پایان نامه ارشد رشته مدیریت: بررسی تاثیر ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: بررسی تاثیر ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی

گرایش : تحول

عنوان : بررسی تاثیر ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد مهاباد

پایان نامه برای دریافت درجه ی كارشناسی ارشد (M.A.)

رشته : مدیریت دولتی

گرایش: تحول

عنوان:

بررسی تاثیر ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی(مطالعه موردی: کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر)

استاد راهنما:

دکتر یوسف بیگ زاده

استاد داور داخلی:

دکتر مسعود قهرمانی

استاد داور خارجی:

دکتر سلیمان ایران زاده

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق…………………….. 1

1-1. مقدمه……………………… 2

1-2. بیان مسأله……………………… 3

1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق………………………. 5

1-4. اهداف تحقیق………………………. 7

1-5. مدل تحلیلی تحقیق………………………. 8

1-6. فرضیات تحقیق………………………. 8

1-7. متغیرهای تحقیق………………………. 9

1-8. قلمرو تحقیق………………………. 9

1-9. تعریف نظری متغیرهای تحقیق………………………. 10

1-10. تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق………………………. 12

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق………………………. 14

2-1. مقدمه………………………15

2-2. بخش اول: ارتباطات سازمانی…………………….. 16

2-2-1. مقدمه…………………….. 16

2-2-2. سازمان……………………… 17

2-2-3. ارتباط………………………. 17

2-2-4. اهمیت ارتباطات……………………….. 19

2-2-5. تعاریف ارتباطات……………………….. 22

2-2-6. ارکان اصلی فرایند ارتباطات…………………….. 26

2-2-7. ارتباطات سازمانی………………………. 28

2-2-8. ابعاد ارتباطات سازمانی…………………….. 32

2-2-9 ارتباطات سازمانی از دیدگاه مکاتب مختلف مدیریت………….. 34

2-2-9-1 دیدگاه کلاسیک‌ها در مورد ارتباطات……………………….. 35

2-2-9-2 نظریه نئوکلاسیک‌ها و ارتباطات……………………….. 36

2-2-9-3 دیدگاه سیستمی در مورد ارتباطات……………………….. 37

2-2-9-4 دیدگاه اقتضایی و ارتباطات……………………….. 38

2-2-9-5 دیدگاه مراوده‌ای یا تعاملی در مورد ارتباطات……………………….. 38

2-2-10. حوزه‌های تحقیقاتی در خصوص ارتباطات سازمانی……………….. 39

2-2-11. ویژگی‌های ارتباطات سازمانی…………………….. 40

2-2-12. تفاوت ارتباط سازمانی با انواع دیگر ارتباط…………………….. 41

2-2-13. انگیزه و فایده‌ی ارتباط سازمانی…………………….. 41

2-2-14. انواع ارتباطات در سازمان دارای ساختار رسمی…………….. 42

2-2-15. فرایندهای ارتباطات سازمانی…………………….. 43

2-2-16. سبك‌‌های ارتباطی در سازمان…………………….. 44

2-2-17. روابط بین سازمانی…………………….. 45

2-2-18. تئوری X & Y مک گریگور…………………….. 46

2-2-19. لیكرت ……………………..47

2-2-20. آرجریس…………………….. 47

2-2-21. ارتباطات سازمانی از دیدگاه سیژل و ماركونی……….. 48

2-2-22. موانع ارتباطات ……………………..48

2-3. بخش دوم: رفتار شهروندی سازمانی………………………. 54

2-3-1. مقدمه……………………… 54

2-3-2. تاریخچه رفتار شهروندی سازمانی………………………. 54

2-3-3. مفاهیم و تعاریف رفتار شهروندی سازمانی……………. 57

2-3-4. انواع رفتار شهروندی در سازمان……………………… 59

2-3-5. ابعاد رفتار شهروندی………………………. 60

2-3-6. سیاستهای تشویق رفتار شهروندی………………………. 62

2-3-7. کارکردهای رفتار شهروندی سازمانی در سازمان و مدیریت……… 65

2-3-8. عوامل موثر بر رفتار شهروندی سازمانی………………………. 66

2-3-9. پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی………………………. 69

2-4. بخش سوم: پیشینه تحقیق…………………….. 71

2-4-1. تحقیقات انجام شده در داخل کشور……………………… 71

2-4-2. تحقیقات انجام شده در خارج از کشور……………………… 77

فصل سوم: روش تحقیق ……………………..83

3-1. روش تحقیق…………………….. 84

3-2. جامعه، نمونه و روش نمونه گیری…………………….. 84

3-3. ابزار گردآوری داده ها…………………….. 85

3-4. روایی و پایایی پرسشنامه……………………… 86

3-5. روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………..87

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها…………………….. 89

4-1. مقدمه……………………… 90

4-2. بخش اول: آمار توصیفی………………………. 91

4-2-1. جنسیت پاسخگویان……………………… 91

4-2-2. سن………………………. 92

4-2-3. میزان تحصیلات……………………….. 94

4-2-4. سابقه خدمت……………………….. 96

4-3. بخش دوم: تجزیه و تحلیل استنباطی داده‌های آماری………. 98

4-3-1. بررسی نرمال بودن داده ها…………………….. 98

4-3-2. آزمون فرضیه اصلی………………………. 99

4-3-3. فرضیه های فرعی………………………. 102

4-3-3-1. فرضیه فرعی 1 ………………………. 102

4-3-3-2. فرضیه فرعی 2 ………………………. 104

4-3-3-3. فرضیه فرعی 3 ………………………. 106

4-3-3-4. فرضیه فرعی 4 ………………………. 108

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها……………………..110

5-1. مقدمه ……………………..111

5-2. نتیجه گیری توصیف آماری ویژگیهای آزمودنی ها…………. 111

5-3. نتیجه گیری تحلیلی داده های آماری…………………….. 111

5-4. پیشنهادها…………………….. 116

5-4. پیشنهادها در راستای نتایج تحقیق…………………….. 116

5-4. پیشنهادها برای محققان آتی………………………. 120

5-5. محدودیت های تحقیق…………………….. 121

5-5-1. محدودیت های در اختیار محقق…………………….. 121

5-5-2. محدودیت های خارج از اختیار محقق…………………….. 122

منابع و مآخذ…………………….. 123

پیوستها…………………….. 132

چکیده انگلیسی………………………. 149

چکیده:

ارتباطات در بالندگی سازمان ها نقشی اساسی دارد. سطح مطلوبی از ارتباطات سازمانی میان افراد می تواند بستر تعامل سالم و سازنده را برای تعالی انسان و سازمان فراهم نماید.

هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی تأثیر ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر می باشد. روش تحقیق این مطالعه بر حسب هدف، کاربردی و بر حسب شیوه گرد آوری اطلاعات توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری کلیه کارکنان اداری آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر به تعداد 55 نفر بودند که به علت محدود بودن جامعه آماری، کل جامعه آماری به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد یعنی کلیه کارکنان به عنوان حجم نمونه(نمونه در دسترس) انتخاب شده است.

جهت گرد آوری اطلاعات از دو پرسشنامه  1)پرسشنامه محقق ساخته ارتباطات سازمانی با آلفا کرونباخ ( 82/0 = α)  2)پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی با آلفا کرونباخ (79/0 = α) استفاده نموده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از تجزیه توصیفی داده ها (محاسبه میانگین، فراوانی، درصد فراوانی، انحراف استاندارد، ترسیم نمودار ستونی و تدوین جدول) استفاده شده است و در بخش آمار استنباطی از آزمون تحلیل رگرسیون ساده و چندمتغیره و آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده شد.

تجزیه و تحلیل یافته ها نشان داد که: ارتباطات سازمانی و ابعاد آن بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر تأثیر معناداری دارند بطوریکه مؤلفه سبک های ارتباطات بیشترین تأثیر و بعد از آن مؤلفه های محتوای ارتباطات، کانال ارتباطات و مسیر ارتباطات به ترتیب بیشترین تأثیر را بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دارند.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

نیروی انسانی که امروزه از آن به عنوان سرمایه انسانی یاد می کنند یکی از مهمترین سرمایه های هر سازمانی است که کیفیت آن می تواند در رشد و تعالی سازمان نقش بسزایی داشته باشد و با توجه به پیچیدگیهای آن مباحث مختلف در ابعاد رفتاری در حال ظهور می باشد که یکی از آنها در سالهای اخیر موضوع رفتار شهروندی سازمانی می باشد که به طور کلی رفتار شهروندی یک نوع رفتار ارزشمند و مفید است که افراد آن را به صورت دلخواه و داوطلبانه از خود بروز می دهند به این ترتیب مطالعه و بررسی اینگونه رفتار افراد در سازمان که به رفتار شهروندی سازمانی شهرت یافته است بسیار مهم و ضروری به نظر می رسد.

عوامل بسیاری بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان مؤثرند که در این تحقیق ارتباطات سازمانی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

ارتباطات سازمانی باید اثربخش باشد تا در مجموعه ی سازمان و مدیریت آن بتواند مؤثر واقع شود و نقش کلیدی خود را ایفا کند. در واقع ارتباط مؤثر می تواند به عنوان بنیاد سازمان های مدرن در نظر گرفته شوند(کروگ، ایچی جو و نوناکا[1]، 2002).

ارتباطات به کارکنان تمامی سطوح در سازمان اجازه می دهد که با یکدیگر تعامل داشته، به اهداف مطلوب نائل شده، حمایت شوند و از ساختار رسمی سازمان بهره گیرند. در سطح سازمانی نیز ارتباطات باعث ایجاد انسجام و پیوند بین اجزای مختلف سازمان شده و سازمان را در توانمندسازی و پیشبرد مأموریتها و در نهایت بهبود عملکرد سازمانی و دستیابی به سطح مطلوبی از آن یاری می نماید(عباس پور و باروتیان، 1388، 8).

در این تحقیق، با توجه به اینکه ارتباطات سازمانی سازمان مورد نظر، به ازای مؤلفه های مجاری ارتباطی، سبک های ارتباطی، مسیرهای ارتباطی و محتوای ارتباطی مورد مطالعه قرار می گیرد، ارتباطات سازمانی در صورتی اثربخش است که مؤلفه های گفته شده در حد مطلوب و مناسب قرار گیرد.

2-1- بیان مسئله

عصر کنونی دوره دگرگونی های شتابنده و غیرقابل پیش بینی است. وضعیت کنونی مدیریت در جامعه ما بیانگر عدم توازن میان پیچیدگی های روزافزون سازمان ها و عدم توانایی این سازمان ها در پیش بینی و مقابله با این تحولات و پیچیدگی ها است.

سازمان ها برای اینکه بتوانند با تهدیدات محیطی مقابله کرده و از فهرست های احتمالی بهره برداری کنند باید ظرفیت ها و توانمندی های درونی خود را بشناسند تا نقاط قوت خود را بالا برده و کاستی های خود را ترمیم نمایند(بحر العلوم، 1378). یکی از مهمترین جنبه های رفتار افراد در سازمان، انتقال صحیح و موثر پیام یا فرایند ارتباط است. وجود ارتباطات مؤثر و صحیح در سازمان همواره یکی از اجزای مهم در توفیق مدیریت به شمار می آید. به تجربه ثابت شده است که اگر ارتباطات صحیحی در سازمان برقرار نباشد، گردش امور مختل و کارها آشفته می شود. هر مدیر درصد قابل توجهی از وقت خود را صرف انتقال عقاید و نظریاتش به دیگران می کند. وظایف دیگر مدیر و خاصّه وظایف او در زمینۀ کنترل و سازمان دادن، با مسائل و مشکلات ارتباطی همراه است. در سازمان ها ارتباطات فرایندی برای به هم پیوستن اجزای یک نظام اند(فهیم دوین و همکاران، 1385).

شاید ارتباط ضعیف از جمله منابع عمده ای باشد که بین رفتار افراد در سازمان تنش ایجاد می کند. صاحب نظران، جملگی بر این باورند که انسان موجودی اجتماعی است و آشکار است که این ماهیت اجتماعی، آدمی را به برقراری رابطه و ایجاد ارتباط با وجوه گوناگون اجتماع و مجموعه ای که در آن است رهنمون می گرداند، و انسان ها با توجه به ساخت روانی، شرایط تربیتی و چگونگی محیط در سلسله ای از ارتباطات که از جنبه های نوع و چگونگی با هم تفاوت دارند گرفتارند(رابینز، 1374).

یکی از مهم ترین خصیصه های هر سازمان برای کار در شرایط متغیر امروزی، داشتن افرادی است که مایلند در تغییرات موفقیت آمیز سازمان، بدون وجود الزامات رسمی شغل، مشارکت داشته باشند. رفتارهایی که از انتظارات رسمی نقش فراتر رفته و برای بقاء سازمان خیلی مهم و حتی ضروری هستند و به عنوان رفتارهای شهروندی سازمانی تعریف شده اند. زمینه های بروز رفتار شهروندی سازمانی نیازمند ریشه ها و پشتوانه های قوی می باشد که باعث بروز چنین رفتاری از سوی کارکنان می گردد. ارتباطات سازمانی، در تشریح مبادله اجتماعی رفتارهای شهروندی سازمانی مهم است.

ارگان(1980) معتقد است رفتار شهروندی سازمانی، رفتاری فردی و داوطلبانه است که مستقیماً به وسیله سیستم­های رسمی پاداش در سازمان طراحی نشده است، اما با این وجود باعث ارتقای اثر بخشی و کارایی عملکرد سازمان می شود.

با این تعریف، از انسان به عنوان شهروند سازمانی انتظار می‌‌رود بیش از الزامات نقش خود و فراتر از وظایف رسمی، در خدمت اهداف سازمان فعالیت کند. به عبارت دیگر ساختار رفتار شهروندی سازمانی به دنبال شناسایی، اداره و ارزیابی رفتارهای فرانقش کارکنانی است که در سازمان فعالیت می‌‌کنندودراثر این رفتارهای آنان اثربخشی سازمانی بهبود می‌‌یابد(بینستوک[1] و همکاران، 2003).

بر اهمیت ارتباطات اثربخش برای مدیران تأکید فراوانی شده است زیرا، در كلیه فعالیت های یک مدیر در سازمان ردپای ارتباطات به وضوح مشاهده می شود. شاید به همین علت است که کرینتز می گوید مدیریت یعنی« ارتباطات »، زیرا هر یک از کارکردهای مدیریت مستلزم نوعی از ارتباط است.

مدیران سازمان ها می توانند به وسیله برقراری ارتباط اثربخش در سازمان در کارکنان ایجاد انگیزه نموده و در نتیجه زمینه های بهبود رفتار شهروندی سازمانی و پیرو آن زمینه های دستیابی به اهداف استراتژیک را فراهم نمایند. بر اساس ضرورت یافتن ارتباطات سازمانی در ادبیات علمی مدیریت در دنیا و با توجه به نقش حیاتی رفتار شهروندی سازمانی و اهمیت دستیابی به عالیترین سطح آن برای کارکنان و سازمانها و نقشی که ارتباطات در فرایند رفتار شهروندی سازمانی می تواند ایفا کند؛ در این پژوهش محقق در پی پاسخگویی به سؤال زیر است:

ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر چه تأثیری دارد؟

3-1- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق

اهمیت رفتار شهروندی سازمانی در سازمانها و ادارات مختلف انكارناپذیر است. اما هنگامی كه صحبت از آموزش و پرورش می شود، نگاه ها به آن دقیقتر و موشكافانه تر می شود(اُپلاتکا[2]، 2009).

رفتار شهروندی سازمانی به عنوان یکی از مفاهیم جدید مدیریت رفتار سازمانی می باشد که بر رفتارهای فرانقشی کارکنان و مدیران تاکید دارد و بروز چنین رفتاری در سازمان نیازمند داشتن یک راهبرد رفتار شهروندی سازمانی و تقویت آن در بین کارکنان می باشد لذا ضرورت دارد در سازمان آموزش و پرورش یک محیط هم راه و همگرا در جهت رسیدن به اهداف سازمان را ایجاد نموده و با گسترش رفتار شهروندی سازمانی و مولفه های آن که بیشتر بار اخلاقی دارند تعالی سرمایه انسانی و به پشتیانی آن تعالی سازمان را رقم زد.

از جمله عواملی که در حال حاضر به طور چشمگیری اثر بخشی رفتار شهروندی سازمانی کارکنان را تحت تأثیر قرار داده است، ارتباطات سازمانی است. ارتباطات موثر نه تنها کلید فتح تمام درهای بسته در جهان است، بلکه فعالیتی اجتناب ناپذیر و الزام آور برای زندگی فردی، گروهی و سازمانی در تمام جوامع بشری است. در سازمان های امروزی، نظریه پردازان و مدیران با تجربه از سال ها پیش به این حقیقت دست یافته اند که ارتباط مؤثر عامل دستیابی آنها به اهداف سازمانی، بالا رفتن میزان بهره وری و رضایت مندی کارکنان و ذی نفع های راهبردی است.

وجود سازمان وابسته به ارتباطات است و هر سازمانی معمولاً بیشتر وقت خود را صرف برقرار كردن ارتباط می كند. برای ایجاد هماهنگی بین عناصر مادی و انسانی سازمان به صورت یک شبكه كارآمد و موثر، برقراری ارتباطات مطلوب ضروری است، زیرا وقتی ارتباطات برقرار نشود، فعالیت سازمان متوقف می شود و در واقع می توان گفت كه مدیریت كارساز به برقراری ارتباطات مؤثر بستگی دارد. ارتباط سازمانى شكلى از ارتباط میان فردى است كه در آن ارتباط ناظر به روابط كارى كاركنان درون یک سازمان است(بلیک و هارو لدسن، 1378، 12).

ارتباطات سازمانی كه به مناسبات متقابل افراد در سازمان ها اشاره دارد، از اوایل قرن بیستم اهمیت فوق العاده یافت. حاكم بودن روابط انسانی مناسب و دوستانه در محیط كار، زمینة انگیزش و رشد و توسعه را فراهم می سازد و میل به زیستن و كار و تلاش را افزایش می دهد و در نهایت منجر به مسئولیت پذیری، مشاركت و فعالیت ثمر بخش فرد در راه انجام وظایف محوله و دست یافتن به اهداف سازمان می گردد. در حقیقت، روابط انسانی به عنوان سرمایة اجتماعی در كنار سرمایه های طبیعی، تكنولوژی و انسانی، اهمیت فوق العاده یافته است. ارتباطات را به عنوان خونی به حساب می آورند كه در رگ حیات سازمان جریان دارد و نبود ارتباطات باعث بروز اختلال در قلب سازمان خواهد شد. خلاصه اینكه بدون ارتباطات موثر انجام وظایف سازمان و ادامه حیات آن امكان پذیر نخواهد بود.

بی تردید ضرورت و اهمیت پرداختن به موضوع تأثیر ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان که از موضوع های بسیار مهم و مطرح در سازمان های امروزی است، بر هیچ كس پوشیده نیست.

1- Binstuk&ets

1- Oplatka

1- Von Krogh Georg Kazoo Ichijo & Ikujiri Nonaka

تعداد صفحه : 163

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

[add_to_cart id=147301]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

Share