پایان نامه ارشد با موضوع مهارتهای زندگی، دانش آموز، دانش آموزان، برنامه درسی

Checklist and pen

علایق مشترک آنها ـ و نه تشخیص معلم از توانایی های آنان ـ صورت گیرد.
۵. بهتر است انتخاب اعضای گروه بر اساس یک ویژگی مشترک انجام نشود. بعنوان مثال افراد آرام در یک گروه و افراد شلوغ یا جرأت ورز در گروه دیگر قرار نگیرند.
۶. همچنین انتخاب اعضای گروه نبایستی بصورت تصادفی انجام شود. مثلاً متولدین ماه بهمن در یک گروه و … .
س) زمان در برنامه درسی مهارتهای زندگی:
۱. زمان جلسات برای یادگیری هر یک از مفاهیم کافی نمی باشد.
۲. زمان جلسات امکان آن را فراهم نمی آورد تا معلم ارزیابی بهتری از آموخته های دانش آموزان بعمل آورد.
۳. زمان جلسات امکان آن را فراهم نمی کند تا معلم با کیفیت بهتری به تدریس مفاهیم درس مهارتهای زندگی بپردازد.
۴. مدیریت زمان جلسات تا حد زیادی می تواند معلم را در پرداختن به مفاهیم اصلی درس مهارتهای زندگی یاری نماید. بعبارت دیگر مدیریت زمان جلسات باعث می شود که به موضوعات حاشیه ای و غیر ضروری پرداخته نشود.
ش) فضای آموزشی در برنامه درسی مهارتهای زندگی:
۱. کیفیت فضای آموزشی مدرسه (کلاس های بزرگ و روشن، نیمکت های سالم و راحت، چشم انداز مدرسه رنگ دیوارهای کلاس، بهداشتی بودن کلاس ها، نور کافی و …) یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی را تحت تأثیر قرار می دهد.
۲. کمیت فضای آموزشی مدرسه نیز یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی را تحت تأثیر قرار می دهد.
۳. فضاهای آموزشی خارج از مدرسه از قبیل اردوها، بازدیدها، گردش های علمی و … برای یادگیری مفاهیم برنامه درسی مهارتهای زندگی چندان مفید واقع نمی شود.
ـ از دیدگاه معلمان مؤلفه های:
الف) اهداف درس مهارتهای زندگی:
۱. با نیازهای دانش آموزان متناسب است.
۲. بر اساس نیازهای جامعه ای که دانش آموزان در آن زندگی می کنند طراحی شده است.
۳. پاسخگوی نیازهای دانش آموزان در جامعه آینده خواهد بود
۴. با تغییرات اساسی (اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی) که در جامعه در حال وقوع است متناسب
می باشد.
ب) مواد آموزشی مورد استفاده در برنامه آموزش مهارتهای زندگی:
۱. با علایق دانش آموزان سازگار است.
۲. بکارگیری مواد آموزشی گروهی (فیلم، پوستر، اسلاید و …) یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی را برای دانش آموزان آسان می کند.
۳. بکارگیری مواد آموزشی انفرادی (برگه های تمرین، مواد کمکی، کتاب درسی و …) یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی را برای دانش آموزان آسان می سازد.
ج) محتوای برنامه درسی مهارتهای زندگی:
۱. با فرهنگ جامعه (آداب و رسوم و ارزش های اجتماعی) در حد کافی متناسب نیست.
۲. با پیشرفت های علمی و تکنولوژیکی در سطح جامعه جهانی تناسب دارد.
۳. با مسائل و مشکلات جامعه متناسب است.
۴. با نیازها و رغبت های دانش آموزان چندان تناسب ندارد.
۵. با توانایی های یادگیری دانش آموزان به اندازه کافی متناسب نیست یعنی مفاهیم برای دانش آموزان چندان قابل یادگیری نیست.
۶. با زندگی واقعی دانش آموزان متناسب است.
۷. یادگیری سایر دروس را تسهیل نمی کند.
۸. بین مفاهیم مختلف ارائه شده در برنامه درسی مهارتهای زندگی ارتباط منطقی یا همگرایی چندانی وجود ندارد.
د) فعالیت های یادگیری برنامه درسی مهارتهای زندگی:
۱. فعالیت های یادگیری انتخاب شده فرصت لازم را برای تمرین مهارتهای زندگی در اختیار دانش آموزان قرار می دهد.
۲. فعالیت های یادگیری انتخاب شده با نیازها و علایق دانش آموزان متناسب است
۳. فعالیت های یادگیری انتخاب شده برای یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی با معلومات و تجارب فعلی دانش آموزان تناسب دارد.
۴. در انتخاب فعالیت های یادگیری به آمادگی عقلی، جسمی، اجتماعی و عاطفی دانش آموزان توجه کافی نمی شود.
۵. در انتخاب فعالیت های یادگیری درس مهارتهای زندگی خود دانش آموزان نیز شرکت داده می شوند.
ذ) راهبرد های تدریس معلم در برنامه درسی مهارتهای زندگی:
۱. روش های تدریس معلم دانشآموزان رادرفرایند یادگیری درگیر میکند مانند سؤال پرسیدن، بحثکردن و ….
۲. روش های تدریس معلم با علایق (خواسته ها و ادراکات) دانش آموزان سازگار است.
۳. روش های تدریس معلم فرصت هایی را برای دانش آموزان فراهم نمی کند تا آن ها بطور عملی مهارتهای زندگی را تجربه و تمرین کنند.
۴. معلمان با کمک روش های تدریس خود شرایطی را فراهم می کنند که تحت آن، دانش آموزان آزادی عمل بیشتری را در یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی داشته باشند، خود آنها بدون کنترل و مشاهده مستقیم معلم نبض یادگیری را در دست گیرند.
ر) ارزشیابی در برنامه درسی مهارتهای زندگی:
۱. ارزشیابی در برنامه درسی مهارتهای زندگی به سمت شیوه هایی که مشارکت و همکاری معلم و دانش آموز با یکدیگر را می طلبد، سوق ندارد.
۲. در کلاس درس مهارتهای زندگی مرحله به مرحله از جریان یادگیری و آموخته های دانش ارزشیابی بعمل نمی آید.
۳. خود ارزیابی دانش آموزان در برنامه درسی مهارتهای زندگی می تواند بسیار مفید واقع شود.
ز) گروه بندی دانش آموزان در برنامه درسی مهارتهای زندگی:
۱. بکارگیری فعالیت های گروهی برای یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی مفید واقع می شود.
۲. فعالیت در گروه های کوچک (۴ تا ۶ نفر) در کلاس درس مهارتهای زندگی برای دانش آموزان از اهمیت زیادی برخوردار است.
۳. فعالیت در گروه های بزرگ (۸ تا ۱۰ نفر) در کلاس درس مهارتهای زندگی برای دانش آموزان مفید واقع نمی شود.
۴. بهتر است گروه بندی در کلاس درس مهارتهای زندگی بر مبنای علایق مشترک دانش آموزان صورت گیرد و نه تشخیص معلم از توانایی های آنان.
۵. انتخاب اعضای گروه بهتر است بر اساس یک ویژگی مشترک انجام شود. بعنوان مثال افراد آرام در یک گروه و افراد شلوغ یا جرأت ورز در گروه دیگر قرار گیرند.
۶. انتخاب اعضای گروه نبایستی بصورت تصادفی انجام شود. مثلاً متولدین ماه بهمن در یک گروه قرار گیرند.
س) زمان در برنامه درسی مهارتهای زندگی:
۱. زمان جلسات برای یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی کافی می باشد.
۲. زمان جلسات امکان آن را فراهم می کند تا ارزیابی بهتری از آموخته های دانش آموزان بعمل آید.
۳. زمان جلسات امکان آن را فراهم می کند تا معلم با کیفیت بهتری به تدریس مفاهیم درس مهارتهای زندگی بپردازد.
۴. زمان جلسات تا حد امکان توسط معلم مدیریت و کنترل می شود.
ش) فضای آموزشی در برنامه درسی مهارتهای زندگی:
۱. فضای آموزشی مدرسه برای یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی از کیفیت خوبی برخوردار است.
۲. فضای آموزشی مدرسه برای یادگیری هر یک از مفاهیم مهارتهای زندگی کفایت می کند.
۳. فضاهای آموزشی خارج از مدرسه از قبیل اردوها، بازدیدها، گردش های علمی و … برای یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی بسیار مفید واقع می شود.
ـ از دیدگاه دانش آموزان مؤلفه های:
الف) اهداف برنامه درسی مهارتهای زندگی:
۱. در حد متوسطی متناسب با نیازهای دانش آموزان است.
۲. در حد متوسطی با نیازهای جامعه ای که دانش آموزان در آن زندگی می کنند تناسب دارد.
۳. در حد کمی پاسخگوی نیازهای دانش آموزان در جامعه آینده خواهد بود.
۴. هدف های درس مهارتهای زندگی در حد کمی به تغییرات اساسی اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی جامعه توجه کرده است.
ب) مواد آموزشی مورد استفاده در برنامه درسی مهارتهای زندگی:
۱. در حد کمی با علایق دانش آموزان سازگار است.
۲. بکارگیری مواد آموزشی گروهی (فیلم، پوستر، اسلاید و …) تا حد زیادی یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی را تسهیل می کند.
۳. بکارگیری مواد آموزشی انفرادی (کتاب درسی، مواد کمکی، برگه های تمرین و …) در حد متوسطی یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی را تسهیل می کند.
ج) محتوای برنامه درسی مهارتهای زندگی:
۱. در حد متوسطی با فرهنگ جامعه (آداب و رسوم و ارزش های اجتماعی) تناسب دارد.
۲. تا حد کمی با پیشرفت های علمی و تکنولوژیکی در سطح جامعه جهانی تناسب دارد.
۳. با مسائل و مشکلات جامعه در حد متوسطی تناسب دارد.
۴. در حد متوسطی با نیازها و رغبت های دانش آموزان متناسب است.
۵. با توانایی های یادگیری دانش آموزان در سطح متوسطی تناسب دارد بعبارت دیگر مفاهیم درس مهارتهای زندگی در حد متوسطی برای دانش آموزان قابل یادگیری می باشد.
۶. محتوای برنامه درسی مهارت زندگی در حد متوسطی با زندگی واقعی دانش آموزان تناسب دارد.
۷. یادگیری سایر دروس در حد کمی بواسطه محتوای برنامه درسی مهارتهای زندگی تسهیل می گردد.
۸. بین مفاهیم مختلف ارائه شده در درس مهارتهای زندگی در حد متوسطی ارتباط منطقی یا همگرایی وجود دارد.
د) فعالیت های یادگیری برنامه درسی مهارتهای زندگی:
۱. فعالیت های یادگیری انتخاب شده در حد کمی فرصت لازم را برای تمرین مهارتهای زندگی در اختیار دانش آموزان قرار می دهد.
۲. فعالیت های یادگیری انتخاب شده در حد متوسطی با نیازها و علایق دانش آموزان تناسب دارد.
۳. فعالیت های یادگیری انتخاب شده در حد متوسطی با معلومات و تجارب فعلی دانش آموزان متناسب می باشد.
۴. در انتخاب فعالیت های یادگیری درس های مهارتهای زندگی توجه کمتری به آمادگی عقلی، جسمی، اجتماعی و عاطفی دانش آموزان شده است.
۵. در انتخاب فعالیت های یادگیری درس مهارتهای زندگی در حد متوسطی خود دانش آموزان نیز شرکت داده می شوند.
ذ) راهبردهای تدریس معلم در برنامه درسی مهارتهای زندگی:
۱. روش های تدریس معلم، کمتر دانش آموزان را در فرایند یادگیری درگیر می کند. بعنوان مثال دانش آموزان با یکدیگر بحث و تبادل نظر می کنند و یا کمتر سؤال می پرسند.
۲. روش های تدریس معلم در حد کمی با علایق (خواسته ها و ادراکات) دانش آموزان سازگار است.
۳. روش های تدریس معلم فرصت های کمتری را برای دانش آموزان فراهم می کند تا بطور عملی مهارتهای زندگی را تجربه و تمرین کنند.
۴. روش های تدریس معلم تا حد زیادی شرایطی را فراهم می کند تا دانش آموزان آزادی عمل بیشتری را در یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی داشته باشند. یعنی بیشتر، خود دانش آموزان بدون کنترل و مشاهده مستقیم معلم نبض یادگیری را در دست گیرند.
ر) ارزشیابی در برنامه درسی مهارتهای زندگی:
۱. ارزشیابی در برنامه درسی مهارتهای زندگی در حد متوسطی به سمت شیوه هایی که مشارکت و همکاری معلم و دانش آموز با یکدیگر را می طلبد، گرایش دارد.
۲. در کلاس درس مهارتهای زندگی در حد کمی از جریان یادگیری و آموخته های دانش آموزان مرحله به مرحله ارزیابی بعمل می آید.
۳. خود ارزیابی دانش آموزان در برنامه درسی مهارتهای زندگی می تواند بسیار مفید وسودمند واقع شود.
ز) گروه بندی دانش آموزان در برنامه درسی مهارتهای زندگی:
۱.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*