پایان نامه ارشد : مقایسه میزان افسردگی در بین دانشجویان رشته روانشناسی  و سایر رشته های تحصیلی دانشگاه پیام نور  …

پایان نامه ارشد : مقایسه میزان افسردگی در بین دانشجویان رشته روانشناسی و سایر رشته های تحصیلی دانشگاه پیام نور …

دانشگاه آزاد سما واحد ساری

 

موضوع پروژه :

مقایسه میزان افسردگی در بین دانشجویان رشته روانشناسی

و سایر رشته های تحصیلی دانشگاه پیام نور مرکز ساری

 

استاد راهنما :

خانم آمنه موسوی

سال تحصیلی ۹۳-۹۲

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
فهرست مطالب

صفحه عنوان                       
۲ فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱-    مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………..
۳ ۱-۲-    بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………
۴ ۱-۳-    اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………
۶ ۱-۴-    اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………
۷ ۱-۵-    فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….
۷ ۱-۶-    متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………….
۸ ۱-۷-    تعریف مفهومی و عملیاتی………………………………………………………………………………………………….
  فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق
۱۰ ۲-۱- تاریخچه موضوع…………………………………………………………………………………………………………………..
۱۱ ۲-۲-تعریف افسردگی……………………………………………………………………………………………………………………..
۱۶ ۲-۳- اصطلاح افسردگی…………………………………………………………………………………………………………………..
۱۶

۲-۴- ملاک های DSM-IV-TR در مورد افسردگی اساسی …………………………………………………………

۱۸ ۲-۵- طبقه بندی افسردگی ………………………………………………………………………………………………………………
۱۹ ۲-۶- عوامل موثر در افسردگی بر اساس نظریات مختلف…………………………………………………………………….
۳۰ ۲-۷-علائم افسردگی……………………………………………………………………………………………………………………….
۳۰ ۲-۸- افسردگی روانی در نوجوانان و جوانان………………………………………………………………………………………
۳۳ ۲-۹- سطوح افسردگی روانی…………………………………………………………………………………………………………..
۳۴ ۲-۱۰- علل پیدایش افسردگی روانی………………………………………………………………………………………………….
۳۵ ۲-۱۱- خصوصیات شخصیتی انسان های افسرده ………………………………………………………………………………..
۳۶ ۲-۱۲- شیوع افسردگی ……………………………………………………………………………………………………………………
۳۸ ۲-۱۳- راه های درمان افسردگی………………………………………………………………………………………………………..
۴۱ ۲-۱۴- اصول کلی درمانی افسردگی…………………………………………………………………………………………………..
۴۲ ۲-۱۵- نقش مشاوره در درمان افسردگی روانی……………………………………………………………………………………
۴۵ ۲-۱۶-پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………
  فصل سوم: متدلوژی و روش تحقیق
۵۱ ۳-۱- روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………….
۵۱ ۳-۲- جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………
۵۱ ۳-۳- نحوه نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………………
۵۱ ۳-۴- آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………….
۵۱ ۳-۵- آمار استنباطی………………. ……………………………………………………………………………………………………….
۵۲ ۳-۶-  متغییرها ……………………………………………………………………………………………………………………………….
۵۲ ۳-۷- ابزار پژوهش………………………………… ………………………………………………………………………………………
۵۲ ۳-۸- اعتبار و روایی پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل روش های آماری
۵۵ ۴-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………..
۵۶ بخش اول: آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………
۷۲ بخش دوم: آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………..
  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۸۰ ۵-۱- خلاصه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………
۸۴ ۵-۲- محدودیت های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………
۸۴ ۵-۳- پیشنهادات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………..
۸۶ منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۸۹ ضمائم …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

فهرست جدولها

صفحه عنوان

جدول(۴-۱)؛ توزیع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب رشته تحصیلی ……………………………………………………………………۵۶
جدول(۴-۲)؛ توزیع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب جنسیت …………………………………………………………………………….۵۷
جدول(۴-۳)؛ توزیع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب سن ………………………………………………………………………………….۵۸
جدول ۴-۴-فراوانی پاسخگویان به سوالات بعد عاطفی …………………………………………………………………………………………..۵۹
جدول ۴-۵- فراوانی پاسخگویان به سوالات بعد شناخت ………………………………………………………………………………………..۶۰
جدول ۴-۶- فراوانی پاسخگویان به سوالات بعد رفتارهای آشکار ……………………………………………………………………………۶۶
جدول ۴-۷- فراوانی پاسخگویان به سوالات بعد رفتارهای اجتماعی …………………………………………………………………………۶۸
جدول ۴-۸- فراوانی پاسخگویان به سوالات نشانه های بین فردی ……………………………………………………………………………۷۱
جدول(۴-۹) جدول میانگین و انحراف معیار مربوط به فرضیه اول پژوهش ……………………………………………………………….۷۲
جدول(۴-۱۰) جدول آزمون t مربوط به فرضیه اول پژوهش ……………………………………………………………………………………۷۲
جدول(۴-۱۱) جدول مقایسه میانگین نمره دانشجویان روانشناسی با دانشجویان رشته غیر از روانشناسی در فرضیه اول …..۷۳
جدول(۴-۱۲) جدول میانگین و انحراف معیار مربوط به فرضیه دوم پژوهش ……………………………………………………………..۷۳
جدول(۴-۱۳) جدول آزمون t مربوط به فرضیه دوم پژوهش ……………………………………………………………………………………۷۴
جدول(۴-۱۴) جدول مقایسه میانگین نمره دانشجویان روانشناسی با دانشجویان رشته غیر از روانشناسی در فرضیه دوم ….۷۵
جدول(۴-۱۵) جدول میانگین و انحراف معیار مربوط به فرضیه سوم پژوهش …………………………………………………………….۷۵
جدول(۴-۱۶) جدول آزمون t مربوط به فرضیه سوم پژوهش …………………………………………………………………………………..۷۵
جدول(۴-۱۷) جدول مقایسه میانگین نمره دانشجویان روانشناسی با دانشجویان رشته غیر از روانشناسی در فرضیه سوم ….۷۶
جدول(۴-۱۸) جدول میانگین و انحراف معیار مربوط به فرضیه چهارم پژوهش ………………………………………………………….۷۶
جدول(۴-۱۹) جدول آزمون t مربوط به فرضیه چهارم پژوهش ………………………………………………………………………………..۷۷
جدول(۴-۲۰) جدول مقایسه میانگین نمره دانشجویان روانشناسی با دانشجویان رشته غیر از روانشناسی در فرضیه چهارم.۷۷
جدول(۴-۲۱) جدول میانگین و انحراف معیار مربوط به فرضیه پنجم پژوهش ……………………………………………………………۷۷
جدول(۴-۲۲) جدول آزمون t مربوط به فرضیه پنجم پژوهش ………………………………………………………………………………….۷۸
جدول(۴-۲۳) جدول مقایسه میانگین نمره دانشجویان روانشناسی با دانشجویان رشته غیر از روانشناسی در فرضیه پنجم …۷۸

  •  سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های مقطع ارشد می باشد برای جستجو در بقیه پایان نامه ها می توانید کلمه کلیدی مورد نظر خود را در سایت جستجو نمایید:

     
    Widget not in any sidebars
       

 
فصل اول
کلیات تحقیق


۱-۱-مقدمه
افسردگی یکی از شایع ترین بیماریهای روان پزشکی است که از زمانهای بسیار دور در نوشته ها آمده است ۴۵۰ سال قبل از میلاد، بقراط آن را ملانکولی تعریف کرده است. برخی افسردگی را یک واکنش طبیعی در قبال زندگی می دانند و برخی آن را یک بیماری قلمداد می کنند.
افسردگی علاوه بر جنبه های ژنتیکی اکثراً با عوامل اجتماعی و روانی ناشی از وقایع محیطی همراه بوده است. احتمال وقوع آن در مردان در طول عمر حدود ۱۵ % است و در زنان به ۲۵ % نیز می رسد. افراد مبتلا به افسردگی دچار علایم متعددی از قبیل خلق افسرده، فقدان علاقه و لذت، کاهش انرژی و تمرکز، مشکلات خواب، خودکشی و … می باشند. میزان مراجعه بیماران دارای اختلالات افسردگی به متخصصان داخلی حدود ۱۰ % است  و میزان مراجعه کننده به پزشکان عمومی ۱۵% است که فقط نیمی از مبتلایان به اختلال افسردگی به صورت جدی تحت درمان قرار می گیرند (سادوک و سادوک، ۱۳۸۴).
در حال حاظر رایج ترین نقطه نظر آن است که گروه های مجزایی از افسردگی وجود دارند که علائم آن متفاوت است. واژه افسردگی به معنای ضعف تا حدی دارای ابهام است و در رشته های مختلف معنای متفاوتی دارد به عنوان مثال در فیزیولوژی اعصاب از کاهش فعالیت های یک عنصر شیمیایی در روان شناسی منظور از آن حالت هیجانی است که منجر به کاهش قابلیت ها می شود به طوری که شدت افسردگی بستگی به تعداد علائم و حد نفوذ آن دارد در خفیف ترین مشکل ممکن است فقط معدودی از علائم اساسی وجود داشته باشد خصوصیات اصلی و مرکزی حالت افسردگی کاهش عمیق به فعالیت های لذت بخش روزمره مهم ترین علت افسردگی همین ناتوانی در کسب لذت از چیزهایی که قبلاً برای شخص لذت بخش بوده است. انسان حیوانی اجتماعی است و اگر در روابط او با محیط دشوار و تنهایی اش شدید باشد گاهی افسردگی چهره می کند. عوامل روانی اجتماعی مانند اختلاف با افراد خانواده، کارفرمایان، همکاران، کارکنان و حتی دوستان و بستگان می توانند همگی ایفا کننده بسیاری از محرک های تنش زای محیطی مانند مشکلات مالی، مشاغل جدید، مسائل حقوقی، بازنشستگی و یا تغییرات دیگر می توانند به رشد افسردگی کمک کند. (پور افکاری، نصرالله، ۱۳۷۶).

  • بیان مسئله

می توان گفت افسردگی در هر زمان و در هر جا برای هر کسی ممکن است روی دهد در واقع افسردگی واکنشی است در مقابل رویدادهای استرس زا و یا عوامل زیست شناختی مثل بیماری های جسمی هورمونی یا بعضی داروها می توانند در افسردگی نقش بسزایی داشته باشند اغلب مردم در دوره ای از عمر خود احساس افسردگی دارند اما عده ای دیگر افسردگی را به کرات به طور عمیق و مداوم تجربه می کنند، اگر بخواهیم به یک فرد افسرده کمک کنیم شاید بهترین راه حمایت کننده بودن است اما اگر بخواهیم با سرزنش شخص افسرده که این حالت را سریع ترک کند یا روش های مواجه ای استفاده کنیم می تواند وضع از این هم بدتر شود. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان مشاوره و علوم رفتاری همه افراد در هر جایگاهی که باشند چه کارمند چه دانش آموز و چه دانشجو برای اینکه با رویداد های استرس زا مقابله کنند یا نگرانی هایشان را بهتر بشناسند به یک درمانگر با مشاور نیاز دارند.
اما با وجود توجهی که پزشکان به این مقوله داشته اند هنوز دانش ما از چند و چون افسردگی اگرچه اندک نیست کاستیها و نقاط کور فراوان دارد. لذا لازم است که روانشناسان، روانپزشکان و پویندگان این علم با توجه به عوامل زیربنایی سنتی، عقیدتی، فرهنگی، روش های علمی در جهت شناسایی علل و یافتن راه حلی برای جلوگیری از چنین اختلالاتی گام بردارند، بخصوص در این زمان، که اختلالات روانی ـ اجتماعی بویژه افسردگی به سبب وضعیت نامتعادل و متحول زندگی خانوادگی، اجتماعی در یکی دو دهه اخیر در بیشتر کشورها و همچنین در کشور ما بیش از هر زمان دیگری گریبان گیر گروه های وسیعی از نوجوانان و جوانان شده است. بنابراین لازم است در کنار نیازهای زیستی به مسئله امنیت روانی و ثبات عاطفی نوجوانان و جوانان توجه زیادی نمود.
دوران نوجوانی، مرحله بحران عاطفی و اجتماعی است. شخصی که مرحله جوانی خوبی نداشته باشد، مسلماً از زندگی سالم و با نشاط در دوره پیری برخوردار نخواهد شد و از سوی دیگر ورود به دانشگاه یک رویداد مهم و بسیار حساس در زندگی نیروهای کارآمد و فعال جوان در هر کشوری به شمار می رود، که غالبا با تغییرات زیادی در روابط اجتماعی و فردی آن ها همراه است. در کنار این تغییرات، باید به انتظارات و نقش های جدیدی نیز اشاره نمود که هم زمان با ورود به دانشگاه در دانشجویان شکل می گیرد . برخی از آنان به سرعت خود را با این شرایط جدید انطباق داده، با انعطاف پذیری مناسب تغییرات به وجود آمده را می پذیرند و با حفظ سلامت روان خود، موفقیت های لازم تحصیلی را کسب می کنند، لیکن برخی دیگر قادر به سازگاری و انطباق مؤثر نبوده و قرار گرفتن در چنین شرایطی برای آن ها غیرقابل تحمل و نگران کننده بوده، و عملکرد و بازدهی آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد. (بیابانگرد، ۱۳۷۹)
در این پژوهش تاکید بر قشر عظیمی از اجتماع یعنی جوانان که آینده را تعیین می کنند و پرداختن به مسائلی که مشکلات آنها در واقع اعتبار و ارزش به آنها خواهد داد. بنابراین لازم است در کنار نیازهای زیستی به مسئله امنیت روانی و ثبات عاطفی جوانان توجه زیادی نمود عدم امنیت روانی نه تنها بر چگونگی شخصیت آنها تاثیر                  می گذارد و بلکه بیشترین تاثیر را بر شکوفایی هوش و تفکر و عوامل روانی اجتماعی دانشجویان خواهد داشت     بی تردید عوامل روانی اجتماعی دانشجویان با آرامش روانی ثبات عاطفی شان دارای همبستگی می باشد.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
تعداد صفحه : ۱۰۵
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

Share