پایان نامه ارشد کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق گرایش قدرت:تشخیص اشباع و جبران سازی اعوجاج جریان ثانویه CT با درنظرگرفتن تغییر ساختار معمولی سیستم  …

پایان نامه ارشد کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق گرایش قدرت:تشخیص اشباع و جبران سازی اعوجاج جریان ثانویه CT با درنظرگرفتن تغییر ساختار معمولی سیستم …

 
 
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق
گرایش قدرت
 
 
 
 
 
اساتید راهنما:
دکتر حمید جوادی
دکتر فرهاد حق­جو
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

در این پایان نامه، ضمن بررسی پدیده اشباع در CTهای حفاظتی، به مشکلات مربوط به آشکارسازی این پدیده و جبرانسازی جریان معوج ثانویه CT پرداخته شده است و بمنظور رفع مشکلات مطرح شده، روش­هایی معرفی شده و نتایج حاصله در محیط نرم­افزاری و بصورت مدلسازی با هم مقایسه گردیده­اند.
جهت آشکارسازی پدیده اشباع از روش­هایی مبتنی بر:
 

۱-    مشتق مرتبه سوم، ۲-    تبدیل موجک گسسته،
۳-    ریخت­شناسی پیشرو، ۴-    و ریخت­شناسی ریاضیاتی

استفاده شده است.
برای جبرانسازی جریان معوج ثانویه نیز از روش­های:
 

۱-    حداقل مربعات خطا، ۲-    تخمین جریان مغناطیس­کنندگی،
۳-    و شبکه عصبی مصنوعی با درنظرگرفتن تغییرات ساختاری شبکه نمونه (و در نتیجه تغییر قدرت اتصال کوتاه در محل نصب CT) جهت آموزش این شبکه،

استفاده گردیده است.
پس از پیاده­سازی و مقایسه روش­های ذکرشده، روش ریخت­شناسی ریاضیاتی و حداقل مربعات خطا بعنوان مناسب­ترین روش­ جهت آشکارسازی پدیده اشباع و جبرانسازی جریان معوج ثانویه CT پیشنهاد شده ­اند.
علاوه بر موارد فوق­الذکر، تلاش شده است با تغییراتی در روش اعمال ریخت­شناسی ریاضیاتی (جهت آشکارسازی) و روش حداقل مربعات خطا (جهت جبرانسازی جریان معوج ثانویه)، امکان استفاده از روش های مذکور در شرایط Online فراهم آید.
مشخصات هسته CT بررسی­شده در این پایان نامه نیز بر اساس آزمایش عملی بر روی هسته یک CT واقعی استخراج­ گردیده و در نهایت، مدل حاصله در قسمتی از شبکه شبیه­سازی­شده ایران (در محیط نرم­افزار EMTP-RV) اعمال و مورد بررسی قرار گرفته است.
کلمات کلیدی: ترانسفورماتور جریان، آشکارسازی پدیده اشباع CT، مشتق مرتبه سوم، تبدیل موجک گسسته، ریخت­شناسی پیشرو، ریخت­شناسی ریاضیاتی، جبرانسازی جریان معوج ثانویه، حداقل مربعات خطا، تخمین جریان مغناطیس­کنندگی، شبکه عصبی مصنوعی
 

فهرست مطالب

عنوان                                          صفحه
فهرست جدول ها ح
فهرست شکل ها ط
فصل ۱-. مقدمه
۱-۱-     مقدمه   2
۱-۲-     مروری بر کارهای انجام شده ۳
۱-۳-     ساختار پایان نامه ۴
فصل ۲-. ترانسفورماتور جریان
۲-۱-  مقدمه   6
۲-۲-  معرفی انواع ترانسفورماتورهای جریان ۶
۲-۳-  کمیتهای مهم در ترانسفورماتور جریان حفاظتی ۸
۲-۴-  مدار معادل ترانسفورماتور جریان ۱۰
۲-۵-  شار هسته ترانسفورماتور جریان در شرایط خطا ۱۰
۲-۶-  اشباع ترانسفورماتور جریان حفاظتی ۱۲
۲-۶-۱- عوامل تأثیرگذار بر اشباع ۱۳
۲-۷-  جمع­بندی ۱۳

  •  سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های مقطع ارشد می باشد برای جستجو در بقیه پایان نامه ها می توانید کلمه کلیدی مورد نظر خود را در سایت جستجو نمایید:

     
    Widget not in any sidebars
       

فصل ۳-  روش های آشکارسازی پدیده اشباع ترانسفورماتور جریان
۳-۱-     مقدمه   16
۳-۲-     آشکارسازی پدیده اشباع مبتنی بر مشتق مرتبه سوم ۱۶
۳-۳-     آشکارسازی پدیده اشباع مبتنی بر تبدیل موجک گسسته ۱۹
۳-۳-۱- توابع مادر و خصوصیات آنها ۲۰
۳-۳-۲- رفتار فیلتری و مشخصه فرکانسی توابع و ۲۴
۳-۳-۳- وابستگی نرخ نمونه برداری به بالاترین حد فرکانسی ۲۴
۳-۳-۴- انواع دیگر توابع مادر ۲۶
۳-۴-     آشکارسازی پدیده اشباع مبتنی بر روش ریخت­شناسی ریاضیاتی یک­بعدی ۲۸
۳-۴-۱- عملگرهای اساسی MM 28
۳-۴-۲- فیلترهای MM 29
۳-۴-۳- اجزاء ساختاری (SE) 29
۳-۴-۴- آشکارسازی اشباع مبتنی بر روش MM 30
۳-۵-     آشکارسازی پدیده اشباع با بهره گرفتن از روش ریخت­شناسی پیشرو ۳۳
۳-۵-۱- عملگرهای MLS 33
فصل ۴ مدلسازی و مقایسه روش های آشکارسازی پدیده اشباع
۴-۱-     مقدمه   37
۴-۲-     مدلسازی ترانسفورماتور جریان ۳۷
۴-۳-     نتایج حاصل از آشکارسازی پدیده اشباع CT مبتنی بر روش مشتق مرتبه سوم ۴۲
۴-۴-     نتایج حاصل از آشکارسازی پدیده اشباع با بهره گرفتن از روش تبدیل موجک ۴۳
۴-۴-۱- آستانه گذاری تطبیقی ۴۴
۴-۵-     نتایج حاصل از آشکارسازی پدیده اشباع CT با بهره گرفتن از روش پیشنهادی MM 45
۴-۶-     نتایج حاصل از آشکارسازی پدیده اشباع CT مبتنی بر MLS 47
۴-۷-     مقایسه روش های بررسی شده آشکارسازی پدیده اشباع CT 48
فصل ۵-  روش های جبرانسازی جریان معوج ثانویه ترانسفورماتور جریان
۵-۱-     مقدمه   51
۵-۲-     جبرانسازی جریان معوج ثانویه CT با بهره گرفتن از روش حداقل مربعات خطا (LSE) 51
۵-۲-۱- روش حداقل مربعات خطا (LSE) 51
۵-۲-۲- استفاده از روش LSE برای جبرانسازی جریان معوج ثانویه CT 53
۵-۳-     جبرانسازی جریان معوج ثانویه CT مبتنی روش تخمین جریان مغناطیس­کنندگی ۵۵
۵-۴-     روش پیشنهادی جبرانسازی جریان معوج ثانویه CT با بهره گرفتن از شبکه عصبی ۵۹
۵-۴-۱- فرایند آموزش شبکه عصبی ۵۹
۵-۴-۲- جبرانسازی جریان معوج ثانویه با بهره گرفتن از شبکه عصبی مصنوعی ۶۰
۵-۵-     مقایسه روش های بررسی شده جبرانسازی جریان معوج ثانویه CT 70
فصل ۶-  روش های پیشنهادی پایان نامه بمنظور آشکارسازی پدیده اشباع و جبرانسازی جریان معوج­ CT در شرایط Online
۶-۱-     آشکارسازی پدیده اشباع CT مبتنی بر روش ریخت­شناسی ریاضیاتی در شرایط Online         …………………. 73
۶-۲-     جبرانسازی جریان معوج ثانویه در شرایط Online مبتنی بر روش پیشنهادی حداقل مربعات خطای اصلاح شده (MLSE) 75
۶-۲-۱- امکان بکارگیری در شرایط Online 77
۶-۳-     فلوچارت پیاده­سازی آشکارسازی آشکارسازی پدیده اشباع CT و جبران سازی جریان معوج ثانویه در شرایط Online 77
فصل ۷-. جمع­بندی، نتیجه­گیری و ارائه پیشنهادات
۷-۱-     جمع­بندی و نتیجه­گیری ۸۱
۷-۲-     پیشنهادات ۸۲
فهرست مراجع ۸۳
پیوست یک   87
پیوست دو     90
فهرست جدول ها
عنوان                                          صفحه
جدول ‏۴‑۱ : مدت زمان پیاده­سازی روش های آشکارسازی پدیده اشباع ۴۹
جدول ‏۵‑۱ : اطلاعات شرایط ساختاری در نظر گرفته شده برای آموزش شبکه عصبی مصنوعی به ازای مقاومت خطای صفر اهم ۶۴
جدول ‏۵‑۲ : اطلاعات شرایط ساختاری در نظر گرفته شده برای آموزش شبکه عصبی مصنوعی به ازای مقاومت خطای ۲۵/۱ اهم ۶۵
جدول ‏۵‑۳ : اطلاعات شرایط ساختاری در نظر گرفته شده برای آموزش شبکه عصبی مصنوعی به ازای مقاومت خطای ۵/۲ اهم ۶۶
جدول ‏۵‑۴ : اطلاعات شرایط ساختاری در نظر گرفته شده برای آموزش شبکه عصبی مصنوعی به ازای مقاومت خطای ۷۵/۳ اهم ۶۷
جدول ‏۵‑۵ : اطلاعات شرایط ساختاری در نظر گرفته شده برای آموزش شبکه عصبی مصنوعی به ازای مقاومت خطای ۵ اهم ۶۸
 
فهرست شکل ها
عنوان                                         صفحه
شکل ‏۲‑۱ : نحوه­ی اتصال CT به شبکه قدرت ۶
شکل ‏۲‑۲: مدار معادل ترانسفورماتور جریان ۱۰
شکل ‏۲‑۳ : جریان اولیه و ثانویه اشباع­شده CT 13
شکل ‏۳‑۱ : جریان اولیه منتقل شده به ثانویه و جریان ثانویه CT 16
شکل ‏۳‑۲ : تخمین جریان با بهره گرفتن از مشتقات مرتبه اول (الف)، دوم (ب) و سوم (ج) ۱۸
شکل ‏۳‑۳ : نمونه­ای از تابع مادر (db10) و تابع عمود بر آن[۲۳] ۲۱
شکل ‏۳‑۴ : پروسه محاسبه ضرایب مولفه دقیق و تقریبی در مراحل مختلف تجزیه ۲۳
شکل ‏۳‑۵ : مشخصه فرکانسی فیلتر موجک با تابع مادر در مراحل مختلف تجزیه ۲۳
شکل ‏۳‑۶ : مشخصه فرکانسی توابع مادر مختلف به ازای فرکانس نمونه برداری ۱۰ کیلوهرتز ۲۵
شکل ‏۳‑۷: مشخصه فرکانسی تابع مادر (db2) به ازای فرکانس نمونه برداری ۵ کیلوهرتز ۲۶
شکل ‏۳‑۸: تابع Haar گسسته ۲۶
شکل ‏۳‑۹: توابع Daubechies پیوسته ۲۷
شکل ‏۳‑۱۰ : تابع Mexican Hat پیوسته ۲۷
شکل ‏۳‑۱۱ : تابع Morlet پیوسته ۲۷
شکل ‏۳‑۱۲ : تابع Meyer پیوسته ۲۷
شکل ‏۳‑۱۳ : نتیجه اعمال عملگرها و فیلترهای MM بر سیگنالf 30
شکل ‏۳‑۱۴ : اشکال مورد استفاده برای اجزاء ساختاری ۳۰
شکل ‏۳‑۱۵ : تبدیل فوریه سیگنال جریان ثانویه CT در شرایط عادی سیستم و در شرایط خطا بدون معوج شدن سیگنال ۳۱
شکل ‏۳‑۱۶ : تبدیل فوریه سیگنال جریان ثانویه CT در شرایط عادی سیستم و در شرایط خطا و معوج شدن سیگنال جریان ۳۱
شکل ‏۳‑۱۷ : نتیجه اعمال فیلترهای متوسط­گیر و تفاضلی بر سیگنال f 32
شکل ‏۳‑۱۸ : گام­های روش MLS 33
شکل ‏۳‑۱۹ : نتیجه اعمال عملگرهای MLS بر سیگنال ۳۴
شکل ‏۴‑۱ : مدار آزمایشگاهی استخراج منحنی هیسترزیس هسته CT 38
شکل ‏۴‑۲ : ترانسفورماتور جریان مدلسازی شده در نرمافزار EMTP-RV 39
شکل ‏۴‑۳ : منحنی رفت هیسترزیس مدل­شده در فیلتر هیسترزیس ۳۹
شکل ‏۴‑۴ : منحنی هیسترزیس مدلسازی شده در نرم افزار EMTP-RV 39
شکل ‏۴‑۵ : شبکه انتقال (شبیه سازی شده در نرم افزار EMTP-RV ) 40
شکل ‏۴‑۶ : شبکه انتقال مورد بررسی (قسمتی از شبکه ایران) ۴۱
شکل ‏۴‑۷ : نمونه سیگنال جریان خروجی پست شماره ۲ به ازای اتصال کوتاه در ۲۵ میلی ثانیه ۴۱
شکل ‏۴‑۸ : نمونه سیگنال جریان خروجی پست شماره ۲ به ازای اتصال کوتاه در ۲۵ میلی ثانیه از دید ثانویه CT 41
شکل ‏۴‑۹ : آشکارسازی پدیده اشباع مبتنی بر روش مشتق مرتبه سوم به ازای وقوع خطا در زاویه صفر درجه جریان ۴۲
شکل ‏۴‑۱۰ : آشکارسازی پدیده اشباع مبتنی بر روش مشتق مرتبه سوم به ازای وقوع خطا در زاویه ۱۸۰ درجه جریان ۴۲
شکل ‏۴‑۱۱ : آشکارسازی پدیده اشباع مبتنی بر روش تبدیل موجک به ازای خطا در زاویه صفر درجه جریان ۴۴
شکل ‏۴‑۱۲ : آشکارسازی پدیده اشباع مبتنی بر روش تبدیل موجک به ازای خطا در زاویه ۱۸۰ درجه جریان ۴۴
شکل ‏۴‑۱۳ : سیگنال اجزا ساختاری مناسب برای سیستم­های قدرت با طول ۲۰ نمونه ۴۵
شکل ‏۴‑۱۴ : آشکارسازی پدیده اشباع مبتنی بر روش MM به ازای خطا در زاویه صفر درجه جریان ۴۶
شکل ‏۴‑۱۵ : آشکارسازی پدیده اشباع مبتنی بر روش MM به ازای خطا در زاویه ۱۸۰ درجه جریان ۴۶
شکل ‏۴‑۱۶ : آشکارسازی پدیده اشباع مبتنی بر روش MLS به ازای خطا در زاویه صفر درجه جریان ۴۷
شکل ‏۴‑۱۷ : آشکارسازی پدیده اشباع مبتنی بر روش MLS به ازای خطا در زاویه ۱۸۰ درجه جریان ۴۸
شکل ‏۵‑۱ : جریان­های اولیه ارجاع داده شده به ثانویه و جریان ثانویه CT در حالت اشباع­شده ۵۴
شکل ‏۵‑۲ : جبرانسازی جریان ثانویه CT با بهره گرفتن از روش LSE به ازای خطا در زاویه صفر درجه جریان ۵۵
شکل ‏۵‑۳ : جبرانسازی جریان ثانویه CT با بهره گرفتن از روش LSE به ازای خطا در زاویه ۱۸۰ درجه جریان ۵۵
شکل ‏۵‑۴ : مدار معادل CT 56
شکل ‏۵‑۵ : جریانهای اولیه و ثانویه معوج CT 56
شکل ‏۵‑۶ : جبرانسازی جریان ثانویه CT با بهره گرفتن از روش MLS به ازای خطا در زاویه صفر درجه جریان ۵۸
شکل ‏۵‑۷ : جبرانسازی جریان ثانویه CT با بهره گرفتن از روش MLS به ازای خطا در زاویه ۱۸۰ درجه جریان ۵۹
شکل ‏۵‑۱۰ : ساختار شبکه عصبی مصنوعی انتخاب شده ۶۰
شکل ‏۵‑۸ : جبرانسازی جریان ثانویه CT با بهره گرفتن از شبکه عصبی مصنوعی آموزش دیده بوسیله اطلاعات شبکه با ساختار ثابت ۶۱
شکل ‏۵‑۹ : جبرانسازی جریان ثانویه CT موجود در شبکه تغییر ساختار یافته با بهره گرفتن از شبکه عصبی مصنوعی آموزش دیده بوسیله اطلاعات شبکه با ساختار ثابت ۶۲
شکل ‏۵‑۱۱ : جبرانسازی جریان ثانویه CT موجود در شبکه تغییر ساختار یافته با بهره گرفتن از شبکه عصبی مصنوعی آموزش دیده بوسیله اطلاعات شبکه با در نظر گرفتن تغییرات ساختاری ممکن در شبکه نمونه ۶۹
شکل ‏۵‑۱۲ : جبرانسازی جریان ثانویه CT موجود در شبکه تغییر ساختار یافته با بهره گرفتن از شبکه عصبی مصنوعی آموزش دیده بوسیله اطلاعات شبکه با در نظر گرفتن تغییرات ساختاری ممکن در شبکه نمونه ۶۹
شکل ‏۶‑۱ : آشکارسازی پدیده اشباع مبتنی بر روش MM در شرایط Online به ازای خطا در زاویه صفر درجه جریان ۷۴
شکل ‏۶‑۲ : آشکارسازی پدیده اشباع مبتنی بر روش MM در شرایط Online به ازای خطا در زاویه ۱۸۰ درجه جریان ۷۴
شکل ‏۶‑۳ : آشکارسازی پدیده اشباع مبتنی بر روش MM در شرایط Online به ازای خطا در زاویه صفر درجه جریان ۷۵
شکل ‏۶‑۴ : جبرانسازی جریان ثانویه CT با بهره گرفتن از روش MLSE به ازای خطا در زاویه صفر درجه جریان ۷۶
شکل ‏۶‑۵ : جبرانسازی جریان ثانویه CT با بهره گرفتن از روش MLSE به ازای خطا در زاویه ۱۸۰ درجه جریان ۷۷
شکل ‏۶‑۶ : فلوچارت آشکارسازی پدیده اشباع CT و جبران سازی جریان معوج ثانویه در شرایط Online 78
 
 

فصل ۱-    مقدمه

فصل اول:
مقدمه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۱-۱-             مقدمه

به تناسب توسعه صنعت و گستردگی و پیچیدگی سیستم­های قدرت، بر سطح اتصال کوتاه در سیستم قدرت افزوده می­شود که این موضوع سبب افزایش نقش رله­های حفاظتی و تجهیزات واسط در جلوگیری از واردآمدن خسارت به تجهیزات فشارقوی در سیستم­های قدرت شده است. این رله­ها برای کارکرد صحیح، نیاز به دریافت اطلاعات صحیح داشته و لذا در صورت ایجاد اعوجاج در سیگنالهای دریافتی، انتظار عملکرد مورد نظر از آنها، امری بیهوده تلقی می­گردد. ترانسفورماتور جریان (CT)[1] از جمله عناصر بسیار مهم بعنوان واسط رله­هاست که برای اخذ سیگنال جریانی متناسب با جریان اولیه و با دامنه­ای کوچکتر بکار گرفته می­شود. با وجود اینکه CTها از هسته­های آهنی برای بیشینه­کردن شار پیوندی بین سیم­پیچی اولیه و ثانویه (و کمینه­کردن شار نشتی) استفاده می­ کنند، به دلیل غیرخطی­بودن مشخصه­ی مغناطیسی هسته، مستعد اشباع­شدن می­باشند. در نقاط بالاتر از زانوی منحنی مغناطیس­شوندگی، به ازای تغییرات جریان اولیه، جریان مغناطیسی هسته افزایش چشمگیری خواهد یافت. از آنجا که جریان ثانویه ی CTها از تفاضل جریانِ ترانسفورماتوری اولیه و جریان مغناطیس­کنندگی بدست می­آید، تحت شرایط اشباع، جریان ثانویه با نسبت ثابتی جریان اولیه را دنبال ننموده و علاوه بر افزایش خطای نسبت تبدیل، اعوجاجی در سیگنال خروجی ظاهر خواهد شد. به هنگام بروز خطا، در اثر مولفه DC جریان خطا (که معمولاً در طراحی CT لحاظ نمی­گردد)، پدیده اشباع رخ خواهد داد که یکی از راه های محدودکردن این اثر، استفاده از CT با مشخصات نامی بالاتر یا استفاده از الگوریتم­های خاص برای اصلاح این پدیده است. از آنجا که استفاده از CT با مشخصات نامی بالاتر، از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست، جبرانسازی نرم­افزاری پدیده اشباع CT در سیستم­های قدرت، راهکار مناسبی برای حل مسئله بوده که منجر به کاهش هزینه و افزایش قابلیت اطمینان سیستم قدرت خواهد شد؛ بویژه آنکه چنین الگوریتمی را می­توان بسهولت در ساختار رله­های عددی (بعنوان یک پیش­پردازشگر اطلاعات) اعمال نمود. لذا هدف از انجام این پروژه، تشخیص پدیده اشباع و جبران­سازی اعوجاج جریان ثانویه CT با بهره گرفتن از روش­های پردازش سیگنال می­باشد.

۱-۲-              مروری بر کارهای انجام شده

همانطور که اشاره شد، بر اثر اشباع ترانسفورماتور جریان علاوه بر افزایش خطای نسبت تبدیل، سیگنال خروجی معوج نیز خواهد شد. در [۳-۱] مشکلات ناشی از بروز اشباع در ترانسفورماتورهای جریان مورد بررسی قرار گرفته­شده است.
در [۴] یک روش برای آشکارسازی اشباع در ترانسفورماتورهای جریان بر اساس این واقعیت که جریان در هنگام شروع اشباع به تندی تغییر می­ کند، ارائه شده است. این روش، اشباع CT را به سبب کاهش ناگهانی مقدار جریان، تشخیص داده و لیکن در صورت استفاده از یک فیلتر پایین­گذر آنتی­الیاسینگ، از موفقیت چندانی برخوردار نیست. در [۵] و [۶] یک روش برای آشکارسازی اشباع ترانسفورماتور جریان بر اساس مشتق مرتبه سوم جریان ثانویه ارائه شده است. در این مقالات اثر فیلتر پایین گذر آنتی الیاسینگ در نظر گرفته شده است.
در [۷] یک الگوریتم برای محاسبه شار هسته از روی جریان ثانویه و سپس جبران­سازی آن پیشنهاد شده است. این الگوریتم به خوبی شار هسته را محاسبه می­ کند و اشباع CT را در شرایط مختلف تشخیص می­دهد. با این وجود در این روش از این فرض استفاده شده است که شار پسماند در شروع محاسبات برابر صفر است که در شرایط واقعی فرض مناسبی نمی­باشد.
یک روش دیگر برای آشکارسازی اشباع با محاسبه متوسط خطا و واریانس دامنه جریان در [۸] پیشنهاد شده است. مقدار خطا با این فرض که اگر یک جریان سینوسی کامل باشد، باید جمع آن جریان با ضریبی از مشتق دومش صفر باشد، تعیین می­گردد. در [۹] یک روش امپدانسی برای آشکار سازی اشباع در یک ترانسفورماتور جریان به منظور حفاظت دیفرانسیلی باسبار پیشنهاد شده است. این روش بر پایه معادله دیفرانسیل مرتبه اول امپدانس منبع سیستم قدرت در محل رله می­باشد و در آن از ولتاژ باسبار و جریان ثانویه ترانسفورماتور جریان برای محاسبه امپدانس استفاده شده است. تغییرات در این امپدانس برای تعیین وضعیت ترانسفورماتور جریان به کار می­روند. همچنین در مورد اثرات شار پسماند در هسته، اندازه اندوکتانس مغناطیس کنندگی و حالات مختلف خطا بحث شده است. در [۱۰] یک روش آشکارسازی با بهره گرفتن از مولفه­های متقارن برای حفاظت دیفرانسیل پیشنهاد شده است. در [۱۱] یک روش دیگر برای آشکارسازی با بهره گرفتن از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک پیشنهاد شده است. در این روش از شبکه عصبی به منظور تشخیص اشباع و از الگوریتم ژنتیک برای پیدا کردن ساختار بهینه شبکه عصبی از نظر تعداد لایه­ها و تعداد نرون­ها در هر لایه استفاده شده است. در [۱۲] یک روش جدید ترکیبی با بهره گرفتن از مشتق دوم جریان خروجی ترانسفورماتور جریان و قاعده گذر از صفر ارائه شده است.
در [۱۳] یک روش جبران­سازی پیشنهاد شده است که طی آن، پس از تخمین جریان مغناطیس­کنندگی هسته CT، این جریان به جریان ثانویه اندازه ­گیری­شده اضافه ­شده، تا جریان ثانویه حاصل شود. این الگوریتم برای شرایط مختلف خطا و سیستم به خوبی کار می­ کند ولی (همانند [۷]) بر این فرض استوار است که شار پسماند قبل از وقوع خطا صفر است. الگوریتم پیشنهاد شده در [۱۴] جریان ثانویه اعوجاج دار را جبران می­ کند و سطح شار پسماند روی آن اثر نامطلوب ندارد. این الگوریتم از یک تایع دیفرانسیل مرتبه دوم برای تشخیص لحظه به اشباع رفتن استفاده می­ کند.
یک روش جایگزین بکار بردن یک شبکه عصبی-مصنوعی برای تخمین تابعی است که جریان ثانویه ترانسفورماتور جریان که در اثر اشباع اعوجاج دار شده است را تصحیح کند. این روش در مقالات زیادی استفاده شده است[۱۹- ۱۵]. وابستگی به ظرفیت ثانویه ترانسفورماتور جریان، عدم در نظر گرفتن کلیه عواملی که می­توانند روی اشباع تاثیر بگذارند و بهینه نبودن ساختار شبکه عصبی از نقایصی است که در این مقالات به چشم می­خورند. در [۲۰] از شبکه عصبی مصنوعی که تعداد نرون­ها و لایه­های این شبکه بوسیله الگوریتم ژنتیک بهینه شده است، بمنظور آشکارسازی و جبرانسازی اشباع استفاده شده است.

۱-۳-             ساختار پایان نامه

در این پایان نامه، پس از معرفی اولیه پروژه در همین فصل، به معرفی ترانسفورماتورهای جریان، مدار معادل آن، مدل هسته و در نهایت بررسی پدیده اشباع CT و اثر پارامترهای موجود بر آن، در فصل دوم پرداخته شده است. در فصل سوم تکنیک­های مورد استفاده در پایان نامه برای آشکارسازی اشباع CT تشریح گردیده و فصل چهارم دربرگیرنده مراحل مدلسازی CT، شبکه نمونه (قسمتی از شبکه برق ایران) و پیاده­سازی روش­های بررسی­شده در فصل سوم است. پس از مقایسه روش­های پیاده­سازی شده و تعیین روش مناسب برای آشکارسازی پدیده اشباع در فصل چهارم، روش­های جبرانسازی جریان معوج­ ثانویه CT در فصل پنجم بررسی شده و نتایج حاصل از پیاده­سازی روش­های جبرانسازی جریان معوج ثانویه CT و انتخاب روش مناسب، ارائه گردیده است. در فصل ششم به تشریح و پیاده­سازی روش­های پیشنهادی پایان نامه جهت آشکارسازی پدیده اشباع و جبرانسازی جریان معوج ثانویه CT در شرایط Online اختصاص داده شده و در نهایت، در فصل هفتم جمع­بندی، نتیجه­گیری و پیشنهادات ارائه گردیده است.
[۱] -Currant Transfirmer
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :۱۱۸

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :       (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

Share