمان
۶۴
۵۰/۳۶
کل
۸۰
متخصصان
۱۶
۴۱/۲۷۷
۵۰/۱۲۴۹
۷۴/۳-
۰۰۰/۰
دانش آموزان
۳۴۷
۶۰/۱۷۷
کل
۳۶۳
معلمان
۶۴
۶۳/۲۳۸
۵۰/۹۰۱۵
۴۱/۲-
۰۱۶/۰
دانش آموزان
۳۴۷
۹۸/۱۹۹
کل
۴۱۱
همان طور که در جدول مشاهده می شود مقادیر Z بدست آمده از آزمون U مان ـ ویتنی برای مؤلفه مربوط به مواد آموزشی برنامه درسی مهارت های زندگی در سطح ۰۵/۰ معنی دار می باشد. بنابراین فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت در میانگین رتبه های دیدگاه های گروه های مورد مطالعه (متخصصان ـ معلمان، متخصصان ـ دانش آموزان، و معلمان ـ دانش آموزان) درباره مؤلفه مواد آموزشی مورد استفاده در برنامه آموزش مهارتهای زندگی رد می شود. یعنی بین دیدگاه های متخصصان ـ معلمان، متخصصان ـ دانش آموزان، و معلمان ـ دانش آموزان در مورد بررسی آسیب ها و ویژگی های مؤلفه مواد آموزشی برنامه درسی مهارتهای زندگی اختلاف نظر معنی داری وجود دارد. همچنین دادههای جدول نشان می دهد که میانگین رتبه های متخصصان از معلمان و دانش آموزان بیشتر بوده و میانگین رتبه های معلمان از دانش آموزن بیشتر می باشد.
جدول ۴- د – ۴ نتایج آزمون U مان ـ ویتنی در مورد معنی داری اختلاف میانگین رتبه های مؤلفه گروه بندی دانش آموزان در برنامه آموزش مهارتهای زندگی در میان گروه های مورد مطالعه
مؤلفه برنام? درسی مهارتهای زندگی
گروه های مورد مطالعه
فراوانی
میانگین رتبه ها
مشخصه آماری U
مقدار z
Sig
ز ـ گروه بندی
متخصصان
۱۶
۶۹/۳۷
۴۶۷
۵۴۷-/۰
۵۸۴/۰
معلمان
۶۴
۲۰/۴۱
کل
۸۰
متخصصان
۱۶
۹۷/۲۵۲
۵۰/۱۶۴۰
۷۷/۲-
۰۰۶/۰
دانش آموزان
۳۴۷
۷۳/۱۷۸
کل
۳۶۳
معلمان
۶۴
۰۲/۲۷۹
۰۰/۶۴۳۱
۳۶/۵-
۰۰۰/۰
دانش آموزان
۳۴۷
۵۳/۱۹۲
کل
۴۱۱
همان طور که دادههای جدول نشان می دهد مقادیر Z محاسبه شده از آزمون U مانـ ویتنی برای مؤلفه گروه بندی دانش آموزان در برنامه آموزش مهارتهای زندگی در سطح ۰۵/۰ برای گروه های متخصصان ـدانش آموزان و معلمانـ دانش آموزان معنیدار ولی مقدار Z بدست آمده برای گروه های متخصصان ـ معلمان در سطح ۰۵/۰ معنی دار نمی باشد. این امر بدان معناست که:
الف) فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت در میانگین رتبه های دیدگاههای متخصصان ـ دانش آموزان و معلمان ـ دانش آموزان درباره مؤلفه گروه بندی در برنامه درسی مهارتهای زندگی رد میشود. یعنی بین دیدگاه های متخصصان ـ دانش آموزان و معلمان ـ دانش آموزان در مورد بررسی آسیب ها و ویژگی های مؤلفه گروه بندی در برنامه آموزش مهارتهای زندگی اختلاف نظر معنی داری وجود دارد.
ب) فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت در میانگین رتبه های دیدگاه های متخصصان ـ معلمان درباره مؤلفه گروه بندی در برنامه آموزش مهارتهای زندگی رد نمی شود. یعنی بین دیدگاه های متخصصان ـ معلمان در مورد بررسی آسیب ها، ویژگی ها و کیفیات گروه بندی در برنامه آموزش مهارتهای زندگی تفاوت و اختلاف نظر معنی داری وجود ندارد.
جدول ۴- د – ۵ نتایج آزمون U مان ـ ویتنی در مورد معنی دارای اختلاف میانگین رتبه های مؤلفه زمان در برنامه آموزش مهارتهای زندگی در میان گروه های مورد مطالعه
مؤلفه برنام? درسی مهارتهای زندگی
گروه های مورد مطالعه
فراوانی
میانگین رتبه ها
مشخصه آماری U
مقدار z
Sig
س ـ زمان
متخصصان
۱۶
۲۵/۵۰
۰۰/۳۵۶
۸۹/۱-
۰۵۸/۰
معلمان
۶۴
۰۶/۳۸
کل
۸۰
متخصصان
۱۶
۴۱/۲۶۲
۵۰/۱۴۸۹
۱۵/۳-
۰۰۲/۰
دانش آموزان
۳۴۷
۲۹/۱۷۸
کل
۳۶۳
معلمان
۶۴
۲۲/۲۴۳
۰۰/۸۷۲۲
۷۴/۲-
۰۰۶/۰
دانش آموزان
۳۴۷
۱۴/۱۹۹
کل
۴۱۱
همانطور که مشاهده میشود مقادیر Z محاسبه شده از آزمون Uمان ـ ویتنی برای مؤلفه زمان آموزشی برنامه درسی مهارتهای زندگی در گروههای متخصصان ـ دانشآموزان و معلمان – دانش آموزان در سطح ۰۵/۰ معنی دار بوده ولی مقدار Z بدست آمده برای گروه های متخصصان ـ معلمان در سطح ۰۵/۰ معنی دار نمی باشد. این امر نشان دهنده این واقعیت است که:
الف) فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت در میانگین رتبه های دیدگاههای متخصصان ـ دانش آموزان و معلمان ـ دانش آموزان درباره مؤلفه زمان آموزشی در برنامه درسی مهارتهای زندگی رد می شود. یعنی بین دیدگاه های متخصصان ـ دانش آموزان و معلمان ـ دانش آموزان در ارتباط با آسیب ها و کیفیات مؤلفه زمان آموزشی در برنامه آموزش مهارتهای زندگی اختلاف نظر وجود دارد.
ب) فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت در میانگین رتبه های دیدگاه های متخصصان ـ معلمان درباره مؤلفه گروه بندی در برنامه درسی مهارتهای زندگی رد نمی شود. یعنی بین دیدگاه های متخصصان ـ معلمان در مورد بررسی آسیب ها، ویژگی ها و کیفیات زمان آموزشی در برنامه درسی مهارتهای زندگی تفاوت و اختلاف نظر وجود ندارد.
جدول ۴- د – ۶ نتایج آزمون U مان ـ ویتنی مربوط به مقایسه نظرات دو گروه مورد مطالعه (معلمان و دانش آموزان) در مورد عناصر برنامه درسی مهارتهای زندگی
مؤلفه برنام? درسی مهارتهای زندگی
گروه
فراوانی
میانگین رتبه ها
مقدار z
Sig
د ـ فعالیت های یادگیری
معلمان
۶۴
۳۸/۲۲۴
۳۵/۱-
۱۷۶/۰
دانش آموزان
۳۴۷
۶۱/۲۰۲
ر ـ ارزشیابی
معلمان
۶۴
۲۳/۲۳۹
۴۵/۲-
۰۱۴/۰
دانش آموزان
۳۴۷
۸۷/۱۹۹
شـ فضای آموزشی
معلمان
۶۴
۱۵/۲۲۲
۱۹/۱-
۲۳۳/۰
دانش آموزان
۳۴۷
۰۲/۲۰۳
همان طور که در جدول دیده می شود مقدار Z بدست آمده ۴۵/۲- از آزمون Uمان ـ وتینی مربوط به مؤلفه ارزشیابی برنامه درسی مهارتهای زندگی در سطح ۰۵/۰ معنی دار می باشد. این امر بدان معناست که میانگین رتب? معلمان و دانش آموزان در مورد ارزشیابی از برنامه درسی مهارتهای زندگی یکسان نیست یعنی دانش آموزان و معلمان اظهارنظرهای متفاوت در مورد گویه های ارزشیابی در کلاس درس مهارتهای زندگی دارند.
همچنین مشاهده می شود که مقادیر Z بدست آمده از آزمون U مان ـ ویتنی مربوط به مؤلفه های فعالیتهای یادگیری برنامه درسی مهارتهای زندگی و فضای آموزشی آن در سطح ۰۵/۰ معنی دار نیست. بنابراین می توان نتیجه گرفت که بین میانگین رتبه های پاسخ های معلمان و دانش آموزان تفاوت آشکار و معنی داری وجود ندارد و دو گروه مذکور اظهارنظرهای مشابهی در مورد گویه های فعالیتهای یادگیری و فضای آموزشی برنامه درسی مهارتهای زندگی دارند.
جدول ۴- د – ۷ نتایج آزمون t مستقل در مورد مؤلفه شیوه های تدریس برنامه درسی
مهارتهای زندگی از دیدگاه معلمان و دانش آموزان
عناصر برنام? درسی مهارت های زندگی
گروه
فراوانی
میانگین
انحراف استاندارد
t
df
Sig
ذ ـ راهبردهای
تدریس
معلمان
۶۴
۲۸/۳
۷۳۵/۰
۹۵/۳
۴۰۹
۰۰۰/۰
دانش آموزان
۳۴۷
۷۸/۲
۹۶۳/۰
همان طور که در جدول(۴-د-۷) مشاهده میشود میزان t محاسبه شده برای راهبردهای تدریس مهارتهای زندگی از t مشاهده شده در جدول بزرگتر می باشد. بنابراین می توان نتیجه گرفت اختلاف میانگین مؤلفه روش های تدریس از دیدگاه معلمان و دانش آموزان در سطح ۰۵/۰ معنی دار است. این امر بدان معناست که بین دیدگاه های معلمان و دانش آموزان در مورد روش های تدریس برنامه آموزش مهارتهای زندگی اختلاف نظر وجود دارد یعنی معلمان و دانش آموزان اظهارنظرهای متفاوتی در مورد گویه های این مؤلفه از برنامه درسی مهارت های زندگی دارند.
جدول ۴- د – ۸ نتایج آزمون t مستقل در مورد عناصر برنامه درسی مهارتهای زندگی
از دیدگاه معلمان زن و مرد
عناصر برنام? درسی مهارتهای زندگی
جنسیت
فراوانی
میانگین
انحراف استاندارد
t
df
Sig
الف ـ اهداف
مرد
۳۱
۵۸/۲
۵۷۵/۰
۰۹/۲-
۶۲
۰۴۰/۰
زن
۳۳
۹۰/۲
۶۴۲/۰
ب ـ موادآموزشی
مرد
۳۱
۲۹/۳
۷۲۳/۰
۵۴۴/۰
۶۲
۵۸۹/۰
زن
۳۳
۲۰/۳
۵۷۰/۰
ج ـ محتوا
مرد
۳۱
۷۳/۲
۵۴۳/۰
۰۴/۱-
۶۲
۲۹۹/۰
زن
۳۳
۷۸/۲
۵۳۱/۰
د- فعالیت های یادگیری
مرد
۳۱
۷۸/۲
۵۹۶/۰
۱۶/۱-
۶۲
۲۴۹/۰
زن
۳۳
۹۳/۲
۴۹۳/۰
ذ- راهبردهای تدریس
مرد
۳۱
۰۲/۳
۷۵۰/۰
۹۰/۲-
۶۲
۰۰۵/۰
زن
۳۳
۵۳/۳
۶۳۹/۰
رـ ارزشیابی
مرد
۳۱
۰۰/۳
۷۵۵/۰
۵۹/۱-
۶۲
۱۱۶/۰
زن
۳۳
۲۸/۳
۶۶۲/۰
ز ـ گروه بندی
مرد
۳۱
۵۱/۳
۵۶۴/۰
۴۹/۱-
۶۲
۸۸۲/۰
زن
۳۳
۵۳/۳
۴۶۳/۰
س ـ زمان
مرد
۳۱
۹۱/۲
۵۷۵/۰
۱۷۲/۰
۶۲
۸۶۴/۰
زن
۳۳
۸۹/۲
۶۰۲/۰
ش ـ فضای آموزشی
مرد
۳۱
۹۳/۲
۷۲۷/۰
۸۲/۱-
۶۲
۰۷۳/۰
زن
۳۳
۲۴/۳
۶۱۹/۰
همان طور که در جدول مشاهده می شود میزان t محاسبه شده برای هم? مؤلفه های مهارتهای زندگی به استثنای مؤلفه های اهداف و شیوه های تدریس از t مشاهده شده در جدول کوچکتر می باشد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که اختلاف میانگین همه مؤلفه های مهارتهای زندگی بجز مؤلفه های اهداف و شیوه های تدریس از دیدگاه معلمان زن و مرد در سطح ۰۵/۰ معنی دار نیست. بدین معنی که بین دیدگاه های زنان و مردان در گروه معلمان در مورد عناصر برنامه درسی مهارتهای زندگی از قبیل مواد آموزشی، محتوا، فعالیت های یادگیری، ارزشیابی، گروه بندی، زمان و فضای آموزشی اختلاف نظر معنی داری وجود ندارد ولی بین دیدگاه های معلمان زن و مرد در مورد مؤلفه های برنامه آموزش مهارتهای زندگی از قبیل اهداف و راهبردهای تدریس اختلاف نظر معنی داری وجود دارد. بعبارت دیگر نظرات معلمان مرد در مورد اهداف و راهبردهای تدریس برنامه درسی مهارتهای زندگی متفاوت از نظرات معلمان زن می باشد.
جدول ۴- د – ۹ نتایج

Share

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *