پایان نامه با کلید واژگان توزیع فراوانی، توانمند سازی، بهبود مهارت، انتقال دانش

زیاد رفتار و نحوه برخورد مدرسان مناسب بوده است.
جدول ۴ -۲۱: توزیع فراوانی و درصد پاسخ فراگیران نمونه آماری به سوال۱۸
شاخص پاسخ
۱
۲
۳
۴
۵
پرسشنامه فراگیر- سوال ۱۸
خیلی کم
کم
تاحدودی
زیاد
خیلی زیاد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
شرکت در دوره‌های آموزشی تا چه اندازه باعث افزایش دانش و اطلاعات عمومی شغلتان شده است؟
۸
۷.۳
۷
۶.۴
۴۲
۳۸.۵
۴۰
۳۶.۷
۱۲
۱۱.۰
نمودار ۴- ۲۱ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۱۸
نتایج نشان می دهد فراگیران نمونه آماری در سوال «شرکت در دوره‌های آموزشی تا چه اندازه باعث افزایش دانش و اطلاعات عمومی شغلتان شده است؟ »۳/۴درصد گزینه خیلی کم ، ۴/۶ درصد گزینه کم ، ۵/۳۸ درصد گزینه تاحدودی ، ۷/۳۶ درصد گزینه زیاد و۱۱ درصد گزینه خیلی زیاد را انتخاب نموده اند .
در مجموع یافته ها نشان می دهد که از دیدگاه ۷/۴۷درصد از فراگیران (تقریرنویسان) در حد زیاد و خیلی زیاد شرکت در دوره‌های آموزشی باعث افزایش دانش و اطلاعات عمومی شغلشان شده است.
جدول ۴-۲۲: توزیع فراوانی و درصد پاسخ فراگیران نمونه آماری به سوال۱۹
شاخص پاسخ
۱
۲
۳
۴
۵
پرسشنامه فراگیر- سوال ۱۹
خیلی کم
کم
تاحدودی
زیاد
خیلی زیاد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
شرکت در دوره‌های آموزشی تا چه اندازه باعث افزایش دانش و اطلاعات اختصاصی شغلتان شده است؟
۹
۸.۳
۸
۷.۳
۴۳
۳۹.۴
۳۹
۳۵.۸
۱۰
۹.۲
نمودار ۴- ۲۲ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۱۹
نتایج نشان می دهد فراگیران نمونه آماری در سوال «شرکت در دوره‌های آموزشی تا چه اندازه باعث افزایش دانش و اطلاعات اختصاصی شغلتان شده است؟» ۳/۸درصد گزینه خیلی کم ، ۳/۷درصد گزینه کم ، ۴/۳۹ درصد گزینه تاحدودی ، ۸/۳۵ درصد گزینه زیاد و۲/۹ درصد گزینه خیلی زیاد را انتخاب نموده اند .
در مجموع یافته ها نشان می دهد که از دیدگاه ۴۵ درصد از فراگیران (تقریرنویسان)در حد زیاد و خیلی زیاد شرکت در دوره‌های آموزشی باعث افزایش دانش و اطلاعات اختصاصی شغلشان شده است.
جدول ۴-۲۳: توزیع فراوانی و درصد پاسخ فراگیران نمونه آماری به سوال۲۰
شاخص پاسخ
۱
۲
۳
۴
۵
پرسشنامه فراگیر- سوال ۲۰
خیلی کم
کم
تاحدودی
زیاد
خیلی زیاد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
شرکت در دوره‌های آموزشی تا چه اندازه باعث شناخت و آگاهی شما نسبت به قوانین و اصول حاکم بر سازمان و شغلتان شده است؟
۸
۷.۳
۹
۸.۳
۴۲
۳۸.۵
۴۰
۳۶.۷
۱۰
۹.۲
نمودار ۴- ۲۳ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۲۰
فراگیران نمونه آماری در سوال «شرکت در دوره‌های آموزشی تا چه اندازه باعث شناخت و آگاهی شما نسبت به قوانین و اصول حاکم بر سازمان و شغلتان شده است؟» ۳/۷ درصد گزینه خیلی کم ، ۳/۸درصد گزینه کم ، ۵/۳۸ درصد گزینه تاحدودی ، ۷/۳۶ درصد گزینه زیاد و۲/۹ درصد گزینه خیلی زیاد را انتخاب نموده اند .
در مجموع یافته ها نشان می دهد که از دیدگاه ۹/۴۵درصد از فراگیران (تقریرنویسان) در حد زیاد و خیلی زیاد شرکت در دوره‌های آموزشی باعث شناخت و آگاهی افراد نسبت به قوانین و اصول حاکم بر سازمان و شغلشان شده است.
جدول ۴ -۲۴: توزیع فراوانی و درصد پاسخ فراگیران نمونه آماری به سوال۲۱
شاخص پاسخ
۱
۲
۳
۴
۵
پرسشنامه فراگیر- سوال ۲۱
خیلی کم
کم
تاحدودی
زیاد
خیلی زیاد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
شرکت در دور‌ه‌های آموزشی تا چه اندازه در به روز کردن اطلاعات شغلی شما مؤثر بوده است؟
۱۲
۱۰.۹
۱۰
۹.۱
۳۵
۳۱.۸
۴۵
۴۰.۹
۸
۷.۳
نمودار ۴- ۲۴ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۲۱
نتایج نشان می دهد فراگیران نمونه آماری در سوال «شرکت در دوره‌های آموزشی تا چه اندازه در به روز کردن اطلاعات شغلی شما مؤثر بوده است؟» ۹/۱۰درصد گزینه خیلی کم ۱/۹ درصد گزینه کم، ۸ /۳۱ درصد گزینه تاحدودی ،۹/۴۰ درصد گزینه زیاد و۳/۷ درصد گزینه خیلی زیاد را انتخاب نموده اند .
در مجموع یافته ها نشان می دهد که از دیدگاه ۲/۴۸ درصد از فراگیران (تقریرنویسان) در حد زیاد و خیلی زیاد شرکت در دوره‌های آموزشی در به روز کردن اطلاعات شغلی شان مؤثر بوده است.
جدول ۴-۲۵: توزیع فراوانی و درصد پاسخ فراگیران نمونه آماری به سوال۲۲
شاخص پاسخ
۱
۲
۳
۴
۵
پرسشنامه فراگیر- سوال ۲۲
خیلی کم
کم
تاحدودی
زیاد
خیلی زیاد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
شرکت در دوره‌های آموزشی تا چه اندازه باعث بهبود مهارتهای قابل استفاده در محیط کارتان شده است؟
۱۲
۱۰.۹
۱۴
۱۲.۷
۳۶
۳۲.۷
۴۱
۳۷.۳
۷
۶.۴
نمودار ۴- ۲۵ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۲۲
فراگیران نمونه آماری در سوال «شرکت در دوره‌های آموزشی تا چه اندازه باعث بهبود مهارتهای قابل استفاده در محیط کارتان شده است؟» ۹/۱۰درصد گزینه خیلی کم ،۷/۱۲کم ۷/۳۲ درصد گزینه تاحدودی ،۳/۳۷درصد گزینه زیاد و ۴/۶درصد گزینه خیلی زیاد را انتخاب نموده اند .
در مجموع یافته ها نشان می دهد که از دیدگاه ۶/۴۳ درصد از فراگیران (تقریرنویسان) در حد زیاد و خیلی زیاد شرکت در دوره‌های آموزشی باعث بهبود مهارتهای قابل استفاده در محیط کارشان شده است.
جدول ۴-۲۶: توزیع فراوانی و درصد پاسخ فراگیران نمونه آماری به سوال۲۳
شاخص پاسخ
۱
۲
۳
۴
۵
پرسشنامه فراگیر- سوال ۲۳
خیلی کم
کم
تاحدودی
زیاد
خیلی زیاد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
شرکت در دوره‌های آموزشی تا چه اندازه باعث انجام بهتر وظایف شما شده است؟
۷
۶.۴
۱۸
۱۶.۴
۲۷
۲۴.۵
۴۴
۴۰.۰
۱۴
۱۲.۷
نمودار ۴- ۲۶ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۲۳
نتایج نشان می دهد فراگیران نمونه آماری در سوال «شرکت در دوره‌های آموزشی تا چه اندازه باعث انجام بهتر وظایف شما شده است؟» ۴/۶ درصد گزینه خیلی کم ، ۴/۱۶درصد گزینه کم ،۵/۲۴ درصد گزینه تاحدودی ، ۴۰درصد گزینه زیاد و ۷/۱۲ درصد گزینه خیلی زیاد را انتخاب نموده اند .
در مجموع یافته ها نشان می دهد که از دیدگاه ۷/۵۲ درصد از فراگیران (تقریرنویسان) در حد زیاد و خیلی زیاد شرکت در دوره‌های آموزشی باعث انجام بهتر وظایفشان شده است.
جدول ۴-۲۷: توزیع فراوانی و درصد پاسخ فراگیران نمونه آماری به سوال۲۴
شاخص پاسخ
۱
۲
۳
۴
۵
پرسشنامه فراگیر- سوال ۲۴
خیلی کم
کم
تاحدودی
زیاد
خیلی زیاد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
شرکت در دوره‌های آموزشی تا چه اندازه باعث رشد فردی شما شده است؟
۱۱
۱۰.۲
۱۱
۱۰.۲
۳۳
۳۰.۶
۴۲
۳۸.۹
۱۱
۱۰.۲
نمودار ۴- ۲۷ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۲۴
نتایج نشان می دهد فراگیران نمونه آماری در سوال «شرکت در دوره‌های آموزشی تا چه اندازه باعث رشد فردی شما شده است؟» ۲/۱۰درصد گزینه خیلی کم ، ۲/۱۰درصد گزینه کم ، ۶/۳۰درصد گزینه تاحدودی ، ۹/۳۸ درصد گزینه زیاد و ۲/۱۰ درصد گزینه خیلی زیاد را انتخاب نموده اند .
در مجموع یافته ها نشان می دهد که از دیدگاه ۱/۴۹ درصد از فراگیران (تقریرنویسان) در حد زیاد و خیلی زیاد شرکت در دوره‌های آموزشی باعث رشد فردی شان شده است.
جدول ۴ -۲۸: توزیع فراوانی و درصد پاسخ فراگیران نمونه آماری به سوال۲۵
شاخص پاسخ
۱
۲
۳
۴
۵
پرسشنامه فراگیر- سوال ۲۵
خیلی کم
کم
تاحدودی
زیاد
خیلی زیاد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
شرکت در دوره‌های آموزشی تا چه اندازه باعث توانمند سازی شما برای انتقال دانش و مهارتتان به دیگران شده است؟
۱۰
۹.۱
۱۷
۱۵.۵
۴۸
۴۳.۶
۳۱
۲۸.۲
۴
۳.۶
نمودار ۴- ۲۸ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۲۵
نتایج نشان می دهد فراگیران نمونه آماری در سوال «شرکت در دوره‌های آموزشی تا چه اندازه باعث توانمند سازی شما برای انتقال دانش و مهارتتان به دیگران شده است؟» ۱/۹ درصد گزینه خیلی کم ، ۵/۱۵ درصد گزینه کم ، ۶/۴۳ درصد گزینه تاحدودی ،۲/۲۸ درصد گزینه زیاد و۶/۳ درصد گزینه خیلی زیاد را انتخاب نموده اند .
در مجموع یافته ها نشان می دهد که از دیدگاه ۸/۳۱ درصد از فراگیران (تقریرنویسان) در حد زیاد و خیلی زیاد شرکت در دوره‌های آموزشی باعث توانمند سازی آنان برای انتقال دانش و مهارتهایشان به دیگران شده است.
جدول ۴-۲۹: توزیع فراوانی و درصد پاسخ فراگیران نمونه آماری به سوال۲۶
شاخص پاسخ
۱
۲
۳
۴
۵
پرسشنامه فراگیر- سوال ۲۶
خیلی کم
کم
تاحدودی
زیاد
خیلی زیاد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
شرکت در دوره‌های آموزشی تا چه اندازه موجب افزایش به کارگیری روش‌های جدید و نوآورانه توسط شما شده است؟
۱۷
۱۵.۶
۱۶
۱۴.۷
۳۳
۳۰.۳
۳۸
۳۴.۹
۵
۴.۶
نمودار ۴- ۲۹ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۲۶
نتایج نشان می دهد فراگیران نمونه آماری در سوال «شرکت در دوره‌های آموزشی تا چه اندازه موجب افزایش به کارگیری روش‌های جدید و نوآورانه توسط شما شده است؟» ۶/۱۵ درصد گزینه خیلی کم ،۷/۱۴ درصد گزینه کم ،۳/۳۰ درصد گزینه تاحدودی ، ۹/۳۴ درصد گزینه زیاد و۶/۴ درصد گزینه خیلی زیاد را انتخاب نموده اند .
در مجموع یافته ها نشان می دهد که از دیدگاه ۴/۳۹ درصد از فراگیران (تقریرنویسان) در حد زیاد و خیلی زیاد شرکت در دوره‌های آموزشی موجب افزایش به کارگیری روش‌های جدید و نوآورانه توسط آنها شده است.
جدول ۴-۳۰ : توزیع فراوانی و درصد پاسخ فراگیران نمونه آماری به سوال۲۷
شاخص پاسخ
۱
۲
۳
۴
۵
پرسشنامه فراگیر- سوال ۲۷
خیلی کم
کم
تاحدودی
زیاد
خیلی زیاد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
شرکت شما در دوره‌های آموزشی تا چه اندازه در کاهش هزینه‌های کاری واتلاف بودجه در سازمان موفق بوده است؟
۲۳
۲۱.۳
۲۲
۲۰.۴
۳۲
۲۹.۶
۲۴
۲۲.۲
۷
۶.۵
نمودار ۴- ۳۰ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۲۷
نتایج نشان می دهد فراگیران نمونه آماری در سوال «شرکت شما در دوره‌های آموزشی تا چه اندازه در کاهش هزینه‌های کاری واتلاف بودجه در سازمان موفق بوده است؟» ۳/۲۱ درصد گزینه خیلی‌کم، ۴/۲۰درصد گزینه کم ، ۶/۲۹ درصد گزینه تاحدودی ، ۲/۲۲ درصد گزینه زیاد و ۵/۶ درصد گزینه خیلی زیاد را انتخاب نموده اند .
در مجموع یافته ها نشان می دهد که از دیدگاه ۷/۲۸ درصد از فراگیران (تقریرنویسان) در حد زیاد و خیلی زیاد شرکت در دوره‌های آموزشی در کاهش هزینه‌های کاری واتلاف بودجه در سازمان موفق بوده است.
جدول