پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات

دانشکده علوم انسانی گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.A)

گرایش:خصوصی

عنوان:

راهبردهای تثبیت حدود املاک در ثبت نوین و آثار آن بر قضا زدایی

استاد راهنما:

دکتر محمدرضا غلامپور

استاد مشاور:

دکتر عبدالله خدابخشی

تابستان ۹۲

 


تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
   
فهرست مطالب
چکیده                                                                                                                                                         ۱
فصل .اول کلیات
۱-۱-شناسایی موضوع                                                                                                                        ۳                                                                                                               ۱-۲-اهمیت وجایگاه تحقیق                                                                                                               ۳
۱-۳-سوالات تحقیق                                                                                                                          ۴    ۱-۴-ضرورت پژوهش                                                                                                                       ۵
۱-۵-پیشینه پژوهش                                                                                                                        ۶
۱-۶-فرضیه                                                                                                                                    ۷
۱-۷-دشواری های کار                                                                                                                      ۸
فصل دوم- مروری بر ادبیات تحقیق
۲-۱- تحدید حدود املاک                                                                                                             ۱۰
۲-۱-۱- تاریخچه وروش ثبت املاک                                                                                                  ۱۳
۲-۱-۱-۱- ثبت عادی (اختیاری)                                                                                                      ۱۳
۲-۱-۱-۱-۱ – ویژگی ثبت عادی ( اختیاری )                                                                                       ۱۴
۲-۱-۱-۱-۲- زمان اجرای ثبت عادی ( اختیاری)                                                                                 ۱۴
۲-۱-۱-۲- ثبت عمومی ( اجباری)                                                                                                   ۱۴
۲-۱-۲- جایگاه تثبیت حدوداملاک                                                                                                   ۱۶
۲-۱-۲-۱- هدف ازتحدیدحدوداملاک                                                                                              ۱۸
۲-۱-۲-۱-۱- تحدیدحدودبه تبعیت ازمجاورین                                                                                  ۱۸
۲-۱-۲-۱-۲- اعتراض به حقوق ارتفاقی                                                                                        ۱۹
۲-۱-۲-۲-  زمان تحدیدحدودعمومی املاک                                                                                      ۱۹
۲-۱-۲-۲-۱- تحدیدحدوداختصاصی                                                                                              ۱۹
۲-۱-۲-۲-۲- املاکی بدون نیازبه انتشارآگهی تحدید                                                                           ۲۰
۲-۲-  ثبت نوین وکاداستر                                                                                                             ۲۰
۲-۲-۱- ثبت نوین دراسناد رسمی                                                                                                   ۲۵
۲-۲-۲-  ثبت نوین دراملاک                                                                                                          ۲۶
۲-۳-  قضازدایی                                                                                                                  ۲۸
۲-۳-۱-  قضازدایی وجرم زدایی ازمنظرقانون اساسی وحقوق اداری                                                           ۲۹
۲-۳-۱-۱-  مطلق یانسبی بودن قضازدائی                                                                                         ۳۰
۲-۳-۱-۲- بایسته های قانون اساسی درامرقضا                                                                                   ۳۱
۲-۳-۱-۲-۱- نگاه قانون اسلامی به مقوله دادگستری واختیارات و اجرایان                                                  ۳۱
۲-۳-۱-۲-۲- مفهوم مرجعیت رسمی دادگاه های رسیدگی به دعاوی                                                         ۳۱
۲-۳-۱-۲-۳- قضازدایی قانون اساسی                                                                                               ۳۲
۲-۳-۱-۳-  قضازدایی وحقوق اداری                                                                                                ۳۲
۲-۳-۲- قضازدایی درسازمان ثبت اسنادواملاک                                                                                     ۳۳
۲-۱-۲-۱- طرح کاداستر                                                                                                                ۳۶
۲-۳-۲-۲- مکانیزه نمودن عملیات ثبت                                                                                              ۳۷
۲-۳-۲-۳- حفظ و نگهداری اسناد و اوراق                                                                                         ۳۷
۲-۳-۲-۴- همسان سازی اصطلاحات در ادارات                                                                                   ۳۸
۲-۳-۲-۵- نظارت بربنگاه های مشاوره املاک                                                                                      ۳۸
فصل سوم – روش اجرای تحقیق
۳-۱-روش اجرای تحقیق                                             ۴۰
فصل چهارم –تجزیه وتحلیل داده ها
۴-۱-  استفاده از سیستم کاداستر                                                                                                     ۴۲
۴-۱-۱-  جانمایی املاک برروی سیستم کاداستر                                                                                 ۴۳
۴-۱-۱-۱- آثارجانمایی املاک برروی سیستم کاداستر                                                                          ۴۳
۴-۱-۱-۱-۱- جلوگیری ازثبت ملک بصورت معارض                                                                         ۴۴
۴-۱-۱-۱-۲-   جلوگیری ازثبت ملک خارج محدوده                                                                          ۴۵
۴-۱-۱-۱-۲-۱- مشخص شدن دقیق ملک دردرخواست صدورسندمالکیت                                                 ۴۶
۴-۱-۱-۱-۲-۱-۱-درخواست صدوراسنادمالکیت قانون تعیین تکلیف اراضی فاقدسند                                                ۴۶
۴-۱-۱-۱-۲-۱-۲- درخواست صدوراسنادمالکیت اعیانی ( موضوع ماده ۱۰۴ آئین نامه ثبت )                                      ۴۶
۴-۱-۱-۱-۲-۱-۳- درخواست صدوراسنادمالکیت منازل روستایی ( بنیادمسکن )                                                     ۴۷
۴-۱-۱-۱-۲-۱-۴- درخواست صدوراسنادمالکیت موضوع ماده ۲۱ قانون ثبت                                                      ۴۷
۴-۱-۱-۱-۲-۲- ارزیابی املاک                                                                                                     ۴۸
۴-۱-۱-۱-۲-۲-۱- ارزیابی املاک به جهت توثیق ملک نزدمراجع قضائی                                                               ۴۸
۴-۱-۱-۱-۲-۲-۲- ارزیابی املاک به جهت ترهین                                                                                    ۴۸
۴-۱-۱-۱-۲-۲-۳- ارزیابی املاک به جهت صدوراسنادمالکیت موضوع ماده۲۱ قانون ثبت                                          ۴۸
۴-۱-۱-۲-  تاثیرکاداستربراعمال حقوقی ثبت                                                                                                     ۴۹
۴-۱-۱-۲-۲-  تحدیدحدودماده ۲۱ قانون ثبت                                                                                                   ۴۹
۴-۱-۱-۲-۲- افراز                                                                                                                   ۵۰
۴-۱-۱-۲-۳- درخواست تفکیک                                                                                                                     ۵۲
۴-۱-۱-۲-۴-  تجمیع املاک                                                                                                                           ۵۳
۴-۱-۱-۲-۵- اجرای ماده ۴۵ آئین نامه قانون ثبت                                                                                                  ۵۴
۴-۱-۲- ثبت اطلاعات مالک رسمی درسیستم کاداستر                                                                                           ۵۶
۴-۱-۲-۱- ثبت اطلاعات مالکین ازطریق صدورسنددربانک جامع املاک بواسطه سندمالکیت                                           ۵۶
۴-۱-۲-۱-۱- ثبت اطلاعات مالک جدیدمسبوق به سابقه ثبت                                                                                  ۵۶
۴-۱-۲-۱-۲ – ثبت اطلاعات مالک برای اولین باردردفتراملاک وسامانه جامع املاک                                                       ۵۶
۴-۱-۲-۱-۲ – ۱ – درراستای اجرای ماده ۲۱ قانون ثبت                                                                                     ۵۶
۴-۱-۲-۱-۲ –  ۲– قانون تعیین تکلیف اراضی فاقدسندمالکیت                                                                            ۵۷
۴-۱-۲-۱-۲ – ۳– اجرای ماده ۱۳۳ بنیادمسکن صدوراسنادمالکیت منازل روستایی                                                     ۵۷
۴-۱-۲-۱-۲ – ۴- ثبت مالکیت اعیانی اجراماده ۱۰۴ مکررآیین نامه قانون ثبت                                                        ۵۸
۴-۱-۲-۱-۲ –  ۵– اجرای ماده ۱۳ و ۳۹ قانون ملی شدن جنگلها                                                                      ۵۸
۴-۱-۲-۲-  ثبت اطلاعات مالکین از طریق ارسال خلاصه معاملات باسیستم یکپارچه                                       ۵۹
۴-۲-استفاده دفاتراسنادرسمی از سیستم ثبت نوین                                                                                ۶۰
۴-۲-۱- مزایای ارسال خلاصه معاملات با بهره گرفتن ازسیستم الکترونیکی                                                              ۶۳
۴-۲-۱-۱- جلوگیری ازجعل و معدوم شدن خلاصه معاملات                                                                          ۶۳
۴-۲-۱-۲- ارسال آنی خلاصه معاملات                                                                                                    ۶۳
۴-۲-۱-۳- عدم تنظیم سندمعارض                                                                                                          ۶۴
۴-۲-۱-۴- کاهش هزینه ها                                                                                                                  ۶۴
۴-۲-۲- مزایای دریافت اوراق بهاداربا بهره گرفتن از سیستم الکترونیکی                                                                 ۶۵
۴-۲-۲-۱- پیشگیری از سرقت اوراق بهادار                                                                                                      ۶۵
۴-۲-۲-۲- عدم نیاز به تحریردستی                                                                                                   ۶۵
۴-۲-۲-۳- تهیه اوراق با توجه به نیاز                                                                                               ۶۶
۴-۲-۳- مزایای استفاده ،ارسال و اخذاستعلامات بااستفاده ازسیستم الکترونیکی                                              ۶۷
۴-۲-۳-۱- امنیت در ارسال استعلام و دریافت پاسخ استعلام                                                                   ۶۷
۴-۲-۳-۲- حذف پروسه زمان بربودن استعلامات                                                                                ۶۸
۴-۲-۳-۳- کاهش زمینه فساداداری                                                                                                ۶۸
۴-۲-۳-۴- کاهش هزینه ها                                                                                                         ۶۸
۴-۲-۴-استفاده از سامانه ثبت الکترونیک اسناد(ثبت آنی)                                                                     ۶۹
۴-۲-۴-۱-محاسن استفاده از سامانه ثبت الکترونیک اسناد                                                              ۷۱
۴-۲-۴-۲-انتقادات ومعایب مطرح شده در استفاده از سامانه ثبت الکترونیک اسناد(ثبت آنی )                          ۷۴
۴-۲-۴-۲-۱- مواردی که اجرای ثبت آنی با موادقانونی در تعارض است                                                      ۷۴
۴-۲-۴-۲-۲-ایراداتی که در نرم افزار  سامانه ثبت آنی مشهود است                                                       ۷۶
۴-۲-۴-۲-۳-ایرادات و نقدهای مختلف در استفاده از سامانه ثبت آنی                                                    ۷۷
۴-۲-۵-پیشنهادات در رابطه با ثبت آنی                                                                                            ۷۸
۴-۳- صدورسندمالکیت تک برگ                                                                                                   ۸۰
۴-۳-۱- امنیت اسنادمالکیت تک برگی بصورتفیزیکی                                                                        ۸۱
۴-۳-۱-۱- شکل اسنادتک برگی                                                                                                   ۸۱
۴-۳-۱-۲ –  الصاق هولوگرام                                                                                                       ۸۱
۴-۳-۱-۳- مهربرجسته                                                                                                              ۸۱
۴-۳-۲- مندرجات دراسنادمالکیت تک برگی                                                                                      ۸۲
۴-۳-۲-۱- مشخصات ملک                                                                                                         ۸۲
۴-۳-۲-۲- مشخصات مالک                                                                                                        ۸۲
۴-۳-۲-۳- تصویرنقشه کاداسترملک                                                                                              ۸۲
۴-۳-۲-۴- ملاحضات،حدود،مفروزات،منضمات وحقوق ارتفاقی ملک                                                     ۸۳

  •  سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های مقطع ارشد می باشد برای جستجو در بقیه پایان نامه ها می توانید کلمه کلیدی مورد نظر خود را در سایت جستجو نمایید:

     
    Widget not in any sidebars
       

۴-۳-۲-۵- محدودیتهای نقل وانتقال                                                                                              ۸۳
۴-۴- قضازدایی                                                                                                                     ۸۴
۴-۴-۱- راهبردهای ثبت نوین دردفاتراسنادرسمی وتاثیرآن برقضازدائی                                                      ۸۴
۴-۴-۱-۱- دریافت استعلامات دفاتررسمی بصورت سیستمی                                                                  ۸۴
۴-۴-۱-۱-۱– جلوگیری ازجعل                                                                                                    ۸۴
۴-۴-۱-۱-۲- جلوگیری از ارتشاء                                                                                                   ۸۵
۴-۴-۱-۱-۳- جلوگیری ازدعاوی وطرح شکایت علیه سازمان ثبت ودفاتراسنادرسمی                                      ۸۵
۴-۴-۱-۲- ثبت خلاصه معاملات بصورت الکترونیکی                                                                             ۸۶
۴-۴-۱-۲-۱- کاهش زمینه جعل                                                                                                       ۸۶
۴-۴-۱-۲-۲- سرعت درتحویل وتثبیت خلاصه معاملات                                                                         ۸۷
۴-۴-۱-۲-۳- عدم اشتباه درتنظیم اسناد                                                                                              ۸۷
۴-۴-۱-۳- جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی در دریافت اوراق بهادار                                                     ۸۸
۴-۴-۲- راهبردهای ثبت نوین درادارات ثبت وتاثیربرقضازدائی                                                                  ۹۰
۴-۴-۲-۱- جلوگیری از صدوراسنادمالکیت معارض                                                                               ۹۰
۴-۴-۲-۲- امکان تعیین دقیق محل                                                                                                    ۹۱
فصل پنجم -نتیجه گیری وپیشنهادات
۵-۱-نتیجه گیری                                                                                                                           ۹۳
۵-۲-پیشنهادات                                                                                                                            ۹۳
فهرست منابع و مواخذ                                                                                                                                                  ۹۸
چکیده به زبان انگلیسی                                                                                                                                 ۱۰۱
چکیده
تا کنون عملیات ثبتی از قبیل ثبت املاک یا جانمایی در دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و املاک به شیوه سنتی انجام می گردید. این سیستم سنتی منجر به تشکیل پرونده های قضایی متعددی در مراجع قضایی می شد. اخیرا سیستم کاداستر و ثبت نوین در کشور پیاده سازی شده است. هدف این پایان نامه بررسی تاثیرات مثبت این سیستم در ادارات ثبت و آثار آن بر کاهش تعداد پرونده های قضایی با منشاء ثبتی می باشد.
مسئله زمین و مالکیت از دیرباز در همه کشورها مشکل ساز بوده است ودعاوی بین افراد که منشا آن زمین وملک می باشد، همیشه یکی از معضلات مطروحه در مراجع قضائی است.لزوم پیشگیری یا به حداقل رساندن چنین اختلافاتی، تمامی کشورها را برآن داشته با بهره گرفتن از سیستمی جدید به سوی تدوین برنامه ای باشند تا آنها را به سوی این هدف سوق دهد.
در کشور ما نیز سیستمی جامع به نام کاداستر، که اجرای آن برابر ماده ۱۵۶ قانون ثبت به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک گذاشته شده است، پیش بینی شده است. که با توجه به عدم مهیا شدن شرایط کافی با تاخیر اجرا گردیده است. کاداستر سیستمی است که نقشه املاک کشور را مطابق با استانداردهای فنی جمع آوری و ذخیره  می کند وبا دارا بودن قابلیت به روز رسانی در اختیار کاربران گوناگون قرار می دهد. با اجرایی شدن سیستم جدید و نوین در دفاتر اسناد رسمی دیگر نیازی به ارسال خلاصه معاملات بصورت دستی نمی باشد و کلیه اوراق برای تنظیم اسناد دیگر از طریق پروتال سازمان ثبت قابل دریافت می باشد. استعلامات عدم بازداشتی نیز از طریق این سیستم یکپارچه انجام می پذیرد. انجام فرایندهای فوق الذکر در حوزه های مختلف سرعت و امنیت کار را افزایش داده و هزینه های تحمیلی به دفاتر اسناد رسمی کاسته می شود.
کلید واژه: حدود املاک، قضا زدایی کاداستر، ثبت نوین، دفاتر املاک، دفاتر اسناد رسمی
 
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :۱۱۵ صفحه

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان
 

 

—-

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

Share