پایان نامه حقوق خصوصی: دعاوی سهامداران علیه شرکت و مدیران شرکت سهامی

پایان نامه حقوق خصوصی: دعاوی سهامداران علیه شرکت و مدیران شرکت سهامی

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه قم

دانشکده حقوق

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

عنوان:

دعاوی سهامداران علیه شرکت و مدیران شرکت سهامی

استاد راهنما:

دکتر محمد صالحی‌ مازندرانی

استاد مشاور:

دکتر ابراهیم عبدی‌پور

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه:………………………………………. ۱

۱- اهمیت تحقیق………………………………………. ۲

۲- ضرورت تحقیق………………………………………. ۲

۳- سؤالات تحقیق………………………………………. ۲

۴- فرضیات تحقیق………………………………………. ۳

۵- روش تحقیق………………………………………. ۳

۶- ترتیب مباحث……………………………………….. ۴

فصل اول: کلیات

گفتار اول: تعریف و اقسام شرکت سهامی…………………. ۷

گفتار دوم: مفهوم سهم و سهامدار……………………………………… ۱۱

الف) تعریف سهم و ماهیت حقوقى آن‏……………………………………… ۱۱

ب) تعریف سهامدار……………………………………… ۱۳

ج) حقوق سهامداران نسبت به شرکت……………………………………….. ۱۳

۱- حق سهامدار نسبت به سرمایه شرکت…………………………….. ۱۴

۲٫حق سهامدار نسبت به سود شرکت……………………………… ۱۵

۳- حق سهامدار در اداره شرکت……………………………………….. ۱۵

گفتار سوم: تعریف دعوی و انواع آن……………………………………… ۱۶

الف) دعاوی اصلی و مشتق………………………………………. ۱۸

ب) دعوای مستقیم و غیر مستقیم………………………………………. ۱۹

۱- دعوای مستقیم………………………………………. ۲۰

۲- دعوای غیر مستقیم………………………………………. ۲۰

گفتار چهارم: اقسام دعاوی شرکت……………………………………….. ۲۱

الف) دعاوی شرکت بر مدیران……………………………………… ۲۱

ب) دعوی شرکت بر سهامداران……………………………………… ۲۷

ج) دعوى شرکت بر شخص ثالث‏……………………………………….. ۲۹

د) دعاوى مدیران بر شرکت‏……………………………………….. ۳۱

گفتار پنجم: ویژگی شرکت‌های سهامی………………………………………. ۳۵

گفتار ششم: اداره شرکت سهامی………………………………………. ۳۸

الف) جایگاه هیأت مدیره……………………………………… ۳۸

۱- نظریه وکالت……………………………………….. ۴۰

۲- نظریه نمایندگی قانونی………………………………………. ۴۱

۳- نظریه «رکن بودن» مدیران شرکت……………………………………….. ۴۱

گفتار هفتم: مبانی مسئولیت حقوقی ارکان شرکت……………………………………….. ۴۲

الف) مسئولیت‌های مدنی و کیفری در تأسیس شرکت سهامی……………………… ۴۴

۱- مسئولیت مدنی………………………………………. ۴۵

۲- مسئولیت کیفری………………………………………. ۴۷

ب) مسئولیت‌های مدنی – کیفری ناشی از اداره شرکت…………………… ۴۷

۱- مسئولیت مدنی مدیران و مدیر عامل………………………………………. ۴۸

۲- مسئولیت کیفری مدیران و مدیر عامل شرکت…………………………. ۵۳

ج) مسئولیت بازرسان……………………………………… ۵۴

۱- مسئولیت مدنی بازرسان……………………………………… ۵۴

۲- مسئولیت کیفری بازرسان……………………………………… ۵۶

 فصل دوم: دعاوی سهامداران علیه شرکت

 گفتار اول‏: دعوى بطلان……………………………………… ۵۸

الف) بطلان شرکت……………………………………….. ۵۹

ب) بطلان عملیات شرکت‏……………………………………….. ۶۲

ج) بطلان تصمیمات……………………………………….. ۶۲

د) دعوی بطلان تصمیمات و صورتجلسات مجامع عمومی………………….. ۶۴

گفتار دوم: دعوی ابطال معاملات……………………………………….. ۷۲

الف) منع معامله با شرکت……………………………………….. ۷۷

ب) منع تحصیل وام از شرکت……………………………………….. ۸۳

ج) منع مضمون عنه واقع شدن……………………………………… ۸۴

د) منع رقابت با شرکت……………………………………….. ۸۵

گفتار سوم: دعوى انحلال شرکت‏……………………………………….. ۸۶

الف) انحلال قهری (انحلال به علت ورشکستگی)…………………………………….. ۸۹

ب) انحلال به تصمیم مجمع عمومی………………………………………. ۹۰

ج) انحلال قضایی (انحلال به حکم دادگاه)…………………………………….. ۹۲

گفتار چهارم: دعوى ورشکستگى‏………………………………………. ۹۵

گفتار ششم: دعوى مطالبه سود……………………………………… ۱۰۲

گفتار هفتم: شرایط شکلى اقامه دعوى علیه شرکت سهامى‏……………….. ۱۰۴

فصل سوم: دعاوی سهامداران علیه مدیر شرکت سهامی

گفتار اول: دعوی مسئولیت ناشی از تخلف از مقررات قانونی، اساسنامه و مجامع عمومی……… ۱۱۷

گفتار دوم: دعوی مسئولیت ناشی از بطلان تصمیات یا اقدامات مدیران…………. ۱۲۱

گفتار سوم: مسئولیت ناشی از معاملات مدیران یا مدیر عامل با شرکت……….. ۱۲۳

گفتار چهارم: دعوی مسئولیت ناشی از اخذ وام و اعتبار از شرکت……………….. ۱۲۶

گفتار پنجم: مسئولیت ناشی از معاملات رقابت‌آمیز با شرکت……………… ۱۲۹

گفتار ششم: دعوى مسئولیت ناشى از ورشکستگى شرکت که معلول تخلف مدیران باشد……… ۱۳۰

گفتار هفتم: دعوى مسئولیت‌ ناشى‌ازکاهش یا عدم کفایت دارایى شرکت معلول تقصیرمدیران……….‏. ۱۳۳

گفتار هشتم: دعوى مسئولیت ناشى از تقسیم سود و منافع موهوم توسط مدیران شرکت‏……… ۱۳۵

گفتار نهم: دعوى مسئولیت ناشى از اضرار به اموال شرکت و خیانت در امانت‏…………… ۱۳۷

گفتار دهم: عوامل محدودکننده اقامه دعوی………………………………………. ۱۳۹

۱- شرط عدم مسئولیت……………………………………….. ۱۳۹

۲- تأثیر مفاصا حساب……………………………………….. ۱۴۳

۳- مرور زمان……………………………………… ۱۴۷

نتیجه‌گیری………………………………………. ۱۵۰

پیشنهاد……………………………………… ۱۵۲

ضمائم………………………………………. ۱۵۳

فهرست منابع و مآخذ……………………………………… ۲۰۳

چکیده:

در ایران شرکت سهامی به عنوان رایج‌ترین شرکت‌های تجاری در عرصه‌ی فعالیت‌های بازرگانی و یکی از شاخص‌ترین انواع شرکت‌های سرمایه، در حقوق تجارت شناخته می‌شود، و از آن‌جا که در شرکت‌های سهامی سرمایه شرکت، از طریق مراجعه به اشخاص و سرمایه‌گذاری آنان تأمین می‌شود، که از این اشخاص به عنوان شریک یا سهامدار نام برده می‌شود، لذا قانونگذار به موجب لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ مقررات ناظر به چگونگی تشکیل و فعالیت و نظارت بر عملکرد شرکت و مدیران را به ویژه در قسمت مربوط به شرکت سهامی علی‌رغم برخی کاستی‌ها به نحو مبسوط پیش‌بینی نموده تا هر چه بیشتر حقوق سهامدارن حفظ گردد. از این رو در این قانون در خصوص مسئولیت قانونی مدیران شرکت سهامی، مقررات سخت‌گیرانه‌ای نسبت به قواعد عام حاکم بر مسئولیت مدنی وضع شده است براین اساس برای سهامداران حق اقامه دعوی پیش بینی شده است و برای مدیران، مسئولیت مدنی به دو صورت قهری و قراردادی و در مقابل سه شخص: ۱٫ شرکت. ۲٫ شرکاء یا سهامداران. ۳٫ اشخاص ثالث در نظر گرفته شده است و از لحاظ نحوه‌ی اجرا در قبال سهامداران به دو حالت عادی (شامل انفرادی و اشتراکی) و تضامنی صورت می‌پذیرد و اقامه‌ی دعوی علیه مدیران به دو صورت اصلی و مشتق یا مستقیم و غیر مستقیم ممکن است انجام گیرد و سهامداران به منظور استیفای حقوق خود می‌توانند از سازوکار قانونی برخوردار بوده و به طرفیت شرکت دعاوی انحلال، بطلان شرکت و بطلان تصمیمات و صورتجلسه مجامع عمومی مطرح نمایند و نیزمی توانند سود ومنافع حاصل از فعالیت شرکت را مطالبه نمایند. و در صورت احراز ارتکاب تخلف مدیران از مقررات و یا اهمال در انجام وظیفه می توانندخسارت ناشی از اقدامات غیر قانونی آنان را خواستار شوند.

مقدمه:

تردیدی نیست که امروزه شرکت‌های تجاری نقش مهم و مؤثری در عرصه‌ی اقتصادی و مناسبات بازرگانی کشورها، به ویژه در بخش خصوصی دارند. در ایران شرکت سهامی به عنوان رایج‌ترین شرکت‌های تجاری، در حوزه‌ی فعالیت‌های بازرگانی و یکی از شاخص‌ترین انواع شرکت‌های سرمایه در حقوق تجارت شناخته می‌شود شرکت سهامی همه‌ی ویژگی یک شرکت تجاری به معنای خاص را دارد و برخلاف دیگر شرکت‌ها در بازرگانی بودن آن، بدون توجه به موضوع فعالیتش هیچ‌گونه اختلافی میان حقوق‌دانان به چشم نمی‌خورد. اهمیت سرمایه در این شرکت از یکسو و مسئولیت محدود سهامداران به میزان سرمایه‌ی آن‌ ها و نیز سهولت واگذاری سرمایه از سوی دیگر، موجب گردیده است که شرکت سهامی از جایگاه و اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشد. و از آن‌جا که در شرکت سهامی، سرمایه‌ی شرکت از طریق مراجعه‌ به اشخاص و سرمایه‌گذاری آنان تأمین می‌شود که از این اشخاص به عنوان شریک یا سهامدار نام برده می‌شود، لذا بر این اساس ظاهراً می‌توان گفت: اساس تشکیل شرکت سهامی، سهامداران می‌باشند. گرچه در ساختار شرکت سهامی به تنهایی و مستقیماً برای سهامدار جایگاهی و کارکردی وجود ندارد و سهامداران در قالب مجامع عمومی به عنوان رکن تصمیم‌گیرنده ایفای نقش می‌نمایند ولی با این وجود، سهامدار از جهت این‌که در شرکت عضویت دارد و صاحب سهم می‌باشد، بنابراین با امعان نظر به مقرارت قانون تجارت از جمله حقوقی که دارا می‌باشد واز سهم ناشی می‌گردد – می‌توان «حق اقامه دعوی علیه شرکت و مدیران شرکت سهامی» بیان کرد که در این تحقیق سعی بر آن است که مقررات مزبور تبیین گردد.

۱- اهمیت تحقیق

از آن‌جا که سهامداران شرکت سهامی به منظور کسب سود و منفعت و درآمد بیشتر، اقدام به سرمایه‌‌گذاری و خرید سهام می‌نمایند. از این رو قانون‌گذار هم به منظور حمایت و حفظ و صیانت از حقوق سهامداران به موجب لایحه اصلاحی قانون تجارت، مقرراتی را وضع نموده است که به نظر می‌رسد سهامداران می‌بایست در مقام استیفای حقوق خود نسبت به این مقررات و سازوکارهای قانونی آشنا باشند.

بر این اساس مباحث مربوط به چگونگی طرح دعاوی و فرایند آن مورد بررسی قرار گرفته است.

۲- ضرورت تحقیق

در خصوص موضوع «دعاوی سهامدارن علیه شرکت و مدیران شرکت سهامی» اگر چه اساتید معظم حقوق تجارت در آثار فاخر و ارزشمندخود به طور خلاصه به آن اشاره نموده‌اند. برای نمونه دکتر اسکینی در کتاب حقوق تجارت جلد دوم و دکتر پاسبان در کتاب حقوق شرکت‌های تجاری و دکتر خزاعی در کتاب حقوق تجارت جلد دوم و دکتر ستوده در کتاب حقوق تجارت جلد دوم و دکتر عیسائی تفرشی در کتاب مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت‌های تجاری در دو جلد و هم‌چنین دکتر صفی‌نیا در کتاب درآمدی بر قانون شرکت‌های تجاری در ایران و نیز سایر اساتید در تألیفات و مقالات خود مطالبی را بیان داشته‌اند با این وجود چون منبعی که به صورت جامع و مشروح به این موضوع پرداخته باشد موجود نبود، انگیزه‌ای شد که اینجانب در این مورد تحقیق حاضر را ارائه و تقدیم نمایم.

۳- سوالات تحقیق

۱- آیا امکان اقامه‌ی دعوی از سوی سهامداران به طرفیت شرکت سهامی و مدیران وجود دارد؟

۲- آیا سهامداران می‌توانند دعوی مسئولیت علیه مدیران شرکت مطرح نمایند؟

۳- سهامداران چه نوع دعاوی را می‌توانند علیه شرکت اقامه نمایند؟

۴- آیا می‌توان حق صاحبان سهم را در مورد اقامه دعوی علیه مدیران شرکت محدود کرد؟

۴- فرضیات تحقیق

۱- با امعان نظر به مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت، سهامداران به عنوان ذینفع می‌توانند علیه شرکت و مدیران آن اقامه دعوی نمایند.

۲- در صورتی که مدیران در انجام فعالیت قانونی خود مرتکب اهمال و یا تخلف شوند و از این جهت خسارتی وارد گردد، سهامداران می‌توانند دعوی مسئولیت ناشی از هرگونه اهمال و تخلف اقامه نموده و خسارات وارده را خواستار شوند.

۳- سهامدارن شرکت سهامی می‌توانند علیه شرکت به خواسته‌ی انحلال و بطلان شرکت، ابطال تصمیمات مجامع عمومی، و مطالبه‌ی منافع متعلق به سهم را اقامه نمایند.

۴٫ به موجب مقررات قانون تجارت، نمی‌توان به هیچ نحوی حق صاحبان سهم را در مورد اقامه‌ی دعوی مسئولیت محدود نمود.

۵- روش تحقیق

شیوه‌ی کار در این تحقیق به روش کتابخانه‌ای صورت گرفته است و تلاش شده که مبانی و عناوینی که سهامداران وفق مقررات قانون تجارت می‌توانند براساس آن‌ ها علیه شرکت و مدیران شرکت سهامی اقامه دعوی نمایند به نحو منسجم بیان گردد. امید است که دستاورد تحقیق بتواند منشأ اثر و راه‌گشای مشکلات احتمالی جامعه باشد.

۶- ترتیب مباحث

تحقیق حاضر مشتمل بر یک مقدمه و سه فصل و یک ضمیمه است که فصل اول در بیان کلیات و به هفت گفتار تقسیم شده است که در گفتار اول تعریف و اقسام شرکت سهامی و در گفتار دوم مفهوم سهم و سهامدار و گفتار سوم در ارتباط با تعریف دعوی و انواع آن و در گفتار چهارم اقسام دعاوی شرکت و در گفتار پنجم ویژگی شرکت سهامی و در گفتار ششم اداره‌ی شرکت سهامی و در گفتار هفتم مبانی مسئولیت حقوقی ارکان شرکت بیان شده است.

درفصل دوم عناوینی که سهامداران می‌توانند تحت آن علیه شرکت اقامه دعوی نمایند بیان شده و به هفت گفتار تقسیم می‌گردد. گفتار اول به بیان دعوی بطلان و گفتار دوم در رابطه با انحلال شرکت و در گفتار سوم در خصوص ابطال معاملات و در گفتار چهارم دعوی ورشکستگی و در گفتار پنجم دعوی و اعتراض نسبت به تقلیل سرمایه شرکت سهامی و گفتار ششم در ارتباط با مطالبه سود می‌باشد و گفتار هفتم نیز به شرایط شکلی اقامه دعوی اختصاص یافته است.

فصل سوم در خصوص دعاوی سهامداران علیه مدیران شرکت می‌باشد که در این فصل دعاوی مسئولیت مدیران مورد بررسی قرار گرفته است و شامل ده گفتار می‌باشد که گفتار اول مربوط به دعوی مسئولیت ناشی از مقررات و گفتار دوم مسئولیت ناشی از بطلان تصمیمات یا اقدامات مدیران و گفتار سوم مسئولیت ناشی از معاملات مدیران با شرکت و گفتار چهارم مسئولیت ناشی از اخذ وام از شرکت گفتار پنجم مسئولیت ناشی از معاملات رقابت‌آمیز با شرکت و گفتار ششم مسئولیت ناشی از ورشکستگی و گفتار هفتم مسئولیت ناشی از کاهش دارایی شرکت و گفتار هشتم مسئولیت ناشی از تقسیم سود موهوم و در گفتار نهم مسئولیت ناشی از اضرار به اموال شرکت مورد بحث قرار گرفته و در گفتار دهم نیز عوامل محدودکننده‌ی اقامه دعوی بیان شده است و در خاتمه نیز نتیجه‌گیری کلی از مباحث به عمل آمده است و در قسمت ضمایم، فتوکپی آرای صادره از محاکم دادگستری که به موضوعات تحقیق ارتباط دارد جهت آگاهی بیشتر آورده شده است.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۶۶

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

 

—-

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

Share