پایان نامه ارشد : بررسی فقهی وحقوقی معاملات با حق استرداد

گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی

گرایش:حقوق خصوصی

عنوان

بررسی فقهی وحقوقی معاملات با حق استرداد

استاد راهنما

دکتر قاسم نبی زاده

بهار ۱۳۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب
عنوانصفحه
چکیده
مقدمه
فصل اول – کلیات
بیان مساله
پیشینه تحقیق
سوالات تحقیق
فرضیات تحقیق
اهداف تحقیق
روش تحقیق
فصل دوم – تعاریف و پیشینه تحقیق
مبحث اول-تعریف عقد
گفتار اول- عقد در لغت
گفتار دوم-عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن
مبحث دوم- مفهوم معاملات با حق استرداد
گفتار اول : تعریف و ارکان معاملات با حق استرداد
بند اول – تعریف
گفتار دوم – ارکان معاملات با حق استرداد
مبحث سوم-تعریف بیع شرط
مبحث چهارم-شرح مقدماتی ماده ۳۳ قانون ثبت
مبحث پنجم- پیشینه ی تاریخی بیع شرط – معاملات با حق استرداد
گفتار  اول-در حقوق ایران
بند اول-قبل از تصویب قانون مدنی و ثبت
بند دوم- پس از تصویب قانون
گفتار دوم- حقوق تطبیقی
بند اول- حقوق فرانسه
بند دوم-حقوق مصر
 
فصل سوم-مفهوم مبانی وانعقاد معاملات با حق استرداد
مبحث اول-صور احتمالی حق استرداد
گفتار اول– خیار شرط
بند اول – لزوم تعیین مدت
بند دوم – ارتباط رد ثمن با خیار فسخ
گفتار دوم – شرط وکالت
گفتار سوم – شرط نذر خارج
گفتار چهارم – حق استرداد به طور کلی
مبحث دوم -اوصاف حقوقی معاملات با حق استرداد
گفتار اول– معاملات با حق استرداد لازم هستند .
گفتار دوم – معاملات با حق استرداد در حکم معاملات استقراضی و وثیقه ای هستند.
گفتار سوم – معاملات با حق استرداد تجزیه ناپذیر هستند
بند اول- بنابراین که در حکم معاملات وثیقه ای هستند :
بند دوم- بنابر اعتبار رد ثمن در بیع شرط
بند سوم- معاملات با حق استرداد تبعی نیستند.
بند چهارم- تفاوت معاملات با حق استرداد با معاملات مشابه
مبحث سوم – بیع شرط به قصد استقراض
مبحث چهارم-دایره شمول ماده ۳۳
مبحث پنجم-استثناءها در ماده ۳۳
مبحث ششم-تحلیل ماده ۳۳ قانون ثبت
گفتار اول-شرح تطور بیع شرط و ماده ۳۳ قانون ثبت
گفتار دوم-شرح مقدماتی ماده ۳۳ قانون ثبت
گفتار سوم – تفاوت های ماده ۳۳ قانونو ثبت اخیرالتصویب و مصوبه سال۱۳۳۱
مبحث هفتم- قلمرو بیع شرط – معاملات با حق استرداد
مبحث هشتم- شرایط صحت بیع شرط – معاملات با حق استرداد
گفتار اول- مدت خیار فسخ و استرداد
بند اول-ابتدای مدت خیار
بنددوم-طول مدت خیار
۱٫ حقوق اسلام
۲٫ حقوق تطبیقی
بند سوم- موضوع خیار و استرداد باید معین باشد
بند چهارم- پیوند شرط با عقد
مبحث نهم- آثار بیع شرط – معاملات با حق استرداد قبل از اعمال حق فسخ و استرداد
گفتار اول- آثار بیع شرط – معاملات با حق استرداد در حقوق اسلام و ایران
بند اول-آثار بیع شرط در فقه و قانون مدنی
۱٫ مالکیت مبیع
۲٫ مالکیت منفعت و نمای مبیع
۳٫ تصرف مشتری در مبیع شرطی
بند دوم- آثار معاملات با حق استرداد در قانون ثبت
۱٫مالکیت عین مورد معامله
۲٫ مالکیت منافع مورد معامله
گفتار دوم- آثار بیع شرط در حقوق فرانسه
گفتار سوم- آثار بیع شرط در حقوق برخی از کشورهای عربی
فصل چهارم – نتیجه گیری
۱
۲
۴
۵

  •  سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های مقطع ارشد می باشد برای جستجو در بقیه پایان نامه ها می توانید کلمه کلیدی مورد نظر خود را در سایت جستجو نمایید:

     
    Widget not in any sidebars
       

۸
۱۱
۱۱
۱۱
۱۱
۱۳
۱۴
۱۴
۱۴
۱۸
۱۸
۱۸
۲۸
۳۲
۳۳
۳۴
۳۴
۳۴
۳۶
۴۰
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۸
۵۰
۵۰
۵۱
۵۳
۵۳
۵۵
۵۶
۵۷
۵۷
۵۹
۵۹
۶۳
۶۶
۶۷
۶۸
۶۸
۷۷
۷۸
۸۰
۸۲
۸۳
۸۵
۸۶
۸۶
۸۷
۸۸
۸۸
۸۹
۸۹
۸۹
۸۹
۹۰
۹۲
۹۲
۹۲
۹۶
۱۰۴
۱۰۵
۱۰۷

نتیجه گیری و پیشنهاد ها۱۰۸

 


چکیده
معاملات با حق استرداد که پیشینه پرمناقشه ای داشته است با عنایت به مبانی فقهی معاملات شرطی و تعریف و مواجهه قانون مدنی از این مقوله و رفتار تاسیس شده و مبدعانه قانون ثبت که اثر تملیکی را از این گونه معاملات سلب نموده است موضوع بررسی این پژوهش قرار گرفته است و تلاش می شود با تعریفی از این گونه معاملات آثار آن و نیز نحوه اجرای آنها به اختصار مورد بررسی قرار گیرد.
 
کلید واژه ها
معاملات با حق استرداد، عقود تملیکی، بیع شرط، حق فسخ
  
فصل اول-کلیات
 
۱-۱مقدمه
در هر جامعه ای روابط بین انسان ها وجوه مختلف دارد از جمله روابط اقتصادی که مبتلا به تمامی مردم جامعه می باشد. در هر شکل این رابطه، حقوق و تکالیف به روشنی رخ می نماید و البته در جامعه ما نیز از دیرباز شرعیات و مسائل مورد توجه شرع انور از قبیل حلال و حرام بسیار مورد توجه بوده است. در میان مردم فقیر و غنی جامعه، داد و ستد های مالی مخصوصا هنگامی که موضوع نیاز فقرا به مال اغنیاء مطرح بوده، جامعه شاهد اجحاف و ستم به آنان بوده است. هر چند هرگز در مقام توسعه این فرض به تمامی موارد و افراد نیست لیکن غلبه با چنین روابطی است.  ربا که یکی از محرمات شرعی است از گذشته تا کنون گریبان مردم  و داد و ستد های آنان را گرفته و هنوز در گلوی جامعه اقتصادی و مخصوصا نیازمندان مشهود است. قرض نیز یکی از مهمترین روابط اقتصادی بین مردم و البته بسیار محترم و سفارش شده است تا جایی که خداوند رحمان در کتاب خود، قرض دادن به فقرا را همسنگ قرض دادن به خود قلمداد می کند. از طرفی خصلت و اساس روابط اقتصادی بر جذب و جلب سود استوار است و عمل اقتصادی بدون سود و منفعت، نادر و بیشتر دارای جنبه دینی و انسان دوستانه است تا عمل اقتصادی. حال میان این دو عمل حقوقی که یکی از جانب شرع طرد و حرام شده و از جانب قانون نیز باطل و بی اثر خوانده شده است و عمل اقتصادی که مجاز و لازمه زندگی است قانون حاکم بوده و وظیفه مرزبندی میان آنان را دارد.باید توجه داشت تطور قوانین معمولا پس از گذشت مدتی از اجرای آنان اتفاق افتاده و در پی اصلاح قوانین حاصل می شود. انواع معاملات شرطی که محل سوء استفاده بسیاری از رباخواران و سودجویان قرار گرفته بود با تغییر شکل خود در قانون ثبت محتوایی جدید را کسب کرد. آخرین این تحولات، در سال ۱۳۱۶ و با اصلاح ماده ۳۳ قانون ثبت و حذف ماده ۳۳ مکرر آن قانون بود که ذیلا بدان پرداخته می شود.
 
 
۱-۲بیان مساله
هرگاه در بیع برای خریدار شرط خیار شود، در تملیکی بودن عقد تردیدی نیست. بعد از ایجاب، مبیع از آن خریدار است؛ تنها او حق دارد مالکیت موجود را ظرف مدت معینی از میان ببرد و آن را به فروشنده بازگرداند. بنابراین، خریدار در چنین وضعی می تواند موضوع معامله  را برای دین خود به رهن بگذارد. این اقدام، به منزله انصراف از خیار فسخ است، زیرا رهن از سوی او لازم است و برای مرتهن نسبت به آن مال حق عینی ایجاد می کند و  کسی که نمی تواند مالی را وثیقه دین خویش قرار دهد و احتمال بازگرداندن آن به مالک و فسخ بیع را نیز در سر داشته باشد این دو کار با هم در تعارض است و در نتیجه آخرین تصمیم را باید نافذ شمرد. ولی اشکال در موردی است که در بیع شرط خیار به سود فروشنده باشد و او بتواند در مهلت معینی ملکیت را دوباره از آن خود سازد چنین بیعی از مصداق های)) معامله با حق استرداد(( است.
قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ برای اولین بار اصطلاح معامله با حق استرداد را به کار برد. گرچه بعدها مقررات مربوط به آن دستخوش اصلاحاتی شد.در تعریف این نوع معاملات می توان مرقوم نمود که معامله با حق استرداد عقدی است تشریفاتی و لازم که به موجب آن یک طرف عقد در مقابل دریافت وجه مالی اعم از منقول یا غیرمنقول را برای مدت معینی وثیقه بازپرداخت آن قرار می دهد و با پرداخت دین(اعم از طلب و عند اللزوم خسارات تاخیر تادیه)مورد وثیقه آزاد می گردد و در غیر این صورت و عدم انصراف طلبکار از استیفای مطالبات خود از محل وثیقه(اعراض) با تقاضا و صدور اجراییه از طریق دفاتر اسناد رسمی عقد مذکور منتج به نقل می گردد خواه منتقل الیه طلبکار باشد یا غیر.معاملات با حق استرداد مطابق ماده ۹۱۲ قانون مدنی.لازم بوده و وجود شرط خیار یا حق استرداد نیز باعث توصیف این معاملات به عقد جایز نمی شود.به همین ترتیب، فوت هیچ کدام از طرفین نیز در دوام عقد تأثیری ندارد.
قانونگذار بر مبنای غلبه معامله، با حق استرداد را تملیکی نمی شناسد: بدین تعبیر که در غالب این گونه معاملات هدف وام دادن و وثیقه گرفتن است نه تملیک واقعی. پس از راه تعمیم حکم غالب بر همه معاملات با حق استرداد می توان آن ها را از سنخ معاملات رهنی شمرد .ماده ۳۳ ق.ث مقرر می دارد : « نسبت به املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده ، اعم از اینکه مدت خیار یا عمل به شرط کلی مدت حق استرداد منقضی شده یا نشده باشد ، و اعم از اینکه ملک در تصرف انتقال دهنده باشد یا در تصرف انتقال گیرنده حق تقاضای ثبت با انتقال دهنده است…» . این ماده استثنا هایی هم دارد ، ولی به عنوان اصل ، مالکیت انتقال دهنده را ، حتی در صورت پایان یافتن مدت خیار و عدم استفاده انتقال دهنده از خود ، اعلام می کند و از او در خواست ثبت را می پذیرد و این حکم نشانه آن است که معامله با حق استرداد را تملیکی نمی داند وگرنه باید تقاضا را از انتقال گیرنده بپذیرد.
ماده ۳۴ ق.ث.ا.ا نیز در این باره اعلام می کند: « در مورد معاملات مذکور در ماده ۳۳ و کلیه معاملات شرطی و رهنی راجع به اموال غیر منقول، درصورتی که بدهکار ظرف مدت مقرر در سند بدهی خود را نپردازد ، بستانکار می تواند وصول طلب خود را توسط دفتر خانه تنظیم کننده سند درخواست کند… در مورد اموال منقول، اعم از اینکه اجرائیه نسبت به تمام یا باقیمانده طلب صادر شده باشد…» .پس از دیدگاه ید قانونگذار ، خریدار معامله شرطی در حکم طلبکار با وثیقه است ، کسی که بیش از طلب خود حقی ندارد، لیکن چون موضوع معامله را در گرو دارد می تواند طلب خود را با فروش آن بدست آورد.ولی، این نکته را باید افزود که مبنای حکم قانونگذار تنها غلبه نیست ؛ انگیزه اصلی جلوگیری از ستم ربا خواران است که می خواهند با این تمهید ملک نیازمندان را با بهایی اندک و معادل آنچه به وام داده اند تصاحب کنند. به بیان دیگر ، مبنای اصلی اجرای عدالت است و با نظم عمومی ارتباط دارد. به همین جهت است که در ماده ۳۹ آمده است: « حقوقی که در مواد ۳۳ و ۳۷ و ۳۸ و ۴۴ برای انتقال دهنده مقرر است قبل از انقضای مدت حق استرداد قابل اسقاط نیست. هر قراداد مخالف این ترتیب باطل خواهد بود ، خواه قبل از این قانون باشد خواه بعد و اعم از اینکه بموجب سند رسمی باشد یا غیر رسمی» بنابر این  نباید چنین پنداشت که الغاء اثر تملیکی « بیع شرط » نوعی اماره قانونی و مبتنی بر ظاهر است و با اثبات خلاف آن ( قصد واقعی بر تملیک) دادگاه حکم به ملکیت می دهد. مواد ۳۳ و ۳۴ به شیوه قاعده ماهوی انشاء شده است و دیگر رابطه ای با ظاهر ندارد تا خلاف آن قابل اثبات باشد. عدالت مفهومی است که بشر از آغاز تمدن با آن آشنا و همواره در جست و جوی آن بوده است. هدف از وضع قانون، اجرای نظم و عدالت است. عدالت ایجاب می کند که قانونگذار بین منافع و مصالح عمومی تا حد امکان جمع کند و پس از بررسی مصالح و مفاسد به وضع قانون پرداخته و با این اندیشه که اوامر و نواهی او برای حفظ جامعه ضروری می باشد، تلاش کند که افراد نیرنگ باز نتوانند از قانون سوء استفاده کنند و به راحتی آن را متزلزل سازند.
سرنوشت پرفراز و نشیب معاملات شرطی در حقوق ایران نمونه ای از این نیرنگ ها است. از نمادی مشروع و قانونی تا آن حد سوء استفاده شد که ربای منهی در شرع مقدس اسلام، چهره ای قانونی به خود گرفت.
هدف از انتخاب این موضوع، ارائه ی کاری مدون جهت بررسی تاریخچه ی این نوع معاملات، و تحقیق در این موضوع از رهگذر تغییر قوانین در قبل و پس از انقلاب و تطبیق آن ها با احکام شرعی است
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
تعداد صفحه : ۱۲۰
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com