پایان نامه ارشد با موضوع مهارتهای زندگی، دانش آموز، دانش آموزان، برنامه درسی

ارائه شده در درس مهارتهای زندگی
تأیید نشده
۳۵- کفایت زمان جلسات برای ارزیابی بهتر از آموخته های دانش آموزان
تأیید شده
د ـ فعالیت های یادگیری
۱۶- فراهم شدن فرصت لازم برای دانشآموزان جهت تمرین عملی مهارتهای زندگی از طریق فعالیتهای یادگیری
تأیید شده
۳۶- کفایت زمان جلسات جهت تدریس مفاهیم درس مهارتهای زندگی با کیفیت بهتر
تأیید شده
۱۷- تناسب فعالیت های یادگیری انتخاب شده با نیازها و علایق دانش آموزان
تأیید شده
۳۷- کنترل (مدیریت) زمان جلسات توسط معلم
تأیید شده
۱۸- تناسب فعالیت های یادگیری انتخاب شده با معلومات و تجارب فعلی دانش آموزان
تأیید شده
ش- فضا
۳۸- کیفیت مطلوب فضای آموزشی مدرسه برای یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی
تأیید شده
۱۹- توجه لازم به آمادگی (عقلی، جسمی، اجتماعی و عاطفی) دانش آموزان در انتخاب فعالیت های یادگیری
تأیید نشده
۳۹- کفایت فضای آموزشی مدرسه برای یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی
تأیید شده
۲۰- فراهم شدن فرصت لازم برای دانش آموزان جهت شرکت جستن در انتخاب فعالیت های یادگیری
تأیید شده
۴۰- مفید واقع شدن فضاهای آموزشی خارج از مدرسه برای یادگیری مفاهیم برنامه درسی مهارتهای زندگی
تأیید شده
جدول ۵-۳ : نتایج آزمون مجذور خی () در مورد وضعیت موجود وآسیبهای عناصر برنامه درسی مهارتهای زندگی از دیدگاه دانش آموزان
مؤلفه ها
گویه ها
دانش آموزان
مؤلفه ها
گویه ها
دانش آموزان
الف ـ اهداف
۱- تناسب اهداف درس مهارتهای زندگی با نیازهای دانش آموزان
تأیید در حد متوسط
ذ ـراهبرد های تدریس
۲۱- درگیر شدن دانشآموزان در فرایند یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی بواسطه روش های تدریس معلم
تأیید در حد کم
۲- تناسب اهداف برنامه آموزش مهارتهای زندگی با نیازهای جامعه
تأیید در حد متوسط
۲۲- سازگاری روش های تدریس معلم با علایق (خواسته ها و ادراکات) دانش آموزان
تأیید در حد کم
۳- پاسخگویی اهداف برنامه درسی مهارتهای زندگی به نیازهای دانش آموزان در جامعه آینده
تأیید در حد کم
۲۳- فراهم شدن فرصت لازم برای تجربه عملی مهارتهای زندگی با کمک روش های تدریس معلم
تأیید در حد کم
۴- تناسب اهداف درس مهارتهای زندگی با تغییرات اساسی اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی جامعه
تأیید در حد کم
۲۴- فراهم نمودن آزادی عمل بیشتر برای دانش آموزان جهت یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی با کمک روش های تدریس معلم
تأیید در حد زیاد
ب ـ مواد آموزشی
۵- تناسب مواد آموزشی با علایق دانش آموزان
تأیید در حد کم
ر- ارزشیابی
۲۵- گرایش ارزشیابی از درس مهارتهای زندگی به سمت شیوههای مشارکت طلبانه معلم و دانش آموز
تأیید در حد متوسط
۶- تسهیل یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی از طریق مواد آموزشی گروهی (فیلم و …)
تأیید در حد زیاد
۲۶- ارزشیابی مرحله به مرحله از جریان یادگیری (آموختههای) دانشآموزان در درس مهارتهای زندگی
تأیید در حد کم
۷- تسهیل یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی از طریق مواد آموزشی انفرادی (کتاب درسی و …)
تأیید در حد متوسط
۲۷- مفید واقع شدن خود ارزیابی در برنامه درسی مهارتهای زندگی
تأیید در حد زیاد
ج ـ محتوا
۸- تناسب محتوا با فرهنگ جامعه (آداب و رسوم و ارزش های اجتماعی)
تأیید در حد متوسط
ز ـ گروه بندی
۲۸- مفید واقع شدن استفاده از فعالیت های گروهی برای یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی
تأیید در حد زیاد
۹- تناسب محتوا با پیشرفت های علمی [و تکنولوژیکی] در سطح جامعه جهانی
تأیید در حد کم
۲۹- ترجیح کار کردن در گروه های کوچک (۴ تا ۶ نفر) در برنامه درسی مهارتهای زندگی
تأیید در حد زیاد
۱۰- تناسب محتوا با مسائل و مشکلات جامعه
تأیید در حد متوسط
۳۰- ترجیح فعالیت در گروههای بزرگ (۸ تا ۱۰ نفر) برای دانشآموزان در برنامه درسی مهارتهای زندگی
تأیید در حد کم
۱۱- تناسب محتوا با نیازها و رغبت های دانش آموزان
تأیید در حد متوسط
۳۱- توجه به علایق دانش آموزان در گروه بندی آن ها در کلاس درس مهارتهای زندگی
تأیید در حد متوسط
۱۲- تناسب محتوا با توانایی های یادگیری دانش آموزان (قابل یادگیری بودن مفاهیم)
تأیید در حد متوسط
۳۲- ترجیح انتخاب اعضای گروه بر اساس یک ویژگی مشترک
تأیید در حد متوسط
۱۳- تناسب محتوای درس مهارتهای زندگی با زندگی واقعی دانش آموزان
تأیید در حد متوسط
۳۳- ترجیح دادن انتخاب اعضای گروه در کلاس درس مهارتهای زندگی به صورت تصادفی
تأیید در حد کم
۱۴- تسهیل یادگیری سایر دروس بواسطه محتوای برنامه درسی مهارتهای زندگی
تأیید در حد کم
س- زمان
۳۴- کفایت زمان جلسات برای یادگیری هر یک از مفاهیم درس مهارتهای زندگی
تأیید در حد کم
۱۵- وجود ارتباط منطقی یا همگرایی بین مفاهیم مختلف ارائه شده در درس مهارتهای زندگی
تأیید در حد متوسط
۳۵- کفایت زمان جلسات برای ارزیابی بهتر از آموخته های دانش آموزان
تأیید در حد کم
د ـ فعالیت های یادگیری
۱۶- فراهم شدن فرصت لازم جهت تمرین عملی مهارتهای زندگی از طریق فعالیت های یادگیری
تأیید در حد کم
۳۶- کفایت زمان جلسات جهت تدریس مفاهیم درس مهارتهای زندگی با کیفیت بهتر
تأیید در حد کم
۱۷- تناسب فعالیت های یادگیری انتخاب شده با نیازها و علایق دانش آموزان
تأیید در حد متوسط
۳۷- کنترل (مدیریت) زمان جلسات توسط معلم
تأیید در حد متوسط
۱۸- تناسب فعالیت های یادگیری انتخاب شده با معلومات و تجارب فعلی دانش آموزان
تأیید در حد متوسط
ش- فضا
۳۸- کیفیت مطلوب فضای آموزشی مدرسه برای یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی
تأیید در حد کم
۱۹- توجه لازم به آمادگی (عقلی، جسمی، اجتماعی و عاطفی) دانش آموزان در انتخاب فعالیت های یادگیری
تأیید در حد کم
۳۹- کفایت فضای آموزشی مدرسه برای یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی
تأیید در حد کم
۲۰- فراهم سازی فرصت لازم برای دانش آموزان جهت شرکت جستن در انتخاب فعالیت های یادگیری
تأیید در حد متوسط
۴۰- مفید واقع شدن فضاهای آموزشی خارج از مدرسه برای یادگیری مفاهیم برنامه درسی مهارتهای زندگی
تأیید در حد خیلی زیاد
همان طور که در جدول های (۱-۵ ، ۲-۵ و ۳-۵) مشاهده می شود عناصر برنامه درسی مهارتهای زندگی توسط سه گروه مورد مطالعه به صورت متفاوت ارزیابی شده است. از اینرو با توجه به نوع رویکرد مورد استفاده در برنامه ریزی درسی و نوع پاسخ های هر یک از گروه ها (دانش آموزان، معلمان و متخصصان تعلیم و تربیت) می توان نتایج حاصل از جداول را در تصمیم گیری های برنامه ریزی درسی مهارتهای زندگی بکار بست.
۱- وضعیت موجود و آسیب های برنامه آموزش مهارتهای زندگی در دور? متوسطه نظری با توجه به عناصر نه گانه برنامه درسی از منظر متخصصان تعلیم و تربیت، معلمان و دانش آموزان با استفاده از t تک نمونه ای و مجذور خی یک نمونه ای این گونه بدست آمد.
ـ از دیدگاه متخصصان تعلیم و تربیت مؤلفه های:
الف) اهداف برنامه درسی مهارتهای زندگی:
۱- با نیازهای دانش آموزان متناسب است.
۲- بر اساس نیازهای جامعه ای که دانش آموزان در آن زندگی می کنند طراحی نشده است.
۳- پاسخگوی نیازهای دانش آموزان در جامعه آینده نخواهد بود.
۴- متناسب با تغییرات اساسی اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی جامعه نیست.
ب) مواد آموزشی مورد استفاده در برنامه آموزش مهارتهای زندگی:
۱. باید با علایق دانش آموزان متناسب باشد یعنی خود آن ها در انتخاب مواد آموزشی شرکت داشته باشند.
۲. یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی از طریق مواد آموزشی گروهی(فیلم، پوستر و …) تسهیل میشود.
۳. یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی از طریق مواد آموزشی انفرادی (کتاب درسی، مواد کمکی و …) تسهیل می گردد.
ج) محتوای برنامه درسی مهارتهای زندگی:
۱- با فرهنگ جامعه (آداب و رسوم و ارزش های اجتماعی) متناسب نیست.
۲- با پیشرفت های علمی و تکنولوژیکی در سطح جامعه جهانی متناسب نیست.
۳- با مسائل و مشکلات جامعه متناسب نیست.
۴- با نیازها و رغبت های دانش آموزان تناسب ندارد.
۵- با توانایی های یادگیری دانش آموزان متناسب است یعنی مفاهیم درس مهارتهای زندگی برای آنها قابل یادگیری می باشد.
۶- با زندگی واقعی دانش آموزان تناسب ندارد.
۷- محتوای برنامه درسی مهارتهای زندگی یادگیری سایر دروس را تسهیل نمی کند.
۸- بین مفاهیم مختلف ارائه شده در درس مهارتهای زندگی ارتباط منطقی یا همگرایی وجود ندارد.
د) فعالیت های یادگیری برنامه درسی مهارتهای زندگی:
۱. بایستی طوری انتخاب شوند که فرصت لازم را برای تمرین هر یک از مهارتها در اختیار دانش آموزان قرار دهد.
۲. بایستی با نیازها و علایق دانش آموزان تناسب داشته باشند.
۳. بایستی با معلومات و تجارب فعلی دانش آموزان متناسب باشند.
۴. بایستی بر اساس آمادگی (عقلی، جسمی، اجتماعی و عاطفی) دانش آموزان انتخاب شود.
۵. در انتخاب فعالیت های یادگیری برنامه آموزش مهارتهای زندگی خود دانش آموزان نیز شرکت فعال داشته باشند.
ذ) راهبردهای تدریس برنامه درسی مهارتهای زندگی:
۱. بکارگیری روشهای تدریس فعال درگیری دانشآموزان را در فرایند یادگیری افزایش می دهد.
۲. روش های تدریس معلم بایستی با علایق (خواسته ها و ادراکات) دانش آموزان سازگار باشد.
۳. روش های تدریس معلم بایستی فرصت هایی را برای دانش آموزان فراهم کند تا بطور عملی مهارتهای زندگی را تجربه کنند.
۴. روش های تدریس معلم بایستی شرایطی را فراهم کند تا دانش آموزان آزادی عمل بیشتری را در یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی داشته باشند به عبارت بهتر خود دانش آموزان بدون کنترل و مشاهده مستقیم معلم نبض یادگیری را در دست گیرند.
ر) ارزشیابی در برنامه درسی مهارتهای زندگی:
۱. بهتر است ارزشیابی بر اساس مشارکت و همکاری معلم و دانش آموزان صورت گیرد.
۲. ارزشیابی فرایند یادگیری دانش آموزان نسبت به ارزشیابی پایانی از اهمیت بیشتری برخوردار است.
۳. خود ارزیابی دانش آموزان در برنامه درسی مهارتهای زندگی مفید واقع می شود.
ز) گروه بندی دانش آموزان در برنامه درسی مهارتهای زندگی:
۱. برای یادگیری مفاهیم درسی مهارتهای زندگی بهتر است از فعالیت های گروهی استفاده شود.
۲. فعالیت در گروه های کوچک (۴ تا ۶ نفر) برای دانش آموزان مفید و مؤثر واقع می شود.
۳. فعالیت در گروه های بزرگ (۸ تا ۱۰ نفر) نیز می تواند برای دانش آموزان مفید واقع شود.
۴. گروه بندی دانش آموزان در کلاس درس مهارتهای زندگی بهتر است بر مبنای