پایان نامه ارشد با موضوع مهارتهای زندگی، برنامه ریزی، روان شناسی، آموزش و پرورش

Leadership concepts with yellow paper plane leading among white

وضوح ملاحظه می شد، که این مسئله به نوبه خود پاسخ مخاطبان را به سؤالات پرسشنامه تحت الشعاع خود قرار داده بود.
– پراکندگی، وسعت و دسترسی مشکل به برخی نمونه های آماری به ویژه در گروه متخصصان تعلیم و تربیت وقف? طولانی برای گردآوری داده های مورد نیاز تحقیق به وجود آورده بود.
– عدم مطابقت اطلاعات آماری ارائه شده از سوی سازمان آموزش و پرورش با اطلاعات آماری مناطق و مدارس به دلیل اختیاری بودن واحد درسی مهارتهای زندگی، جمع آوری پرسشنامه را با سختی مضاعف توأم کرده بود.
– نبودن فرهنگ پژوهش در جامعه و عدم درک جایگاه والای پژوهش در نزد برخی مسئولین، پارهای از همکاریهای ساده و جزئی را به سختی برای پژوهشگر فراهم می کرد که همه اینها موجب بی مهری نسبت به پژوهش و سلب انگیزه و توان پژوهشگر می شد.
– جدید و جوان بودن حوزه آموزش مهارتهای زندگی امکان دسترسی به منابع و اطلاعات را دشوار کرده بود که با جستجوی زیاد اطلاعات و منابع بدست آمد.
– شایان ذکر است که محدودیت های فوق تأثیر منفی در نتایج پژوهش حاضر نداشته است.
منابع فارسی:
– ـــــــــ “دستگاههای اجرایی کشور در افق ایران ۱۴۰۰” گزارش وزارت آموزش و پرورش، مجله رهیافت، شماره شانزدهم، تابستان و پاییز ۱۳۷۶.
– آقاجانی، مریم. بررسی تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و منبع کنترل دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه الزهرا (س)، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، ۱۳۸۱.
– آندرسون، لورین. افزایش کارایی معلم، ترجمه علی رؤوف و منیره رضایی، تهران: انتشارات آییژ، چاپ اول، زمستان ۱۳۸۱.
– ادیب، یوسف. طراحی الگوی مطلوب برنامه درسی مهارتهای زندگی برای دوره راهنمایی تحصیلی، پایان نامه دکترا. دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، تابستان ۱۳۸۲.
– امیر تیموری، محمد حسن. “نظریه هوش های چندگانه و برنامه درسی”. فصلنامه تعلیم و تربیت، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، مجموعه مقالات برتر، سال های ۸۰ الی ۸۲ از شماره های ۶۵ الی ۷۶، پاییز ۱۳۸۳.
– بازرگان؛ عباس. ارزشیابی آموزشی (مفاهیم، الگوها و فرایند عملیاتی). تهران: انتشارات سمت، چاپ سوم. زمستان ۱۳۸۱.
– باقری، منصور؛ و بهرامی احسان، هادی. نقش آموزش مهارتهای زندگی بر دانش و نگرش نسبت به مواد مخدر و عزت نفس دانش آموزان. فصلنامه علمی ـ پژوهشی سوء مصرف مواد، مرکز مطالعات پژوهش و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری، سال اول، شماره ۳، تابستان ۱۳۸۲.
– براون، سالی و دیگران. “راهنمای تدریس مؤثر”. ترجمه کورش فتحی واجارگاه. تهران: انتشارات آییژ، چاپ اول، بهار ۱۳۸۳.
– بست، جان. روش های تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری، ترجمه حسن پاشاشریفی و نرگس طالقانی؛ تهران: انتشارات رشد، چاپ نهم، پاییز ۱۳۸۱.
– بناوت، آرون؛ گاد، لیمور. “زمان آموزشی واقعی در مدارس ابتدایی آفریقا: عواملی که کیفیت آموزش در مدارس کشورهای در حال توسعه را کاهش می دهند”. ترجمه محسن طالب زاده نوبریان و سحر احدی. فصلنامه تعلیم و تربیت مقایسه ای یونسکو (نمای تربیت). مؤسسه تحقیقات تربیتی دانشگاه تربیت معلم. شماره ۱۳۱، ۱۳۸۴.
– بیکر، دیوید و دیگران. “زمان آموزشی و دستاورد ملی: شواهد پژوهشی در کشورهای مختلف”. ترجمه فاطمه احمدی، فصلنامه تعلیم و تربیت مقایسه ای یونسکو (نمای تربیت) مؤسسه تحقیقات تربیتی دانشگاه تربیت معلم، شماره ۱۳۱، ۱۳۸۴.
– پراواز، وازی. “آموزش برای آینده”. در کتاب گزارش کنفرانس آموزش و پرورش برای آینده. ترجمه داور شیخاوندی، چاپ اول، تهران. انتشارات سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، ۱۳۷۰.
– پورشریفی، حمید؛ بهرامی احسان، هادی، و طایفه تبریزی، رقیه. بررسی اثربخشی آموزش کوتاه مدت مهارتهای زندگی. دو فصلنامه انجمن روان شناسی ایران: دوره اول، شماره ۱، بهار ۱۳۸۵.
– تایلر. رالف و. اصول اساسی برنامه ریزی درسی و آموزشی. ترجمه علی تقی پور ظهیر. تهران: انتشارات آگاه، چاپ سوم، تابستان ۱۳۸۱.
– حمیدی، فریده. “بررسی میزان اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر دختران نوجوان مناطق محروم کشور در اردوهای تابستانی”. فصلنامه مطالعات زنان (دانشگاه الزهرا، پژوهشکده زنان)، سال ۳، شماره ۷، بهار ۱۳۸۴.
– خاکی، غلامرضا. روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی، انتشارات بازتاب. چاپ اول، ۱۳۸۲.
– خورشیدی، عباس؛ قریشی. راهنمای تدوین رساله و پایان نامه تحصیلی. از نظریه تا عمل؛ تهران: نشر یسطرون، چاپ اول، بهار ۱۳۸۱.
– داعی، صفر. روش های تحقیق و آمار در روان شناسی و علوم تربیتی، تهران: انتشارات پیوند، چاپ اول، ۱۳۶۶.
– دفتر پیشگیری از آسیب های اجتماعی، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور، آشنایی با برنامه آموزش مهارتهای زندگی، گردآوری: ریحانه نیک پرور، ۱۳۸۳.
– دلاور، علی. احتمالات و آمار کاربردی در روان شناسی و علوم تربیتی، تهران: انتشارات رشد، چاپ یازدهم، زمستان ۱۳۸۴.
– دلاور، علی. روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی. تهران، نشر ویرایش، چاپ نوزدهم، بهار ۱۳۸۵.
– دلاور، علی. روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی، نشر ویرایش، چاپ چهاردهم، بهار ۱۳۸۳.
– دلاور، علی. مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران: انتشارات رشد، چاپ چهارم. ۱۳۸۴.
– دلور، ژاک. “یادگیری گنج درون (نکته های برجسته). ترجمه فاطمه فقیهی و علی روؤف، تهران پژوهشکده تعلیم و تربیت، تک نگاشت ۴، ۱۳۷۵.
– رمضانخانی، علی؛ و سیاری، علی اکبر. “بررسی وضعیت آموزش مهارتهای زندگی در نظام آموزش و پرورش”. گزارش تحقیق، سازمان یونیسف ایران و دفتر مطالعات بین المللی وزارت آموزش و پرورش، ۱۳۷۹.
– سرمد، زهره. آمار استنباطی (گزیده ای از تحلیل های آماری تک متغیری). تهران: انتشارات سمت. چاپ اول، پاییز ۱۳۸۴.
– سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه. روش های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگاه، چاپ دوازدهم، ۱۳۸۵.
– سیف، علی اکبر. روان شناسی پرورشی (روان شناسی یادگیری و آموزش). تهران: انتشارات آگاه، چاپ اول، پاییز ۱۳۷۹.
– سیف، علی اکبر. روان شناسی پرورشی (روان شناسی یادگیری و آموزش)، تهران: انتشارات آگاه، چاپ دوم، ۱۳۷۹.
– سیف، علی اکبر. روش های اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی. تهران: نشر دوران، چاپ سوم، بهار ۱۳۷۸.
– سیلور، جی گالن و دیگران. برنامه ریزی درسی برای تدریس و یادگیری بهتر. ترجمه غلامرضا خوی نژاد، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ ششم، ۱۳۸۰.
– شعبانی، حسن. مهارتهای آموزشی و پرورشی (روشها و فنون تدریس). تهران: انتشارات سمت، چاپ شانزدهم، پاییز ۱۳۸۲.
– شفیع آبادی، عبدالله. “پویایی گروه و مشاور? گروهی”. تهران: انتشارات رشد، چاپ پنجم، ۱۳۷۹.
– شکوهی، غلامحسین. مبانی و اصول آموزش و پرورش. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی، ۱۳۶۹.
– شکوهی، یکتا؛ پرند، اکرم. “برنامه های بعد از مدرسه”. فصلنامه تعلیم و تربیت، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، مجموعه مقالات برتر، سال های ۸۰ الی ۸۲ از شماره های ۶۵ الی ۷۶، پاییز ۱۳۸۳.
– صافی، احمد. آموزش و پرورش ابتدایی، راهنمایی تحصیلی و متوسطه، تهران: انتشارات سمت، چاپ دوم، تابستان ۱۳۸۰.
– صفرزاده، مریم. بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر برقراری ارتباط اجتماعی کارآمد در دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، ۱۳۸۲.
– طارمیان، فرهاد و دیگران. مهارت های زندگی (راهنمای اجرای فعالیت های پرورشی دوره متوسطه)، دفتر برنامه ریزی امور فرهنگی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش، تهران: انتشارات برگ نفیس، چاپ اول، ۱۳۸۳.
– طارمیان، فرهاد و دیگران. مهارتهای زندگی (راهنمای اجرای فعالیت های پرورشی دوره متوسطه)، تهران: انتشارات تربیت، چاپ دوم، ۱۳۷۸.
– فتحعلی لواسانی، فهیمه. “مهارتهای زندگی” جزوه چاپ نشده، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور، ۱۳۷۸.
– فتحی واجارگاه ،کورش.اصول برنامه ریزی درسی. تهران انتشارات ایران زمین،چاپ سوم،۱۳۸۱.
– فتحی واجارگاه، کورش و اسفندیاری، توران. آموزش مهارتهای زندگی (۱)، تهران، نشر فاخر، چاپ اول، ۱۳۸۳..
– فتحی واجارگاه، کورش. نیازسنجی در برنامه ریزی آموزشی و درسی، چاپ اول، ناشر: اداره کل تربیت معلم و آموزش نیروی انسانی، ۱۳۷۵.
– فتحی واجارگاه، کورش؛ واجاری، طلعت. تربیت شهروندی. نشر فاخر، چاپ اول، تابستان ۱۳۸۱.
– کتابخانه، مرکز اسناد و اطلاع رسانی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، وزارت آموزش و پرورش؛ مجموعه مقالات موضوعی: آموزش مهارتهای زندگی، بهمن ۱۳۸۴.
– کردنوقابی، رسول. تهیه و تدوین برنامه درسی جامع در دوره متوسطه با تأکید بر مهارتهای زندگی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، ۱۳۸۳.
– کرلینجر، فرد، ان. مبانی پژوهش در علوم رفتاری، ترجمه حسن پاشا شریفی و جعفر نجفی زند، جلد اول، تهران: مؤسسه انتشارات آوای نور، چاپ دوم، ۱۳۷۷.
– کلاین، فرانسیس. “استفاده از یک مدل تحقیقاتی به عنوان راهنمای فرایند برنامه ریزی درسی”. ترجمه محمود مهرمحمدی. فصلنامه تعلیم و تربیت، سال ششم، شماره ۱، بهار ۱۳۶۹.
– کلاین، فرانسیس. “الگوهای طراحی برنامه درسی”. ترجمه محمود مهرمحمدی. در کتاب برنامه درسی: نظرگاهها، رویکردها و چشم اندازها. پدید آورنده محمود مهر محمدی. انتشارات آستان قدس رضوی ۱۳۸۱.
– کیامنش. علیرضا. سنجش صلاحیت های پایه پنجم دبستان (ارزشیابی درونداد و برونداد). گزارش تحقیق، تهران. پژوهشکده تعلیم و تربیت، ۱۳۷۹.
– گلاور، جان ای؛ برونینگ، راجر اچ. روان شناسی تربیتی (اصول و کاربرد آن). ترجمه علینقی خرازی. تهران: مرکز نشر دانشگاهی، چاپ ششم، ۱۳۸۵.
– لوی، الف. “مبانی برنامه ریزی آموزشی (برنامه ریزی درسی مدارس). ترجمه فریده مشایخ. تهران: انتشارات مدرسه، چاپ دوازدهم، تابستان ۱۳۷۸.
– مرادی، مهناز. بررسی سودمندی آموزش مهارتهای زندگی (ارتباط بین فردی، حل مسأله، کنترل خشم، ابراز وجود) به دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر تهران در بهبود وضعیت بهداشت روانی ایشان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، ۱۳۸۱.
– ملکی، حسن. برنامه ریزی درسی (راهنمای عمل). تهران: انتشارات مدرسه، چاپ چهارم، بهار ۱۳۸۱.
– ملکی، حسن. برنامه ریزی درسی (راهنمای عمل)، نشر پیام اندیشه، چاپ ششم، زمستان ۱۳۸۲.
– مهرمحمدی، محمود و همکاران. “برنامه درسی؛ نظرگاهها، رویکردها و چشم اندازها”. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ اول. ۱۳۸۱.
– میرلوحی، سیدحسین. “نقش محوری هدف در برنامه ریزی درسی”. فصلنامه تعلیم و تربیت. سال ششم، شماره ۱، بهار ۱۳۶۹.
– میلر، جی، پی. نظریه های

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*