پایان نامه ارشد روانشناسی بالینی: مقایسه طرحواره های ناسازگار و خود تنظیم گری در بیماران مبتلا به ام اس و افراد سالم

پایان نامه ارشد روانشناسی بالینی: مقایسه طرحواره های ناسازگار و خود تنظیم گری در بیماران مبتلا به ام اس و افراد سالم

گرایش بالینی

عنوان:

مقایسه طرحواره های ناسازگار و خود تنظیم گری در بیماران مبتلا به ام اس و افراد سالم

استاد راهنما:

دکتر آناهیتا تاشکتکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
چکیده…. ۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱-مقدمه    ۲
۱-۲- بیان مسئله. ۳
۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش… ۷
۱-۴- اهداف پژوهش… ۸
۱-۴-۱ هدف کلی.. ۸
۱-۴-۲ اهداف جزئی.. ۸
۱-۵- فرضیه ها ۸
۱-۶- تعریف واژه ‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی) ۸
۱-۶-۱ طرحواره های ناسازگار. ۸
۱-۶-۲ تنظیم هیجان. ۹
۱-۶-۳ راهبردهای مقابله. ۹
فصل دوم: ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه. ۱۱
۲-۲- بیماری مالتیپل اسکلروزیس… ۱۱
۲-۳- مولفه های بیماری ام اس… ۱۲
۲-۳-۱ زیستی.. ۱۲
۲-۳-۲ مؤلفه های شناختی ام اس… ۱۴
۲-۴- انواع بیماری ام اس… ۱۶
۲-۴-۱ حسی خوش خیم. ۱۶
۲-۴-۲ عود- بهبود. ۱۶
۲-۴-۳ پیشرونده اولیه یا حاد. ۱۶
۲-۴-۴ پیشرونده ثانویه یا مزمن.. ۱۶
۲-۴-۵ پیشرونده- عود کننده ۱۶
۲-۵- طرحواره ۱۷
۲-۶- تعریف طرحواره های ناسازگار. ۱۸
۲-۷- ریشه های تحولی طرحواره ها ۱۹
۲-۸- انواع طرحواره های ناسازگار اولیه. ۲۱
۲-۸-۱ حوزه اول: بریدگی و طرد. ۲۱
۲-۸-۲ حوزه دوم: خود گردانی و عملکرد مختل.. ۲۳

  •  سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های مقطع ارشد می باشد برای جستجو در بقیه پایان نامه ها می توانید کلمه کلیدی مورد نظر خود را در سایت جستجو نمایید:

     
    Widget not in any sidebars
       

۲-۸-۳ حوزه سوم: محدودیت های مختل.. ۲۴
۲-۸ -۴ حوزه چهارم: دیگر جهت مندی.. ۲۵
۲-۸-۵ حوزه پنجم: گوش به زنگی بیش از حد و بازداری.. ۲۶
۲-۹- تنظیم هیجان. ۳۳
۲-۱۰- راهبردهای تنظیم هیجان. ۳۵
۲-۱۱- مقابله. ۳۸
۲- ۱۲- راهبردهای مقابله. ۴۱
۲-۱۳- ویژگی راهبرد مقابله هیجان مدار و مقابله مسأله مدار. ۴۲
۲-۱۴- تحقیقات پیشین.. ۴۴
۲-۱۴-۱ تحقیقات داخلی.. ۴۴
۲-۱۴-۲ تحقیقات خارجی.. ۴۷
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
۳-۱- مقدمه. ۵۱
۳-۲- جامعه آماری.. ۵۱
۳-۳- روش نمونه گیری و حجم نمونه. ۵۱
۳-۴- ملاک های ورود. ۵۱
۳-۵- ملاک های خروج.. ۵۲
۳-۶-  ابزارهای پژوهش… ۵۲
۳-۶-۱ پرسش نامه طرحواره یانگ (شکل کوتاه YSQ –SF) 52
۳-۶-۲ پرسشنامه راهبردهای تنظیم هیجان(ERQ) 53
۳-۶-۳ پرسش نامه راهبرد های مقابله ای کارور. ۵۴
۳-۷- شیوه اجرا ۵۵
۳-۸- روش آماری.. ۵۵
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه. ۵۷
۴-۲- یافته های توصیفی.. ۵۷
۴-۳- یافته های استنباطی.. ۵۸
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱- مقدمه. ۶۳
۵-۲- فرضیه اول. ۶۳
۵-۳- فرضیه دوم. ۶۵
۵-۴- فرضیه سوم. ۶۶
۵-۵- پیشنهادات… ۶۸
۵-۵-۱ پیشنهادهای کاربردی برگرفته از تحقیق.. ۶۸
۵-۵-۲ پیشنهادهای پژوهش به محققان دیگر. ۶۸
۵-۶- محدودیت های پژوهش… ۶۹
منابع و مأخذ. ۷۰
فهرست منابع فارسی.. ۷۰
فهرست منابع انگلیسی.. ۷۵
پیوست ها ۷۹
پیوست الف… ۷۹
پیوست ب… ۸۴
چکیده انگلیسی.. ۸۵
 
فهرست جداول
جدول ۲-۱: حوزه طرحواره ها و انواع آن. ۲۸
جدول ۳-۱: میزان آلفای کرونباخ طرحواره های ناسازگار. ۵۳
جدول  ۳-۲: میزان آلفای کرونباخ تنظیم هیجانی.. ۵۴
جدول  ۳-۳: میزان آلفای کرونباخ راهبردهای مقابله ای.. ۵۵
جدول۴-۱: آماره های توصیفی دو گروه در متغیرهای مورد مطالعه. ۵۷
جدول۴-۲: آزمون t ولش، بررسی تفاوت در طرحواره های دو گروه بیمار و سالم. ۵۸
جدول۴-۳: نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیری.. ۵۹
جدول۴-۴: تحلیل واریانس یک راهه در مولفه های تنظیم هیجان. ۶۰
جدول ۴-۵: نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیری.. ۶۰
جدول۴-۶: تحلیل واریانس یک راهه در مولفه های راهبرد های مقابله. ۶۱
جدول۴-۷: آماره های توصیفی.. ۶۱
چکیده
طرحواره­ها الگوهای شناختی هستند که تأثیر عمده ای بر ادراک و رفتار دارند. بنابراین بررسی طرحواره ها در تعیین و تغییر رفتارهای مرتبط با سلامت در بیماران مبتلا به ام اس ضروری به نظر می رسد. هدف این مطالعه، بررسی و مقایسه طرحواره های ناسازگار و خود تنظیم گری در بیماران مبتلا به ام اس و افراد سالم بود. نمونه پژوهش شامل ۲۰۲ نفر، که ۱۰۲ نفر از این تعداد، بیماران مبتلا به ام اس بودند که به صورت هدفمند انتخاب شده و ۱۰۰ نفر دیگر را افراد سالم شامل می شدند. ابزار پژوهش شامل پرسش نامه طرحواره یانگ- شکل کوتاه (یانگ، ۲۰۰۵) و پرسش نامه تنظیم هیجان گروس و جان (۲۰۰۳) و پرسش نامه راهبردهای مقابله ای کوتاه کارور (۱۹۹۷) بود. روش آماری مورد استفاده تحلیل واریانس بود. براساس تحلیل داده های پژوهش، بیماران مبتلا به ام اس از طرحواره های ناسازگار اولیه بریدگی و طرد، خودگردانی و عملکرد مختل، محدودیت های مختل، دیگر جهت مندی بیشتر از افراد سالم استفاده می کنند. بین هر دو گروه افراد بیمار و سالم در مؤلفه های رها شدگی، بی اعتمادی/ بدرفتاری، آسیب پذیری در برابرضرر و بیماری، خود تحول نایافته/گرفتار، ایثار و معیار سرسختانه تفاوت معناداری وجود نداشت. همچنین نتایج نشان داد که بین راهبردهای تنظیم هیجان فرونشانی و ارزیابی مجدد در بین دو گروه افراد بیمار و سالم تفاوت معنادار وجود ندارد ولی در راهبرد مقابله  ناکارآمد تفاوت معنادار نشان داده شد. از آنجایی که در بیماری های مزمن، درمان قطعی و کامل نشانه های بیماری دور از دسترس می باشد، تلاش می شود که عوامل قابل تعدیل موثر بر ناتوانی فرد شناسایی شود تا با پیشگیری، درمان و بازتوانی به موقع، کیفیت زندگی فرد ارتقا یابد. نتایج پژوهش حاضر می تواند به منظور ارائه خدمات روانشناختی مناسب در جهت بهبود کیفیت زندگی و افزایش رفتارهای مرتبط با سلامت بیماران مبتلا به ام اس سودمند باشد.
۱-۱-مقدمه
مولتیپل اسکلروزیس (MS)[1] یک بیماری مزمن و پیش رونده  سیستم اعصاب مرکزی است که سومین عامل ناتوانی های عصبی محسوب می شود. در این بیماری، دستگاه ایمنی بدن فرد مبتلا، بر علیه بافت عصبی خود واکنش التهابی نشان داده و موجب میلین زدایی بافت می شود (بجارندتیر[۲]و همکاران ۲۰۰۷، ۱۳؛ پنیچترا- مولکار[۳] ۱۹۹۳، ۲۵). شیوع روز افزون بیماری های تخریب کننده میلین به خصوص شایع ترین شکل آن یعنی مولتیپل اسکلروزیس به یکی از مشکلات مهم درمانی کشور تبدیل شده است، به طوری که اکنون این بیماری در زمره  بیماری های خاص به حساب می آید و مدتی است که انجمن ام اس نیز فعالیت خود را آغاز نموده است (بن[۴]، روبرت[۵]و روسن[۶]۱۹۹۴، ۱۴). طبق گزارش انجمن ام اس ایران حدود ۴۰ هزار نفر بیمار در کشور وجود دارد که ۹۰۰۰ نفر آن ها ثبت شده اند (آقا باقری و همکاران ۱۳۹۱، ۱).
بیماری ام اس به علت مزمن بودن، می تواند تأثیر عمیقی بر فعالیت های روزانه زندگی شخص بگذارد، و از سوی دیگر چون در دورانی اتفاق می افتد که شخص مولد است، مشکلات عمده اقتصادی و اجتماعی نیز به بار می آورد (صافی، معین و سهامی ۱۳۹۰، ۳). عوارض بیماری به علت ماهیت ناتوان کننده آن، تمام جنبه های زندگی فرد مبتلا را در بر می گیرد و در نتیجه روند طبیعی زندگی خانوادگی بیمار را مختل می کند، از طرفی اکثریت قریب به اتفاق مبتلایان را جوانان تشکیل می دهند و این خود مشکل را تا محدوده وسیع اجتماع گسترش می دهد (ساداتنیا[۷] ۲۰۰۵، ۹ ). وجود دو عامل مذکور یعنی درگیر کردن جمعیت جوان یک جامعه و ایجاد از کار افتادگی، این بیماری را در کانون توجهات علمی قرار داده است. به این ترتیب، هدف اکثر تحولات علمی و عملی در این حیطه، فراهم کردن شرایطی است که تا حد امکان کیفیت زندگی بیماران دچار افت نشود و خانواده بیمار و جامعه آسیب کمتری ببینند
تعداد صفحه : ۱۰۷
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

Share