پایان نامه ارشد با موضوع
مهارتهای زندگی، دانش آموز، دانش آموزان، برنامه درسی

پایان نامه ارشد با موضوع مهارتهای زندگی، دانش آموز، دانش آموزان، برنامه درسی

شود جهت بررسی ابعاد، انواع و عناصر برنامه درسی مهارتهای زندگی دوره متوسطه نظری در پژوهش حاضر مورد استفاده قرار گرفته است.
آموزش مهارتهای زندگی به دلیل آماده نمودن افراد جهت مقابله با مشکلات و ایجاد رفتارهای سازگارانه در سالهای اخیر مورد توجه مسؤلان و دست اندرکاران نظام آموزشی قرار گرفته است. علاوه بر این بررسی ها نشان
می دهد که مهارتهای زندگی مربوط به توانایی های اجتماعی ـ روانی که بطور عمده ریشه در مراحل رشد و ویژگی های مربوط به آن دارند بیشتر مورد توجه صاحبنظران و نظام های آموزشی بوده اند و به دلیل ارتباط این مهارتها با فرایند رشد، به آنها مهارتهای رشدی نیز لقب داده اند (استنتن و همکاران، ۱۹۸۰). در نهایت این که آموزش این مهارتها تأثیر قابل توجهی را در کاهش رفتارهای منفی و افزایش رفتارهای مثبت و سازگارانه داشته است (سازمان بهداشت جهانی، ۱۳۷۷؛ اورکین و وندی، ۱۹۹۶؛ چن، ۲۰۰۰ ).
پژوهشگر در فصل دوم، نظریه های برنامه درسی و نظریه های یادگیری را به همراه دلالت های آنها بر آموزش مهارتهای زندگی شناسایی و طبقه بندی کرده است. همچنین با بهره گرفتن از چهارچوب و مدلی که نگرش جامع به برنامه درسی مهارتهای زندگی دارد، عناصر نه گانه این برنامه درسی را به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار داده است.
به منظور بررسی آسیبها و وضعیت موجود برنامه درسی مهارتهای زندگی و اولویت بندی اهمیت عناصر تشکیل دهنده این برنامه ، پرسشنامه مربوطه در اختیار نمونه های آماری تحقیق حاضر قرار گرفت که نتایج آن در ادامه آورده شده است.
یافته های پژوهشی سؤال اول:
به منظور پاسخگویی به سؤال اول، ۴۰ گویه در زمینه ۹ مؤلفه برنامه درسی مهارتهای زندگی از دیدگاه سه گروه مورد مطالعه یعنی متخصصان تعلیم و تربیت، معلمان و دانش آموزان شاخه نظری دبیرستانهای عادی ـ دولتی شهر تهران به طور مجزا در هر گویه، در هر مؤلفه و در هر گروه مورد بررسی قرار گرفت. آزمونهای مورد استفاده برای این سؤال پژوهشی شامل t تک نمونه ای برای متخصصان تعلیم و تربیت و معلمان که میانگین تجربی و میانگین نظری گویه ها را در مورد معنی داری یا عدم معنی داری اختلاف، مقایسه می کندو مجذور خی یک نمونهای برای دانشآموزان که فراوانیهای مشاهده شده و فراوانیهای مورد انتظار گویه ها را در مورد معنی داری یا عدم معنی داری تفاوت، مقایسه می کند.
جدول ۵-۱ : نتایج آزمون t تک نمونه ای در مورد وضعیت موجود و آسیبهای عناصر برنامه درسی مهارتهای زندگی از دیدگاه متخصصان تعلیم و تربیت
مؤلفه ها
گویه ها
متخصصان
مؤلفه ها
گویه ها
متخصصان
الف ـ اهداف
۱- تناسب اهداف درس مهارتهای زندگی با نیازهای دانش آموزان
تأیید شده
ذ ـراهبردهای تدریس
۲۱- افزایش درگیری دانشآموزان در فرایند یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی با بکارگیری
روش های تدریس فعال
تأیید شده
۲- تناسب اهداف درس مهارتهای زندگی با نیازهای جامعه
تأیید نشده
۲۲- ضرورت سازگاری روش های تدریس معلم با علایق (خواسته ها و ادراکات) دانش آموزان
تأیید شده
۳- پاسخگویی اهداف برنامه درسی مهارتهای زندگی به نیازهای دانش آموزان در جامعه آینده
تأیید نشده
۲۳- ضرورت فراهم شدن فرصت لازم برای دانش آموزان جهت تجربه عملی مهارتهای زندگی از طریق روش های تدریس معلم
تأیید شده
۴- تناسب اهداف درس مهارتهای زندگی با تغییرات اساسی اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی جامعه
تأیید نشده
۲۴- ضرورت فراهم نمودن آزادی عمل بیشتر برای دانش آموزان جهت یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی از طریق روش های تدریس معلم
تأیید شده
ب ـ مواد آموزشی
۵- تناسب مواد آموزشی مورد استفاده در برنامه آموزش مهارتهای زندگی با علایق دانش آموزان
تأیید شده
ر ـ ارزشیابی
۲۵- ترجیح گرایش ارزیابی از دانش آموزان در درس مهارتهای زندگی به سمت شیوه های مشارکت طلبانه معلم و دانش آموز
تأیید شده
۶- تسهیل یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی از طریق مواد آموزشی گروهی (فیلم و …)
تأیید شده
۲۶- اهمیت بیشتر ارزشیابی فرایند یادگیری دانش آموزان نسبت به ارزشیابی محصول نهایی (ارزیابی پایانی)
تأیید شده
۷- تسهیل یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی از طریق مواد آموزشی انفرادی (کتاب درسی)
تأیید شده
۲۷- مفید واقع شدن خود ارزیابی دانش آموزان در برنامه درسی مهارتهای زندگی
تأیید شده
ج ـ محتوا
۸- تناسب محتوا با فرهنگ جامعه (آداب و رسوم و ارزش های اجتماعی)
تأیید نشده
ز ـ گروه بندی
۲۸- ترجیح دادن استفاده از فعالیت های گروهی برای یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی
تأیید شده
۹- تناسب محتوا با پیشرفت های علمی [و تکنولوژیکی] در سطح جامعه جهانی
تأیید نشده
۲۹- مفید واقع شدن فعالیت در گروه های کوچک (۴ تا ۶ نفر) برای دانش آموزان
تأیید شده
۱۰- تناسب محتوای درس مهارتهای زندگی با مسائل و مشکلات جامعه
تأیید نشده
۳۰- مفید واقع شدن فعالیت در گروه های بزرگ (۸ تا ۱۰ نفر) برای دانش آموزان
تأیید شده
۱۱- تناسب محتوا با نیازها و رغبت های دانش آموزان
تأیید نشده
۳۱- اهمیت توجه به علایق مشترک دانش آموزان ـ و نه تشخیص معلم از توانایی های آنان ـ در گروه بندی
تأیید شده
۱۲- تناسب محتوا با توانایی های یادگیری دانش آموزان (قابل یادگیری بودن مفاهیم)
تأیید شده
۳۲- ترجیح دادن انتخاب اعضای گروه بر اساس یک ویژگی مشترک دانش آموزان
تأیید نشده
۱۳- تناسب محتوای درس مهارتهای زندگی با زندگی واقعی دانش آموزان
تأیید نشده
۳۳- ترجیح دادن انتخاب اعضای گروه در کلاس درس مهارتهای زندگی به صورت تصادفی
تأیید نشده
۱۴- تسهیل یادگیری سایر دروس بواسطه محتوای برنامه درسی مهارتهای زندگی
تأیید نشده
س- زمان
۳۴- کفایت زمان جلسات برای یادگیری هر یک از مفاهیم درس مهارتهای زندگی
تأیید نشده
۱۵- وجود ارتباط منطقی یا همگرایی بین مفاهیم مختلف ارائه شده در درس مهارتهای زندگی
تأیید نشده
۳۵- کفایت زمان جلسات برای ارزیابی بهتر از آموخته های دانش آموزان
تأیید نشده
د ـ فعالیت های یادگیری
۱۶- انتخاب فعالیت های یادگیری آن چنانکه فرصت لازم را برای تمرین هر یک از مهارتها در اختیار دانش آموز قرار دهد.
تأیید شده
۳۶- کفایت زمان جلسات جهت تدریس مفاهیم درس مهارتهای زندگی با کیفیت بهتر
تأیید نشده
۱۷- اعتقاد به تناسب فعالیت های یادگیری انتخاب شده با نیازها و علایق دانش آموزان
تأیید شده
۳۷- مفید واقع شدن مدیریت زمان جلسات توسط معلم، جهت پرداختن به مفاهیم اصلی درس مهارتهای زندگی
تأیید شده
۱۸- اعتقاد به تناسب فعالیت های یادگیری انتخاب شده با معلومات و تجارب فعلی دانش آموزان
تأیید شده
ش- فضا
۳۸- تأثیر کیفیت فضای آموزشی مدرسه در یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی
تأیید شده
۱۹- ضرورت توجه لازم به آمادگی (عقلی، جسمی، اجتماعی و عاطفی) دانش آموزان در انتخاب فعالیت های یادگیری
تأیید شده
۳۹- تأثیر کمیت فضای آموزشی مدرسه در یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی
تأیید شده
۲۰- فراهم سازی فرصت لازم برای دانش آموزان جهت شرکت کردن در انتخاب فعالیت های یادگیری
تأیید شده
۴۰- مفید واقع شدن فضاهای آموزشی خارج از مدرسه برای یادگیری مفاهیم برنامه درسی مهارتهای زندگی
تأیید نشده
جدول ۵-۲ : نتایج آزمون t تک نمونه ای در مورد وضعیت موجود و آسیبهای عناصر برنامه درسی مهارتهای زندگی از دیدگاه معلمان
مؤلفه ها
گویه ها
معلمان
مؤلفه ها
گویه ها
معلمان
الف ـ اهداف
۱- تناسب اهداف با نیازهای دانش آموزان
تأیید شده
ذ ـ راهبرد های تدریس
۲۱- درگیر شدن دانش آموزان در فرایند یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی با کمک روش های تدریس معلم
تأیید شده
۲- تناسب اهداف با نیازهای جامعه
تأیید شده
۲۲- سازگاری روش های تدریس معلم با علایق (خواسته ها و ادراکات) دانش آموزان
تأیید شده
۳- پاسخگویی اهداف برنامه درسی مهارتهای زندگی به نیازهای دانش آموزان در جامعه آینده
تأیید شده
۲۳- فراهم شدن فرصت لازم برای دانش آموزان جهت تجربه عملی مهارتهای زندگی با کمک روش های تدریس معلم
تأیید نشده
۴- تناسب اهداف درس مهارتهای زندگی با تغییرات اساسی اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی جامعه
تأیید شده
۲۴- فراهم نمودن آزادی عمل بیشتر برای دانش آموزان جهت یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی با کمک روش های تدریس معلم
تأیید شده
ب ـ مواد آموزشی
۵- تناسب مواد آموزشی مورد استفاده در برنامه آموزش مهارتهای زندگی با علایق دانش آموزان
تأیید شده
ر ـ ارزشیابی
۲۵- گرایش ارزیابی در درس مهارتهای زندگی به سمت شیوه های مشارکت طلبانه معلم و دانش آموز
تأیید نشده
۶- تسهیل یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی از طریق مواد آموزشی گروهی (فیلم و …)
تأیید شده
۲۶- ارزشیابی مرحله به مرحله از جریان یادگیری دانش آموزان در کلاس درس مهارتهای زندگی
تأیید نشده
۷- تسهیل یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی از طریق مواد آموزشی انفرادی (کتاب درسی و …)
تأیید شده
۲۷- مفید واقع شدن خود ارزیابی در برنامه درسی مهارتهای زندگی
تأیید شده
ج ـ محتوا
۸- تناسب محتوا با فرهنگ جامعه (آداب و رسوم و ارزش های اجتماعی)
تأیید نشده
ز ـ گروه بندی
۲۸- مفید واقع شدن استفاده از فعالیت های گروهی برای یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی
تأیید شده
۹- تناسب محتوا با پیشرفت های علمی [و تکنولوژیکی] در سطح جامعه جهانی
تأیید شده
۲۹- ترجیح کار کردن دانش آموزان در گروه های کوچک (۴ تا ۶ نفر) در برنامه درسی مهارتهای زندگی
تأیید شده
۱۰- تناسب محتوا با مسائل و مشکلات جامعه
تأیید شده
۳۰- ترجیح کار کردن دانش آموزان در گروه های بزرگ (۸ تا ۱۰ نفر) در برنامه درسی مهارتهای زندگی
تأیید نشده
۱۱- تناسب محتوا با نیازها و رغبت های دانش آموزان
تأیید نشده
۳۱- توجه به علایق مشترک دانش آموزان در گروه بندی آن ها در کلاس درس مهارتهای زندگی
تأیید شده
۱۲- تناسب محتوا با توانایی های یادگیری دانش آموزان (قابل یادگیری بودن مفاهیم)
تأیید نشده
۳۲- ترجیح انتخاب اعضای گروه در کلاس درس مهارتهای زندگی بر اساس یک ویژگی مشترک
تأیید شده
۱۳- تناسب محتوا با زندگی واقعی دانش آموزان
تأیید شده
۳۳- ترجیح انتخاب اعضای گروه در کلاس درس مهارتهای زندگی به صورت تصادفی
تأیید نشده
۱۴- تسهیل یادگیری سایر دروس بواسطه محتوای برنامه درسی مهارتهای زندگی
تأیید نشده
س- زمان
۳۴- کفایت زمان جلسات برای یادگیری هر یک از مفاهیم برنامه درسی مهارتهای زندگی
تأیید شده
۱۵- وجود ارتباط منطقی یا همگرایی بین مفاهیم مختلف

Share

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *