پایان نامه بررسی رابطه بین ابعاد هوش سازمانی و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی

پایان نامه بررسی رابطه بین ابعاد هوش سازمانی و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دانشکده حسابداری و مدیریت گروه مدیریت

رساله برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش: منابع انسانی رشته مدیریت دولتی

عنوان:

بررسی رابطه بین ابعاد هوش سازمانی و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان

استاد راهنما

دکتر مهرداد گودرزوند چگینی

استاد مشاور

دکتر بدری عباسی

زمستان ۱۳۹۱


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده:
تحقیق حاضر بررسی رابطه هوش سازمانی کارکنان و عملکرد آنان در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان می باشد . برای این منظور هوش سازمانی بر اساس نظریه کارل آلبرشت در هفت بعد ؛ بینش استراتژیک ، سرنوشت مشترک ، میل به تغییر ، روحیه ، اتحاد و انسجام ، به کارگیری دانش و فشار عملکرد ،تعریف و در این راستا یک فرضیه اصلی و هفت فرضیه فرعی تنظیم شده است . جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان هستند که تعداد آنها ۱۷۵۶ نفر می باشد و حجم نمونه بر اساس فرمول جامعه محدود ۲۵۶ نفر برآورد گردید و نمونه آماری با بهره گرفتن از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. ابزار جمع آوری اطلاعات ، دو پرسشنامه ، شامل پرسشنامه هوش سازمانی با ۴۷سوال و پرسشنامه عملکرد کارکنان با ۲۸ سوال است. که پس از سنجش روایی و پایایی آنها در اختیار نمونه آماری قرار گرفت . برای تجزیه و تحلیل آماری داده های جمع آوری شده از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد. بدین ترتیب که برای طبقه بندی ، تلخیص و تفسیر داده ها از روش آمار توصیفی و برای آزمون فرضیه های تحقیق از روش آماری استنباطی (آزمون r پیرسون) استفاده شد. نتیجه حاصله بیانگر این است که بین هوش سازمانی کارکنان و عملکرد آنان در دانشگاه علوم پزشکی گیلان رابطه معنی داری وجود دارد.
 
واژه های کلیدی: هوش سازمانی ، عملکرد کارکنان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان گیلان
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                              صفحه

فصل اول ـ کلیات تحقیق

۱ ـ ۱٫ مقدمه…………………………………. ۱۷

۱ ـ ۲٫ بیان مسأله…………………………….. ۱۸

۱ ـ ۳٫ اهمیت و ضرورت تحقیق…………………….. ۱۹

۱ ـ ۴٫ اهداف تحقیق……………………………. ۲۰

۱ ـ ۵٫ سوال تحقیق…………………………….. ۲۱

۱ ـ ۶٫ چارچوب نظری تحقیق………………………. ۲۲

۱ ـ ۷٫ فرضیه ­های تحقیق…………………………. ۲۵

۱-۷-۱ )فرضیه اصلی……………………………. ۲۵
۲-۷-۱) فرضیه های فرعی ۲۵

۱ ـ ۸٫ تعریف عملیاتی ونظری متغیرهای تحقیق……….. ۲۵

۱-۸-۱) متغیر وابسته ۲۵
۱-۸-۱-۱) تعریف نظری عملکرد ۲۵
۱-۸-۱-۲) تعریف عملیاتی عملکرد ۲۶
۱-۸-۲) متغیر مستقل ۲۷
۱-۸-۲-۱) تعریف نظری هوش سازمانی ۲۷
۱-۸-۱-۲) تعریف عملیاتی هوش سازمانی …………… ۲۷
۱ ـ ۹ . قلمرو تحقیق…………………………… ۲۹
۱-۹-۱) قلمرو زمانی ۲۹
۱-۹-۱) قلمرو مکانی ۲۹
۱ ـ ۱۰ . محدودیتهای تحقیق………………………. ۲۹
فصل دوم ـ ادبیات وپیشینه تحقیق
بخش اول : هوش سازمانی………………………… ۳۲
۲ـ ۱-۱٫مقدمه………………………………… ۳۲
۲-۱-۲٫ تعاریف هوش سازمانی ……………………. ۳۲
۲-۱-۲-۱٫ هوش در حوزه روانشناسی  ………………. ۳۴
۲-۱-۲-۲٫ هوش در حوزه سازمانی  ………………… ۳۸
۲-۱-۳٫ اهمیت هوش سازمانی …………………….. ۴۰
۲-۱-۴٫ بهبود هوش سازمانی  ……………………. ۴۲
۲ ـ ۱ـ ۵٫ پیش نیازهای ضروری جهت بهبود هوش سازمانی   ۴۳
۲ ـ ۱ـ ۵-۱٫ تقویت سرمایه اجتماعی سازمان………… ۴۳
۲ ـ ۱ـ ۵-۲٫ توجه به جایگاه سرمایه فکری در سازمان    ۴۳
۲ ـ ۱ـ ۵-۳٫ سرمایه فرهنگی در راستای تقویت سازمان    ۴۳
۲ ـ ۱ـ ۵-۴٫ ضرورت توجه به فرهنگ سازمانی………… ۴۴
۲ ـ ۱ـ ۵-۵٫ تبدیل سازمان به سازمان یادگیرنده……. ۴۴
۲ ـ ۱ـ ۶٫ هوش سازمانی و یادگیری……………….. ۴۴
۲ ـ ۱ـ ۷٫ هوش سازمانی و هوش تجاری……………… ۴۵
۲ ـ ۱ـ ۸٫ سه مدل نظری برای حمایت از هوش سازمانی     ۴۵
۲ ـ ۱ـ ۹٫ رویکردهای هوش سازمانی ………………. ۴۸
۲ ـ ۱ـ ۹-۱٫ رویکرد رفتارگرایی…………………. ۴۹
۲ ـ ۱ـ ۹-۲٫ رویکرد شناخت گرایی………………… ۴۹
۲ ـ ۱ـ ۹-۳٫ رویکرد اجتماعی……………………. ۴۸
۲ ـ ۱ـ ۱۰٫ ضریب هوش سازمانی ………………….. ۴۷
۲ ـ ۱ـ ۱۱٫ درک شهودی از هوشمندی……………….. ۵۰

۲ ـ ۱ـ ۱۲٫ ماهیت سازمان های هوشمند…………….. ۵۳

۲ ـ ۱ـ ۱۳٫ هوشمندی  رقابتی و هوش سازمانی……….. ۵۶

۲ ـ ۱ـ ۱۴٫ اقدامات اساسی در هوش سازمانی………… ۵۶

۲ ـ ۱ـ ۱۵٫ ابزار سنجش هوش سازمانی……………… ۵۸

۲ ـ ۱ـ ۱۶٫ اجزای هوش سازمانی………………….. ۵۹

۲ ـ ۱ـ ۱۶-۱٫ هوش سازمانی به عنوان یک فرایند…….. ۵۹

۲ ـ ۱ـ ۱۶-۲٫ هوش سازمانی به عنوان یک محصول……… ۶۰

۲ ـ ۱ـ ۱۷٫ فرایند هوش………………………… ۶۰

بخش دوم : عملکرد ……………………………. ۶۰

۲-۲-۱٫ مقدمه ……………………………….. ۶۷
۲ ـ ۲ـ ۲٫ تعاریف عملکرد………………………. ۶۸
۲ ـ ۲ـ ۳٫ عملکرد شغلی به عنوان یک مفهوم چند بعدی    ۷۰
۲ ـ ۲ـ ۴٫ انواع عملکرد……………………….. ۷۳
۲ ـ ۲ـ ۴-۱٫ عملکرد وظیفه ای ………………….. ۷۴
۲ ـ ۲ـ ۴-۲٫ عملکرد زمینه ای…………………… ۷۵
۲ ـ ۲ـ ۵٫ تفاوت های بین عملکرد وظیفه ای و عملکرد زمینه ای    ۷۶
۲ ـ ۲ـ ۶٫ کاربردهای عملکرد شغلی……………….. ۷۶
۲ ـ ۲ـ ۷٫ عملکرد سازمانی……………………… ۷۷
فصل سوم ـ روش اجرای تحقیق
۳ ـ ۱٫ مقدمه………………………………… ۸۴
۳ ـ ۲٫ فرایند اجرای تحقیق ……………………. ۸۴
۳ ـ ۳٫ روش تحقیق…………………………….. ۸۵
۳ ـ ۴٫ جامعه آماری…………………………… ۸۵
۳ ـ ۵٫ حجم نمونه و روش نمونه گیری……………… ۸۵

۳ ـ ۶٫ روش و ابزار گردآوری داده ها…………….. ۸۶

۳ ـ ۷٫ ابزار اندازه گیری داده ها ……………… ۸۶

۳ ـ ۸٫ تعیین روایی (اعتبار) پرسشنامه ………….. ۸۸

۳ ـ ۹٫ پایایی (اعتمادپذیری) پرسشنامه…………… ۸۸

۳ ـ ۱۰٫ روش تجزیه و تحلیل داده ها……………… ۹۰

۳ ـ ۱۱٫ محدودیت های تحقیق ……………………. ۹۱

جمع بندی……………………………………. ۹۱

فصل چهارم ـ تجزیه و تحلیل داده ها

۴ ـ ۱٫ مقدمه………………………………… ۹۲

۴ ـ ۲٫ توصیف مشخصات جمعیت شناختی ……………… ۹۲

۴ ـ ۲ ـ ۱) جنسیت ……………………………. ۹۳

۴ ـ ۲ ـ ۲) سن……………………………….. ۹۴

۴ ـ ۲ ـ ۳) میزان تحصیلات ……………………… ۹۶

۴ ـ ۲ ـ ۴) سنوات خدمت ……………………….. ۹۷

۴ ـ ۲ ـ ۵) سطوح سازمانی ……………………… ۹۸

۴ ـ ۳٫ توصیف متغیرهای تحقیق…………………… ۱۰۰

۴ ـ ۳ ـ ۱) عملکرد کارکنان…………………….. ۱۰۰

۴ ـ ۳ ـ ۲) بینش راهبردی………………………. ۱۰۱

۴ ـ ۳ ـ ۳)سرنوشت مشترک ………………………. ۱۰۲

۴ ـ ۳ ـ ۴) تمایل به تغییر…………………….. ۱۰۳

  •  سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های مقطع ارشد می باشد برای جستجو در بقیه پایان نامه ها می توانید کلمه کلیدی مورد نظر خود را در سایت جستجو نمایید:

     
    Widget not in any sidebars
       

۴ ـ ۳ ـ ۵) روحیه ……………………………. ۱۰۴

۴ ـ ۳ ـ ۶) اتحاد و انسجام ……………………. ۱۰۵

۴ ـ ۳ ـ ۷) فشار عملکرد ………………………. ۱۰۶

۴ ـ ۳ ـ ۸) به کار گیری دانش ………………….. ۱۰۷

۴ ـ ۳ ـ ۹) هوش سازمانی ………………………. ۱۰۸

۴ ـ ۴ ) پیش شرط های تحلیل رگرسیون …………….. ۱۰۹

۴ ـ ۵٫ آزمون فرضیات تحقیق…………………….. ۱۱۲

۴ ـ ۵ ـ ۱) بررسی آزمون فرضیه اصلی …………….. ۱۱۲

۴ ـ ۵ ـ ۲) بررسی آزمون فرضیه فرعی اول …………. ۱۱۴

۴ ـ ۵ ـ ۳) بررسی آزمون فرضیه فرعی دوم …………. ۱۱۵

۴ ـ ۵ ـ ۴) بررسی آزمون فرضیه فرعی سوم …………. ۱۱۶

۴ ـ ۵ ـ ۵) بررسی آزمون فرضیه فرعی چهارم ……….. ۱۱۷

۴ ـ ۵ ـ ۶) بررسی آزمون فرضیه فرعی پنجم ………… ۱۱۸

۴ ـ ۵ ـ ۷) بررسی آزمون فرضیه فرعی ششم …………. ۱۱۹

۴ ـ ۵ ـ ۸) بررسی آزمون فرضیه فرعی هفتم ………… ۱۲۰

فصل پنجم ـ نتیجه گیری و پیشنهادها

۵ ـ ۱٫ مقدمه………………………………… ۱۲۳

۵ ـ ۲٫ نتایج آمار توصیفی……………………… ۱۲۳

۵ ـ ۳٫ نتایج آمار استنباطی……………………. ۱۲۳

۵ ـ ۳-۱٫ نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی………… ۱۲۴

۵ ـ ۳-۲٫ نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی اول…….. ۱۲۵

۵ ـ ۳-۳٫ نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی دوم…….. ۱۲۵

۵ ـ ۳-۴٫ نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی سوم…….. ۱۲۵

۵ ـ ۳-۵٫ نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی چهارم…… ۱۲۶

۵ ـ ۳-۶٫ نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی پنجم……. ۱۲۶

۵ ـ ۳-۷٫ نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی ششم…….. ۱۲۶

۵ ـ ۳-۸٫ نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی هفتم……. ۱۲۷

۵ ـ ۳-۹٫ نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی هشتم……. ۱۲۷

جمع بندی……………………………………. ۱۲۷

۵ ـ ۴٫ پیشنهادات…………………………….. ۱۲۷

۵ ـ ۴ ـ۱٫ پیشنهادات حاصل از آزمون فرضیه ­ها………. ۱۲۷

۵ ـ ۴ ـ۲٫ پیشنهادات برای تحقیقات آتی…………… ۱۳۰

منابع و مآخذ

منابع فارسی…………………………………. ۱۲۳

منابع لاتین………………………………….. ۱۲۸

پیوستها

 پیوست ۱٫ پرسشنامه تحقیق……………………… ۱۳۶

 
 
 
فهرست اشکال

شکل ۱ ) مدل ویلیام هلال  ……………………… ۵۰

شکل ۲ ) مدل لیبوس  ………………………….. ۵۴

شکل ۳ ) ساختار یک سازمان هوشمند   …………….. ۵۷

شکل ۴ ) ارتباط بین هوشمندی رقابتی و هوش سازمانی     ۵۸

شکل ۵ ) متغیرهای عوامل اصلی در سیستم هوش سازمانی سرمایه های انسانی   …………………………………… ۶۵

 
 
 
 
 
فهرست جداول
جدول ۲ ـ .۱ تعاریف هوش سازمانی ……………….. ۴
جدول ۲ ـ ۲ مقایسه بهره هوشی و هوش سازمانی ……… ۶۴
جدول ۳ ـ ۱٫ ابعاد هوش سازمانی و تعداد سوالات مربوط به هربعد   ۸۷
جدول ۳ ـ .۲ سوالات مربوط به عملکرد کارکنان در پرسشنامه .  ۸۷
جدول ۳ ـ ۳ مقدار آلفای کرونباخ برای پایائی سوالات پرسشنامه .  ۸۹
جدول ۴ ـ .۱جنسیت پاسخ دهندگان…………………. ۹۲
جدول ۴ ـ .۲ سن پاسخ دهندگان ………………….. ۹۳
جدول ۴ ـ ۳ میزان تحصیلات پاسخ دهندگان…………… ۹۴
جدول ۴ ـ ۴ سنوات خدمت پاسخ دهندگان ……………. ۹۵
جدول ۴ ـ .۵ سطوح سازمانی پاسخ دهندگان …………. ۹۶
جدول ۴ ـ .۶ جدول توصیفی متغیر عملکرد کارکنان …… ۹۷
جدول ۴ ـ .۷ جدول توصیفی متغیر بینش راهبردی……… ۹۸
جدول ۴ ـ .۸ جدول توصیفی متغیر سرنوشت مشترک …….. ۹۹
جدول ۴ ـ .۹ جدول توصیفی متغیر تمایل به تغییر……. ۱۰۰
جدول ۴ ـ .۱۰ جدول توصیفی متغیر روحیه…………… ۱۰۰
جدول ۴ ـ .۱۱ جدول توصیفی متغیر اتحاد و انسجام…… ۱۰۲
جدول ۴ ـ .۱۲ جدول توصیفی متغیر فشار عملکرد……… ۱۰۳
جدول ۴ ـ .۱۳ جدول توصیفی متغیر به کارگیری دانش….. ۱۰۴
جدول ۴ ـ .۱۴ جدول توصیفی متغیر هوش سازمانی …….. ۱۰۵
جدول ۴ ـ .۱۵ جدول تحلیل واریانس ابعاد هوش سازمانی و عملکرد  . ۱۰۷
جدول ۴ ـ .۱۶ خلاصه وضعیت مدل رگرسیون برای ابعاد هوش سازمانی و عملکرد  …………………………………………… ۱۰۸
جدول۴-۱۷٫ ضریب همبستگی بین هوش سازمانی و عملکرد … ۱۰۹
جدول۴-۱۸٫ ضریب همبستگی بین بینش راهبردی و عملکرد… ۱۱۰
جدول۴-۱۹٫ ضریب همبستگی بین سرنوشت مشترک و عملکرد  . ۱۱۱
جدول۴-۲۰٫ ضریب همبستگی بین روحیه و عملکرد ……… ۱۱۲
جدول۴-۲۱٫ ضریب همبستگی بین تمایل به تغییر و عملکرد. ۱۱۳

جدول۴-۲۲٫ ضریب همبستگی بین اتحاد و انسجام ……… ۱۱۴

جدول۴-۲۳٫ ضریب همبستگی بین فشار عملکرد و عملکرد … ۱۱۵

جدول۴-۲۴٫ ضریب همبستگی بین به کارگیری دانش و عملکرد ۱۱۶

 
 
فهرست نمودارها

نمودار ۱ ـ ۱٫ مدل مفهومی تحقیق………………… ۲۶

نمودار ۴ ـ ۱٫ نمودار هیستوگرام جنسیت پاسخ دهندگان   ۹۳

نمودار ۴ ـ ۲٫ نمودار هیستوگرام سن پاسخ دهندگان….. ۹۴

نمودار ۴ ـ ۳٫ نمودار هیستوگرام میزان تحصیلات پاسخ دهندگان ۹۵

نمودار ۴ ـ ۴٫ نمودار هیستوگرام سنوات خدمت پاسخ دهندگان   ۹۶

نمودار ۴ ـ ۵٫ نمودار هیستوگرام سطوح سازمانی پاسخ دهندگان ۹۷

نمودار ۴ ـ ۶٫ نمودار هیستوگرام متغیر عملکرد کارکنان ۹۸

نمودار ۴ ـ ۷٫ نمودار هیستوگرام متغیر بینش راهبردی   ۹۹

نمودار ۴ ـ ۸٫ نمودار هیستوگرام متغیر سرنوشت مشترک   ۱۰۰

نمودار ۴ ـ ۹٫ نمودار هیستوگرام متغیر تمایل به تغییر ۱۰۱

نمودار ۴ ـ ۱۰٫ نمودار هیستوگرام متغیر روحیه…….. ۱۰۲

نمودار ۴ ـ ۱۱٫ نمودار هیستوگرام متغیر اتحاد و انسجام ۱۰۳

نمودار ۴ ـ ۱۲٫ نمودار هیستوگرام متغیر فشارعملکرد    ۱۰۴

نمودار ۴ ـ ۱۳٫ نمودار هیستوگرام متغیر به کارگیری دانش    ۱۰۵

نمودار ۴ ـ ۱۴٫ نمودار هیستوگرام متغیر هوش سازمانی   ۱۰۶

 
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
 
۱ ـ ۱٫ مقدمه:
امروزه با توجه به پیشرفت علوم و فنون و پیدایش نیازها و چالش های جدید ، سازمان ها پیچیده تر و اداره آنها مشکل تر می شود . (سیادت و همکاران ، ۱۳۸۹ :۸) هوش سازمانی سبب می شود که سازمانها به عنوان موجوداتی زنده تلقی شوند که با تمرکز بر درک دانش و یادگیری ، موجب خلق سازمان هوشمند شوند ، سازمانی که یاد می گیرد دانش را هوشمندانه مدیریت کند ( فقیهی وهمکاران ، ۱۳۸۸: ۲۸).
بنابراین ارتقای هوش سازمانی یکی از الزامات انکار ناپذیر برای بیشتر سازمان هاست تا بتوانند از راه کسب و تجزیه و تحلیل داده ها و ایجاد آگاهی بر توانمندی های خود بیفزایند. (زهرایی و همکاران ، ۱۳۹۰ :۱۵۶) در این راستا نظریه ی هوش سازمانی به دنبال آن است که با سنجش وضعیت هوشمندی سازمان ها توانایی ها و ضعف های آنها را شناسایی و بر اساس نتایج بدست آمده ، راهکارهای لازم را برای بهبود هوش سازمانی و در نهایت بهبود عملکرد سازمان ارائه نماید. ( جعفری وهمکاران ،۱۳۸۸ :۴۷) . نظر به اینکه عملکرد هر فرد در هر موقعیتی که قرار دارد نشانگر بینش و آگاهی آن شخص نسبت به آن موقعیت و یا مسئله خاص است که در مورد آن ارزیابی می گردد و با توجه به اینکه هوش سازمانی افراد ، نشانگر آگاهی و اطلاعات افراد در رابطه با عوامل موثر بر سازمان است بنابراین هوش سازمانی می توان یکی از عوامل موثر بر عملکرد فرد در داخل سازمان باشد (بیک زاد و همکاران ،۱۳۸۹ :۱۴۴).
با توجه به اهمیت موضوع ، پژوهش حاضر رابطه ابعاد هوش سازمانی بر عملکرد کارکنان در سازمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی گیلان را مورد بررسی قرار داده است، لذا در این فصل از پژوهش پژوهشگر به بیان مسئله اصلی پژوهش، ضرورت انجام تحقیق ، فرضیات تحقیق ،اهداف تحقیق ، مدل تحلیلی ، تعریف نظری و عملیاتی متغیر های تحقیق ، و در پایان به قلمرو تحقیق پرداخته است.
تعداد صفحه : ۱۳۹
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

Share