پایان نامه ارشد رشته حقوق: بررسی تطبیقی اعتراض نسبت به برات ، سفته و چک در حقوق تجارت ایران با کنوانسیون ژنو

Human head and compass. The concept on the topic of navigation, psychology, morality, etc.

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

پردیس بین الملل

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

بررسی تطبیقی اعتراض نسبت به برات ، سفته و چک در حقوق تجارت ایران با کنوانسیون ژنو

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر عیسی گلین مقدم

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده 
مقدمه1
1-کلیات            3
1-1-پیشینه3
1-2- تعاریف5
1-2-1- تعریف برات5
1-2-2-تعریف سفته7
1-2-3-تعریف چک9
1-3-تعریف اعتراض10
1-3-1- تعریف اعتراض در برات11
1-3-2-   تعریف اعتراض در سفته13
1-3-3- تعریف اعتراض در چک15
1-4-ویژگی اسناد تجاری17
1-4-1- وصف تجریدی19
1-4-2-وصف تنجیزی21
1-4-3-   وصف شکلی22
1-4-4- قابلیت انتقال پذیری25
1-4-5-مسئولیت تضامنی28
1-5-سر رسید30
1-5-1- سر رسید در برات و سفته30
1-5-1-1-به رؤیت(عند المطالبه )30
1-5-1-2-به وعده از رؤیت32
1-5-1-3-به وعده از تاریخ برات33
1-5-1-4 روز معین به عنوان سررسید33
1-5-2-سر رسید در چک35
1-5-2-1- عند المطالبه(تاریخ صدور)35
1-5-2-2- روز معین36
2-انواع اعتراض وشرایط آن   37
2-1- انواع اعتراض37
2-1-1-انواع اعتراض در برات37
2-1-1-1- اعتراض نکول38
2-1-1-1-1-امتناع از قبولی نکول39
2-1-1-1-2-عدم قبولی41
2-1-1-1-3-قبولی مشروط43
2-1-1-1-4 -ورشکستگی-فوت44
2-1-1-2-اعتراض عدم تادیه(عدم پرداخت)46
2-1-2-اعتراض درسفته49
2-1-3- اعتراض در چک51
2-2-شرایط اعتراض53
2-2-1-شرایط دارنده حق اعتراض54
2-2-1-1-دارنده حق اعتراض دربرات54
2-2-1-2-دارنده حق اعتراض در سفته59
2-2-1-3-دارنده حق اعتراض در چک60
2-2-2-شکل اعتراض62
2-2-2-1- شکل اعتراض در برات62
2-2-2-2-شکل اعتراض در سفته65
2-2-2-3- شکل اعتراض درچک67
2-2-3-مکان اعتراض69
2-2-3-1-مکان اعتراض در برات69
2-2-3-2- مکان اعتراض در سفته71
2 -2-3-3-مکان اعتراض در چک71
2-2-4-مهلت اعتراض72
2-2-4-1- مهلت اعتراض دربرات72
2-2-4-2-مهلت اعتراض درسفته74
2-2-4-3-مهلت اعتراض درچک75
2-2-5- نسخ اعتراض نامه  78
2-2-5-1-نسخ اعتراض نامه در برات78
2-2-5-2-نسخ اعتراض در سفته79
2-2-5-3-نسخ اعتراض در چک79
2-2-6-تشریفات ثبت اعتراض80
2-2-6-1- تشریفات ثبت اعتراض در برات80
2-2-6-2- تشریفات ثبت اعتراض در سفته81
2-2-6-3- تشریفات ثبت اعتراض درچک81
2-2-7-ابلاغ اعتراض82
2-2-7-1-ابلاغ اعتراض در برات82
2-2-7-2-ابلاغ اعتراض درسفته82
2-2-7-3-ابلاغ اعتراض درچک83
3-آثار اعتراض85
3-1-آثار اعتراض نکول در برات85
3-1-1-دادن ضامن توسط مسئولین برات بعد از تقاضای دارنده برات86
3-1-2-حال شدن وجه برات وعده دار            در صورت ندادن ضامن89
3-1-3-مسئولیت تضامنی مسئولین برات کش ، ظهر نویس و ضامن در پرداخت وجه برات و مخارج اعتراض نامه و برات رجوعی90
3-2-آثار عدم تأدیه در برات،سفته و چک92
3-2-1-مسئولیت تضامنی امضاءکنندگان92
3-2-1-1-مسئولیت صادر کنندگان93
3-2-1-1-1-مسئولیت صادر کننده یا صادرکنندگان برات93
3-2-1-1-2-مسئولیت صادر کننده یا صادرکنندگان سفته96
3-2-1-1-3-مسئولیت صادر کننده یا صادرکنندگان چک98
3-2-1-2-مسئولیت ظهرنویس یا ظهرنویسان100
3-2-1-3-مسئولیت ضامن یا ضامنین104
3-2-2-رجوع به مسئولین اسناد تجاری106
3-2-2-1-رجوع به مسئولین بدون طرح دعوا106
3-2-2-2- رجوع به مسئولین از طریق اقامه دعوا109
3-2-3-پرداخت وجه سند از طرف شخص ثالث117
نتیجه گیری121
پیشنهاد124
منابع125
ضمائم128

 

چکیده

اسناد تجاری ( برات ، سفته و چک) دارای امتیازات خاصی می باشند که مورد توجه و استقبال اشخاص قرار گرفته است. قانون گذار نیز برای حمایت از حقوق دارندگان این اسناد در برخور داری از این امتیازات، تکالیفی را برای دارنده یا دارندگان این اسناد مقرر نموده است که آن ها برای حفظ حقوق خود مکلف به انجام این تکالیف می باشند . از جمله این تکالیف انجا م اعتراض می باشد که قانون گذار احکام و شرایط اعتراض را در قانون تجارت احصاء نموده و با توجه به آمرانه بودن این احکام توافق خلاف آن در حقوق تجارت ایران ممکن نبوده به طوری که عدم انجام این تکالیف از سوی دارنده موجب از دست دادن امتیازات مقرره خواهد شد.

اعتراض با توجه به نوع هر کدام از این اسناد ( برات ، سفته و چک) می تواند متفاوت از یکدیگر چه در نحوه انجام اعتراض و چه در آثار آن باشد که لازم است دارنده یا دارندگان این اسناد با این امر آشنایی کامل داشته باشند و از آثار اعتراض و عدم انجام آن وفق قانون اطلاعات لازمه را داشته باشند. لذا در این پایان نامه ضمن شناسایی انواع اعتراض نسبت به برات، سفته و چک مقررات مربوطه به نحوه اعتراض و آثار آن در حقوق تجارت ایران با کنوانسیون های ژنو 1930( کنوانسیون راجع ‌به قانون متحد الشکل در خصوص بروات و سفته‌ها ) و 1931(کنوانسیون راجع ‌به قانون متحد الشکل در خصوص چک) مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته و سعی بر این شده است که در این بررسی انجام شده نقاط قوت و ضعف هر کدام از این مقررات نسبت به اعتراض مورد شناسایی قرار گیرد .

مقدمه

اسناد تجاری خاص ( سفته ، چک و برات ) امروزه در مبادلات تجاری بین اشخاص چه در سطح داخلی کشورها و چه در سطح بین المللی مورد استفاده زیادی قرار گرفته است، به طوری که استفاده از این اسناد در بین اشخاص غیر تاجر نیز رواج بسیاری دارد.

قانون گذار ایران با توجه به اهمیت یافتن این اسناد در روابط بین اشخاص اولین بار در سال 1311 هنگام وضع قانون تجارت در باب چهارم به مقررات برات، فته طلب وچک پرداخته است. در سطح بین المللی نیز برای متحد الشکل نمودن مقررات این اسناد در بین کشورها کنوانسیون هایی تشکیل که از مهمترین این کنوانسیون ها، کنوانسیون ژنو 1930 راجع به متحد الشکل نمودن مقررات سفته و برات و کنوانسیون ژنو 1931 راجع به متحد الشکل نمودن مقررات چک می باشد.

علت مقبولیت یافتن این اسناد را می توان در ویژگی ها و امتیازات خاصی که مختص این اسناد می باشد جست و جو نمود. از جمله این ویژگی ها تجریدی بودن، انتقال پذیری، مسئولیت تضامنی مسئولین این اسناد می باشد که این اسناد را از اسناد مدنی متمایز ساخته است. اما شرط برخوردارشدن دارنده یا دارندگان اسناد مذکور از امتیازات فوق الذکر و سایر امتیازات قانونی منوط به انجام یک سری تکالیفی می باشد که در قانون تجارت احصاء شده است.

اولین تکلیف دارنده سند تجاری را می توان ارائه برات برای قبولی و سفته و چک برای دریافت وجه آن بیان نمود. چرا که این اسناد به راحتی از شخصی به شخص دیگر منتقل می شوند و تا قبل از ارائه آن به مسئول یا متعهد پرداخت معلوم نیست دارنده سند چه کسی است تا متعهد و یا مسئول وجه سند را به او بپردازند.

و از طرفی پرداخت یا عدم پرداخت وجه سند است که تکالیف بعدی دارنده سند را مشخص می نماید چرا که چنان چه وجه سند وصول نگردید دارنده ملزم به اعتراض بوده که در این در صورت باید مقررات شکلی و مواعد و… را رعایت کند.

با توجه به اهمیت اعتراض و آثار آن برای دارنده هم در قانون تجارت ایران و هم در کنوانسیون های ژنو اما نحوه عمل کرد در حقوق داخلی با مقررات کنوانسیون ممکن است یکسان نباشد و از طرفی با پیشرفت روابط جوامع بشری در مبادلات اقتصادی با یکدیگر و استفاد از این اسناد به عنوان مهم ترین وسیله پرداخت و مبادلات مؤجل لازم است که دارنده و استفاده کننده سند تجاری وقتی که با عدم وصول وجه سند به عبارتی عدم پرداخت یا عدم قبولی مواجه می شود تکالیف خود را دانسته و تا بتواند به آن عمل کند.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 174

قیمت : 14700 تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***