پایان نامه ارشد: بررسی مقایسه ای رابطه بهزیستی معنوی با شادکامی و سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه …

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

بخش روان شناسی

پایان نامه تحصیلی جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی

گرایش عمومی

عنوان:

بررسی مقایسه ای رابطه بهزیستی معنوی با شادکامی و سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر و حوزه های علمیه شهر کرمان

استاد راهنما:

دکتر قاسم عسکری زاده

استاد مشاور:

 دکتر مسعود باقری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
فصل اول: طرح پژوهش
۱ ـ ۱ـ مقدمه……………………………………………………………………………………………………….۲
۱ ـ ۲ـ بیان مسأله………………………………………………………………………………………………….۴
۱ ـ ۳ـ اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………..۶
۱ ـ ۴ـ اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………….۸
۱ ـ ۴ ـ ۱ـ هدف های کلی پژوهش…………………………………………………………………………۸
۱ ـ ۴ ـ ۲ـ هدف های جزئی پژوهش……………………………………………………………………….۸
۱ ـ ۵ ـ سؤال های پژوهش…………………………………………………………………………………….۱۰
۱ ـ ۵ ـ ۱ـ سؤال های اصلی پژوهش………………………………………………………………………..۱۰
۱ ـ ۵ ـ۲ـ سؤال های جزئی پژوهش…………………………………………………………………………۱۰
۱ ـ ۶ ـ تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها………………………………………………………………..۱۲
۱ ـ ۶ ـ ۱ـ بهزیستی معنوی…………………………………………………………………………………….۱۲
۱ ـ ۶ ـ ۲ـ شادکامی……………………………………………………………………………………………..۱۳
۱ ـ ۶ ـ ۳ـ سلامت عمومی……………………………………………………………………………………..۱۳
فصل دوم: پیشینه پژوهش
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….۱۵
۲ ـ ۱ـ مبانی نظری……………………………………………………………………………………………….۱۵
۲ ـ ۱ ـ ۱ـ بهزیستی معنوی…………………………………………………………………………………….۱۵
۲ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۱ـ ابعاد بهزیستی معنوی از دیدگاه فیشر……………………………………………………۱۹
۲ ـ ۱ ـ ۲ـ شادکامی……………………………………………………………………………………………..۱۹
۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۱ـ دیدگاه های موجود درباره شادی………………………………………………………..۲۲
۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۱ـ نظریه نقطه ثابت…………………………………………………………………………..۲۲
۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۲ـ نظریه مقایسه……………………………………………………………………………….۲۲
۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۳ـ نظریه عاطفه………………………………………………………………………………..۲۲
۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۲ـ الگوی شادی از دیدگاه شلدون و لیبومیرسکی……………………………………….۲۳
۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۳ـ نظریه های مختلف روانشناسی درباره شادی…………………………………………..۲۳
۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ـ دیدگاه فروید……………………………………………………………………………..۲۳
۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۲ـ دیدگاه اسکینر…………………………………………………………………………….۲۴
۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۳ـ دید گاه مزلو……………………………………………………………………………….۲۴
۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۴ـ دیدگاه اسلام درباره شادی…………………………………………………………….۲۴
۲ ـ ۱ ـ ۳ـ سلامت روان…………………………………………………………………………………………۲۵
۲ ـ ۱ ـ ۳ ـ ۱ـ سلامت روان و ابعاد آن……………………………………………………………………..۲۶
۲ ـ ۱ ـ ۳ ـ ۱ ـ ۱ـ سلامت جسمانی………………………………………………………………………….۲۶
۲ ـ ۱ ـ ۳ ـ ۱ ـ ۲ـ سلامت اجتماعی…………………………………………………………………………۲۶
۲ ـ ۱ ـ ۳ ـ ۱ ـ ۳ـ سلامت هیجانی…………………………………………………………………………..۲۷
۲ ـ ۱ ـ ۳ ـ ۱ ـ ۴ـ سلامت معنوی……………………………………………………………………………۲۷
۲ ـ ۱ ـ ۳ ـ ۲ـ مفهوم سلامت روان براساس رویکردهای مختلف روانشناسی…………………..۲۷
۲ ـ ۱ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۱ـ رویکرد زیستی…………………………………………………………………………..۲۷
۲ ـ ۱ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۲ـ رویکرد تحلیل روانی…………………………………………………………………..۲۷
۲ ـ ۱ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۳ـ رویکرد رفتارگرایی…………………………………………………………………….۲۸
۲ ـ ۱ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۴ـ رویکرد انسان گرایی…………………………………………………………………..۲۸
۲ ـ ۱ ـ ۳ ـ ۳ـ  نظریه های مختلف روانشناسی درباره سلامت روان……………………………….۲۸
۲ ـ ۱ ـ ۳ ـ ۳ ـ ۱ـ دیدگاه فروید و مکتب روانکاوی………………………………………………….۲۸
۲ ـ ۱ ـ ۳ ـ ۳ ـ ۲ـ دیدگاه آلپورت………………………………………………………………………….۲۹
۲ ـ ۱ ـ ۳ ـ ۳ ـ ۳ـ دیدگاه راجرز…………………………………………………………………………….۲۹
۲ ـ ۱ ـ ۳ ـ ۳ ـ ۴ـ دیدگاه فروم………………………………………………………………………………۳۰
۲ ـ ۱ ـ ۳ ـ ۳ ـ ۵ـ دیدگاه مزلو……………………………………………………………………………….۳۰
۲ ـ ۱ ـ ۳ ـ ۳ ـ ۶ـ دیدگاه فرانکل……………………………………………………………………………۳۱
۲ ـ ۱ ـ ۳ ـ ۳ ـ ۷ـ دیدگاه پرلز……………………………………………………………………………….۳۱
۲ ـ ۱ ـ ۳ ـ ۳ ـ ۸ـ سلامت روان از دیدگاه اسلام……………………………………………………….۳۱
۲ ـ ۲ـ پیشینه تحقیقاتی………………………………………………………………………………………..۳۳
۲ ـ ۲ ـ ۱ـ تحقیقات انجام شده در ایران………………………………………………………………….۳۳
۲ ـ ۲ ـ ۲ـ تحقیقات انجام شده در خارج از ایران………………………………………………………۳۶
فصل سوم: روش پژوهش
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………۴۵
۳ ـ ۱ـ روش پژوهش……………………………………………………………………………………………۴۵
۳ ـ ۲ـ جامعه هدف، نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………..۴۵
۳ ـ ۳ـ ابزارهای تحقیق…………………………………………………………………………………………۴۶
۳ ـ ۳ ـ ۱ـ پرسشنامه بهزیستی معنوی……………………………………………………………………….۴۶
۳ ـ ۳ ـ ۲ـ پرسشنامه شادکامی آکسفورد………………………………………………………………….۴۷
۳ ـ ۳ ـ ۳ـ پرسشنامه سلامت عمومی……………………………………………………………………….۴۸
۳ ـ ۴ـ شیوه اجرای پژوهش………………………………………………………………………………….۴۸
۳ ـ ۵ـ شیوه تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………..۴۹
فصل چهارم: یافته های پژوهش
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..۵۱
۴ ـ ۱ـ یافته های توصیفی…………………………………………………………………………………….۵۱
۴ ـ ۲ـ یافته های استنباطی……………………………………………………………………………………۵۳
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….۸۴
۵ ـ ۱ـ بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………۸۴
۵ ـ ۲ـ محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………..۹۵
۵ ـ ۳ـ پیشنهادهای پژوهش…………………………………………………………………………………..۹۶
۵ ـ ۳ ـ ۱ـ پیشنهادهای پژوهشی…………………………………………………………………………….۹۶
۵ ـ ۳ ـ ۲ـ پیشنهادهای کاربردی……………………………………………………………………………۹۶
فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………۹۷
منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………..۹۷
منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………۱۰۲
پیوست ها………………………………………………………………………………………………………۱۰۷
چکیده:
هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بهزیستی معنوی با شادکامی و سلامت عمومی و مقایسه این ویژگی ها در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر و حوزه های علمیه شهر کرمان در سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱ بود. روش: روش پژوهش توصیفی و از نوع علی مقایسه ای است. به منظور جمع آوری نمونه، تعداد ۳۷۶ نفر(۱۸۸ دختر و ۱۸۸ پسر) از دانشگاه شهید باهنر به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای وتعداد ۲۷۴ نفر(۱۳۹ دختر و ۱۳۵ پسر) از حوزه های علمیه شهر کرمان به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب گردید. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه بهزیستی معنوی پالوتزین و الیسون(۱۹۸۲)، شادکامی آکسفورد(۱۹۹۰) و سلامت عمومی فرم ۲۸ سؤالی گلدبرگ و هیلر(۱۹۷۹) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از همبستگی پیرسون، آزمون t مستقل و رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان دادکه بین بهزیستی معنوی و دو زیر مقیاس آن؛ بهزیستی وجودی و بهزیستی مذهبی، با شادکامی رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد و هر سه متغیر فوق با سلامت عمومی و چهار زیر مقیاس آن رابطه معنی دار و منفی دارند. دو گروه دانشجویان دانشگاه و حوزه در بهزیستی معنوی و شادکامی تفاوت معناداری با هم دارند. نتیجه گیری: از یافته های به دست آمده نتیجه گرفته می شود که بهزیستی معنوی پیش بین شادکامی و سلامت عمومی است و با افزایش آن، شادکامی و سلامت عمومی دانشجویان افزایش می یابد.
فصل اول: طرح پژوهش
۱-۱- مقدمه
 قشر دانشجو گروهی مهم از جامعه بوده و سرنوشت سازان آینده کشور هستند. در جوامع گوناگون سیاست گذاری ها همواره متوجه این گروه، بررسی ویژگی ها و تربیت آن ها برای دستیابی به آینده مورد نظر بوده است. در ساختار گروه دانشجویی، دانشجویان حوزه و دانشگاه دو گروه اصلی را تشکیل می دهند.
در بررسی هر گروه از افراد باید به این نکته توجه داشت که، انسان موجودی پیچیده و دارای ابعاد وجودی گوناگون است . پیوند مستحکمی که میان این ابعاد وجود دارد، موجب می گردد که نیاز به دیدگاهی چند بعدی و همه جانبه جهت فهم و درک آدمی و کمک به رشد و بهزیستی او، حس گردد.
بهزیستی[۱] عاملی مهم در حیطه زندگی فردی و جمعی است که همگان به دنبال دستیابی و گسترش آن در زندگی خود هستند. روانشناسی نقش والایی برای این صفت قائل گشته است. در ابتدای ظهور روانشناسی، تأکید این رشته بر بیماری های روانی و درمان آن ها بود، اما با گذشت زمان «مدل سلامت روانی»، «مدل بیماری» را به چالش کشیده است(کیز[۲]، ۲۰۰۲). البته در تاریخ روانشناسی همواره بزرگانی چون جیمز[۳]، راجرز[۴]، مزلو[۵]، فروم[۶] و فرانکل[۷] برداشت های مثبتی از شخصیت سالم و کنش وری مثبت به دست داده اند. در دیدگاه های نوین روانشناسی مثبت نگر نیز، پژوهشگران برجسته ای چون ریف و سینگر[۸] (۱۹۹۸)، سلیگمن و سیکزنتمیهالی[۹] (۲۰۰۰) و کیز(۲۰۰۲)، بر لزوم در نظر گرفتن جنبه های مثبت بشر و مفهوم بهزیستی در تعریف سلامت روانی تأکید کرده اند(کیز، ۲۰۰۴).
با تأکید بر بهزیستی، بررسی عوامل مؤثر بر آن به صورت جنبه خاصی از روانشناسی بروز کرد. با ظهور بهزیستی در حیطه روانشناسی، احساس بهزیستی، یکی از ویژگی های مهم افراد دارای سلامت روان شناخته شد.
 در طی سال های ۱۹۷۰-۱۹۶۰ جنبشی جهت مطالعه عوامل مرتبط با کیفیت زندگی[۱۰] در ایالات متحده آغاز گردید و شروع یک عقیده  تدریجی شد، مبنی بر این که رضایت در زندگی فقط بر پایه عوامل عینی نبوده و به عوامل ذهنی مؤثر در این حیطه نیز توجه گردید. همزمان با این جنبش بود که گروهی به اهمیت اثر معنویت در بهزیستی پافشاری کردند. الیسون[۱۱] (۱۹۸۳) و پالوتزین[۱۲] و الیسون(۱۹۸۲)، استدلال کردند که کیفیت زندگی مفهومی است که بهزیستی مادی، روانی و معنوی در آن دخیل اند(بونت[۱۳]، ۲۰۰۹). بهزیستی معنوی از رابطه دو مفهوم بهزیستی و نقش معنویت در آن شکل گرفت و گسترش یافت که ناشی از توجه به نقش معنویت در بهزیستی فردی بود. در مطالعه ای بر روی دانشجویان سنگاپوری مشخص شد که آنان معنویت را برای آدمی، رشد و بهزیستی او اساسی می دانند (تیو ، کریدی و چان[۱۴]،۲۰۱۲). بهزیستی معنوی[۱۵]، حسی از ارتباط با دیگران، داشتن معنی و هدف در زندگی و داشتن ارتباط و اعتقاد به یک قدرت متعالی است( هاکز ، هال ، تالمن و ریچینز[۱۶]، ۱۹۹۵ ). الیسون (۱۹۸۳)، بیان می دارد که بهزیستی معنوی شامل دو عنصر روانی اجتماعی و مذهبی است. بهزیستی مذهبی شامل ارتباط با یک قدرت متعالی است و بهزیستی وجودی که عنصری روانی ـ اجتماعی است، بیانگر احساس فرد است از اینکه چه کسی است؟ چه کاری  و چرا انجام می دهد و به کجا تعلق دارد. این دو بعد در عین جدا بودن، با هم تعامل داشته و احساس سلامت معنوی، رضایت و هدفمندی را به وجود می آورند. به این شکل بهزیستی معنوی نقش والایی در مطالعات مرتبط با بهزیستی و سلامت روان یافت.
سلامت روان[۱۷] یکی از مهم ترین شاخص های سلامت و بهداشت یک جامعه تلقی می شود.  سازمان بهداشت جهانی[۱۸] از سال ۱۹۴۶ برای سلامتی سه بعد زیستی، روانی و اجتماعی قائل شده است، اما در اکثر کشورها دو بعد روانی و اجتماعی  نادیده گرفته می شوند. از زمان ظهور رسمی روانشناسی سلامت در ۱۹۷۰ ، در مدت زمانی بسیار کوتاه، روانشناسی سلامت به رکن اصلی علوم رفتاری تبدیل شد. جنبه های مؤثر در بررسی رشد و تکامل انسان فراوان بوده و سلامت روان به عنوان یکی از مهم ترین موضوعات روانشناسی سلامت، مطرح است. سلامت روان چیزی بیشتر از نبود اختلال های روانی است و شامل خوب بودن ذهنی، ادراک خودکارآمدی، استقلال و خودمختاری، کفایت و شایستگی، وابستگی میان نسلی و خود شکوفایی توانمندی های بالقوه فکری و هیجانی می گردد(سازمان بهداشت جهانی،۲۰۰۱ ).
در پرداختن به هیجان های مثبت و عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی، شادکامی[۱۹] نیز از عوامل مطرح شده در حیطه روانشناسی مثبت نگر است و تأثیر شگرفی بر احساس رضایت و بهزیستی دارد. در گذشته روانشناسی بر هیجان های منفی و اختلال متمرکز بود، اما به تدریج از چند دهه گذشته به بررسی هیجان های مثبت و عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی پرداخت. در اکثر تعاریف مطرح شده از شادکامی، تجربه احساس مثبت به چشم می خورد. استوارت، واتسون، کلارک، ابمیر و دیری[۲۰] (۲۰۱۰)، شادی را متشکل از لذت از زندگی، نداشتن احساس منفی مثل اضطراب و افسردگی و داشتن میانگینی از رضایت از زندگی می دانند.
اهمیت دادن به بهزیستی فردی، سلامت روان و شادی همواره مدنظر پژوهشگران علوم انسانی بوده است.در سایه توجه به اهمیت معنویت، به عنوان رکنی اساسی در جامعه ایران، اهمیت بررسی این ابعاد در فرد فرد آدمیان مطرح بوده و هست.
۲-۱- بیان مسئله
این اعتقاد وجود دارد که معنویت[۱] و مذهب[۲] با یکدیگر همپوشی دارند و هر دو شامل اعتقاد به وجودی مقدس می شوند، اما در حقیقت هریک ویژگی های خود را دارا هستند. وابستگی نسبی این دو مقوله، بررسی این مطلب را که آیا معنویت در مدارس مذهبی ما از دانشگاه ها بالاتر است یا خیر، به صورت سؤالی در ذهن آدمی نمایان می سازد. معنویت در فطرت آدمی ریشه دارد. میلر و تورسن[۳] (۱۹۹۹)، بیان داشته اند که دین و معنویت در زندگی افراد نه تنها رایج است بلکه از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد و با دستاوردهای مثبت سلامت مرتبط است. الکینز[۴] ( ۱۹۹۸)، پارگامنت، کوئینگ و پرز[۵] ( ۲۰۰۰) و بارکر و بوچانان بارکر[۶] ( ۲۰۰۵)، بر اهمیت اثر معنویت در سلامت روان تأکید کردند. پنجمین همایش سالیانه معنویت و سلامت روان(۲۰۱۳)، معنویت را به عنوان راه حلی برای مشکلات فعلی در سیستم مراقبت های سلامت ذکر کرده است(http://gwumc.edu). بهزیستی معنوی به عنوان سازه ای که نشانگر ارتباط با قدرتی متعالی(خدا)، خود و دیگران است، از تلاشی جهت ترکیب معنویت و بهزیستی، ایجاد گردید. در جایی که سلامت روان به صورت توانایی سازگاری فردی و احساس بهزیستی کلی، درک می گردد، نتایج فراوانی از تأثیر دین و بهزیستی معنوی بر سلامت روان وجود دارد. جعفری، دهشیری، سهرابی و نجفی(۱۳۸۸) و صفایی راد، کریمی، شموسی و احمدی طهور(۱۳۸۹)، افراد با بهزیستی معنوی بالاتر را دارای سطوح بالاتر سلامت روان یافتند. شادی نیز به عنوان داشتن احساسات مثبت، رضایت از زندگی و نبود احساسات منفی، متأثر از دین و معنویت فردی است. لویس، مالتبی و دی[۷] (۲۰۰۵) شادی و بهزیستی روانشناختی را  تحت تأثیر دین و معنویت می دانند. گرین و الیوت[۸] (۲۰۱۰)، نیز افراد دیندار را دارای سلامت و شادی بیشتر، گزارش کرده اند. با وجود اهمیت بهزیستی معنوی، سلامت روان و شادکامی در هر جامعه و تحقیقات فراوان صورت گرفته، نمی توان ادعا کرد که وضعیت جوامع در این موارد رو به پیشرفت و بهبود است. فراوانی افسردگی در قشردانشجو(امیدیان،۱۳۸۸ ؛ ابراهیم، آدامز، کلی و گلازبروک[۹]،۲۰۱۲)، احساس تهی بودن و بی معنایی زندگی، به فراوانی قابل درک و مشاهده است. با توجه به اهمیت بهزیستی معنوی و نقش آن در ارتقاء سلامت روان و شادکامی و با توجه به کمبود منابع موجود در این زمینه، با تأکید بر اهمیت قشر جوان و به ویژه دانشجویان و با هدف توسعه و تکمیل نتایج موجود دراین زمینه، در این پژوهش به دنبال این هستیم که ضمن بررسی و مقایسه رابطه بهزیستی معنوی با شادکامی و سلامت روان در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر و حوزه های علمیه شهر کرمان، در پی پاسخ به این سؤالات برآییم که: 
آیا  بین بهزیستی معنوی با شادکامی و سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر رابطه وجود دارد؟
 آیا  بین بهزیستی معنوی با شادکامی و سلامت عمومی در دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان رابطه وجود دارد؟
[۱] – spirituality
[۲] – religion
[۳] – Miller & Thoresen
[۴] – Elkins
[۵] – Pargament, Koenig & Peres
[۶] – Barker & Buchanan- Barker
[۷] – Lewis, Maltby & Day
[۸] – Green & Elliott
[۹] – Ibrahim, Kelly, Adams & Glazebrook
[۱] – well- being
[۲] – Keyes
[۳] – James
[۴] – Rogers
[۵] – Maslow
[۶] – Fromm
[۷] – Frankl
[۸] – Ryff, Singer
[۹] – Seligman, Csikszentmihalyi
[۱۰] – quality of life
[۱۱] – Ellison
[۱۲] – Paloutzian
[۱۳] – Bonet
[۱۴] – Tiew, Creedy & Chan
[۱۵] – spiritual well- being
[۱۶] – Hawks, Hull, Thalman & Richins
[۱۷] – general health
[۱۸] – World  Health Organization
[۱۹] – happiness
[۲۰] – Stwart, Watson, Clark, Ebmeier & Deary
تعداد صفحه : ۱۳۵

  •  سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های مقطع ارشد می باشد برای جستجو در بقیه پایان نامه ها می توانید کلمه کلیدی مورد نظر خود را در سایت جستجو نمایید:

     
    Widget not in any sidebars
       

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com