پایان نامه بررسی فقهی حقوقی جرائم اقتصادی

پایان نامه بررسی فقهی حقوقی جرائم اقتصادی

دانلود متن کامل پایان نامه بررسی فقهی حقوقی جرائم اقتصادی

دانشگاه آزاد اسلامی

                       واحد ساری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

عنوان:

بررسی فقهی حقوقی جرائم اقتصادی

استاد راهنما:

دکترعرب خزائلی

استاد مشاور:

دکتر اسماعیلی

سال تحصیلی ۹۴-۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                 صفحه
فصل اول:کلیات……………………………… ۳
۱-بیان مسئله………………………………. ۴
۲-اهمیت موضوع……………………………… ۴
۳-انگیزه انتخاب موضوع………………………. ۸
۴-روش تحقیق……………………………….. ۸
۵-مشکلات و موانع……………………………. ۹
۶-سوالات…………………………………… ۱۰
۷-فرضیات………………………………….. ۱۱
۸-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق…………………. ۱۳
۹-مرور  ادبیات و سوابق مربوطه……………….. ۱۴
۱۰-اهداف تحقیق…………………………….. ۱۴
۱۱-روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ………… ۱۴
۱۲-معرفی مباحث…………………………….. ۱۴
فصل دوم:مفهوم شناسی………………………. …  ۱۶
۲ ۱ مال ……………………………….. ۱۷
۲-۱-۱-علت نیاز به تعریف مال…………………. ۱۷
۲-۱-۲-تعریف مال در معنای (لغوی،حقوقی،فقهی)……. ۱۸
۲-۱-۳-انواع مال در معنای(فقه،حقوق)…………… ۱۹
۲-۱-۳-۱-مال حرام…………………………… ۲۱
۲-۱-۳-۲-اقسام مال حرام……………………… ۲۱
۲-۱-۳-۳-اسباب تحصیل مال حلال دراسلام…………… ۲۲
۲-۱-۳-۴-اسباب تحصیل مال حرام در اسلام…………. ۲۳
۲-۱-۴-حفظ مال ومصرف آن……………………… ۲۳
۲-۱-۴-۱-دلیل حرمت………………………….. ۲۴
۲-۱-۴-۲-مال حرام در بینش فقهی شیخ انصاری……… ۲۵
۲-۱-۵-نداشتن منفعت حلال ومالیت……………….. ۲۷
۲-۱-۶–قانون اساسی ومعامله باطل وحرام………… ۲۸
۲-۲- اقتصاد……………………………… .. ۲۸
۲-۲-۱تعریف اقتصاددر معنای(لغوی واقتصاددانان)….. ۲۸
۲-۲-۲-تاثیر اقتصاد در بزهکاری……………….. ۳۰
۲-۲-۲-۱روند بزهکاری در بحرانهای اقتصادی………. ۳۱
۲-۲-۲-۲روند بزهکاری در رونق و رواج اقتصادی……. ۳۳
۲-۲-۲-۳-اقتصاددراسلام وتاثیرآن دربزهکاری از دیدگاه فقه اسلامی  ……………………………………….. ۳۷
۲-۲-۳تعریف رژیم اقتصادی…………………….. ۳۸
۲-۲-۳-۱-رژیم اقتصادی در اسلام………………… ۳۹
۲-۲-۳-۲تحصیل مال دررژیم اقتصادی اسلام…………. ۳۹
۲-۲-۳-۳خصوصیات رژیم اقتصادی در اسلام………….. ۴۰
فصل سوم:جرم شناسی جرایم اقتصادی……………. .. ۴۳
۳-۱:جرم شناسی جرائم اقتصادی…………………. ۴۴
۳-۱-۱-تعریف جرم در معنای (لغوی،فقه،حقوق)……… ۴۵
۳-۱-۲-انواع جرائم………………………….. ۴۵
۳-۱-۳-ماهیت جرائم اقتصادی وتعریف آن………….. ۴۶
۳-۱-۴-سابقه وتاریخچه جرائم اقتصادی…………… ۴۸
۳-۱-۵-جرائم مالی و جرائم اقتصادی…………….. ۴۹
۳-۱-۵-۱-تعریف جرائم مالی……………………. ۵۰
۳-۱-۵-۲-تعریف جرائم اقتصادی…………………. ۵۰
۳-۱-۵-۳-تفاوت جرائم مالی واقتصادی………….. .. ۵۲
۳-۱-۶-عنصر”نداشتن مالیت ومنفعت حلال”………….. ۵۴
۳-۱-۷-“عنصر ضرر“در جرائم اقتصادی…………….. ۵۷
۳-۱-۸-بعد ماهوی وعناصر تشکیل دهنده جرایم اقتصادی    ۵۸
۳-۱-۸-۱-رکن قانونی جرائم اقتصادی…………….. ۵۸
۳-۱-۸-۲-رکن مادی جرائم اقتصادی………………. ۵۸
۳-۱-۸-۳-رکن معنوی جرائم اقتصادی……………… ۵۹
۳-۱-۹-بعد شکلی جرایم اقتصادی………………… ۶۲
۳-۱-۱۰-مجازات ها در جرائم اقتصادی……………. ۶۳
 
 
فصل چهارم:جرائم اقتصادی مخل آسایش عمومی………. ۶۴
۴-۱-اختلاس…………………………………. ۶۵
۴-۱-۱تعریف اختلاس در معنای(لغوی،فقه،حقوق)……… ۶۶
۴-۱-۱-۱–تشابه اختلاس فقهی وحقوقی…………….. ۶۷
۴-۱-۱-۲-تفاوت اختلاس فقهی وحقوقی……………… ۶۸
۴-۱-۱-۲-۱-از جهت مرتکب……………………… ۶۸
۴-۱-۱-۲-۲-حسب وظیفه………………………… ۶۹
۴-۱-۱-۲-۳-ازنظر مجازات……………………… ۶۹
۴-۱-۲-رکن مادی اختلاس……………………….. ۷۰
۴-۱-۲-۱-موضوع اختلاس………………………… ۷۰
۴-۱-۲-۲-سمت مرتکب………………………….. ۷۴
۴-۱-۲-۳-سبب اختلاس………………………….. ۷۴
۴-۱-۲-۳-۱-برداشت وتصاحب…………………….. ۷۴
۴-۱-۲-۳-۲-حسب وظیفه………………………… ۷۸
۴-۱-۳-عنصر ضرر در اختلاس…………………….. ۷۹
۴-۱-۳-۱-رکن معنوی اختلاس…………………….. ۸۰
۴-۱-۳-۲-سوء نیت عام………………………… ۸۰
۴-۱-۳-۳-سوء نیت خاص………………………… ۸۱
۴-۱-۴-مجازات اختلاس…………………………. ۸۳
۴-۱-۵-شروع به جرم اختلاس ……………………. ۸۴
۴-۱-۶-تخفیف ومعافیت در مجازات اختلاس ……….. .. ۸۴
۴-۲-۱-تعریف رشوه در معنای (لغوی،فقه،حقوق)…….. ۸۵
۴-۲-۲-رشوه در فقه اسلامی…………………….. ۸۶
۴-۲-۳-حکم رشوه در فقه اسلامی…………………. ۸۶
۴-۲-۴-حکم هدیه در فقه اسلامی…………………. ۸۷
۴-۲-۵-مورد رشوه در فقه اسلامی………………… ۸۹
۴-۲-۶-فرق رشاء وارتشاء……………………… ۹۰
۴-۲-۶-۱رکن مادی رشوه……………………….. ۹۱
۴-۲-۶-۲-رکن معنوی(سوء نیت عام وخاص)………….. ۹۲
۴-۲-۶-۲-۱-سوء نیت عام………………………. ۹۳
۴- ۲ -۶ -۲-۲- سوء نیت خاص ………………….. ۹۵
۴-۲-۷-مجازات راشی ومرتشی……………………. ۹۶
۴-۲-۸-بیع محاباتی………………………….. ۹۸
۴-۲-۹-شروع به ارتکاب رشا وارتشا ……………      ۱۰۰
۴-۲-۱۰-موارد تشدید مجازات مرتشی ……………      ۱۰۰
۴-۲-۱۱-موارد تخفیف ومعافیت از مجازات برای راشی      ۱۰۱
۴-۳-جعل و تزویر…………………………..      ۱۰۲
۴ ۳ ۱ – مطالعه جعل وتزویر در پرتو آیات قرآنی..  ۱۰۲
الف : بیان مفاد آیه دین……………………     ۱۰۲
ب : بیان مفاد آیه وصایت…………………………………………………………………………………………….      ۱۰۳
۴-۳-۲-تعریف جعل وتزویر……………………… ۱۰۳
۴-۳-۳-رابطه جعل وکلاهبرداری………………….. ۱۰۴
۴-۳-۴-جعل وتزویر در قوانین ایران…………….. ۱۰۵
۴- ۳- ۵- رکن قانونی جعل و تزویر …………….. ۱۰۶
۴-۳-۶-رکن مادی جعل وتزویر…………………… ۱۰۶
۴-۳-۶-۱موضوع جعل وتزویر…………………….. ۱۰۶
۴-۳-۶-۲-سبب جعل وتزویر……………………… ۱۰۸
۴-۳-۷-جعل مادی…………………………….. ۱۰۹
۴-۳-۸-جعل مفادی(معنوی)……………………… ۱۱۱
۴-۳-۹-عنصر ضرر در جعل وتزویر………………… ۱۱۳
۴-۳-۱۰-رکن معنوی جعل وتزویر…………………. ۱۱۵
۴-۳-۱۱-سیاست کیفری در جعل وتزویر(مجازاتها)……. ۱۱۷
۴-۳-۱۲-شروع به جعل وتزویر ………………….. ۱۲۰
۴-۳-۱۳- تخفیف، ، معافیت از مجازات در جرم جعل وتزویر ۱۲۱
۴ – ۴ –استفاده از سند مجعول ………………. .. ۱۲۱
۴-۴-۲-رکن مادی استفاده از سند مجعول………….. ۱۲۴
۴-۴-۲-۱-موضوع استفاده از سند مجعول…………… ۱۲۴
۴-۴-۲-۲-سبب بزه “استفاده از سند مجعول”……….. ۱۲۵
۴-۴-۳-عنصر ضرر در بزه استفاده از سند مجعول……. ۱۲۶
۴-۴-۴-رکن معنوی بزه استفاده از سند مجعول……… ۱۲۶
۴-۴-۵-مجازات استفاده از سند مجعول………….. .. ۱۲۷
۴-۵-جرایم اخلال در نظام اقتصادی کشور………….. ۱۳۲
۴-۵-۱-جرایم اخلالگری در نظام اقتصادی کشور……… ۱۳۳
۴-۵-۱-۲-اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور……….. ۱۳۳
۴-۵-۱-۳-اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی وگرانفروشی  ۱۳۳
۴-۵-۱-۴-اخلال در نظم تولیدی کشور……………… ۱۳۳
۴-۵-۱-۵-اقدام به قصد خارج کردن  میراث  فرهنگی یا ثروت ملی    ……………………………………….. ۱۳۴
۴-۵-۱-۶-حیف ومیل اموال مردم واموال دولتی……… ۱۳۴
۴-۵-۱-۷-اقدام باندی وتشکیلاتی جهت اخلال در نظام اقتصادی کشور   ……………………………………….. ۱۳۴
۴-۵-۲مجازات های اخلال گری در نظام اقتصادی کشور…. ۱۳۵
۴-۶-احتکار………………………………… ۱۳۸
۴-۶-۱-۱معنای لغوی احتکار………………….. .. ۱۳۸

  •  سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های مقطع ارشد می باشد برای جستجو در بقیه پایان نامه ها می توانید کلمه کلیدی مورد نظر خود را در سایت جستجو نمایید:

     
    Widget not in any sidebars
       

۴-۶-۱-۲-معنای فقهی احتکار…………………… ۱۳۹
۴-۶-۲-احتکار در بینش شهیدثانی……………….. ۱۴۰
۴-۶-۳-حکم احتکار در فقه اسلامی……………….. ۱۴۱
الف:ادله قائلین به کراهت احتکار…………….   ۱۴۱
ب:ادله قائلین به حرمت احتکار……………….   ۱۴۲
۴-۶-۴-احتکار در قوانین ایران………………… ۱۴۳
۴-۶-۴-۱-رکن مادی احتکار…………………….. ۱۴۴
۴-۶-۴-۲-موضوع احتکار……………………….. ۱۴۵
۴-۶-۵- سبب احتکار………………………….. ۱۴۶
۴-۶-۵-۱-نگهداری کالا………………………… ۱۴۷
۴-۶-۵-۲-عمده بودن کالا………………………. ۱۴۷
۴-۶-۵-۳-خرید کالا…………………………… ۱۴۸
۴-۶-۵-۴-نیاز مردم …………………………. ۱۴۸
۴-۶-۵-۵-عدم وجود فروشنده یا اعطا کننده دیگر…… ۱۴۹
۴-۶-۵-۶-شرط زمانی………………………….. ۱۴۹
۴-۶-۶-عنصر ضرر در احتکار……………………. ۱۵۱
۴-۶-۶-۱-رکن معنوی احتکار……………………. ۱۵۲
۴-۶-۶-۲سوءنیت عام………………………….. ۱۵۲
۴-۶-۶-۳-سوء نیت خاص…………………………   ۱۵۳
۴-۶-۷-سیاست کیفری در احتکار ( فقه و حقوق موضوعه )     ۱۵۵
۴-۶-۷-۱-اجبار مالک وعرضه کالا…………………   ۱۵۵
۴-۶-۷-۲-قیمت گذاری …………………………   ۱۵۵
۴-۶-۷-۳-تعزیرات…………………………….   ۱۵۶
۴-۶-۷-۴-تصویب قانون تشدید مجازات محتکران و گران فروشان در سال ۶۷٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫   ۱۵۶
۴-۶-۷-۴-۱-تعریف احتکار در قانون تعزیرات حکومتی سال ۱۳۶۷    ۱۵۷
۴-۶-۷-۴-۲-تفاوت قوانین……………………… ۱۵۷
فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات……………. .      ۱۶۰
منابع …………………………………………………………………………………………………………………………….     ۱۶۵
 
 
چکیده
جرائم اقتصادی از معدود جرائمی است که علیرغم سنتی بودن برخی از مصادیق آن ، مورد توجه حقوقدانان در دهه های اخیر قرار گرفته است . زیرا هر چه انسان به اقتصاد وابسته تر و نیاز انسان به اقتصاد شدیدتر می گردد ، آماده کردن بستر جامعه برای فعالیت های اقتصادی سالم و جلوگیری از مفاسدی که این فعالیت ها را به مخاطره می اندازد بیشتر احساس می شود .
شناسایی این مفاسد و جرم انگاری در خصوص آن از دغدغه های قوه مقننه کشورهاست .در حیطه فعالیتهای اقتصادی آنچه باعث می شود یک عمل مفسده انگیز تلقی شود ، مضر بودن آن عمل و وارد کردن ضرر به جامعه و افراد جامعه است . لذا واژه  ضرر همیشه با جرائم اقتصادی همراه بوده و بدون ضرر جرمی تحت عنوان جرائم اقتصادی محقق نمی شود . به عبارت دیگر از اجزای اساسی تشکیل دهنده عنصر مادی این جرائم ، ضرر  است .
کلمات کلیدی  :
اقتصاد  ، جرایم اقتصادی ، فساد اقتصادی ، جرایم علیه اموال ،  فساد مالی.
 
 
مقدمه:
مال, (قوام) زندگی است واگردرست ازآن استفاده شود ، منشأخیرو سعادت برای انسان می گردد واگرناصحیح و نامشروع به کار گرفته شود, موجب هلاکت ونابودی خواهدبود.ازاین روی , استفاده های نارواوتصرفات ظالمانه وغاصبانه دراموال وازبین بردن حقوق دیگران, معاملات غرری,رشوه رباودریک کلام (اکل مال به باطل)[۱] به معنای عام ووسیع آن , سبب هلاکت ونابودی مردم وازهم گسستگی جامعه اسلامی است.
جامعه ای که افراد آن , به راحتی حقوق یکدیگررا زیرپامی گذارندوآزمندانه دراموال دیگران تعدّی میکنند و درپی کسب درآمد افزونتر هستند بی هیچ پروایی درحرام وحلال آن تیشه به ریشه زندگی سالم و حق حیات می زنند. درحقیقت, هم خودرا  به نابودی می کشند وهم دیگران را. همان کشتی راسوراخ  می کنند که خود برآن سوارند.
«وَ لا تَأْکُلُوا امْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ» (بقره، ۱۸۸) «اموال همدیگر را به باطل (و ناحق) مخورید»
 
 فصل اول  : کلیات
 

فصل اول : کلیات

۱ بیان مسئله
جرایم اقتصادی در اصطلاح عبارتند از: جرایمی که علیه اقتصاد کشور ارتکاب می یابند یا به این قصد انجام می شوند یا در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور می شوند . جرم اقتصادی جرمی نیست که ویژگی اقتصادی داشته باشد ، بلکه جرمی است که آثار و تبعات سوء اقتصادی داشته باشد .
اقتصاد در زندگی افراد جامعه ، نقش بی بدیلی را ایفا می کند و به دلیل برخورد مستقیم با زندگی مردم ، اساسی بوده و به هیچ عنوان نمی توان آن را نادیده گرفت ؛ به نحوی که به نقل از معصومین ، نابسامانی در حوزه اقتصاد نه تنها باعث اخلال در حوزه های دیگر زندگی می شود بلکه دین و معاد انسان را نیز تحت تاثیر خود قرار می دهد .
فساد اقتصادی به متمرکز کردن ثروتها گرایش دارد و نه فقط شکاف میان غنی و فقیر را افزایش می دهد که برای مرفهان ، ابزارهای نامشروع حفاظت از موقعیت و منافعشان را تامین می کند . فساد اقتصادی شرایطی را فراهم می نماید که در سایه آن ، دیگر انواع جرایم تسهیل می یابند .
بدون شک برقراری و حفظ نظم اقتصادی در گرو مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی و مجرمین اقتصادی است . مبارزه با جرایم اقتصادی هم موجب برقراری نظم اقتصادی می شود و هم از آثار و تبعات مضر اختلال در اقتصاد کشور جلوگیری می کند.
[۱]
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
تعداد صفحه : ۱۸۸
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

Share