پایان نامه با کلید واژگان توزیع فراوانی، محتوای دوره، کیفیت خدمات، مواد آموزشی

colored waves, scientific and technological design element

پاسخ
۱
۲
۳
۴
۵
پرسشنامه فراگیر- سوال ۷
خیلی کم
کم
تاحدودی
زیاد
خیلی زیاد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
محتوای دوره‌ها و مواد آموزشی تا چه اندازه به روز بوده است؟
۴
۳.۷
۷
۶.۴
۴۷
۴۳.۱
۴۴
۴۰.۴
۷
۶.۴
نمودار۴-۱۰ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۷
نتایج نشان می دهد فراگیران نمونه آماری در سوال «محتوای دوره‌ها و مواد آموزشی تا چه اندازه به روز بوده است؟».۷/۳درصد گزینه خیلی کم ، ۴/۶درصد گزینه کم ، ۱/۴۳ درصد گزینه تاحدودی، ۴/۴۰ درصد گزینه زیاد و ۴/۶ درصد گزینه خیلی زیاد را انتخاب نموده اند .
در مجموع یافته ها نشان می دهد که از دیدگاه ۸/۴۶ درصد از فراگیران (تقریرنویسان) در حد زیاد و خیلی زیاد محتوای دوره‌ها و مواد آموزشی به روز بوده است.
جدول ۴-۱۱: توزیع فراوانی و درصد پاسخ فراگیران نمونه آماری به سوال۸
شاخص پاسخ
۱
۲
۳
۴
۵
پرسشنامه فراگیر- سوال ۸
خیلی کم
کم
تاحدودی
زیاد
خیلی زیاد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
منابع و جزوات آموزشی استفاده شده تا چه اندازه مناسب دوره‌ها بوده است؟
۱۰
۹.۱
۱۵
۱۳.۶
۴۰
۳۶.۴
۴۲
۳۸.۲
۳
۲.۷
نمودار۴- ۱۱ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۸
نتایج نشان می دهد فراگیران نمونه آماری در سوال «منابع و جزوات آموزشی استفاده شده تا چه اندازه مناسب دوره‌ها بوده است؟»۱/۹ درصد گزینه خیلی کم، ۶ /۱۳درصد کم ، ۴/۳۶درصد گزینه تاحدودی ، ۲/۳۸درصد گزینه زیاد و ۷/۲درصد گزینه خیلی زیاد را انتخاب نموده اند .
در مجموع یافته ها نشان می دهد که از دیدگاه ۹/۴۰ درصد از فراگیران (تقریرنویسان) در حد زیاد و خیلی زیاد منابع و جزوات آموزشی استفاده شده مناسب دوره‌ها بوده است.
جدول ۴ -۱۲: توزیع فراوانی و درصد پاسخ فراگیران نمونه آماری به سوال۹
شاخص پاسخ
۱
۲
۳
۴
۵
پرسشنامه فراگیر- سوال ۹
خیلی کم
کم
تاحدودی
زیاد
خیلی زیاد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
امکانات سمعی و بصری و استفاده از ابزارهای کمک آموزشی تا چه اندازه مناسب بوده است؟
۳۶
۳۳.۰
۳۰
۲۷.۵
۲۷
۲۴.۸
۱۳
۱۱.۹
۳
۲.۸
نمودار۴- ۱۲ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۹
نتایج نشان می دهد فراگیران نمونه آماری در سوال «امکانات سمعی و بصری و استفاده از ابزارهای کمک آموزشی تا چه اندازه مناسب بوده است؟» ۳۳درصد گزینه خیلی کم ،۵/۲۷ درصد گزینه کم، ۸/۲۴درصد گزینه تاحدودی ، ۹/۱۱درصد گزینه زیاد و ۸/۲درصد گزینه خیلی زیاد را انتخاب نموده‌اند .
در مجموع یافته ها نشان می دهد که تنها از دیدگاه ۷/۱۴ درصد از فراگیران (تقریرنویسان) در حد زیاد و خیلی زیاد امکانات سمعی و بصری و استفاده از ابزارهای کمک آموزشی مناسب بوده است.
جدول۴-۱۳: توزیع فراوانی و درصد پاسخ فراگیران نمونه آماری به سوال۱۰
شاخص پاسخ
۱
۲
۳
۴
۵
پرسشنامه فراگیر- سوال ۱۰
خیلی کم
کم
تاحدودی
زیاد
خیلی زیاد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
نحوه سازماندهی و برنامه‌ریزی و مدیریت اجرایی دوره‌ها تا چه اندازه مناسب بوده است؟
۹
۸.۳
۱۸
۱۶.۵
۴۲
۳۸.۵
۳۵
۳۲.۱
۵
۴.۶
نمودار ۴ – ۱۳ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۱۰
فراگیران نمونه آماری در سوال «نحوه سازماندهی و برنامه‌ریزی و مدیریت اجرایی دوره‌ها تا چه اندازه مناسب بوده است؟» ۳/۸ درصد گزینه خیلی کم ، ۵/۱۶درصد گزینه کم ، ۵/۳۸ درصد گزینه تاحدودی، ۱/۳۲درصد گزینه زیاد و ۶/۴ درصد گزینه خیلی زیاد را انتخاب نموده اند .
در مجموع یافته ها نشان می دهد که از دیدگاه ۷/۳۶ درصد از فراگیران (تقریرنویسان) در حد زیاد و خیلی زیاد نحوه سازماندهی و برنامه‌ریزی و مدیریت اجرایی دوره‌ها مناسب بوده است.
جدول ۴-۱۴: توزیع فراوانی و درصد پاسخ فراگیران نمونه آماری به سوال۱۱
شاخص پاسخ
۱
۲
۳
۴
۵
پرسشنامه فراگیر- سوال ۱۱
خیلی کم
کم
تاحدودی
زیاد
خیلی زیاد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
کیفیت فضا، تجهیزات و محل برگزاری دوره‌ها (از لحاظ: نور، تهویه، ظرفیت، دوری از سروصدا) تا چه اندازه مناسب بوده است؟
۷
۶.۴
۱۵
۱۳.۶
۵۶
۵۰.۹
۲۴
۲۱.۸
۸
۷.۳
نمودار ۴- ۱۴ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۱۱
نتایج نشان می دهد فراگیران نمونه آماری در سوال «کیفیت فضا، تجهیزات و محل برگزاری دوره‌ها (از لحاظ: نور، تهویه، ظرفیت، دوری از سروصدا) تا چه اندازه مناسب بوده است؟»۴/۶درصد گزینه خیلی کم ، ۶/۱۳درصد گزینه کم ، ۹/۵۰درصد گزینه تا حدودی ، ۸/۲۱درصد گزینه زیاد و۳/۷ درصد گزینه خیلی زیاد را انتخاب نموده اند .
یافته ها نشان می دهد که از دیدگاه ۱/۲۹ درصد از فراگیران (تقریرنویسان) در حد زیاد و خیلی زیاد کیفیت فضا، تجهیزات و محل برگزاری دوره‌ها (از لحاظ: نور، تهویه، ظرفیت، دوری از سروصدا) مناسب بوده است.
جدول ۴-۱۵: توزیع فراوانی و درصد پاسخ فراگیران نمونه آماری به سوال۱۲
شاخص پاسخ
۱
۲
۳
۴
۵
پرسشنامه فراگیر- سوال ۱۲
خیلی کم
کم
تاحدودی
زیاد
خیلی زیاد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
کیفیت خدمات رفاهی (از قبیل پذیرایی و نظافت و …) تا چه اندازه مناسب بوده است؟
۳۴
۳۰.۹
۳۳
۳۰.۰
۲۷
۲۴.۵
۱۳
۱۱.۸
۳
۲.۷
نمودار ۴- ۱۵ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۱۲
فراگیران نمونه آماری در سوال «کیفیت خدمات رفاهی (از قبیل پذیرایی و نظافت و …) تا چه اندازه مناسب بوده است؟» ۹/۳۰ درصد گزینه خیلی کم ، ۳۰درصد گزینه کم ، ۵/۲۴درصد گزینه تاحدودی ،۸/۱۱درصد گزینه زیاد و ۷/۲درصد گزینه خیلی زیاد را انتخاب نموده اند .
در مجموع یافته ها نشان می دهد که تنها از دیدگاه ۵/۱۴ درصد از فراگیران (تقریرنویسان) در حد زیاد و خیلی زیاد کیفیت خدمات رفاهی (از قبیل پذیرایی و نظافت و …) مناسب بوده است.
جدول ۴-۱۶: توزیع فراوانی و درصد پاسخ فراگیران نمونه آماری به سوال۱۳
شاخص پاسخ
۱
۲
۳
۴
۵
پرسشنامه فراگیر- سوال ۱۳
خیلی کم
کم
تاحدودی
زیاد
خیلی زیاد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
مدرسان تا چه اندازه نسبت به موضوعات درسی و محتوای دوره‌ها تسلط داشتند؟
۲
۱.۸
۷
۶.۴
۳۱
۲۸.۲
۵۸
۵۲.۷
۱۲
۱۰.۹
نمودار ۴- ۱۶ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۱۳
فراگیران نمونه آماری در سوال «مدرسان تا چه اندازه نسبت به موضوعات درسی و محتوای دوره‌ها تسلط داشتند؟» ۸/۱ درصد گزینه خیلی کم ،۴/۶ درصد گزینه کم ، ۲/۲۸درصد گزینه تاحدودی، ۷/۵۲درصد گزینه زیاد و ۹/۱۰ درصد گزینه خیلی زیاد را انتخاب نموده اند .
در مجموع یافته ها نشان می دهد که از دیدگاه ۶/۶۳ درصد از فراگیران (تقریرنویسان) در حد زیاد و خیلی زیاد مدرسان نسبت به موضوعات درسی و محتوای دوره‌ها تسلط داشتند.
جدول ۴-۱۷: توزیع فراوانی و درصد پاسخ فراگیران نمونه آماری به سوال۱۴
شاخص پاسخ
۱
۲
۳
۴
۵
پرسشنامه فراگیر- سوال ۱۴
خیلی کم
کم
تاحدودی
زیاد
خیلی زیاد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
مدرسان تا چه اندازه در روش‌های تدریس مهارت داشتند؟
۲
۱.۹
۷
۶.۵
۳۶
۳۳.۳
۵۶
۵۱.۹
۷
۶.۵
نمودار ۴- ۱۷ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۱۴
نتایج نشان می دهد فراگیران نمونه آماری در سوال «مدرسان تا چه اندازه در روش‌های تدریس مهارت داشتند؟» ۹/۱ درصد گزینه خیلی کم ،۵/۶ درصد گزینه کم ، ۳/۳۳درصد گزینه تاحدودی ، ۹/۵۱درصد گزینه زیاد و ۵/۶درصد گزینه خیلی زیاد را انتخاب نموده اند .
در مجموع یافته ها نشان می دهد که از دیدگاه ۳/۵۸ درصد از فراگیران (تقریرنویسان) در حد زیاد و خیلی زیاد مدرسان در روش‌های تدریس مهارت داشتند.
جدول ۴-۱۸: توزیع فراوانی و درصد پاسخ فراگیران نمونه آماری به سوال۱۵
شاخص پاسخ
۱
۲
۳
۴
۵
پرسشنامه فراگیر- سوال ۱۵
خیلی کم
کم
تاحدودی
زیاد
خیلی زیاد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
مدرسان تا چه اندازه ترتیب و پیوستگی مطالب را رعایت می‌کردند؟
۶
۵.۶
۵
۴.۶
۴۰
۳۷.۰
۴۸
۴۴.۴
۹
۸.۳
نمودار ۴- ۱۸ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۱۵
نتایج نشان می دهد فراگیران نمونه آماری در سوال «مدرسان تا چه اندازه ترتیب و پیوستگی مطالب را رعایت می‌کردند؟» ۶/۵ درصد گزینه خیلی کم ، ۶/۴درصد گزینه کم ، ۳۷درصد گزینه تاحدودی، ۴/۴۴ درصد گزینه زیاد و ۳/۸ درصد گزینه خیلی زیاد را انتخاب نموده اند .
در مجموع یافته ها نشان می دهد که از دیدگاه ۸/۵۲ درصد از فراگیران (تقریرنویسان) در حد زیاد و خیلی زیاد مدرسان ترتیب و پیوستگی مطالب را رعایت می‌کردند.
جدول ۴ -۱۹: توزیع فراوانی و درصد پاسخ فراگیران نمونه آماری به سوال۱۶
شاخص پاسخ
۱
۲
۳
۴
۵
پرسشنامه فراگیر- سوال ۱۶
خیلی کم
کم
تاحدودی
زیاد
خیلی زیاد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
مدرسان تا چه اندازه توانایی پاسخگویی به سؤالات شما را داشتند؟
۳
۲.۸
۸
۷.۴
۲۹
۲۶.۹
۵۷
۵۲.۸
۱۱
۱۰.۲
نمودار ۴- ۱۹ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۱۶
فراگیران نمونه آماری در سوال «مدرسان تا چه اندازه توانایی پاسخگویی به سؤالات شما را داشتند؟» ۸/۲درصد گزینه خیلی کم ، ۴/۷ درصد گزینه کم ، ۹/۲۶ درصد گزینه تاحدودی ، ۸/۵۲درصد گزینه زیاد و ۲/۱۰درصد گزینه خیلی زیاد را انتخاب نموده اند .
در مجموع یافته ها نشان می دهد که از دیدگاه ۶۳ درصد از فراگیران (تقریرنویسان) در حد زیاد و خیلی زیاد مدرسان توانایی پاسخگویی به سؤالات آنها را داشتند.
جدول ۴-۲۰: توزیع فراوانی و درصد پاسخ فراگیران نمونه آماری به سوال۱۷
شاخص پاسخ
۱
۲
۳
۴
۵
پرسشنامه فراگیر- سوال ۱۷
خیلی کم
کم
تاحدودی
زیاد
خیلی زیاد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
رفتار و نحوه برخورد مدرسان تا چه اندازه مناسب بوده است؟
۳
۲.۷
۱۱
۱۰.۰
۱۶
۱۴.۵
۴۹
۴۴.۵
۳۱
۲۸.۲
نمودار ۴ – ۲۰ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۱۷
نتایج نشان می دهد فراگیران نمونه آماری در سوال «رفتار و نحوه برخورد مدرسان تا چه اندازه مناسب بوده است؟ » ۷/۲درصد گزینه خیلی کم ، ۱۰درصد گزینه کم ،۵/۱۴ درصد گزینه تاحدودی ، ۵/۴۴درصد گزینه زیاد و ۲/۲۸ درصد گزینه خیلی زیاد را انتخاب نموده اند .
در مجموع یافته ها نشان می دهد که از دیدگاه ۷/۷۲درصد از فراگیران (تقریرنویسان) در حد زیاد و خیلی

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*