پایان نامه با کلید واژگان توزیع فراوانی، مقطع تحصیلی، تحلیل داده، محتوای دوره

0 Comments

دارای اعتبار
سطح دوم (یادگیری)
۹ – ( ۱۸ الی ۲۶ )
۹۷%
تأیید- دارای اعتبار
سطح چهارم (نتایج)
۸ – ( ۲۷ الی ۳۴ )
۹۷%
تأیید- دارای اعتبار
کل سوالات پرسشنامه فراگیران
۳۴
۹۶%
تأیید- دارای اعتبار
جدول ۳-۳ جدول ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش پرسشنامه مدیران
پرسشنامه
متغیر
تعداد سوالات
ضریب آلفا
نتیجه
پرسشنامه مدیران دفاتر قضایی
سطح سوم (رفتار)
۱۵ – ( ا الی ۱۵ )
۹۴%
تأیید- دارای اعتبار
سطح چهارم (نتایج)
۱۵ – ( ۱۶ الی ۳۰ )
۹۶%
تأیید- دارای اعتبار
کل سوالات پرسشنامه مدیران
۳۰
۹۷%
تأیید- دارای اعتبار
۳-۹- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. برای استفاده از اطلاعات جمعیت شناختی از روش‌های آمار توصیفی از جمله میانگین حسابی، انحراف معیار، انحراف معیار میانگین، تهیه جدول فراوانی و رسم نمودارها استفاده شده است و برای جمع آوری داده‌های مرتبط با هر یک از سطوح چهار گانه واکنش، یادگیری، رفتار و نتایج در مدل ارزشیابی پاتریک، از پرسشنامه استفاده شده و سپس داده‌ها با استفاده از آزمون t تک نمونه‌ای و از طریق برنامه نرم‌افزاری spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای تجزیه و تحلیل سوال ۶ پژوهش (مقایسه تفاوت میانگین نظرات مدیران و تقریرنویسان در سطح نتایج) از آزمون t ویژه گروههای مستقل استفاده شده است.
فرمول t تک نمونه‌ای(t استیودنت) : t =(X ̅-μ)/(“//” S/√n)
X ̅: متغیر مورد مطالعه میانگین
μ: میانگین فرض شده جامعه
n: حجم نمونه مورد مطالعه
S: جذر واریانس نمونه
فرمول t ویژه گروههای مستقل: t =(“X”  ̅_”۱” -“X”  ̅_”۱” )/(“//” √( (〖S 〗_(۱ )^۲)/n_1 + (S_( 2)^2)/n_2 ))
X ̅_۱: میانگین متغیر مورد مطالعه گروه اول
X ̅_۲: میانگین متغیر مورد مطالعه گروه دوم
S_(1 )^2:اول واریانس نمونه
S_(2 )^2:دوم واریانس نمونه
n_1: حجم نمونه مورد مطالعه گروه اول
n_2: حجم نمونه مورد مطالعه گروه دوم
(منبع: دلاور،۱۳۸۴،۲۷۶ و ۲۸۹)
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده‌ها
مقدمه
در این فصل داده‏های تحقیق با استفاده از روشهای علمی مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد. ابتدا اطلاعات توصیفی در جداول توصیفی ارائه می‌شود و بعد سوالهای پژوهش با بهره‌گیری از آزمون مناسب آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند.
۴-۱- داده های جمعیت شناختی نمونه مورد بررسی (پرسشنامه فراگیران)
۱- جنسیت
توزیع فراوانی فراگیران مورد بررسی به تفکیک جنس در جدول ۴-۱ نشان داده شده است.
جدول ۴-۱: توزیع فراوانی فراگیران نمونه مورد بررسی بر حسب جنس
جنسیت
فراوانی
درصد
جنسیت
مرد
۵۷
۵۱.۴
زن
۵۳
۴۷.۷
جمع
۱۱۰
۱۰۰.۰
نمودار ۴-۱ توزیع فراوانی نمونه فراگیران مورد بررسی بر حسب جنس
بر اساس جدول و نمودار بالا ۵۱.۴ درصد از فراگیران مرد و ۷/۴۷ درصد نیز زن هستند.
۲- سابقه کار
توزیع فراوانی فراگیران مورد بررسی به تفکیک سابقه کار در جدول ۴-۲ نشان داده شده است.
جدول ۴ – ۲: توزیع فراوانی نمونه فراگیران مورد بررسی بر حسب سابقه کار
سابقه کار
فراوانی
درصد
سابقه کار
بین۱تا۱۰سال
۶۸
۶۱.۳
بین۱۱تا۲۰سال
۲۶
۲۳.۴
بین۲۱تا۳۰سال
۱۱
۹.۹
بدون جواب
۵
۵.۴
جمع
۱۱۰
۱۰۰.۰
نمودار ۴-۲ توزیع فراوانی نمونه فراگیران مورد بررسی بر حسب سابقه کار
همانگونه که در جدول و نمودار بالا دیده می‌شود، سابقه کار بیشتر فراگیران (۳/۶۱ درصد) نمونه آماری بین۱ تا ۱۰ سال قرار دارد.
۳-تحصیلات
توزیع فراوانی فراگیران مورد بررسی به تفکیک مقطع تحصیلی در جدول ۴-۳ نشان داده شده است.
جدول ۴- ۳: توزیع فراوانی نمونه فراگیران مورد بررسی بر حسب مقطع تحصیلی
مقطع تحصیلی
فراوانی
درصد
مقطع تحصیلی
دیپلم
۱۹
۱۷.۱
فوق دیپلم
۱۲
۱۰.۸
لیسانس
۶۹
۶۲.۲
فوق لیسانس
۳
۲.۷
بدون جواب
۷
۷.۲
جمع
۱۱۰
۱۰۰.۰
نمودار ۴-۳ توزیع فراوانی نمونه فراگیران مورد بررسی بر حسب میزان تحصیلات
همانگونه که در جدول و نمودار بالا دیده می شود، مدرک تحصیلی بیشتر فراگیران نمونه آماری (۲/۶۲ درصد) لیسانس می‌باشد.
۴-۲- توصیف متغیرهای پژوهش در پرسشنامه فراگیران
در این بخش متناسب با سوالهای اساسی تحقیق و متغیرهای مستقل پژوهش، جداول توزیع فراوانی افراد نمونه آماری به سوالهای پرسشنامه فراگیران(تقریرنویسان) گزارش می‌شود.
جدول۴-۴: توزیع فراوانی و درصد پاسخ فراگیران نمونه آماری به سوال۱
شاخص پاسخ
۱
۲
۳
۴
۵
پرسشنامه فراگیر- سوال۱
خیلی کم
کم
تاحدودی
زیاد
خیلی زیاد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
دوره‌های آموزشی برگزار شده تا چه اندازه با زمینه فعالیتها و ویژگیهای محیط کار شما مرتبط بوده است؟
۳
۲.۷
۵
۴.۵
۳۲
۲۹.۱
۵۱
۴۶.۴
۱۹
۱۷.۳
نمودار۴- ۴ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۱
نتایج نشان می دهد فراگیران نمونه آماری در سوال «دوره‌های آموزشی برگزار شده تا چه اندازه با زمینه فعالیتها و ویژگیهای محیط کار شما مرتبط بوده است؟»؛۷/۲درصد گزینه خیلی کم،۵/۴ درصد گزینه کم، ۱/۲۹ درصد گزینه تاحدودی و ۴/۴۶ درصد گزینه زیاد و۳/۱۷ درصد گزینه خیلی زیاد را انتخاب نموده اند.
یافته‌ها نشان می دهد که از دیدگاه ۶/۶۳ درصد از فراگیران (تقریرنویسان)، دوره‌های آموزشی برگزار شده در حد زیاد و خیلی ‌زیاد با زمینه فعالیتها و ویژگیهای محیط کار آنها مرتبط بوده است.
جدول ۴-۵: توزیع فراوانی و درصد پاسخ فراگیران نمونه آماری به سوال۲
شاخص پاسخ
۱
۲
۳
۴
۵
پرسشنامه فراگیر- سوال۲
خیلی کم
کم
تاحدودی
زیاد
خیلی زیاد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
دوره‌های آموزشی برگزار شده تا چه اندازه در شغل شما کاربردی بوده است؟
۳
۲.۷
۹
۸.۲
۳۴
۳۰.۹
۴۴
۴۰.۰
۲۰
۱۸.۲
نمودار ۴- ۵ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۲
نتایج نشان می دهد فراگیران نمونه آماری در سوال «دوره‌های آموزشی برگزار شده تا چه اندازه در شغل شما کاربردی بوده است؟» ۷/۲درصد گزینه خیلی کم،۲/۸درصد گزینه کم، ۹/۳۰ درصد گزینه تاحدودی،۴۰ درصد گزینه زیاد و۲/۱۸درصد خیلی زیادرا انتخاب نموده اند .
در مجموع یافته‌ها نشان می دهد که از دیدگاه ۲/۵۸ درصد از فراگیران (تقریرنویسان) در حد زیاد و خیلی زیاد دوره‌های آموزشی برگزار شده درشغلشان کاربردی بوده است.
جدول۴-۶: توزیع فراوانی و درصد پاسخ فراگیران نمونه آماری به سوال۳
شاخص پاسخ
۱
۲
۳
۴
۵
پرسشنامه فراگیر- سوال۳
خیلی کم
کم
تاحدودی
زیاد
خیلی زیاد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
اهداف تعیین شده در دوره‌ها تا چه اندازه به طور منطقی سازمان یافته بود؟
۶
۵.۸
۱۵
۱۴.۴
۴۱
۳۹.۴
۴۱
۳۹.۴
۱
۱.۰
نمودار۴- ۶ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۳
نتایج نشان می دهد فراگیران نمونه آماری در سوال «اهداف تعیین شده در دوره‌ها تا چه اندازه به طور منطقی سازمان یافته بود؟» ۳/۸ درصد گزینه خیلی کم،۴/۱۰درصد گزینه کم ، ۳/۳۳درصد گزینه تاحدودی ، ۸/۲۰درصد گزینه زیاد و۱/۲۷ درصد گزینه خیلی زیاد را انتخاب نموده اند .
یافته ها نشان می دهد که از دیدگاه ۴/۴۰ درصد از فراگیران (تقریرنویسان) در حد زیاد و خیلی زیاد اهداف تعیین شده در دوره‌ها به طور منطقی سازمان یافته بود.
جدول ۴-۷: توزیع فراوانی و درصد پاسخ فراگیران نمونه آماری به سوال۴
شاخص پاسخ
۱
۲
۳
۴
۵
پرسشنامه فراگیر- سوال۴
خیلی کم
کم
تاحدودی
زیاد
خیلی زیاد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
شرکت در دوره‌های آموزشی تا چه اندازه انتظارات پیش بینی شده شما را برآورده کرده است؟
۹
۸.۳
۱۹
۱۷.۶
۴۴
۴۰.۷
۳۵
۳۲.۴
۱

نمودار۴- ۷ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۴
فراگیران نمونه آماری در سوال «شرکت در دوره‌های آموزشی تا چه اندازه انتظارات پیش‌بینی شده شما را برآورده کرده است؟»۳/۸ درصد گزینه خیلی کم ، ۶/۱۷درصد گزینه کم ، ۷/۴۰درصد گزینه تاحدودی ، ۴/۳۲درصد گزینه زیاد و۹/۰ درصد گزینه خیلی زیاد را انتخاب نموده اند .
در مجموع یافته‌ها نشان می دهد که از دیدگاه ۳/۳۳ درصد از فراگیران (تقریرنویسان) در حد زیاد و خیلی زیاد شرکت در دوره‌های آموزشی انتظارات پیش‌بینی شده آنها را برآورده کرده است.
جدول۴-۸: توزیع فراوانی و درصد پاسخ فراگیران نمونه آماری به سوال۵
شاخص پاسخ
۱
۲
۳
۴
۵
پرسشنامه فراگیر- سوال ۵
خیلی کم
کم
تاحدودی
زیاد
خیلی زیاد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
اهداف تعیین شده در دوره‌ها تا چه اندازه محقق شده است؟
۷
۶.۵
۲۰
۱۸.۷
۵۱
۴۷.۷
۲۷
۲۵.۲
۲
۱.۹
نمودار۴- ۸ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۵
نتایج نشان می دهد فراگیران نمونه آماری در سوال «اهداف تعیین شده در دوره‌ها تا چه اندازه محقق شده است؟»۵/۶درصد گزینه خیلی کم ،۷/۱۸ درصد گزینه کم، ۷/۴۷درصد گزینه تاحدودی، ۲/۲۵درصد گزینه زیاد و ۹/۱درصد گزینه خیلی زیاد را انتخاب نموده اند .
در مجموع یافته ها نشان می دهد که از دیدگاه ۱/۲۷ درصد از فراگیران (تقریرنویسان) در حد زیاد و و خیلی زیاد اهداف تعیین شده در دور‌ه‌ها محقق شده است
جدول۴-۹: توزیع فراوانی و درصد پاسخ فراگیران نمونه آماری به سوال۶
شاخص پاسخ
۱
۲
۳
۴
۵
پرسشنامه فراگیر- سوال ۶
خیلی کم
کم
تاحدودی
زیاد
خیلی زیاد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
محتوای دوره‌های آموزشی تا چه اندازه موجب افزایش علاقه شما به آموزش‌پذیری در شغلتان شده است؟
۹
۸.۳
۵
۴.۶
۴۹
۴۵.۰
۳۱
۲۸.۴
۱۵
۱۳.۸
نمودار۴- ۹ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۶
نتایج نشان می دهد فراگیران نمونه آماری در سوال «محتوای دوره‌های آموزشی تا چه اندازه موجب افزایش علاقه شما به آموزش‌پذیری در شغلتان شده است؟»۳/۸ درصد گزینه خیلی کم ، ۶/۴درصد گزینه کم ، ۴۵درصد گزینه تاحدودی ، ۴/۲۸درصد گزینه زیاد و۸/۱۳ درصد گزینه خیلی زیاد را انتخاب نموده اند .
در مجموع یافته ها نشان می دهد که از دیدگاه ۲/۴۲ درصد از فراگیران (تقریرنویسان) در حد زیاد و و خیلی زیاد دوره‌های آموزشی موجب افزایش علاقه آنها به آموزش‌پذیری در شغلشان شده است.
جدول۴-۱۰: توزیع فراوانی و درصد پاسخ فراگیران نمونه آماری به سوال۷
شاخص

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *