پایان نامه ارشد در رشته روانشناسی بالینی: پیش بینی اضطراب اجتماعی بر اساس مؤلفه های حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن آگاهی در …

0 Comments

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی

عنوان : پیش­ بینی اضطراب اجتماعی بر اساس مؤلفه­ های حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن آگاهی در دانشجویان با توجه به جنسیت

دانشگاه شاهد

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی (M.A)

عنوان:

پیش­ بینی اضطراب اجتماعی بر اساس مؤلفه­ های حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن آگاهی در دانشجویان با توجه به جنسیت

استاد راهنما:

دکتر محمد ابراهیم مداحی


برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
فصل ۱- کلیات پژوهش
۱-۱- بیان مسأله…………………. ……………………………………………….۲
۱-۲-اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۸
۱ -۳-هدف های تحقیق.. ۱۰
۱-۴-فرضیه های تحقیق.. ۱۱
۱-۵-تعاریف عملیاتی.. ۱۱
۱-۵-۱-اضطراب اجتماعی……… ۱۱
۱-۵-۲-حساسیت اضطرابی  ۱۲
۱-۵-۳-عدم تحمل بلاتکلیفی.. ۱۲
۱-۵-۴-ذهن­آگاهی………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳
فصل ۲-  مروری بر پیشینه­های نظری و پژوهشی
۲-۱-مقدمه……………….. ۱۵
۲-۲-مروری بر تاریخچه اختلال اضطراب اجتماعی.. ۱۵
۲-۳-تعریف و ملاک­های تشخیصی اختلال اضطراب اجتماعی.. ۱۸
۲-۳-۱-انواع اختلال اضطراب اجتماعی.. ۲۰
۲-۳-۲-پیوستار اضطراب اجتماعی.. ۲۱
۲-۳-۳-همبودی اختلال اضطراب اجتماعی با سایر اختلالات روانپزشکی.. ۲۲
۲-۳-۴-اختلال اضطراب اجتماعی و اختلال شخصیت اجتنابی.. ۲۳
۲-۳-۵-شیوع……………  ۲۴
۲-۴-تفاوت­های جنسیتی و بین فرهنگی.. ۲۵
۲-۵-پیامدهای اختلال اضطراب اجتماعی.. ۲۷
۲-۶-سبب­شناسی اختلال اضطراب اجتماعی.. ۲۸
۲-۶-۱-عوامل ژنتیکی…………………. ۲۸
۲-۶-۲-عوامل شناختی……………  ۲۹
۲-۶-۳-نقص مهارت های اجتماعی.. ۳۰
۲-۶-۴-عوامل محیطی…………….  ۳۳
۲-۶-۴-۱-تعامل والد/ کودک…………. ۳۳
۲-۶-۴-۲-تجارب اجتماعی ناخوشایند. ۳۴
۲-۷-آسیب­شناسی شناختی اختلال اضطراب اجتماعی.. ۳۶
۲-۸-مدل­های سبب­شناسی اختلال اضطراب اجتماعی.. ۳۸
۲-۸-۱-مدل کلارک و ولز  (۱۹۹۵) ۳۸
۲-۸-۲-مدل رپی و هیمبرگ (۱۹۹۷) ۳۹
۲-۸-۳-مدل بارلو و هافمن (۲۰۰۲) ۴۰
۲-۸-۴-مدل رپی و اسپنس(۲۰۰۴) ۴۱
۲-۸-۵-مدل جامع و خاص اختلال اضطراب اجتماعی؛ هافمن(۲۰۰۷) ۴۳
۲-۸-۶-مدل کیمبرل برای اختلال اضطراب اجتماعی تعمیم یافته (۲۰۰۸) ۴۵
۲-۸-۷-مدل شناختی اختلال اضطراب اجتماعی کلارک و بک (۲۰۱۰) ۴۶
۲-۹-حساسیت اضطرابی.. ۴۹
۲-۱۰-عدم تحمل بلاتکلیفی.. ۵۲
۲-۱۱-ذهن آگاهی……….  ۵۵
۲-۱۲-پیشینه پژوهشی.. ۵۹
فصل ۳-  فرآیند روش­شناختی پژوهش
۳-۱-مقدمه……………….. ۶۹
۳-۲-نوع تحقیق………………………… ۶۹
۳-۳-آزمودنی ها………………….. ۶۹
۳-۳-۱-جامعه پژوهش………… ۶۹
۳-۳-۲-نمونه و روش نمونه گیری.. ۶۹
۳-۴-ابزارهای تحقیق  ۷۱
۳-۴-۱-مقیاس اضطراب اجتماعی(SPIN) 71
۳-۴-۲-شاخص تجدید نظر شده حساسیت اضطرابی (ASI-R) 72
۳-۴-۳-مقیاس عدم تحمل بلاتکلیفی (IUS) 73
۳-۴-۴-پرسشنامه ذهن آگاهی(FFMQ) 74
۳-۵-شیوه انجام تحقیق.. ۷۵
۳-۶-شیوه تحلیل داده­ ها ۷۶
فصل ۴-  نتایج پژوهش
۴-۱-مقدمه………………. ۷۸
۴-۲-یافته­ های توصیفی مربوط به ویژگیهای جمعیت شناختی آزمودنیها ۷۸
۴-۳-یافته­ های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش… ۸۰
۴-۴-بررسی فرضیه ­های پژوهش… ۸۴
۴-۴-۱-فرضیه اول…………………………….. ۸۴
۴-۴-۲-فرضیه دوم……………… ۸۴
۴-۴-۳-فرضیه سوم……………………… ۸۴
۴-۴-۴-فرضیه چهارم………….. ۸۴
۴-۴-۵-فرضیه پنجم…………  ۸۴
۴-۵-نتایج تکمیلی مربوط به یافته­ های پژوهش… ۹۲
۴-۵-۱-همبستگی اضطراب اجتماعی و خرده مقیاسهای مربوط به متغیرهای حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن­آگاهی……..  ۹۲
۴-۵-۲-رگرسیون مربوط به خرده مقیاسهای متغیرهای پژوهش (حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن آگاهی) و اضطراب اجتماعی (کل دانشجویان) ۹۴
۴-۵-۳-رگرسیون مربوط به خرده مقیاسهای متغیرهای پژوهش(حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن­آگاهی) و اضطراب اجتماعی (دانشجویان پسر) ۹۶
۴-۵-۴-رگرسیون مربوط به خرده مقیاسهای متغیرهای پژوهش(حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن­آگاهی) و اضطراب اجتماعی(دانشجویان دختر) ۹۸
۴-۵-۵-مقایسه دو گروه دانشجویان دختر و پسر در متغیرهای پژوهش… ۱۰۰
۴-۵-۶-مقایسه دو گروه دانشجویان دختر و پسر در خرده مقیاسهای مربوط به متغیرهای پژوهش…. … ۱۰۱
فصل ۵-  بحث و نتیجه گیری
۵-۱-مقدمه……………. ۱۰۴
۵-۲-خلاصه نتایج….  ۱۰۶
۵-۳-بحث و نتایج….  ۱۰۶
۵-۴-جمع بندی……..  ۱۱۷
۵-۵-محدودیت ها…. ۱۱۸
۵-۶-پیشنهادات…….. ۱۱۹
۵-۶-۱-پیشنهادات پژوهشی…………  ۱۱۹
۵-۶-۲-پیشنهادات کاربردی  ۱۱۹
فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۰
پیوست­ها
پیوست الف. پرسشنامه حساسیت اضطرابی………………………………………………………………………………۱۳۳
پیوست ب. پرسشنامه عدم تحمل بلاتکلیفی……………………………………………………………………………..۱۳۵
پیوست ج. پرسشنامه ذهن آگاهی……………………………………………………………………………………………۱۳۷
پیوست د. پرسشنامه اضطراب اجتماعی……………………………………………………………………………………۱۴۱
 
فهرست جداول
جدول ۳-۱ اطلاعات مربوط به جامعه و تعداد نمونه ارائه شده…………………………………………………….۷۰
جدول ۴-۱ توزیع گروه نمونه براساس جنسیت………………………………………………………………………….۷۹
جدول ۴-۲ توزیع گروه نمونه براساس سن……………………………………………………………………………….۷۹
جدول ۴-۳ توزیع گروه نمونه براساس دانشکده محل تحصیل……………………………………………………..۷۹
جدول ۴-۴ توزیع گروه نمونه براساس وضعیت تأهل…………………………………………………………………۸۰
جدول ۴-۵ توزیع گروه نمونه براساس مقطع تحصیلی………………………………………………………………..۸۰
جدول ۴-۶  شاخص­های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش در کل دانشجویان………………………….۸۱
جدول ۴-۷  شاخص­های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش در پسران………………………………………۸۲
جدول ۴- ۸ شاخص­های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش در دختران…………………………………….۸۳
جدول ۴-۹ ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش در کل دانشجویان……………………………………….۸۵
جدول ۴-۱۰ ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش در دانشجویان پسر……………………………………۸۵
جدول ۴-۱۱ ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش در دانشجویان دختر…………………………………..۸۵
جدول ۴-۱۲ خلاصه مدل رگرسیون…………………………………………………………………………………………۸۶
جدول ۴-۱۳ تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون­های متعدد و اضطراب اجتماعی در کل دانشجویان……………………………………………………………………………………………………………………………..۸۶
جدول۴-۱۴ تعیین پیش ­بینی اضطراب اجتماعی بر اساس متغیرهای حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن آگاهی…………………………………………………………………………………………………………..۸۷
جدول ۴-۱۵ خلاصه مدل رگرسیون………………………………………………………………………………………….۸۸
جدول ۴-۱۶ تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون­های متعدد و اضطراب اجتماعی در دانشجویان پسر……………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۸
جدول۴-۱۷ تعیین پیش ­بینی اضطراب اجتماعی براساس متغیرهای حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن آگاهی در دانشجویان پسر……………………………………………………………………………….۸۹
جدول ۴-۱۸ خلاصه مدل رگرسیون………………………………………………………………………………………….۹۰
جدول ۴-۱۹ تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون­های متعدد و اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر……………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۰
جدول ۴-۲۰ تعیین پیش ­بینی اضطراب اجتماعی بر اساس متغیرهای حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن آگاهی در دانشجویان دختر……………………………………………………………………………..۹۱
جدول ۴-۲۱ همبستگی اضطراب اجتماعی و خرده مقیاس­های حساسیت اضطرابی…………………………۹۲
جدول ۴-۲۲ همبستگی اضطراب اجتماعی و خرده مقیاس­های عدم تحمل بلاتکلیفی……………………..۹۳
جدول ۴-۲۳ همبستگی اضطراب اجتماعی و خرده مقیاس­های ذهن آگاهی……………………………………۹۳

  •  سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های مقطع ارشد می باشد برای جستجو در بقیه پایان نامه ها می توانید کلمه کلیدی مورد نظر خود را در سایت جستجو نمایید:

     
    Widget not in any sidebars
       

جدول۴-۲۴ خلاصه مدل رگرسیون…………………………………………………………………………………………..۹۴
جدول۴-۲۵ تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون خرده مقیاس­های متغیرهای پژوهش در اضطراب اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۴
جدول۴-۲۶ تعیین پیش ­بینی اضطراب اجتماعی بر اساس خرده­ مقیاس­های مربوط به متغیرهای حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن آگاهی در کل دانشجویان…………………………………..۹۵
جدول ۴-۲۷  خلاصه مدل رگرسیون………………………………………………………………………………………..۹۶
جدول۴-۲۸ تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون خرده مقیاس­های متغیرهای پژوهش در اضطراب اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۶
جدول۴-۲۹ تعیین پیش ­بینی اضطراب اجتماعی براساس خرده­ مقیاس­های مربوط به  متغیرهای حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن آگاهی در دانشجویان پسر………………………………….۹۷
جدول ۴-۳۰ خلاصه مدل رگرسیون………………………………………………………………………………………….۹۸
جدول۴-۳۱ تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون خرده مقیاس­های متغیرهای پژوهش در اضطراب اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۸
جدول۴-۳۲ تعیین پیش ­بینی اضطراب اجتماعی براساس خرده ­مقیاس­های مربوط به متغیرهای حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن آگاهی در دانشجویان دختر………………………………………………۹۹
جدول۴-۳۳ مقایسه میانگین نمرات دو گروه دانشجویان دختر و پسر در متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۰
جدول ۴-۳۴ مقایسه میانگین نمرات دو گروه دانشجویان دختر و پسر در خرده مقیاس­های مربوط به متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………۱۰۱
چکیده
مقدمه: اضطراب­ اجتماعی یکی از ناتوان­ کننده­ترین اختلالات اضطرابی می­باشد که از ابتدای نوجوانی نشانه­ های آن شروع شده و تا دوره­های بعدی تحول، تداوم پیدا می­ کند و در زندگی شخصی، تعاملات اجتماعی، زندگی حرفه­ای و سایر ابعاد عملکردی فرد سازش نایافتگی ایجاد می­ کند. مطالعات متعددی  عوامل مرتبط با این اختلال را بررسی کرده­اند، و با توجه به فقدان مطالعاتی که سهم متغیرهای حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن ­آگاهی را در اختلال اضطراب اجتماعی در ایران تصریح نماید مطالعه کنونی شکل گرفته است .
هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین الگوی پیش ­بینی اضطراب­ اجتماعی از راه بررسی متغیرهای حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن­ آگاهی به عنوان پیش ­بینی کننده­های اضطراب اجتماعی بوده است.
روش: روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان کارشناسی و دکتری حرفه­ای دانشگاه شاهد می­باشد. که تعداد ۳۹۰ نفر (۲۳۴ دختر و ۱۵۶ پسر) از بین آن­ها با روش نمونه گیری خوشه­ای انتخاب شدند. برای جمع­آوری داده­ ها از  پرسشنامه­های «هراس اجتماعی» (SPIN)، «حساسیت اضطرابی» (ASI)، «عدم تحمل بلاتکلیفی» (IUS)، و «ذهن آگاهی» (FFMQ)، استفاده شد. داده­های پژوهش با روش آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون چند­­­متغیره، توسط SPSS.19 تجزیه تحلیل شد.
یافته­ها: همه متغیرها به طور معناداری با اضطراب اجتماعی همبستگی داشتند. نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد که الگوی پیش ­بینی اضطراب اجتماعی شامل حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی، و ذهن­ آگاهی می­باشد. و البته این نتایج تا حدودی بر اساس جنس متفاوت بود.
نتیجه­گیری: متغیرهای پیش­بین (حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی، و ذهن­ آگاهی) ۴۸ درصد از واریانس اضطراب اجتماعی را تبیین می­ کنند. این متغیرها در زنان ۵۰ درصد از واریانس اضطراب اجتماعی و در مردان ۴۴ درصد از واریانس اضطراب اجتماعی را تبیین می­ کنند.
تعداد صفحه : ۱۵۶
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]