پایان نامه ارشد با موضوع مهارتهای زندگی، برنامه درسی، دانش آموز، دانش آموزان

0 Comments

آزمون t مستقل در مورد مؤلفه های مهارتهای زندگی
از دیدگاه دانش آموزان دختر و پسر
عناصر برنام? درسی مهارتهای زندگی
جنسیت
فراوانی
میانگین
انحراف استاندارد
t
df
Sig
الف ـ اهداف
پسر
۱۳۶
۸۲/۲
۶۳۵/۰
۳۸۰/۰-
۳۴۵
۷۰۴/۰
دختر
۲۱۱
۸۵/۲
۸۰۱/۰
ج ـ محتوا
پسر
۱۳۶
۹۳/۲
۴۷۷/۰
۸۳/۲
۳۴۵
۰۰۵/۰
دختر
۲۱۱
۷۴/۲
۷۷۴/۰
ذ- راهبردهای تدریس
پسر
۱۳۶
۹۸/۲
۷۴۰/۰
۴۷/۳
۳۴۵
۰۰۱/۰
دختر
۲۱۱
۶۵/۲
۰۶۴/۱
همانطور که در جدول ملاحظه میشود میزان t محاسبه شده برای مؤلفههای محتوا و راهبردهای تدریس برنامه درسی مهارتهای زندگی از t مشاهده شده در جدول بزرگتر می باشد. همچنین مقدار t محاسبه شده برای مؤلفه اهداف برنامه آموزش مهارتهای زندگی از t مشاهده شده در جدول کوچکتر می باشد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که اختلاف میانگین مؤلفه های محتوا و راهبردهای تدریس مهارتهای زندگی از دیدگاه پسران و دختران در گروه دانش آموزان در سطح ۰۵/۰ معنی دار است. یعنی بین دیدگاه های دانش آموزان پسر و دختر در مورد محتوا و راهبردهای تدریس درس مهارتهای زندگی اختلاف معنی داری وجود دارد و پسران و دختران نظرات متفاوتی در مورد این مؤلفه ها دارند. با وجود این اختلاف میانگین مؤلفه اهداف برنامه درسی مهارت های زندگی از دیدگاه دانش آموزان پسر و دختر در سطح ۰۵/۰ معنی دار نیست. این امر بدان معناست که بین دیدگاه های پسران و دختران در گروه دانش آموزان در مورد اهداف برنامه آموزش مهارتهای زندگی اختلاف نظر معنی داری وجود ندارد، بعبارتی بهتر و بین نظرات دو گروه یاد شده تفاوت آشکاری به چشم نمی خورد.
جدول ۴- د – ۱۰ نتایج آزمون U مان ـ ویتنی در مورد مؤلفه های مهارتهای زندگی
از دیدگاه دانش آموزان دختر و پسر
عناصر برنام? درسی مهارتهای زندگی
جنسیت
فراوانی
میانگین رتبه ها
Z
Sig
ب ـ مواد آموزشی
پسر
۱۳۶
۸۶/۱۹۲
۸۳/۲-
۰۰۵/۰
دختر
۲۱۱
۸۵/۱۶۱
د- فعالیتهای یادگیری
پسر
۱۳۶
۵۴/۱۸۲
۲۷/۱-
۲۰۱/۰
دختر
۲۱۱
۵۰/۱۶۸
رـ ارزشیابی
پسر
۱۳۶
۴۱/۱۸۴
۵۶/۱-
۱۱۷/۰
دختر
۲۱۱
۲۹/۱۶۷
ز ـ گروه بندی
پسر
۱۳۶
۱۹/۱۹۳
۸۷/۲-
۰۰۴/۰
دختر
۲۱۱
۶۳/۱۶۱
س ـ زمان
پسر
۱۳۶
۸۰/۱۸۶
۹۱/۱-
۰۵۵/۰
دختر
۲۱۱
۷۵/۱۶۵
ش ـ فضای آموزشی
پسر
۱۳۶
۷۴/۱۹۲
۸۱/۲-
۰۰۵/۰
دختر
۲۱۱
۹۲/۱۶۱
همانطور که در جدول مشاهده میشود مقادیر Z بدست آمده از آزمون U مانـ ویتنی مربوط به عناصر برنامه درسی مهارتهای زندگی از قبیل مواد آموزشی، گروه بندی و فضای آموزشی در سطح ۰۵/۰ معنیدار بوده و سایر عناصر این برنامه درسی مانند فعالیتهای یادگیری، ارزشیابی و زمان در سطح ۰۵/۰ معنیدار نیست. این امر نشان دهنده این واقعیت است که در عناصری از برنامه درسی مهارتهای زندگی مانند مواد آموزشی، گروه بندی و فضای آموزشی میانگین رتبه پاسخهای دانش آموزان پسر و دختر برابر نیست ـ یعنی دانش آموزان دختر و پسر اظهارنظرهای متفاوتی درباره عناصر مذکور دارند ـ و این میانگین رتبه پاسخ ها در پسران بیشتر از دختران می باشد.
همچنین اطلاعات جدول نشان می دهد که در عناصری از برنامه درسی مهارتهای زندگی مانند فعالیتهای یادگیری، ارزشیابی، و زمان بین میانگین رتبه پاسخ های دانش آموزان پسر و دختر تفاوت آشکاری وجود ندارد یعنی دختران و پسران در گروه دانش آموزان دربار? عناصر مذکور اختلاف نظر معنی داری ندارند.
جدول ۴- د – ۱۱ نتایج آزمون t مستقل در مورد عناصر برنامه درسی مهارتهای زندگی از دیدگاه متخصصان تعلیم و تربیت فارغ التحصیل از دانشگاه های داخل کشور و خارج از کشور
عناصر برنام? درسی مهارتهای زندگی
محل اخذ مدرک تحصیلی
فراوانی
میانگین
انحراف استاندارد
t
df
Sig
الف ـ اهداف
داخل کشور
۱۰
۰۷/۳
۶۹۷/۰
۸۹۹/۰-
۱۴
۳۸۴/۰
خارج از کشور
۶
۳۷/۳
۵۴۱/۰
ب – مواد آموزشی
داخل کشور
۱۰
۸۶/۳
۴۲۱/۰
۹۱۰/۰
۱۴
۳۷۸/۰
خارج از کشور
۶
۶۱/۳
۷۱۲/۰
ج ـ محتوا
داخل کشور
۱۰
۴۶/۳
۷۲۸/۰
۸۶/۱
۱۴
۰۸۳/۰
خارج از کشور
۶
۸۱/۲
۵۶۳/۰
د- فعالیتهای یادگیری
داخل کشور
۱۰
۳۴/۴
۵۰۸/۰
۶۴۲/۰-
۱۴
۵۳۱/۰
خارج از کشور
۶
۵۰/۴
۴۳۳/۰
ذ- راهبردهایتدریس
داخل کشور
۱۰
۱۲/۴
۵۵۵/۰
۱۳/۱-
۱۴
۲۷۷/۰
خارج از کشور
۶
۴۱/۴
۳۷۶/۰
رـ ارزشیابی
داخل کشور
۱۰
۰۳/۴
۶۳۷/۰
۴۵/۱
۱۴
۱۶۷/۰
خارج از کشور
۶
۶۱/۳
۳۸۹/۰
ز ـ گروه بندی
داخل کشور
۱۰
۷۰/۳
۴۰۶/۰
۰۱/۳
۱۴
۰۱۱/۰
خارج از کشور
۶
۲۷/۳
۱۳۶۰/۰
س ـ زمان
داخل کشور
۱۰
۴۲/۳
۳۹۱/۰
۴۱/۲
۱۴
۰۳۰/۰
خارج از کشور
۶
۸۷/۲
۵۱۸/۰
ش- فضای آموزشی
داخل کشور
۱۰
۰۶/۴
۵۶۲/۰
۳۹۰/۰
۱۴
۷۰۲/۰
خارج از کشور
۶
۹۴/۳
۶۸۰/۰
همان طور که در جدول مشاهده می شود میزان t محاسبه شده برای هم? مؤلفه های برنامه درسی مهارتهای زندگی به استثنای مؤلفه های مربوط به گروه بندی و زمان از t مشاهده شده در جدول کوچکتر می باشد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که اختلاف میانگین آسیب ها و ویژگی های تمام عناصر برنامه درسی مهارتهای زندگی به غیر از عناصر گروه بندی و زمان از دیدگاه متخصصان تعلیم و تربیت فارغ التحصیل از دانشگاه های داخل کشور و خارج از کشور در سطح ۰۵/۰ معنی دار نیست. این امر بدان معناست که:
۱. بین دیدگاه های متخصصان تعلیم و تربیت فارغ التحصیل از دانشگاه های داخل و خارج از کشور در زمینه آسیبها و ویژگیهای مربوط به اهداف، مواد آموزشی، محتوا، فعالیتهای یادگیری، راهبردهای تدریس، ارزشیابی و فضای آموزشی برنامه درسی مهارتهای زندگی اختلاف نظر معنی داری وجود ندارد.
۲. بین دیدگاه های متخصصان تعلیم و تربیت که مدرک تحصیلی شان را از دانشگاه های داخل و خارج از کشور اخذ نموده اند، در زمینه آسیب ها و ویژگی های مربوط به گروه بندی دانش آموزان و زمان در برنامه درسی مهارتهای زندگی اختلاف نظر وجود دارد به عبارت دیگر بین میانگین دیدگاههای دو جامعه مورد مطالعه تفاوت آشکار و معنی داری وجود دارد.
۱.
مقدمه
در این فصل به جمع بندی و نتیجه گیری یافته های پژوهش پرداخته می شود. در پایان فصل پیشنهادهای تحقیق در دو قسمت پیشنهادات پژوهشی و پیشنهادات اجرایی آورده می شود و در نهایت محدودیت های تحقیق حاضر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
پژوهش حاضر به منظور شناسایی عوامل آسیب زا در برنامه درسی مهارتهای زندگی دوره متوسطه نظری از منظر متخصصان تعلیم و تربیت، معلمان و دانش آموزان دبیرستان های عادی ـ دولتی شهر تهران انجام پذیرفت.
جامعه آماری تحقیق مرکب از سه گروه بود: متخصصان تعلیم و تربیت، معلمان و دانش آموزان شاخه نظری دبیرستان های عادی ـ دولتی شهر تهران.
نمونه های آماری تحقیق عبارت بودند از:
۱- ۱۹ نفر از متخصصان تعلیم و تربیت که خود به دو گروه تقسیم می شوند: اساتید گروه تعلیم و تربیت که در حوزه برنامه درسی مهارتهای زندگی صاحبنظر هستند و کسانی که سابقه تألیف و ترجمه در زمینه آموزش مهارتهای زندگی دارند. نمونه گیری در این گروه به صورت تصادفی ساده انجام شده است.
۲- ۶۴ تن از معلمان زن ومرد شاخه نظری دبیرستان های دولتی شهر تهران که به امر تدریس برنامه آموزش مهارتهای زندگی پرداخته اند. نمونه گیری در این سطح به صورت خوشه ای چند مرحله ای انجام شده است.
۳- ۳۷۸ دانش آموز دختر و پسر شاخه نظری دبیرستان های عادی ـ دولتی شهر تهران، که به صورت نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان انتخاب شدند.
به منظور جمع آوری اطلاعات و اندازه گیری نگرش گروه های مورد مطالعه در مورد وضعیت موجود (آسیب های) برنامه آموزش مهارتهای زندگی دوره متوسطه نظری از پرسشنامه محقق ساخته مطابق با مقیاس ۵ درجه ای لیکرت (خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد) به ترتیب از ۱ تا ۵ نمره گذاری شد. پرسشنامه شامل ۴۰ گویه در زمینه ۹ عنصر برنامه درسی مهارتهای زندگی از قبیل: اهداف، مواد آموزشی، محتوا، فعالیت های یادگیری، راهبردهای تدریس، ارزشیابی، گروه بندی، زمان و فضا، می باشد.
به منظور بررسی روایی محتوایی پرسشنامه از نظرات ۸ تن از اساتید و متخصصان حوزه علوم تربیتی و مهارتهای زندگی استفاده شد. علاوه بر این به منظور تعیین پایایی، پرسشنامه بر روی ۳۰ دانش آموز دختر و پسر، ۱۰ معلم و ۵ متخصص تعلیم و تربیت که به طور تصادفی انتخاب شده بودند، به صورت آزمایشی اجرا شد. ضریب پایایی پرسشنامه به ترتیب مقادیر، ۹۵، ۸۶ و ۸۹ بدست آمد که نشان دهنده پایایی خوب سؤالات پرسشنامه بود.
پس از انجام مطالعات میدانی و جمع آوری پرسشنامه ها از گروه های مورد مطالعه، اطلاعات و داده های پژوهش از پرسشنامه ها استخراج گردید و سپس با نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها با استفاده از روش های آماری توصیفی از قبیل فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار و … انجام شد. همچنین در این زمینه از نمودارها و جداول جهت نمایش تصویری داده ها استفاده بعمل آمد. به منظور تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها جهت بررسی وضعیت موجود و آسیب های عناصر نه گانه برنامه درسی مهارتهای زندگی از دیدگاه گروه های مورد مطالعه از روشهای مجذور خی () یک نمونه ای، t تک نمونه ای، تحلیل واریانس رتبهای کروسکال والیس، U مان ـ ویتنی، t برای مقایسه دو گروه نمونه مستقل و به منظور الویت بندی آسیب های موجود در برنامه درسی مهارتهای زندگی با تأکید بر اهمیت هر مؤلفه از دیدگاه متخصصان تعلیم و تربیت، معلمان و دانشآموزان از آزمون ناپارامتریک فریدمن استفاده شد.
یافته های تحقیق:
پژوهش حاضر به منظور پاسخگویی به سؤالات ذیل انجام پذیرفت:
۱. آسیب های موجود در برنامه آموزش مهارتهای زندگی دوره متوسطه نظری با توجه به عناصر نه گانه برنامه درسی از منظر متخصصان تعلیم و تربیت، معلمان و دانش آموزان شهر تهران کدامند؟
۲. کدام دسته از عناصر برنامه درسی مهارتهای زندگی و زیر مؤلفه های آنها از دیدگاه هر یک از گروه های مورد مطالعه از اولویت و ارجحیت بیشتری برخوردار است؟
تعیین انواع، ابعاد و گستره، و مصادیق مهارتهای زندگی در یک رویکرد جهانی با مطالعه کتابخانهای منابع مختلف و پژوهش های انجام شده در زمینه آموزش مهارتهای زندگی برای نوجوانان و جوانان صورت گرفت. همچنین کتاب راهنمای معلم مهارتهای زندگی تألیف دفتر برنامه ریزی امور فرهنگی و مشاوره معاونت آموزش و پرورش نظری و مهارتی وزارت آموزش و پرورش که هم اکنون برای دانش آموزان تدریس می

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *