پایان نامه ارشد با موضوع مهارتهای زندگی، دانش آموز، دانش آموزان، برنامه درسی

شود جهت بررسی ابعاد، انواع و عناصر برنامه درسی مهارتهای زندگی دوره متوسطه نظری در پژوهش حاضر مورد استفاده قرار گرفته است.
آموزش مهارتهای زندگی به دلیل آماده نمودن افراد جهت مقابله با مشکلات و ایجاد رفتارهای سازگارانه در سالهای اخیر مورد توجه مسؤلان و دست اندرکاران نظام آموزشی قرار گرفته است. علاوه بر این بررسی ها نشان
می دهد که مهارتهای زندگی مربوط به توانایی های اجتماعی ـ روانی که بطور عمده ریشه در مراحل رشد و ویژگی های مربوط به آن دارند بیشتر مورد توجه صاحبنظران و نظام های آموزشی بوده اند و به دلیل ارتباط این مهارتها با فرایند رشد، به آنها مهارتهای رشدی نیز لقب داده اند (استنتن و همکاران، ۱۹۸۰). در نهایت این که آموزش این مهارتها تأثیر قابل توجهی را در کاهش رفتارهای منفی و افزایش رفتارهای مثبت و سازگارانه داشته است (سازمان بهداشت جهانی، ۱۳۷۷؛ اورکین و وندی، ۱۹۹۶؛ چن، ۲۰۰۰ ).
پژوهشگر در فصل دوم، نظریه های برنامه درسی و نظریه های یادگیری را به همراه دلالت های آنها بر آموزش مهارتهای زندگی شناسایی و طبقه بندی کرده است. همچنین با استفاده از چهارچوب و مدلی که نگرش جامع به برنامه درسی مهارتهای زندگی دارد، عناصر نه گانه این برنامه درسی را به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار داده است.
به منظور بررسی آسیبها و وضعیت موجود برنامه درسی مهارتهای زندگی و اولویت بندی اهمیت عناصر تشکیل دهنده این برنامه ، پرسشنامه مربوطه در اختیار نمونه های آماری تحقیق حاضر قرار گرفت که نتایج آن در ادامه آورده شده است.
یافته های پژوهشی سؤال اول:
به منظور پاسخگویی به سؤال اول، ۴۰ گویه در زمینه ۹ مؤلفه برنامه درسی مهارتهای زندگی از دیدگاه سه گروه مورد مطالعه یعنی متخصصان تعلیم و تربیت، معلمان و دانش آموزان شاخه نظری دبیرستانهای عادی ـ دولتی شهر تهران به طور مجزا در هر گویه، در هر مؤلفه و در هر گروه مورد بررسی قرار گرفت. آزمونهای مورد استفاده برای این سؤال پژوهشی شامل t تک نمونه ای برای متخصصان تعلیم و تربیت و معلمان که میانگین تجربی و میانگین نظری گویه ها را در مورد معنی داری یا عدم معنی داری اختلاف، مقایسه می کندو مجذور خی یک نمونهای برای دانشآموزان که فراوانیهای مشاهده شده و فراوانیهای مورد انتظار گویهها را در مورد معنی داری یا عدم معنی داری تفاوت، مقایسه می کند.
جدول ۵-۱ : نتایج آزمون t تک نمونه ای در مورد وضعیت موجود و آسیبهای عناصر برنامه درسی مهارتهای زندگی از دیدگاه متخصصان تعلیم و تربیت
مؤلفه ها
گویه ها
متخصصان
مؤلفه ها
گویه ها
متخصصان
الف ـ اهداف
۱- تناسب اهداف درس مهارتهای زندگی با نیازهای دانش آموزان
تأیید شده
ذ ـراهبردهای تدریس
۲۱- افزایش درگیری دانشآموزان در فرایند یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی با بکارگیری
روش های تدریس فعال
تأیید شده
۲- تناسب اهداف درس مهارتهای زندگی با نیازهای جامعه
تأیید نشده
۲۲- ضرورت سازگاری روش های تدریس معلم با علایق (خواسته ها و ادراکات) دانش آموزان
تأیید شده
۳- پاسخگویی اهداف برنامه درسی مهارتهای زندگی به نیازهای دانش آموزان در جامعه آینده
تأیید نشده
۲۳- ضرورت فراهم شدن فرصت لازم برای دانش آموزان جهت تجربه عملی مهارتهای زندگی از طریق روش های تدریس معلم
تأیید شده
۴- تناسب اهداف درس مهارتهای زندگی با تغییرات اساسی اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی جامعه
تأیید نشده
۲۴- ضرورت فراهم نمودن آزادی عمل بیشتر برای دانش آموزان جهت یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی از طریق روش های تدریس معلم
تأیید شده
ب ـ مواد آموزشی
۵- تناسب مواد آموزشی مورد استفاده در برنامه آموزش مهارتهای زندگی با علایق دانش آموزان
تأیید شده
ر ـ ارزشیابی
۲۵- ترجیح گرایش ارزیابی از دانش آموزان در درس مهارتهای زندگی به سمت شیوه های مشارکت طلبانه معلم و دانش آموز
تأیید شده
۶- تسهیل یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی از طریق مواد آموزشی گروهی (فیلم و …)
تأیید شده
۲۶- اهمیت بیشتر ارزشیابی فرایند یادگیری دانش آموزان نسبت به ارزشیابی محصول نهایی (ارزیابی پایانی)
تأیید شده
۷- تسهیل یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی از طریق مواد آموزشی انفرادی (کتاب درسی)
تأیید شده
۲۷- مفید واقع شدن خود ارزیابی دانش آموزان در برنامه درسی مهارتهای زندگی
تأیید شده
ج ـ محتوا
۸- تناسب محتوا با فرهنگ جامعه (آداب و رسوم و ارزش های اجتماعی)
تأیید نشده
ز ـ گروه بندی
۲۸- ترجیح دادن استفاده از فعالیت های گروهی برای یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی
تأیید شده
۹- تناسب محتوا با پیشرفت های علمی [و تکنولوژیکی] در سطح جامعه جهانی
تأیید نشده
۲۹- مفید واقع شدن فعالیت در گروه های کوچک (۴ تا ۶ نفر) برای دانش آموزان
تأیید شده
۱۰- تناسب محتوای درس مهارتهای زندگی با مسائل و مشکلات جامعه
تأیید نشده
۳۰- مفید واقع شدن فعالیت در گروه های بزرگ (۸ تا ۱۰ نفر) برای دانش آموزان
تأیید شده
۱۱- تناسب محتوا با نیازها و رغبت های دانش آموزان
تأیید نشده
۳۱- اهمیت توجه به علایق مشترک دانش آموزان ـ و نه تشخیص معلم از توانایی های آنان ـ در گروه بندی
تأیید شده
۱۲- تناسب محتوا با توانایی های یادگیری دانش آموزان (قابل یادگیری بودن مفاهیم)
تأیید شده
۳۲- ترجیح دادن انتخاب اعضای گروه بر اساس یک ویژگی مشترک دانش آموزان
تأیید نشده
۱۳- تناسب محتوای درس مهارتهای زندگی با زندگی واقعی دانش آموزان
تأیید نشده
۳۳- ترجیح دادن انتخاب اعضای گروه در کلاس درس مهارتهای زندگی به صورت تصادفی
تأیید نشده
۱۴- تسهیل یادگیری سایر دروس بواسطه محتوای برنامه درسی مهارتهای زندگی
تأیید نشده
س- زمان
۳۴- کفایت زمان جلسات برای یادگیری هر یک از مفاهیم درس مهارتهای زندگی
تأیید نشده
۱۵- وجود ارتباط منطقی یا همگرایی بین مفاهیم مختلف ارائه شده در درس مهارتهای زندگی
تأیید نشده
۳۵- کفایت زمان جلسات برای ارزیابی بهتر از آموخته های دانش آموزان
تأیید نشده
د ـ فعالیت های یادگیری
۱۶- انتخاب فعالیت های یادگیری آن چنانکه فرصت لازم را برای تمرین هر یک از مهارتها در اختیار دانش آموز قرار دهد.
تأیید شده
۳۶- کفایت زمان جلسات جهت تدریس مفاهیم درس مهارتهای زندگی با کیفیت بهتر
تأیید نشده
۱۷- اعتقاد به تناسب فعالیت های یادگیری انتخاب شده با نیازها و علایق دانش آموزان
تأیید شده
۳۷- مفید واقع شدن مدیریت زمان جلسات توسط معلم، جهت پرداختن به مفاهیم اصلی درس مهارتهای زندگی
تأیید شده
۱۸- اعتقاد به تناسب فعالیت های یادگیری انتخاب شده با معلومات و تجارب فعلی دانش آموزان
تأیید شده
ش- فضا
۳۸- تأثیر کیفیت فضای آموزشی مدرسه در یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی
تأیید شده
۱۹- ضرورت توجه لازم به آمادگی (عقلی، جسمی، اجتماعی و عاطفی) دانش آموزان در انتخاب فعالیت های یادگیری
تأیید شده
۳۹- تأثیر کمیت فضای آموزشی مدرسه در یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی
تأیید شده
۲۰- فراهم سازی فرصت لازم برای دانش آموزان جهت شرکت کردن در انتخاب فعالیت های یادگیری
تأیید شده
۴۰- مفید واقع شدن فضاهای آموزشی خارج از مدرسه برای یادگیری مفاهیم برنامه درسی مهارتهای زندگی
تأیید نشده
جدول ۵-۲ : نتایج آزمون t تک نمونه ای در مورد وضعیت موجود و آسیبهای عناصر برنامه درسی مهارتهای زندگی از دیدگاه معلمان
مؤلفه ها
گویه ها
معلمان
مؤلفه ها
گویه ها
معلمان
الف ـ اهداف
۱- تناسب اهداف با نیازهای دانش آموزان
تأیید شده
ذ ـ راهبرد های تدریس
۲۱- درگیر شدن دانش آموزان در فرایند یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی با کمک روش های تدریس معلم
تأیید شده
۲- تناسب اهداف با نیازهای جامعه
تأیید شده
۲۲- سازگاری روش های تدریس معلم با علایق (خواسته ها و ادراکات) دانش آموزان
تأیید شده
۳- پاسخگویی اهداف برنامه درسی مهارتهای زندگی به نیازهای دانش آموزان در جامعه آینده
تأیید شده
۲۳- فراهم شدن فرصت لازم برای دانش آموزان جهت تجربه عملی مهارتهای زندگی با کمک روش های تدریس معلم
تأیید نشده
۴- تناسب اهداف درس مهارتهای زندگی با تغییرات اساسی اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی جامعه
تأیید شده
۲۴- فراهم نمودن آزادی عمل بیشتر برای دانش آموزان جهت یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی با کمک روش های تدریس معلم
تأیید شده
ب ـ مواد آموزشی
۵- تناسب مواد آموزشی مورد استفاده در برنامه آموزش مهارتهای زندگی با علایق دانش آموزان
تأیید شده
ر ـ ارزشیابی
۲۵- گرایش ارزیابی در درس مهارتهای زندگی به سمت شیوه های مشارکت طلبانه معلم و دانش آموز
تأیید نشده
۶- تسهیل یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی از طریق مواد آموزشی گروهی (فیلم و …)
تأیید شده
۲۶- ارزشیابی مرحله به مرحله از جریان یادگیری دانش آموزان در کلاس درس مهارتهای زندگی
تأیید نشده
۷- تسهیل یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی از طریق مواد آموزشی انفرادی (کتاب درسی و …)
تأیید شده
۲۷- مفید واقع شدن خود ارزیابی در برنامه درسی مهارتهای زندگی
تأیید شده
ج ـ محتوا
۸- تناسب محتوا با فرهنگ جامعه (آداب و رسوم و ارزش های اجتماعی)
تأیید نشده
ز ـ گروه بندی
۲۸- مفید واقع شدن استفاده از فعالیت های گروهی برای یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی
تأیید شده
۹- تناسب محتوا با پیشرفت های علمی [و تکنولوژیکی] در سطح جامعه جهانی
تأیید شده
۲۹- ترجیح کار کردن دانش آموزان در گروه های کوچک (۴ تا ۶ نفر) در برنامه درسی مهارتهای زندگی
تأیید شده
۱۰- تناسب محتوا با مسائل و مشکلات جامعه
تأیید شده
۳۰- ترجیح کار کردن دانش آموزان در گروه های بزرگ (۸ تا ۱۰ نفر) در برنامه درسی مهارتهای زندگی
تأیید نشده
۱۱- تناسب محتوا با نیازها و رغبت های دانش آموزان
تأیید نشده
۳۱- توجه به علایق مشترک دانش آموزان در گروه بندی آن ها در کلاس درس مهارتهای زندگی
تأیید شده
۱۲- تناسب محتوا با توانایی های یادگیری دانش آموزان (قابل یادگیری بودن مفاهیم)
تأیید نشده
۳۲- ترجیح انتخاب اعضای گروه در کلاس درس مهارتهای زندگی بر اساس یک ویژگی مشترک
تأیید شده
۱۳- تناسب محتوا با زندگی واقعی دانش آموزان
تأیید شده
۳۳- ترجیح انتخاب اعضای گروه در کلاس درس مهارتهای زندگی به صورت تصادفی
تأیید نشده
۱۴- تسهیل یادگیری سایر دروس بواسطه محتوای برنامه درسی مهارتهای زندگی
تأیید نشده
س- زمان
۳۴- کفایت زمان جلسات برای یادگیری هر یک از مفاهیم برنامه درسی مهارتهای زندگی
تأیید شده
۱۵- وجود ارتباط منطقی یا همگرایی بین مفاهیم مختلف