پایان نامه با موضوع کنترل عواطف، داده ها و اطلاعات، مقطع متوسطه، سطح معنادار

toy tool,education,science board,school

ز دانشگاه لانگوود ویرجینیا در مطالعه ی خود در مورد ارتباط بین هوش هیجانی و عملکرد شغلی دریافت که هوش هیجانی قابلیت پیشگویی عملکرد شغلی را دارد.

55
– آسوک پراف، یوگور یوزگات و سرا یورتکرو(2010)، با مطالعه ی خود در تعیین نقش واسطه ای هوش هیجانی در زمینه ی استرس شغلی و عملکرد شغلی در میان کارمندان پلیس امنیتی در استانبول نشان دادند که همبستگی مثبت و معناداری بین هوش هیجانی و عملکرد شغلی وجود دارد و هوش هیجانی قابلیت نسبتاً بالایی در پیش بینی عملکرد شغلی دارد.
– راچی و راستوجی(2009)، در مطالعات خود روی تعهد سازمانی دریافتند که تعهد سازمانی قابلیت پیش بینی عملکرد شغلی را دارد.
– دارلین بارنس(2008)، با یک ارزیابی نسبی از هوش هیجانی و عملکرد شغلی در میان 117 نمونه از کار فرمایان در پایگاه انجمن سلامت روانی به این نتیجه رسید که ارتباط مثبت و معناداری بین هوش هیجانی و عملکرد شغلی در میان این دسته از مدیران وجود ندارد.
– کیفتشن و زمپتاکیز(2008)، در پی پژوهش روی ارتباط هوش هیجانی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی، ادعا نمودند که هوش هیجانی منجر به افزایش تعهد سازمانی و عملکرد شغلی بهتر می شود.
– کاترین پرنتیس(2008)، با بررسی رابطه هوش هیجانی روی عملکرد خدمت رسانی کارمندان ردیف اول در صنعت گردشگری، دریافت که بین هوش هیجانی و عملکرد شغلی کارمندان همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد(35/0, R2 = 05/0p ).
– ویرجینیا(2007)، در پی مطالعات خود ادعا نمود که در مشاغل مختلف اهمیت هوش هیجانی دو برابر هوش شناحتی و مهارت های تخصصی است و نیز 85% عواملی که عملکرد شغلی عالی را از متوسط جدا می کنند به هوش هیجانی مربوط می شود و تنها 15% به عوامل هوش شناختی مربوط می شود.
– گلاسبرگ و همکاران(2007)، در پژوهشی با عنوان؛ تأثیر مسئولیت کاری و تضاد درون فردی مشاهده

56
کرد که هوش هیجانی می تواند مقیاس دقیقی برای پیش بینی عملکرد شغلی سطح بالا باشد.
– رونا کراب(2007)، در مطالعه روی هوش هیجانی در ورزش به این نتیجه دست یافت که هوش هیجانی بالا منجر به عملکرد بهتر در اجرای مهارت ورزشکاران می شود.
– امیر علی چغتایی و سهیل ظفر(2006)، در پی مطالعه خود روی رابطه تعهد سازمانی با عملکرد شغلی کارمندان دانشگاه به این نتیجه رسیدند که بین تعهد سازمانی و عملکرد شغلی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.
– کوته و مینرز(2006)، مطالعه ی وسیعی در رابطه با تعیین برابری یا سنجش مفهوم های بین هوش هیجانی و هوش عمومی مبنی بر مدل جایگزین مربوط به عملکرد شغلی انجام دادند و به نتیجه ارتباط مثبت و قابلیت پیشگویی هوش هیجانی روی عملکرد شغلی دست یافتند.
– توماس(2004)، در بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و عملکرد شغلی روی 3630 کارمند نتیجه گیری نمود که با کنترل سن و دیگر متغیرهای جانبی یک رابطه قوی بین تعهد سازمانی و عملکرد شغلی وجود دارد.
– جانز و همکاران(2004)، در بررسی رابطه بین عملکرد شغلی مدیران درجه اول و تعهد عاطفی و دوام تعهد و رضایت شغلی آنها در یک شرکت بزرگ خدمات غذایی گزارش دادند که بین تعهد سازمانی و تعهد عاطفی با عملکردهای شغلی کارمندان رابطه معناداری وجود دارد.
– چای سام(2002)، در پژوهشی با موضوع، اثرات هوش عاطفی بر رهبری، عملکرد و نگرش نشان داد که هوش عاطفی در عملکرد شغلی و نوع نگرش اثرات مثبت دارد.

57

2-5. جمع بندی پیشینه:
از چاچوب نظری پژوهش حاضر می توان دریافت که هوش هیجانی و تعهد سازمانی به عنوان متغیرهای مستقل، ارتباط مستقیم و مثبت با عملکرد شغلی خواهند داشت و با بررسی پیشینه تحقیق افرادی مانند؛ تولایی و باقری(1391)، اکبری و آریش(1390)، حیدری(1390)، اردکانی‌ثابت(1389)، عباسی(1389)، دهقانی زاده و حمید(1388)، گلپرور و خاکسار(1388)، دهنوی و همکاران(1388)، رئیسی و همکاران(1387)، کیومرثی(1385)، رهبر(1383)، حمیدی(1382)، گشنی(1380)، حسنی(1373)، پرافت و همکاران(2013)، کوهن و لیو(2011)، آی آن کواو(2011)، اسماعیل و همکاران(2010)، ارنست(2010)، پراف و همکاران(2010)، راچی و راستوجی(2009)، بارنس(2008)، کیفتشن و زمپتاکیز(2008)، کاترین پرنتیس(2008)، ویرجینیا(2007)، گلاسبرگ و همکاران(2007)، کراب(2007)، چغتایی و ظفر(2006)، کوته و مینرز(2006)، توماس(2004)، جانز و همکاران(2004)، چای سام(2002)، می توان گفت که متغیرهای هوش هیجانی و تعهد سازمانی قابلیت مهمی در پیش گویی عملکرد شغلی دارند.

58

فصل سوم
روش پژوهش

در این فصل طرح کلی پژوهش، متغیرهای پیش بین و ملاک، جامعه آماری، نمونه، روش نمونه گیری، ابزارهای گردآوری اطلاعات، روش اجرا و روش های آماری معرفی می شوند.
3-1. روش پژوهش
روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی- استنباطی است و محقق در پی بررسی روابط بین متغیرهای پژوهش می باشد. در این تحقیق متغیرهای هوش هیجانی و تعهد سازمانی به عنوان متغیرهای پیش بین و متغیر عملکرد شغلی به عنوان متغیر ملاک می باشد.
3-2. جامعه آماری و نمونه آماری
جامعه آماری تحقیق، دبیران ورزش مدارس شهرستان کازرون در سال تحصیلی 92-1391 به تعداد 62 نفر(28 زن و 34 مرد)، بودند و تمام افراد جامعه تحقیق به طور سرشماری در نمونه آماری تحقیق مشارکت داشتند. همانطور که در جدول های 3-1 ملاحظه می شود، تعداد 29 نفر در مقطع ابتدایی، تعداد 8 نفر در مقطع راهنمایی و تعداد 25 نفر در مقطع متوسطه در جامعه آماری شرکت داشتند.
جدول 3-1. ویژگی مقطع شغلی جامعه
و نمونه آماری

مقطع شغلی
فراوانی
درصد
ابتدایی
29
8/46
راهنمایی
8
9/12
متوسطه
25
3/40
مجموع
62
100

60
3-3. ابزار گردآوری اطلاعات
در تحقیق حاضر، برای جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه استفاده شد:
3-3-1. پرسشنامه هوش هیجانی
پرسشنامه هوش هیجانی مورد استفاده در این تحقیق، توسط پیترایدز و فارنهام(2002)، تهیه شده و متشکل از 30 سؤال که هر سؤال شامل؛ گزینه های کاملأ مخالف تا کاملأ موافق و نمره گذاری آن از اعداد 1 تا 7 می باشد. پرسشنامه یاد شده، هوش هیجانی را در چهار حیطه به شرح جدول 3-2، مورد سنجش قرار می دهد.
جدول 3-2. شماره گویه های پرسشنامه هوش هیجانی

خرده مقیاس ها

گویه ها

درک عواطف و دیگران
6، 9، 11، 15، 17، 19، 21، 23، 29

کنترل عواطف
2، 7، 10، 14، 18، 22، 25

مهارت های اجتمایی
1، 2، 8، 16، 26، 28

خوش بینی
3، 5، 12، 13، 24، 27

البته در سؤال های شماره؛ 2، 4، 5، 7، 8، 10، 12، 13، 14، 16، 18، 22، 25، 26 و 28 شیوه نمره گذاری به صورت معکوس می باشد. حداکثر نمره پرسشنامه عدد 210 و به معنای وضعیت هوش هیجانی بسیار بالا و حداقل نمره پرسشنامه عدد 1 به معنای وضعیت هوش هیجانی بسیار پایین است.
3-3-2. ضریب پایایی و روایی پرسشنامه هوش هیجانی
ضریب پایایی پرسشنامه پیترایدز و فارنهام در تحقیق مارانی(1382)، با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ

61
81/0 به دست آمده است و نشان دهنده ضریب پایایی خوبی می باشد. نیز، روایی صوری پرسشنامه از طرف استادان تربیت بدنی مورد تأیید قرار گرفت.
3-3-3. پرسشنامه تعهد سازمانی
پرسشنامه تعهد سازمانی مورد استفاده در تحقیق حاضر، توسط پورتر و همکارن(1974)، تدوین و توسط انگل و پری(1981) اصلاح شده است. این پرسشنامه 13 سؤال دارد و تعیین کننده میزان احساس مسئولیت فرد در قبال سازمان خود و شامل سه خرده مقیاس به شرح جدول 3-3، می باشد.
جدول 3-3. شماره گویه های پرسشنامه تعهد سازمانی

خرده مقیاس ها

گویه ها

تعهد عاطفی
2، 3، 8، 9، 10

تعهد مستمر
1، 6، 7، 12

تعهد هنجاری
4، 5، 11، 13

هر سؤال از یک مقیاس 5 درجه ای کاملاً مخالفم، مخالفم، بی نظرم، موافقم و کاملاً موافقم تشکیل شده است که به هر یک نمره های 0، 1، 2، 3 و 4 تعلق می گیرد. در گویه های منفی؛ 13، 11، 8، 7، 6، 5 و3 شیوه نمره گذاری معکوس است. حداکثر نمره پرسشنامه عدد 52 به مفهوم تعهد سازمانی بسیار بالا و حداقل نمره پرسشنامه عدد صفر به معنای تعهد سازمانی بسیار پایین می باشد.
3-3-4. ضریب پایایی و روایی پرسشنامه تعهد سازمانی
انگل و پری(1981)، پایایی پرسشنامه را به روش آلفای کرونباخ برای ابعاد کلی 71/0، عاطفی 76/0، هنجاری 64/0 و مستمر 76/0 گزارش نمودند که نشان دهنده پایایی بالای پرسشنامه می باشد. روایی این پرسشنامه مورد تأیید استادان تربیت بدنی قرار گرفت.

62
3-3-5. پرسشنامه عملکرد شغلی
پرسشنامه عملکرد شغلی مورد استفاده در این پژوهش، توسط پاترسون(1990)، ساخته شده و توسط شکرشکن(1380)، ترجمه شده است. این پرسشنامه، دارای 15 سؤال و هر سؤال از یک مقیاس 4 درجه ای بندرت، گاهی، اغلب و همیشه تشکیل شده است که به هر یک نمره های 0، 1، 2 و 3 تعلق می گیرد. بیشترین نمره پرسشنامه عدد 45 به معنای عملکرد شغلی بسیار بالا و کمترین نمره پرسشنامه عدد صفر به معنای عملکرد شغلی بسیار پایین است.
3-3-6. ضریب پایایی و روایی پرسشنامه عملکرد شغلی
خوشکام، نئیسی و شکرشکن(1386)، در نمونه کارکنان سازمان آب و برق اهواز، ضریب پایایی این پرسشنامه را از دو روش آلفای کرونباخ و تصنیف به ترتیب، 82/0 و 80/0 و ضریب روایی پرسشنامه به تأیید استادان تربیت بدنی رسید.
3-4. روش اجرای پژوهش
به منظور توزیع پرسشنامه ها و جمع آوری اطلاعات و داده ها، با مراجعه به اداره آموزش و پرورش شهرستان کازرون و دریافت مجوز، پرسشنامه ها بین دبیران ورزش مدارس توزیع گردید و از دبیران ورزش برای اعمال حداکثر دقت و صداقت در پاسخگویی به سؤال ها، درخواست همکاری شد.
3-5. روش های آماری
با توجه به اهداف پژوهش و فرضیه های ارائه شده برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار

63
توصیفی(میانگین و انحراف معیار) و روش های آمار استنباطی(ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه)، استفاده شد.
برای بررسی فرضیه های پژوهش، سطح آماری(05/0 (P، در نظر گرفته شد و داده های جمع آوری شده در محیط نرم افزاری SPSS نسخه ی 18، پردازش شدند.

64

فصل چهارم
یافته های پژوهش

در این فصل، داده ها و اطلاعات خام دسته بندی و مرتب شدند و مورد بررسی آماری قرار گرفتند. داده های دسته بندی شده با استفاده از روش های آمار توصیفی و آزمون های استنباطی ویژه نوع داده ها و متغیرها به شرح زیر مورد پردازش قرار گرفتند:
1- آمار توصیفی که شامل؛ درصد فراوانی، میانگین، انحراف معیار می باشد.
2- آمار استنباطی که شامل؛ آزمون کلموگروف- اسمیرنوف، آزمون پارامتریک همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه برای آزمودن فرضیه ها است.
4-1. توصیف آماری متغیرهای پژوهش
در این مرحله به بررسی توصیفی اطلاعات شامل؛ درصد فراوانی سطح تحصیلات، سابقه شغلی و وضعیت استخدام مربوط به شرکت کننده ها پرداخته می شود.
4-1-1. توصیف آم
اری سطح تحصیلات شرکت کننده ها
جدول 4-1. توزیع درصد فراوانی سطح تحصیلات شرکت کننده ها

میزان تحصیلات

فروانی

درصد
فوق دیپلم
13
0/21
لیسانس
41
1/66
فوق لیسانس
8
9/12
مجموع
62
100

66

نمودار 4-1. درصد فراوانی سطح تحصیلات شرکت کننده ها
با توجه به جدول 4-1، تعداد دبیران ورزش دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم 13، لیسانس 41 و فوق لیسانس 8 تن می باشند و بیشترین درصد میزان تحصیلات مربوط به لیسانس به میزان 1/66 % ، بعد از آن فوق دیپلم با 13% و کمترین درصد مربوط به فوق لیسانس به میزان 8 % می باشد.
4-1-2. توصیف آماری سابقه کار شرکت کننده ها

جدول 4-2. توزیع درصد فراوانی سابقه کار شرکت کننده ها
سابقه شغلی
فراوانی
درصد فراوانی
1 تا 5 سال
27
5/43
5 تا 10 سال
6
7/9
10 تا 15 سال
6
7/9
15 تا 20 سال
12
4/19
20 تا 25 سال
5
1/8
25 تا 30 سال
6
7/9
مجموع
62
100

67

نمودار 4-2. توزیع درصد فراوانی سابقه کار شرکت کننده ها
بنا به جدول 4-2، مشاهده می شود که 5/43% از دبیران ورزش با سابقه ی 1 تا 5 سال، بیشترین درصد فراوانی را دارند، 4/19% از دبیران ورزش سابقه 15 تا 20 سال دارند، 7/9% از دبیران ورزش سابقه 5 تا 10، 10 تا 15 و 25 تا30 سال دارند و 1/8% از دبیران ورزش با سابقه 20 تا 25 سال کمترین درصد فراوانی را دارند.
4-1-3. توصیف آماری وضعیت استخدام شرکت کننده ها
جدول 4-3. درصد فراوانی وضعیت استخدام شرکت کننده ها

وضعیت استخدام

فراوانی

درصد فراوانی
غیر رسمی
26
9/41
رسمی
36
1/58
مجموع
62
100

در جدول 4-3، درصد فراوانی مربوط به وضعیت استخدام دبیران ورزش مشخص شده است که 9/41 درصد از دبیران رسمی هستند و 1/58 درصد از دبیران، غیر رسمی می باشند. و درصد فراوانی دبیران رسمی زن و مرد، بیش از دبیران غیر رسمی است.

68
4-2. مقایسه گروه ها بر اساس ویژگی های جمعیت شناختی
برای مقایسه میانگین به دست آمده بیش از دو گروه در یک طرح چند عاملی، از روش تحلیل واریانس یک طرفه بین شرکت کننده ها استفاده شد. در این آزمون اگر که مقدار F مشاهده شده از مقدار F جدول در سطح فرض شده 05/0 کوچک تر باشد، می توان نتیجه گرفت که از نظر آماری تفاوت معناداری بین میانگین ها وجود ندارد و اگر F مشاهده شده از F جدول در سطح معناداری 05/0 بزرگ تر باشد، در این صورت تفاوت معنادار است و برای تعیین محل تفاوت یا تفاوت ها آزمون تعقیبی شفه استفاده دارد.
4-2-1. هدف اول: مقایسه عملکرد شغلی در سطح های مختلف تحصیلی شرکت کننده ها
برای بررسی این هدف، فرض پوچ به آزمون گذاشته شد و نتیجه های آزمون در جدول 4-4، نشان داد که میانگین عملکرد شغلی دبیران ورزش با مدرک تحصیلی فوق دیپلم برابر با 92/27، لیسانس برابر با 63/27 و فوق لیسانس برابر با 63/29 می باشد. محاسبه آزمون نشان داد که F مشاهده شده(514/0)، در سطح فرض شده 05/0 از مقدارF جدول کوچک تر می باشد. به

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*