پایان نامه­ ارشد در رشته­ تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی: تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1/Th2) و تعداد …

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

     
دانشگاه شیراز
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
 
پایان نامه­ی کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی- فیزیولوژی ورزشی
تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1/Th2) و تعداد لکوسیت در فوتبالیست­ها
 
 
استاد راهنما
دکتر محسن ثالثی
      
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده
 
هدف از این پژوهش بررسی تاثیر شدت تمرین بر تغییرات الگوی سایتوکاینی و تعداد لکوسیت در فوتبالیست­های مرد دانشگاهی بود. بدین منظور از میان ورزشکاران مرد فوتبالیست دانشگاه جهرم، ۱۱ نفر به صورت داوطلبانه، هدفمند انتخاب شدند. میانگین سن، قد، وزن و BMI آزمودنی­ها به ترتیب برابر با: ۸۷۵/۰±۹۰/۲۱ سال، ۴±۱۷۰ سانتی­متر، ۴۴/۶±۴۲/۶۴ کیلوگرم و BMI برابر با ۶۸/۱±۰۵/۲۲ کیلوگرم بر مجذور قد به متر بود. برای اجرای تحقیق، آزمودنی­ها در هفته اول با شدت متوسط یعنی با ۶۵% ضربان قلب بیشینه و در هفته دوم با شدت زیاد یعنی با ۸۰% ضربان قلب بیشینه، به مدت ۳۰ دقیقه با شدت مورد نظر دویدند. نمونه­های خونی، قبل و بلافاصله بعد از هر جلسه تمرین از آزمودنی­ها گرفته شد. جهت تجزیه و تحلیل استنباطی داده­ ها از آزمون t وابسته و تحلیل واریانس با اندازه های تکراری، از نرم افزار SPSS/12 استفاده و سطح معنی داری ۰۵/۰ =a در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که یک جلسه تمرین با شدت متوسط اثر معنی­داری بر IFN-γ (۶۰/۰=p)، IL-4 (14/0=p) و نسبت IL-4/IFN-γ (۲۲/۰=p) ندارد. همچنین یک جلسه تمرین با شدت بالا اثر معنی­داری بر IL-4 (57/0=p) و نسبت IL-4/IFN-γ (۳۸/۰=p) ندارد با این وجود اثر معنی­داری بر کاهش IFN-γ (۰۱/۰=p) داشت. به طور کلی نتایج پژوهش حاضر نشان داد که فعالیت متوسط و شدید هر دو باعث انحراف پاسخ ایمنی به سمت Th2 شده که این امر باعث تقویت پاسخ ایمنی هومورال و نیز واکنش­های آلرژیک می­شود.
واژگان کلیدی: الگوی سایتوکاینی، لکوسیت، اینترفرون گاما، اینترلوکین-۴، تمرین شدید، تمرین با شدت متوسط، فوتبال
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                      صفحه
 
فصل اول: طرح پژوهش
     1-1. مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………..۲
۱-۲٫ بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………. ۳
۱-۳٫ ضرورت و اهمیت پژوهش ……………………………………………………………………………………………. ۷
۱-۴٫ اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰
۱-۴-۱٫ هدف کلی……………………………………………………………………………………………………………. ۱۰
۱-۴-۲٫ اهداف اختصاصی ………………………………………………………………………………………………. ۱۰
۱-۵٫ سؤالات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰
۱-۶٫ قلمرو پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………..۱۱
۱-۷٫ تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها …………………………………………………………………………… ۱۱
۱-۷ -۱٫تعاریف مفهومی………………………………………………………………………………………………….. ۱۱
۱-۷-۱-۱٫ فعالیت با شدت متوسط………………………………………………………………………….. ۱۱
۱-۷-۱-۲٫ فعالیت شدید ………………………………………………………………………………………….. ۱۱
۱-۷-۱-۳٫ اینترفرون گاما………………………………………………………………………………………….. ۱۲
۱-۷-۱-۴٫ اینترلوکین-۴  …………………………………………………………………………………………. 12
۱-۷-۱-۵٫ IL-4/IFN-γ………………………………………………………………………………………….. ۱۲
۱-۷-۱-۶٫ لکوسیت……………………………………………………………………………………………………. ۱۲
۱-۷-۲٫ تعاریف عملیاتی ………………………………………………………………………………………………… ۱۳
۱-۷-۲-۱٫ فعالیت با شدت متوسط………………………………………………………………………….. ۱۳
۱-۷-۲-۲٫ فعالیت شدید……………………………………………………………………………………………. ۱۳
۱-۷-۲-۳٫ اینترفرون گاما………………………………………………………………………………………….. ۱۳
۱-۷-۲-۴٫ اینترلوکین-۴ ………………………………………………………………………………………….. ۱۳
۱-۷-۲-۵٫ لکوسیت……………………………………………………………………………………………………. ۱۳
عنوان                                                                                                                      صفحه
 
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۲-۱٫مفاهیم بنیادی………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵
۲-۱-۱٫ سیستم ایمنی…………………………………………………………………………………………………….. ۱۵
۲-۱-۲٫ اجزا­ء دستگاه ایمنی…………………………………………………………………………………………… ۱۹
۲-۱-۳٫ سایتوکاین…………………………………………………………………………………………………………… ۱۹
۲-۱-۴٫ اینترفرون گاما…………………………………………………………………………………………………….. ۲۱
۲-۱-۵٫ اینترلوکین-۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۲۳
۲-۱-۶ . الگوی سایتوکاینی…………………………………………………………………………………………….. ۲۴
۲-۱-۷٫ لکوسیت………………………………………………………………………………………………………………. ۲۷         
۲-۲٫ پژوهش­های پیشین …………………………………………………………………………………………………….. ۲۸
 
فصل سوم: روش پژوهش
۳-۱٫ روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………… ۳۸
۳-۲٫ جامعه آماری، روش نمونه گیری و نمونه پژوهش……………………………………………………….. ۳۸
۳-۳٫ متغییرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………. ۳۸
۳-۳-۱٫ متغیر­های مستقل……………………………………………………………………………………………….. ۳۸
۳-۳-۲٫ متغیر­های وابسته……………………………………………………………………………………………….. ۳۹
۳-۴٫ ابزار و وسایل اندازه ­گیری……………………………………………………………………………………………… ۳۹
۳-۵٫ روش اندازه ­گیری متغیرهای وابسته…………………………………………………………………………….. ۳۹
۳-۵-۱٫ شمارش افتراقی سلول­های خونی……………………………………………………………………… ۳۹
۳-۵-۲٫ اندازه ­گیری سایتوکاین­ها به روش ELISA………………………………………………………. 40
۳-۶٫ خونگیری و اندازه ­گیری پارامترها…………………………………………………………………………………. ۴۱
۳-۷٫ روش اجرای پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. ۴۱
۳-۸٫ روش­های تجزیه و تحلیل آماری………………………………………………………………………………….. ۴۴
۳-۹٫ ملاحظات اخلاقی…………………………………………………………………………………………………………. ۴۴
 
عنوان                                                                                                                      صفحه
 
فصل چهارم: یافته­ های پژوهش

۴-۱٫ تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها……………………………………………………………………………………. ۴۶

۴-۲٫ بررسی سؤالات پژوهش……………………………………………………………………………………………….. ۴۷

۴-۲-۱٫ سؤال اول…………………………………………………………………………………………………………….. ۴۷
۴-۲-۲٫ سؤال دوم……………………………………………………………………………………………………………. ۴۹
۴-۲-۳٫ سؤال سوم…………………………………………………………………………………………………………… ۵۰
۴-۲-۴٫ سؤال چهارم……………………………………………………………………………………………………….. ۵۲
 
فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری
۵-۱٫ خلاصه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….. ۵۵
۵-۲٫ بحث و بررسی………………………………………………………………………………………………………………. ۵۷
۵-۳٫ نتیجه­گیری……………………………………………………………………………………………………………………. ۶۹

۵-۴٫ پیشنهاد­های پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. ۷۰

۵-۴-۱٫ پیشنهاد­های کاربردی…………………………………………………………………………………………. ۷۰
۵-۴-۲٫ پیشنهاد­های پژوهشی…………………………………………………………………………………………. ۷۰
۵-۵٫ محدودیت پژوهش…………………………………………………………………………………………………………… ۷۱
 
فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………۷۲

 

پیوست

  •  سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های مقطع ارشد می باشد برای جستجو در بقیه پایان نامه ها می توانید کلمه کلیدی مورد نظر خود را در سایت جستجو نمایید:

     
    Widget not in any sidebars
       

پیوست ۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۹۰
پیوست ۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۹۱
 
فهرست جدول­ها
عنوان                                                                                                                      صفحه
 
جدول ۲-۱٫ عناصر اصلی اجزای ایمنی…………………………………………………………………………………….. ۱۹
جدول ۴-۱٫ میانگین و انحراف معیار سن ، قد، وزن و BMI آزمودنی­ها……………………………….. ۴۶
جدول ۴-۲٫ نتایج آزمون t وابسته برای مقایسه پیش آزمون و پس آزمون IFN-γ به تفکیک دو شدت­ مختلف ۴۷
جدول ۴-۳٫ نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه­های تکراری برای مقایسه پس آزمون  IFN-γ
در دو شدت مختلف…………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۷
حدول ۴-۴٫ نتایج آزمون t وابسته برای مقایسه پیش آزمون و پس آزمون IL-4 به تفکیک دو
شدت­ مختلف……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۸
جدول ۴-۵٫ نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه­های تکراری برای مقایسه پس آزمون  IL-4در
دو شدت مختلف………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۹
حدول ۴-۶٫ نتایج آزمون t وابسته برای مقایسه IL-4 / IFN-γ در پیش آزمون و پس آزمون به تفکیک شدت های­ مختلف………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۹
جدول ۴-۷٫ نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه­های تکراری برای مقایسه پس آزمون در دو

شدت مختلف……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۰

جدول ۴-۸٫ نتایج آزمون t وابسته برای مقایسه پیش آزمون و پس آزمون تعداد لکوسیت­ به
تفکیک دو شدت مختلف…………………………………………………………………………………………………………….. ۵۱
جدول ۴-۹٫ نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه­های تکراری برای مقایسه پس آزمون تعداد

لکوسیت­ در دو شدت مختلف…………………………………………………………………………………………………….. ۵۲

جدول ۴-۱۰٫ نتایج آزمون t وابسته برای مقایسه پیش آزمون و پس آزمون تعداد لکوسیت­ به تفکیک شدت های مختلف………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۲

 
فهرست شکل­ها
عنوان                                                                                                                      صفحه
 
شکل ۳-۱٫ اجرای پروتکل تمرین………………………………………………………………………………………………. ۴۳
شکل ۴-۱٫ میانگین و انحراف معیار اینترفرون گاما در پیش آزمون و پس آزمون به تفکیک شدت­های مختلف ۴۸
شکل ۴-۲٫ میانگین و انحراف معیار اینترلوکین ۴ در پیش آزمون و پس آزمون به تفکیک شدت­های مختلف  50
شکل ۴-۳٫ میانگین و انحراف معیار نسبت IFN-γ/IL-4 در پیش آزمون و پس آزمون به تفکیک شدت­های مختلف    51
شکل ۴-۴٫ میانگین و انحراف معیار تعداد لکوسیت در پیش آزمون و پس آزمون به تفکیک شدت­های مختلف ۵۳
 
 

  • مقدمه

در حال حاضر و در دنیای کنونی، ورزش و فعالیت بدنی به عنوان یکی از عناصر مهم در زندگی بشر مطرح است. اهمیت و نقش ورزش در سالم­سازی و به سازی جامعه و کاربرد عملی آن در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی در نزد متخصصان و دست اندرکاران سازمان­های فرهنگی، پوشیده نیست.
مطالعات مختلف نشان می­ دهند که در ۳۰ سال گذشته علاقه­مندی به جنبه­ های کاربردی ورزش و فعالیت­های جسمانی افزایش یافته است. این افزایش علاقه­مندی، شاید نتیجه پیشرفت­های علمی بزرگ در دهه­های گذشته باشد که نشان می­ دهند که ورزش در جلوگیری و درمان بیماری­های مختلف نقش مهمی را برعهده دارد (روزا، لیرا، دملو و سانتوز [۱]، ۲۰۱۱؛ بوتنر، ماسیگ، لچترمن، فانک و مورن [۲]، ۲۰۰۷؛ وولین، یان، کلدیتز و لی [۳]، ۲۰۰۹).
مشخص شده است که عملکرد فیزیولوژیک سیستم ایمنی، دفاع در برابر میکروب­های بیماری­زا است. با این وجود حتی عوامل بیگانه غیر بیماری­زا می­توانند سبب برانگیختن پاسخ­های ایمنی شوند. سیستم ایمنی انسان یک سیستم دفاعی است که به دو بخش ایمنی ذاتی[۴] و اکتسابی[۵] تقسیم می­شود به طوری که ایمنی ذاتی اولین خط دفاعی بدن می­باشد (روزا و همکاران، ۲۰۱۱). بنابراین دفاع در برابر میکروب­ها ابتدا بر عهده واکنش­های زودرس ایمنی ذاتی است و سپس توسط پاسخ­های ایمنی اکتسابی صورت می­گیرد (روزا و همکاران، ۲۰۱۱؛ گلیسون، نیمن و پدرسن [۶]، ۲۰۰۴). یکی از مهمترین محصولات پاسخ ایمنی، سایتوکاین­ها می­باشند. سایتوکاین­ها پروتئین­های ترشح شده به وسیله سلول­های ایمنی اکتسابی و ایمنی ذاتی هستندکه بسیاری از اعمال سلول­های ایمنی اکتسابی و ذاتی را تحت تاثیر قرار می­ دهند. سایتوکاین­ها در پاسخ به میکروب­ها و سایر آنتی­ژن­ها تولید شده و پاسخ­های متنوع سلول­های درگیر در ایمنی و التهاب را تحریک می­ کنند. علاوه بر سلول­های ایمنی، سایتوکاین­ها از سلول­هایی همچون سلول­های اندوتلیال و سلول­های ذخیره کنندۀ چربی نیز ترشح می­شوند (کوچ[۷]،۲۰۱۰). در حال حاضر علاقه به بررسی پاسخ سیستم ایمنی به ورزش در میان محققان در حال افزایش می­باشد زیرا تعدادی از اثرات کلیدی تندرستی مرتبط با ورزش می­توانند هم سودمند (از قبیل کاهش خطر بیماری های قلبی عروقی) و هم می ­تواند زیانبخش باشند (مثل آسم ناشی از ورزش) که ممکن است این تاثیرات به خوبی از طریق فعالیت پارامترهای سیستم ایمنی میانجی­گری شود (کوپر، رادوم آیزیک، سچویندت و زالدیوار [۸]،۲۰۰۷).
مشخص شده است که سیستم ایمنی بدن انسان همانند دیگر سیستم­های فیزیولوژیک بدن در پاسخ به فعالیت­بدنی تغییرات چشمگیری از خود نشان می­دهد (کوچ، ۲۰۱۰). بر اساس نتایج پژوهشات مختلف این نکته مشخص شده است که شیوع بیماری­های سخت از قبیل دیابت نوع ۲، بیماری قلبی عروقی، التهاب مفاصل، چاقی و پوکی استخوان با سطوح افزایش یافته سایتوکاین­های التهاب­زا مرتبط هستند (توتله، دیویس گورمن، گلدمن، کپلاند و مکدوناق [۹]، ۲۰۰۴ ؛ موس و همکاران[۱۰]، ۲۰۰۴). لذا هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر شدت تمرین برالگوی سایتوکاینی و تعداد لکوسیت در بازیکنان فوتبال می­باشد.
[۱] . Rosa, Lira, de Mello & Santos
[۲] . Büttner, Mosig, Lechtermann, Funke & Mooren
[۳] . Wolin, Yan, Colditz & Lee
[۴] . Innate Immunity
[۵] . Acquired Immunity
[۶] . Gleeson, Nieman & Pedersen
 
 
[۷] . Koch
[۸] . Cooper, Radom-Aizik, Schwindt & Zaldivar
[۹] . Tuttle, Davis-Gorman, Goldman, Copeland & McDonagh
[۱۰] . Moss et al.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :  96
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

***

—-