پایان نامه ارشد با موضوع
دانش آموز، مهارتهای زندگی، دانش آموزان، برنامه درسی

پایان نامه ارشد با موضوع دانش آموز، مهارتهای زندگی، دانش آموزان، برنامه درسی

ذ) راهبردهای تدریس برنامه درسی مهارتهای زندگی:
فراهم شدن فرصت لازم برای دانش آموزان جهت تجربه عملی مهارتهای زندگی با کمک روشهای تدریس معلم، سازگاری روشهای تدریس معلم با علایق (خواسته ها و ادراکات) دانش آموزان، درگیر شدن دانش آموزان در فرایند یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی با بکارگیری روش های تدریس فعال، و فراهم نمودن آزادی عمل بیشتر برای دانش آموزان جهت یادگیری مفاهیم با کمک روش های تدریس معلم به ترتیب اولویت های اول تا چهارم را بدست آوردند.
ر) ارزشیابی از درس مهارتهای زندگی:
گرایش ارزشیابی به سمت شیوه های مشارکت طلبانه معلم و دانش آموز در اولویت اول، ارزشیابی مرحله به مرحله از جریان یادگیری دانش آموزان در کلاس درس مهارتهای زندگی در اولویت دوم و در نهایت مفید واقع شدن خود ارزیابی دانش آموزان در برنامه درسی مهارتهای زندگی در اولویت سوم قرار گرفتند.
ز) گروه بندی دانش آموزان:
اولویت های اول به مفید واقع شدن استفاده از فعالیت های گروهی برای یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی، دوم به مفید واقع شدن فعالیت در گروه های کوچک (۴ تا ۶ نفر) برای دانش آموزان، سوم به ضرورت توجه به علایق مشترک دانش آموزان در گروه بندی آنها، چهارم به مفید واقع شدن فعالیت در گروه های بزرگ (۸ تا ۱۰ نفر) برای دانش آموزان، پنجم به ترجیح انتخاب اعضای گروه در کلاس درس مهارتهای زندگی بر اساس یک ویژگی مشترک، و ششم به ترجیح انتخاب اعضای گروه در کلاس درس مهارتهای زندگی به صورت تصادفی اختصاص یافت.
س)زمان آموزشی:
کنترل (مدیریت) زمان جلسات توسط معلم، کافی بودن زمان جلسات جهت تدریس مفاهیم درس مهارتهای زندگی با کیفیت بهتر، کفایت زمان جلسات برای ارزیابی بهتر از آموخته های دانش آموزان و کافی بودن زمان جلسات برای یادگیری هر یک از مفاهیم برنامه درسی مهارتهای زندگی به ترتیب در اولویت های اول تا چهارم قرار گرفتند.
ش)فضای آموزشی:
مفید واقع شدن فضاهای آموزشی خارج از مدرسه برای یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی در اولویت اول، کیفیت مطلوب فضای آموزشی مدرسه برای یادگیری مفاهیم این درس در اولویت دوم، و در نهایت کافی بودن فضای آموزشی مدرسه برای یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی در اولویت سوم و آخر واقع شدند.
ـ از دیدگاه معلمان در مؤلفه های:
الف) اهداف برنامه درسی مهارتهای زندگی:
تناسب اهداف با نیازهای دانش آموزان، تناسب اهداف با نیازهای جامعه، پاسخگویی اهداف درس مهارتهای زندگی به نیازهای دانش آموزان در جامعه آینده و سرانجام تناسب اهداف با تغییرات اساسی اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی جامعه به ترتیب در اولویتهای اول تا چهارم قرار گرفتند.
ب) مواد آموزشی:
تسهیل یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی از طریق مواد آموزشی گروهی (فیلم، پوستر و …) در اولویت اول، تسهیل یادگیری مفاهیم این درس از طریق مواد آموزشی انفرادی (کتاب درسی، مواد کمکی و …) در اولویت دوم و تناسب مواد آموزشی مورد استفاده در برنامه آموزش مهارتهای زندگی با علایق دانش آموزان در اولویت سوم قرار گرفتند.
ج) محتوای برنامه درسی مهارتهای زندگی:
اولویت های اول به تناسب محتوا با توانایی های یادگیری دانش آموزان (قابل یادگیری بودن مفاهیم)، دوم به وجود ارتباط منطقی یا همگرایی بین مفاهیم مختلف ارائه شده در درس مهارتهای زندگی، سوم به تسهیل یادگیری سایر دروس بواسطه محتوای برنامه آموزش مهارتهای زندگی، چهارم به تناسب محتوای برنامه با فرهنگ جامعه (آداب و رسوم و ارزش های اجتماعی)، پنجم به تناسب محتوا با نیازها و رغبت های دانش آموزان، ششم به تناسب محتوای برنامه با زندگی واقعی دانش آموزان، هفتم به تناسب محتوا با مسائل و مشکلات جامعه و در نهایت هشتم و آخر به تناسب محتوای برنامه با پیشرفت های علمی و تکنولوژیکی در سطح جامعه جهانی اختصاص یافت.
د) فعالیت های یادگیری:
فراهم آوردن فرصت لازم برای دانش آموزان جهت شرکت کردن در انتخاب فعالیتهای یادگیری در اولویت اول، ضرورت توجه به آمادگی عقلی، جسمی، اجتماعی و عاطفی دانش آموزان در انتخاب فعالیتهای یادگیری در اولویت دوم، تناسب فعالیتهای یادگیری انتخاب شده با معلومات و تجارب فعلی دانش آموزان در اولویت سوم، فراهم شدن فرصت لازم برای دانش آموزان جهت تمرین عملی مهارتهای زندگی از طریق فعالیت های یادگیری در اولویت چهارم، و سرانجام تناسب فعالیت های یادگیری انتخاب شده با نیازها و علایق دانش آموزان در اولویت پنجم و آخر قرار گرفتند.
ذ) راهبردهای تدریس برنامه درسی مهارتهای زندگی:
اولویت های اول به درگیر کردن دانش آموزان در فرایند یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی با بکارگیری روش های تدریس فعال، دوم به فراهم نمودن آزادی عمل بیشتر برای دانش آموزان جهت یادگیری مفاهیم این درس با کمک روش های تدریس معلم (فراهم آوردن شرایطی که تحت آن خود دانش آموزان بدون کنترل و مشاهده مستقیم معلم نبض یادگیری را در دست گیرند)، سوم به سازگاری روش های تدریس معلم با علایق (خواسته ها و ادراکات دانش آموزان)، و سرانجام چهارم به فراهم شدن فرصت لازم برای دانش اموزان جهت تجربه عملی مهارتهای زندگی با کمک روش های تدریس معلم اختصاص یافت.
ر) ارزشیابی در کلاس درس مهارتهای زندگی:
مفید واقع شدن خود ارزیابی دانش آموزان در برنامه درسی مهارتهای زندگی، گرایش ارزشیابی در درس مهارتهای زندگی به سمت شیوههای مشارکت طلبانه معلم و دانشآموز، و ارزشیابی مرحله ای (تکوینی) از جریان یادگیری و آموخته های دانش آموزان به ترتیب اولویتهای اول تا سوم را بدست آورند.
ز)گروه بندی:
اولویتهای اول به مفید واقع شدن فعالیت در گروه های کوچگ (۴ تا ۶ نفر) برای دانش آموزان، دوم به اهمیت استفاده از فعالیت های گروهی برای یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی، سوم به ضرورت توجه به علایق مشترک دانش آموزان ـ و نه تشخیص معلم ـ در گروه بندی آنها، چهارم به ترجیح انتخاب اعضای گروه در کلاس درس مهارتهای زندگی بر اساس یک ویژگی مشترک، پنجم به اهمیت انتخاب تصادفی اعضای گروه دانش آموزان در کلاس درس مهارتهای زندگی و ششم به مفید واقع شدن فعالیت در گروه های بزرگ (۸ تا ۱۰ نفر) برای دانش آموزان اختصاص یافت.
س) زمان آموزشی:
کنترل (مدیریت) زمان جلسات توسط معلم در اولویت اول، کفایت زمان جلسات برای ارزیابی بهتر از آموخته های دانش آموزان در اولویت دوم، کفایت زمان جلسات برای یادگیری هر یک از مفاهیم درس مهارتهای زندگی در اولویت سوم، و کافی بودن زمان جلسات جهت تدریس مفاهیم درس مهارتهای زندگی با کیفیت بهتر در اولویت آخر و چهارم جا گرفت.
ش) فضای آموزشی:
مفید واقع شدن فضاهای آموزشی خارج از مدرسه برای یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی، کفایت فضای آموزشی مدرسه برای یادگیری مفاهیم این درس، و کیفیت مطلوب فضای آموزشی مدرسه به ترتیب در اولویتهای اول تا سوم قرار گرفتند.
ـ از دیدگاه دانش آموزان در مؤلفه های:
الف) اهداف برنامه درسی مهارتهای زندگی:
اولویت اول به تناسب اهداف درس مهارتهای زندگی با نیازهای جامعه، دوم به پاسخگویی اهداف این درس به نیازهای دانش آموزان در جامعه آینده، سوم به تناسب اهداف با تغییرات اساسی اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی جامعه، و چهارم به تناسب اهداف با نیازهای جامعه اختصاص یافت.
ب) مواد آموزشی:
تسهیل یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی از طریق مواد آموزشی گروهی (فیلم، پوستر و …)، تسهیل یادگیری مفاهیم این درس از طریق مواد آموزشی انفرادی (کتاب درسی، مواد کمکی و …)، و تناسب مواد آموزشی مورد استفاده در برنامه آموزش مهارتهای زندگی با علایق دانش آموزان به ترتیب در اولویت های اول تا سوم قرار گرفتند.
ج) محتوای برنامه درسی مهارتهای زندگی:
اولویت های اول به تناسب محتوا با فراهگ جامعه (آداب و رسوم و ارزش های اجتماعی)، دوم به تناسب محتوا با توانایی های یادگیری دانش آموزان (قابل یادگیری بودن مفاهیم)، سوم به تناسب محتوا با مسائل و مشکلات جامعه، چهارم به تناسب محتوای برنامه با زندگی واقعی دانشآموزان، پنجم به داشتن ارتباط منطقی یا همگرایی بین مفاهیم مختلف ارائه شده در درس مهارتهای زندگی، ششم به تناسب محتوا با نیازها و رغبتهای دانشآموزان، هفتم به تسهیل یادگیری سایر دروس از طریق محتوای درس مهارتهای زندگی، و در نهایت هشتم به تناسب محتوای برنامه با پیشرفت های علمی و تکنولوژیکی در سطح جامعه جهانی اختصاص یافت.
د) فعالیت های یادگیری برنامه آموزش مهارتهای زندگی:
تناسب فعالیت های یادگیری با معلومات و تجارب فعلی دانش آموزان در اولویت اول، فراهم شدن فرصت لازم برای دانش آموزان جهت شرکت جستن در انتخاب فعالیت های یادگیری در اولویت دوم، ضرورت توجه به آمادگی عقلی، جسمی، اجتماعی و عاطفی دانش آموزان در انتخاب فعالیت های یادگیری در اولویت سوم، تناسب فعالیتهای یادگیری انتخاب شده با نیازها و علایق دانش آموزان در اولویت چهارم و سرانجام فراهم شدن فرصت لازم برای دانش آموزان جهت تمرین عملی مهارتهای زندگی از طریق فعالیت های یادگیری در اولویت پنجم و آخر قرار گرفتند.
ذ) راهبرد های تدریس برنامه درسی مهارتهای زندگی:
اولویت اول به فراهم نمودن آزادی عمل بیشتر برای دانش آموزان جهت یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی با کمک روش های تدریس معلم (فراهم آوردن شرایطی که تحت آن خود دانش آموزان بدون کنترل و مشاهده مستقیم معلم نبض یادگیری را در دست گیرند)، دوم به درگیر کردن دانشآموزان در فرایند یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی با بکارگیری روشهای تدریس فعال، سوم به فراهم شدن فرصت لازم برای دانشآموزان جهت تجربه عملی مهارتهای زندگی با کمک روش های تدریس معلم، و در نهایت چهارم به سازگاری روش های تدریس معلم با علایق (خواسته ها و ادراکات) دانش آموزان اختصاص یافت.
ر) ارزشیابی در برنامه درسی مهارتهای زندگی:
مفید واقع شدن خود ارزیابی در برنامه آموزش مهارتهای زندگی، گرایش ارزشیابی در این برنامه درسی به سمت شیوه های مشارکت طلبانه معلم و دانش آموز، و ارزشیابی مرحله به مرحله از جریان یادگیری دانش آموزان در کلاس درس مهارتهای زندگی به ترتیب در اولویت های اول تا سوم جا گرفتند.
ز) گروه بندی:
مفید واقع شدن فعالیت در گروه های کوچک (۴ تا ۶ نفر) برای دانش آموزان در اولویت اول، اهمیت استفاده از فعالیت های گروهی برای دانش آموزان جهت یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی در اولویت دوم، ترجیح انتخاب اعضای گروه در کلاس درس مهارتهای زندگی بر اساس یک ویژگی مشترک در اولویت سوم، مفید واقع شدن فعالیت در گروه های بزرگ (۸ تا ۱۰ نفر) برای دانش آموزان و توجه به علایق مشترک آن ها در گروه بندی در اولویت چهارم، و

Share

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *