پایان نامه ارشد رشته مدیریت MBA :بررسی رابطه بین اثربخشی دوره های یادگیری الکترونیکی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت MBA :بررسی رابطه بین اثربخشی دوره های یادگیری الکترونیکی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت با عنوان : بررسی رابطه بین اثربخشی دوره های یادگیری الکترونیکی
در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته MBA
بررسی رابطه بین اثربخشی دوره های یادگیری الکترونیکی
مدیران و توانمندسازی آنان

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
برای میلیونها اروپایی،یاد گرفتن مهارتهای شغلی با ارزش،مقدمه بردن طال در
جنگ حرفه ای بین شرکتهای اروپایی است. این یادگیری را از طریق اینترنت به
دست میآورند.
یادگیری الکترونیکی به عنوان یک روش جدید که خیلی سریع و با کارآئی باال این
مهارتهای جدید را یاد میدهد،خودنمایی میکند و یا به عبارتی یک روشی از
یادگیری است که تمام منابعی که در اختیار شما قرار میگیرد الکترونیکی است
یعنی کلیه مطالب و موضوعاتی که یاد میگیرید روی پایگاه های اطالاعاتی و یا به
صورت نمایش عکس و پاورپوینت روی کامپیوتر ذخیره شده اند بیشترین شکل عمومی
آن،محصوالات آموزشی کامپیوتری هستند مثل دیسکتهای فشرده و نوارهای ویدیویی و
شکل پیشرفته تر آن مبتنی بر وب است یعنی آموزش از طریق اینترنت.
آموزش الکترونیکی ثابت کرده است که تا 52 درصد یادگیری را نسبت به کلاسهای
درس سنتی افزایش میدهد.در آموزشهای سنتی به طور خالصه تمرکز روی استاد است،
که در حقیقت یک نوع آموزش غیرفعال و یک سویه است،دانش از طریق استاد منتقل
میشود،ممکن است از تکنولوژی استفاده شود اما بخش اصلی برای یادگیرنده
نیست.ممکن است از رسانه های گوناگون استفاده شود اما بیشتر از طریق صحبت
کردن مطالب منتقل میشوند.ولی دسترسی به آموزشهای الکترونیکی از روی میل
است.برای رفتن به کالس الزم نیست یادگیرنده مسافرتی را انجام دهد.آموزش
میتواند کامال انفرادی باشد. به عبارتی به شیوهای که یادگیرنده میخواهد و در
زمانی که تعیین میکند انجام خواهد شد. بنابراین می تواند هم در محل کار خود
به انجم امورات جاری شغل خود و هم به یادگیری حرفه مورد نظر بپردازد.
این یعنی کار فرصتی برای یادگیری و یادگیری فرصتی برای بهتر کار کردن
آموزش در سیستم یادگیری الکترونیکی کامال فعال است و درصد زیادی از
یادگیرندگان در بحثها و ارتباطات دوسویه مثل اتاق گفتگو شرکت
میکنند.تکنولوژی وب به انها کمک میکند که به تمام منابع، اطالعات جدید و
برنامه های جدید دسترسی داشته باشند و خیلی سریع آنها را تحت کنترل
درآورند.یکی از مزیتهای یادگیری الکترونیکی شرکت در امتحانات به روش مستقیم
است. که به ارزیابی از سطح علمی فراگیر کمک میکند،با امتحانی که گرفته می
شود نشان میدهد که فراگیر نسبت به قبل چقدر پیشرفت داشته است و یا اگر اولین
بار است که امتحان میدهد در چه سطحی است و از کجا باید درس را شروع کند تا
مطالب برای وی تکراری نباشد.از دیگر ابزارهای آموزش الکترونیکی شرکت در
کنفرانس الکترونیکی است این تکنولوژی اجازه میدهد که یادگیرنده از فایلهای
صوتی بزرگ همزمان با نشان دادن برنامه پاورپوینت استفاده کند.
بهطور خالصه تمام سدهای کالس درس سنتی شکسته می شود.برخالف آموزش سنتی)کالس
درس( آموزش الکترونیکی به شیوه خودش دوره ها را به صورت آموزشهای غیر همزمان
از طریق کالسهای مجازی زنده کامل میکند و هرگز شخص یادگیرنده محل کار خود را
ترک نمیکند. زیرا در زمان جابجا شدن از صرف هزینه و زمان که مهترین بعد
یادگیری الکترونیکی است صرفه جویی می شود.آموزش الکترونیکی نیاز دارد که شخص
یادگیرنده به صورت موثری وقت خود را مدیریت کند. لذا همچنانکه در باال اشاره
شد سازمان ها برای تحقق امر آموزش در میان کارکنان خود با هدف ارتقاء دانش
سازمانی، معموال هزینه های زیادی را برای رفت و آمد، محل برگزاری دوره های
آموزشی، تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی، تهیه و تکثیر کتابها و جزوات آموزشی،
حق تدریس مدرسین و هزینه های مدیریتی می پردازند؛ به طوری که حتی گاهی
دوسوم هزینۀ آموزش را هزینۀ حمل و نقل تشکیل می دهد، از سوی دیگر با رشد
فناوری های اطالعاتی و دانش تولیده شده، ارتقاء سطح دانش سازمانی کارکنان
برای سازمان ها با تخمین هزینه های مذکور نمی تواند مفید و سوددهی داشته
باشد.
از طرف دیگر سازمان ها امروزه تحت تاثیر عواملی از قبیل افزایش رقابت
جهانی، دگرگونی های ناگهانی، نیاز به کیفیت و خدمات پس از فروش، وجود منابع
محدود و… زیر فشارهای زیادی قرار دارند. پس از سالها تجربه، دنیا به این
نتیجه رسیده است که اگر سازمانی بخواهد در امور کاری و اقتصاد خود پیشتاز
باشد و در عرصه رقابت عقب نماند، باید از نیروی انسانی متخصص، خالق و
باانگیزه باال برخوردار باشد. منابع انسانی اساس ثروت واقعی یک سازمان را
تشکیل می دهد.
شرکت هیبریدنیرو با هدف اصلی ایجاد سازمان دانشمدار و ارتقاء دانش کارکنان
اقدام به برگزاری دوره های الکترونیکی زبان انگلیسی کرده است، در برگزاری
دوره های الکترونیکی عوامل گوناگونی در موثر بودن و اثربخش بودن آنها در
فعالیتها و اهداف شرکتها و سازمانها تاثیر دارند، بر اساس یافته های تحقیقات
،5105( آموزش الکترونیکی علمی موثر نیاز به زیرساختهای سخت 1 پیشین )الیس
افزاری و نرم افزاری خاص دارد که بعد از تجهیز سازمانها به زیرساختهای الزم
بایستی سایر عوامل موثر در سودمندی این دوره ها مانند مدرک تحصیلی، پست
سازمانی و میزان اگاهی کارکنان از ضرورت برگزاری این دوره ها تبیین شوند،
این پژوهش کاربردی با هدف اساسی »بررسی عوامل موثر بر اثربخشی دوره های
یادگیری الکترونیکی مدیران و ارتباط آن با توانمندسازی آنان در شرکت
هیبرید« برای تبیین عوامل فنی و غیرفنی موثر بر سودمند بودن دوره های
یادگیری الکترونیکی از دید کارکنان شرکت کننده در دوره و مدیران شرکت طراحی
شده است.
2-1- بیان مساله :
نیازهای روزافزون به آموزش کارکنان سازمانها، عدم دسترسی به مراکز آموزشی،
کمبود امکانات اقتصادی، کمبود مدرسان مجرب و هزینه های زیادی که صرف آموزش
کارکنان و روزآمد نگهداشتن دانش آنها میشود، متخصصان را بر آن داشت که با
کمک فناوری اطالعات، روش های جدیدی برای آموزش ابداع نمایند که هم از نظر
اقتصادی مقرون به صرفه بوده و نیز دارای کیفیت باال باشد تا با بهره گرفتن از
آن روش بتوان به طور همزمان جمعیت زیادی از فراگیران را تحت آموزش قرار داد
)فرهادی، 0831(. با پیشرفت فناوری اطالعات و ارتباطات، یادگیری الکترونیکی
به عنوان یک الگوی2 جدید در آموزشهای مدرن، پدیدار گشت )چو3 و همکاران،
5113(. یادگیری الکترونیکی، به عنوان شیوهای جدید در آموزش، تاثیر زیادی بر
1Ellis
2paradigm
3Chiu,C.M.h
مدارس و موسسات و دانشگاه ها داشته اما تاثیر آن بر سازمانها بعلت کمبود وقت
در میان کارکنان و کمبود بودجه سازمانی برای آموزش های غیرمجازی بیشتر بوده
است. در مقاالت و گزارشهای علمی روزافزونی که در جهان ارائه می شود، بسیار
تاکید شده است که بین دستاوردهای آموزشی کارکنان در سازمانها از طریق آموزش
الکترونیکی و آموزش رو در رو فرق چندانی وجود ندارد، ولی هنوز این نوع
آموزش از نظر عده بسیاری کیفیت پایینتری نسبت به آموزش حضوری در یک محل و
زمان دارد. بنابراین، برنامههای آموزش الکترونیکی الزم است شاخصهای کیفی
مناسبی ارائه دهند و در عین حال، مهارتها و توانمندیهای فراگیران این نوع
آموزش باید بیشتر معرفی شوند تا سازمانها به این باور برسند با حفظ
استانداردها و شاخصها، جای نگرانی نخواهد بود )صفوی، 0831(.
تعداد صفحه :80

قیمت 14700 تومان


—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

[add_to_cart id=142961]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *