پایان نامه ارشد علوم تربیتی گرایش فلسفه تعلیم و تربیت: تبیین مبانی انسان شناختی مفهوم مسئولیت پذیری در مکتب اگزیستانسیالیسم و نقد دلالت های …

عنوان : تبیین مبانی انسان­ شناختی مفهوم مسئولیت پذیری در مکتب اگزیستانسیالیسم و نقد دلالت­های آن در تعلیم و تربیت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی (M.A )

گرایش فلسفه تعلیم و تربیت

عنوان:

تبیین مبانی انسان­شناختی مفهوم مسئولیت پذیری در مکتب اگزیستانسیالیسم و نقد دلالت­های آن در تعلیم و تربیت

استاد راهنما :

     دکتر فهیمه انصاریان


برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
-۱      مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..۲
۱-۲    بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………….۳
۱-۳     اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن …………………………………………………………………۵
۱-۴     هدفهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….۶
۱-۵    سوالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….۶
۱-۶    تعریف متغیرها و واژه های کلیدی……………………………………………………………………………..۷
۱-۶-۱  تعاریف نظری………………………………………………………………………………………………………….۷
۱-۶-۲  تعاریف عملیاتی………………………………………………………………………………………………………۹
۱-۷     نوع و روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………۱۰
۱-۸     قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………۱۰
۱-۹    جامعه و حجم نمونه……………………………………………………………………………………………….۱۰
فصل دوم: ادبیات پژوهش
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………۱۲
۲-۱    بخش اول: مفهوم شناسی……………………………………………………………………………۱۳
۲-۱-۱   مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….۱۴
۲-۱-۲   مسئولیت در لغت…………………………………………………………………………………………………۱۵
۲-۱-۳   کی­یرکگور و مسئولیت………………………………………………………………………………………….۱۷
۲-۱-۴   بیماری به سوی مرگ……………………………………………………………………………………………۱۷
۲-۱-۵   ترس و لرز………………………………………………………………………………………………………….۲۱
۲-۱-۶   مفهوم دلهره…………………………………………………………………………………………………………۲۶
۲-۱-۷   هایدگر و مسئولیت……………………………………………………………………………………………….۲۹
۲-۱-۸   مرگ آگاهی…………………………………………………………………………………………………………۳۰
۲-۱-۹   ترس…………………………………………………………………………………………………………………..۳۱
۲-۱-۱۰ دلواپسی………………………………………………………………………………………………………………۳۲
۲-۱-۱۱ سارتر و مسئولیت…………………………………………………………………………………………………۳۴
۲-۱-۱۲ دلهره…………………………………………………………………………………………………………………..۳۴
۲-۱-۱۳ وانهادگی……………………………………………………………………………………………………………..۳۸
۲-۱-۱۴ ناامیدی………………………………………………………………………………………………………………..۴۰
۲-۲    بخش دوم: مبانی انسان شناختی……………………………………………………………..۴۳ ۲-۲-۱   مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….۴۴
۲-۲-۲   ضرورت شناخت انسان…………………………………………………………………………………………۴۵
۲-۲-۳   هستی و وجود……………………………………………………………………………………………………..۴۷
۲-۲-۴   انسان شناسی سنتی……………………………………………………………………………………………….۴۹
۲-۲-۵   تقدم وجود بر ماهیت…………………………………………………………………………………………….۵۰
۲-۲-۶   خدای اگزیستانسیال………………………………………………………………………………………………۵۳
۲-۲-۷   دو مکتب اگزیستانسیالیستی……………………………………………………………………………………۵۴
۲-۲-۸   اراده……………………………………………………………………………………………………………………۵۶
۲-۲-۹   ارادۀ آزاد……………………………………………………………………………………………………………..۵۷
۲-۲-۱۰ آزادی………………………………………………………………………………………………………………….۶۰
۲-۲-۱۱ آزادی دیگران……………………………………………………………………………………………………….۶۲
۲-۲-۱۲ ارزش و آزادی……………………………………………………………………………………………………..۶۲
۲-۲-۱۳ آزادی و موفقیت…………………………………………………………………………………………………..۶۴
۲-۲-۱۴ آگاهی………………………………………………………………………………………………………………….۶۶
۲-۲-۱۵ هستی فی نفسه…………………………………………………………………………………………………….۶۹
۲-۲-۱۶ هستی لنفسه…………………………………………………………………………………………………………۷۲
۲-۲-۱۷ آگاهی از دیگران…………………………………………………………………………………………………..۷۵
۲-۲-۱۸ انتخاب………………………………………………………………………………………………………………..۷۷
۲-۲-۱۹ انتخاب و اخلاق…………………………………………………………………………………………………..۸۱
۲-۲-۲۰ انتخاب دیگران……………………………………………………………………………………………………..۸۲
۲-۲-۲۱ مسئولیت……………………………………………………………………………………………………………..۸۳
۲-۲-۲۲ اراده و مسئولیت…………………………………………………………………………………………………..۸۴
۲-۲-۲۳ آزادی و مسئولیت…………………………………………………………………………………………………۸۶
۲-۲-۲۴ آگاهی و مسئولیت…………………………………………………………………………………………………۸۹
۲-۲-۲۵ انتخاب و مسئولیت……………………………………………………………………………………………….۹۲
۲-۲-۲۶ ارزش­ها و مسئولیت………………………………………………………………………………………………۹۵
۲-۲-۲۷ فردی بودن مسئولیت…………………………………………………………………………………………….۹۸
۲-۲-۲۸ اجتماعی بودن مسئولیت………………………………………………………………………………………۱۰۳
۲-۲-۲۹ هستی، نیستی و مسئولیت…………………………………………………………………………………….۱۰۹
۲-۳ بخش سوم: دلالتهای تربیتی……………………………………………………………………۱۱۱
۲-۳-۱   مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۲
۲-۳-۲   هستی و دانش……………………………………………………………………………………………………۱۱۳
۲-۳-۳   فلسفه تعلیم و تربیت از دیدگاه وجودگرایان…………………………………………………………..۱۱۳
۲-۳-۴   آراء تربیتی و فلاسفه اگزیستانسیال………………………………………………………………………..۱۱۴
۲-۳-۵   تقدم وجود بر ماهیت در تعلیم و تربیت………………………………………………………………..۱۱۵

  •  سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های مقطع ارشد می باشد برای جستجو در بقیه پایان نامه ها می توانید کلمه کلیدی مورد نظر خود را در سایت جستجو نمایید:

     
    Widget not in any sidebars
       

۲-۳-۶   اراده و تعلیم و تربیت………………………………………………………………………………………….۱۱۶
۲-۳-۷   اراده و مسئولیت در تعلیم و تربیت……………………………………………………………………….۱۱۷
۲-۳-۸   آزادی و تعلیم و تربیت……………………………………………………………………………………….۱۱۸
۲-۳-۹   آزادی بعنوان هدف تعلیم و تربیت………………………………………………………………………..۱۱۹
۲-۳-۱۰ آزادی و مسئولیت در تعلیم و تربیت……………………………………………………………………..۱۲۰
۲-۳-۱۱ آگاهی و تعلیم و تربیت……………………………………………………………………………………….۱۲۱
۲-۳-۱۲ آگاهی بعنوان هدف تعلیم و تربیت………………………………………………………………………..۱۲۲
۲-۳-۱۳ آگاهی و مواد برنامه درسی…………………………………………………………………………………..۱۲۳
۲-۳-۱۴ آگاهی و مسئولیت در تعلیم و تربیت……………………………………………………………………..۱۲۴
۲-۳-۱۵ انتخاب و تعلیم و تربیت………………………………………………………………………………………۱۲۶
۲-۳-۱۶ انتخاب و روش تدریس………………………………………………………………………………………۱۲۶
۲-۳-۱۷ کلاس درس باز………………………………………………………………………………………………….۱۲۷
۲-۳-۱۸ انتخاب و مواد برنامه درسی………………………………………………………………………………….۱۲۸
۲-۳-۱۹ مسئولیت و تعلیم و تربیت……………………………………………………………………………………۱۲۹
۲-۳-۲۰ واقع گرایی تعلیم و تربیت……………………………………………………………………………………۱۳۰
۲-۳-۲۱ مسئولیت بعنوان فرض معرفت شناسی تعلیم و تربیت……………………………………………..۱۳۱
۲-۳-۲۲ مسئولیت و روش تدریس و یادگیری…………………………………………………………………….۱۳۲
۲-۳-۲۳ مسئولیت مربی در تعلیم و تربیت………………………………………………………………………….۱۳۲
۲-۳-۲۴ مسئولیت و فردگرایی در تعلیم و تربیت…………………………………………………………………۱۳۵
۲-۳-۲۵ فردی بودن روش تدریس و یادگیری…………………………………………………………………….۱۳۷
۲-۳-۲۶ مسئولیت جمعی در تعلیم و تربیت………………………………………………………………………..۱۳۷
۲-۳-۲۷ مسئولیت و انضباط اجتماعی در تعلیم و تربیت………………………………………………………۱۳۹
۲-۳-۲۸ اگزیستانسیالیسم و مسئولیت آموزش و پرورش معاصر…………………………………………….۱۴۰
۲-۴    بخش چهارم: نقد دلالتهای تربیتی…………………………………………………………..۱۴۲
۲-۴-۱   مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۳
۲-۴-۲   نقد اگزیستانسیالیست­های خدا باور………………………………………………………………………۱۴۴
۲-۴-۳  نقد وجود گرایان سکولار…………………………………………………………………………………….۱۴۴
۲-۴-۴   نقد در ماهیت…………………………………………………………………………………………………….۱۴۵
۲-۴-۵   نقد در انتخاب و مسئولیت…………………………………………………………………………………..۱۴۷
۲-۴-۶   نقد در انتخاب ارزشها…………………………………………………………………………………………۱۴۸
۲-۴-۷   نقد در مسئولیت آموزه­های اخلاقی……………………………………………………………………….۱۴۹
۲-۴-۸   نقد در مسئولیت…………………………………………………………………………………………………۱۵۳
۲-۴-۹   نقد در مسئولیت ادبیات……………………………………………………………………………………….۱۵۶
۲-۴-۱۰ نقد در فردی بودن مسئولیت…………………………………………………………………………………۱۵۸
۲-۴-۱۱ نقد پژوهشگر……………………………………………………………………………………………………..۱۵۹
۲-۴-۱۱-۱ نقد در آزادی…………………………………………………………………………………………………۱۵۹
۲-۴-۱۱-۲ نقد در آگاهی………………………………………………………………………………………………..۱۶۰
۲-۴-۱۱-۳ نقد در انتخاب ارزش­ها………………………………………………………………………………….۱۶۱
۲-۴-۱۱-۴ نقد در آسیب­شناسی اجتماعی تعلیم و تربیت…………………………………………………….۱۶۲
فصل سوم: روش شناسائی تحقیق (متدولوژی)
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………۱۶۶
۳-۱     روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………..۱۶۷
۳-۲     جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………….۱۶۸
۳-۳     حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………….۱۶۸
۳-۴     ابزار جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………..۱۶۸
۳-۵     روش تجزیه و تحلیل داده­ ها………………………………………………………………………………….۱۶۸
فصل چهارم: یافته­ های پژوهش
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….۱۷۰
۴-۱     تبیین مفهوم مسئولیت از منظر مکتب اگزیستانسیالیسم………………………………………………۱۷۱
۴-۲     مبانی انسان­شناختی مسئولیت­ پذیری از منظر مکتب اگزیستانسیالیسم……………………………۱۷۶
۴-۳     آثار تربیتی مسئولیت­ پذیری در انسان از منظر مکتب اگزیستانسیالیسم………………………….۱۸۰
۴-۴     نقد دلالتهای تربیتی مسئولیت­ پذیری از منظر مکتب اگزیستانسیالیسم…………………………..۱۸۵
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات  
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………۱۹۰
۵-۱    نتیجه­گیری………………………………………………………………………………………………………….۱۹۱
۵-۲    پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………..۱۹۵
۵-۳    پیشنهادات برای محققین……………………………………………………………………………………….۱۹۷
۵-۴    محدودیت­های پژوهش………………………………………………………………………………………..۱۹۸
فهرست منابع ومآخذ……………………………………………………………………………………………۱۹۹
چکیده :
هدف اصلی از پژوهش حاضر تبیین مبانی انسان­شناختی مفهوم مسئولیت­ پذیری در مکتب اگزیستانسیالیسم و نقد دلالتهای آن در تعلیم و تربیت بوده که بصورت جزء به تبیین مفهوم مسئولیت، تبیین مبانی انسان­شناختی، دلالتهای تربیتی و نقد این دلالتها در مکتب اگزیستانسیالیسم تقسیم می­شود. در این پژوهش با بهره گرفتن از روش تحلیل و توصیف مفاهیم و با بررسی کلیه کتب، مقالات، پایان نامه­ها و سایت­های فلسفی و تربیتی مربوط به موضوع تحقیق که در محدوده دسترسی پژوهشگر بوده است، مسئولیت­ پذیری و دلالتهای تربیتی آن با توجه به مبناهای شناخت انسان در مکتب اگزیستانسیالیسم مورد بررسی قرار گرفت که در پنج فصل تنظیم گردید. فصل اول کلیات را شامل شده و فصل دوم در چهار بخش به شناسایی مفهوم مسئولیت از نظر فلسفه وجودی، مبناهای شناخت مسئولیت­ پذیری درانسان از نظر این مکتب، دلالتهای تربیتی مسئولیت­ پذیری و نقد این دلالتها پرداخته است. فصل سوم این پژوهش به شناسایی روش تحقیق اختصاص یافته و فصل چهارم پاسخ به سؤالات پژوهش را شامل می­شود. در فصل پایانی هم به نتیجه­گیری، محدودیتهای پژوهش و پیشنهادها تعلق گرفته است. بر اساس این پژوهش مسئولیت در فرد اگزیستانسیالیست با دلهره، یأس، ناامیدی، وانهادگی و ترس به ظهور می­رسد و انسان اگزیستانسیال برای شناخت مسئولیت خود و جهان پیرامونش مسیری را طی می­ کند که در آن ابزارهای اراده، آزادی، آگاهی و انتخاب به ترتیب روشنگر راه او هستند. تعلیم و تربیت اگزیستانسیالیستی نیز برای تربیت انسان­هایی مسئول از این مبانی بهره جسته و با محور قراردادن فرد به واسطه مسئول بودنش در قبال خود، دیگران و جهان، وی را در انتخابی آگاهانه، آزاد و ارادی، در نوع و شیوه تعلیم و تربیت، مختار گذاشته است، که آثار آن، پرورش انسان­هایی خلاق، دوراندیش، هشیار، انتخاب­گر و واقع­گرا می­باشد. استفاده از این روش در تعلیم و تربیت از آن رو مورد انتقاد است که باتوجه به مفهوم مسئولیت در مکتب اگزیستانسیالیسم، فردی بودن و عدم پیشینه­ای روشن برای ارزشها، فراگیر را در مقابل مسئولیتهایی که برعهده­اش نهاده شده دچار ترس، دلهره و وانهادگی می­ کند که ثمره آن گرایش به پوچی است.
مقدمه
خدا، جهان، طبیعت و خود ، واژگانی هستند که انسان به منظور دستیابی به درک صحیح و عمیق از آنها در ماهیت و ساختارشان تدبر و تأمل می­ کند. محصول این تفکر سوای از آن که در بهبود زندگی فردی و اجتماعی وی موثر است، مبدأ و معاد این موجود را برایش آشکار می­سازد. چنین است که از بین تمام تفکراتِ از این دست، آنکه توجیه منطقی بالاتری داشته باشد انسانهای بیشتری را مجذوب خود می­گرداند.
در صده­های اخیر، مکتب اصالت وجود یا اگزیستانسیالیسم این رسالت را به گونه­ای اندیشمندانه و دل­فریب برای اکثریت اهل منطقِ صرفِ بشری به خوبی به انجام رسانده است.
در این مطالعه که به بررسی یکی از زیرساخت­های وجودی انسان به نام مسئولیت و دلالت­های تربیتی متأثر از آن برطبق مبناهای شناخت این مفهوم در انسان می ­پردازد، مکتب اصالت وجود به چالش کشیده می­شود تا جایگاه انسان اگزیستانسیالیست و آموزه­های آن در زمینه ­های مختلف بخصوص تعلیم و تربیت نسل جوان مشخص و شاید معین گردد.
تعداد صفحه : ۲۱۶
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com