پایان نامه با کلید واژگان توزیع فراوانی، مقطع تحصیلی، عملکرد شغلی، سطح مهارت

0 Comments

۴-۳۱: توزیع فراوانی و درصد پاسخ فراگیران نمونه آماری به سوال۲۸
شاخص پاسخ
۱
۲
۳
۴
۵
پرسشنامه فراگیر- سوال ۲۸
خیلی کم
کم
تاحدودی
زیاد
خیلی زیاد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
شرکت شما در دوره‌های آموزشی تا چه اندازه موجب افزایش سرعت انجام فعالیت‌های شما در سازمان شده است؟
۱۷
۱۵.۶
۱۲
۱۱.۰
۲۸
۲۵.۷
۴۳
۳۹.۴
۹
۸.۳
نمودار ۴- ۳۱ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۲۸
نتایج نشان می دهد فراگیران نمونه آماری در سوال «شرکت شما در دوره‌های آموزشی تا چه اندازه موجب افزایش سرعت انجام فعالیت‌های شما در سازمان شده است؟» ۶/۱۵ درصد گزینه خیلی کم ، ۱۱درصد گزینه کم ، ۷/۲۵ درصد گزینه تاحدودی ، ۴/۳۹ درصد گزینه زیاد و ۳/۸ درصد گزینه خیلی زیاد را انتخاب نموده اند .
در مجموع یافته ها نشان می دهد که از دیدگاه ۷/۴۷ درصد از فراگیران (تقریرنویسان) در حد زیاد و خیلی زیاد شرکت در دوره‌های آموزشی موجب افزایش سرعت انجام فعالیت‌هایشان در سازمان شده است.
جدول ۴-۳۲ : توزیع فراوانی و درصد پاسخ فراگیران نمونه آماری به سوال۲۹
شاخص پاسخ
۱
۲
۳
۴
۵
پرسشنامه فراگیر- سوال ۲۹
خیلی کم
کم
تاحدودی
زیاد
خیلی زیاد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
شرکت شما در دوره‌های آموزشی تا چه اندازه در سازمان تغییر مثبت به وجود آورده است
۱۶
۱۴.۷
۱۱
۱۰.۱
۳۹
۳۵.۸
۳۵
۳۲.۱
۸
۷.۳
نمودار ۴- ۳۲ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۲۹
نتایج نشان می دهد فراگیران نمونه آماری در سوال «شرکت شما در دوره‌های آموزشی تا چه اندازه در سازمان تغییر مثبت به وجود آورده است؟» ۷/۱۴ درصد گزینه خیلی کم ، ۱/۱۰ درصد گزینه تاحدودی ، ۸/۳۵ درصد گزینه زیاد و۱/۳۲ درصد گزینه زیاد، ۳/۷۳ درصد نیزگزینه خیلی زیاد را انتخاب نموده اند .
در مجموع یافته ها نشان می دهد که از دیدگاه ۴/۳۹ درصد از فراگیران (تقریرنویسان) در حد زیاد و خیلی زیاد شرکت در دوره‌های آموزشی در سازمان تغییر مثبت به وجود آورده است.
جدول ۴-۳۳ : توزیع فراوانی و درصد پاسخ فراگیران نمونه آماری به سوال۳۰
شاخص پاسخ
۱
۲
۳
۴
۵
پرسشنامه فراگیر- سوال ۳۰
خیلی کم
کم
تاحدودی
زیاد
خیلی زیاد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
شرکت شما در دوره‌های آموزشی تا چه اندازه موجب افزایش بازده کاری شما شده است؟
۱۳
۱۱.۸
۱۱
۱۰.۰
۳۶
۳۲.۷
۴۲
۳۸.۲
۸
۷.۳
نمودار ۴- ۳۳ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۳۰
نتایج نشان می دهد فراگیران نمونه آماری در سوال «شرکت شما در دوره‌های آموزشی تا چه اندازه موجب افزایش بازده کاری شما شده است؟» ۸/۱۱ درصد گزینه خیلی کم،۱۰درصد گزینه کم، ۷/۳۲درصد تاحدودی ،۲/۳۸ درصد گزینه زیاد و ۳/۷درصد گزینه خیلی زیاد را انتخاب نموده اند .
در مجموع یافته ها نشان می دهد که از دیدگاه ۵/۴۵ درصد از فراگیران (تقریرنویسان) در حد زیاد و خیلی زیاد شرکت در دوره‌های آموزشی موجب افزایش بازده کاری آنها شده است.
جدول ۴-۳۴ : توزیع فراوانی و درصد پاسخ فراگیران نمونه آماری به سوال۳۱
شاخص پاسخ
۱
۲
۳
۴
۵
پرسشنامه فراگیر- سوال ۳۱
خیلی کم
کم
تاحدودی
زیاد
خیلی زیاد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
شرکت شما در دوره‌های آموزشی تا چه اندازه موجب افزایش توان تصمیم‌گیری صحیح شما شده است؟
۱۳
۱۱.۹
۱۴
۱۲.۸
۳۲
۲۹.۴
۴۰
۳۶.۷
۱۰
۹.۲
نمودار ۴- ۳۴ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۳۱
نتایج نشان می دهد فراگیران نمونه آماری در سوال «شرکت شما در دوره‌های آموزشی تا چه اندازه موجب افزایش توان تصمیم‌گیری صحیح شما شده است؟» ۹/۱۱ درصد گزینه خیلی کم، ۸/۱۲درصد گزینه کم ، ۴/۲۹ درصد گزینه تاحدودی ،۷/۳۶ درصد گزینه زیاد و۲/۹ درصد گزینه خیلی زیاد را انتخاب نموده اند .
در مجموع یافته ها نشان می دهد که از دیدگاه ۹/۴۵ درصد از فراگیران (تقریرنویسان)در حد زیاد و خیلی زیاد شرکت در دوره‌های آموزشی موجب افزایش توان تصمیم‌گیری صحیح آنها شده است.
جدول ۴-۳۵ : توزیع فراوانی و درصد پاسخ فراگیران نمونه آماری به سوال۳۲
شاخص پاسخ
۱
۲
۳
۴
۵
پرسشنامه فراگیر- سوال ۳۲
خیلی کم
کم
تاحدودی
زیاد
خیلی زیاد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
شرکت در دوره‌های آموزشی تا چه اندازه موجب افزایش قدرت تجزیه و تحلیل مسائل سازمان توسط شما شده است؟
۱۷
۱۵.۶
۷
۶.۴
۳۹
۳۵.۸
۴۲
۳۸.۵
۴
۳.۷
نمودار ۴- ۳۵ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۳۲
نتایج نشان می دهد فراگیران نمونه آماری در سوال «شرکت در دوره‌های آموزشی تا چه اندازه موجب افزایش قدرت تجزیه و تحلیل مسائل سازمان توسط شما شده است؟» ۶/۱۵ درصد گزین خیلی کم ، ۴/۶ درصد گزینه کم ، ۸/۳۵ درصد گزینه تاحدودی ، ۵/۳۸ درصد گزینه زیاد و۷/۳ درصد گزینه خیلی زیاد را انتخاب نموده اند .
در مجموع یافته ها نشان می دهد که از دیدگاه ۲/۴۲ درصد از فراگیران (تقریرنویسان) در حد زیاد و خیلی زیاد شرکت در دوره‌های آموزشی موجب افزایش قدرت تجزیه و تحلیل مسائل سازمان توسط آنها شده است.
جدول ۴-۳۶: توزیع فراوانی و درصد پاسخ فراگیران نمونه آماری به سوال۳۳
شاخص پاسخ
۱
۲
۳
۴
۵
پرسشنامه فراگیر- سوال ۳۳
خیلی کم
کم
تاحدودی
زیاد
خیلی زیاد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
شرکت شما در دوره‌های آموزشی تا چه اندازه موجب علاقه شما به افزایش سطح مهارت‌های شغلی و حرفه‌ای‌تان شده است؟
۱۳
۱۱.۹
۱۰
۹.۲
۳۲
۲۹.۴
۳۸
۳۴.۹
۱۶
۱۴.۷
نمودار ۴- ۳۶ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۳۳
فراگیران نمونه آماری در سوال «شرکت شما در دوره‌های آموزشی تا چه اندازه موجب علاقه شما به افزایش سطح مهارت‌های شغلی و حرفه‌ای‌تان شده است؟» ۹/۱۱ درصد گزینه خیلی کم ، ۲/۹درصد گزینه کم ، ۴/۲۹ درصد گزینه تاحدودی ، ۹/۳۴ درصد گزینه زیاد و ۷/۱۴ درصد گزینه خیلی زیاد را انتخاب نموده اند .
در مجموع یافته ها نشان می دهد که از دیدگاه ۵/۴۹ درصد از فراگیران (تقریرنویسان) در حد زیاد و خیلی زیاد شرکت در دوره‌های آموزشی موجب علاقه آنها به افزایش سطح مهارت‌های شغلی و حرفه‌ای شان شده است.
جدول ۴-۳۷ : توزیع فراوانی و درصد پاسخ فراگیران نمونه آماری به سوال۳۴
شاخص پاسخ
۱
۲
۳
۴
۵
پرسشنامه فراگیر- سوال ۳۳
خیلی کم
کم
تاحدودی
زیاد
خیلی زیاد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
شرکت شما در دوره‌های آموزشی تا چه اندازه موجب شده عملکرد شغلی شما در راستای اهداف سازمان تغییر کند؟
۱۷
۱۵.۵
۸
۷.۳
۳۴
۳۰.۹
۴۴
۴۰.۰
۷
۶.۴
نمودار ۴- ۳۷ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۳۴
نتایج نشان می دهد فراگیران نمونه آماری در سوال «شرکت شما در دوره‌های آموزشی تا چه اندازه موجب شده عملکرد شغلی شما در راستای اهداف سازمان تغییر کند؟» ۵/۱۵ درصد گزینه خیلی‌کم، ۳/۷ درصد گزینه کم ، ۹/۳۰ درصد گزینه تاحدودی، ۴۰ درصد گزینه زیاد و ۴/۶ درصد گزینه خیلی‌زیاد را انتخاب نموده اند .
در مجموع یافته ها نشان می دهد که از دیدگاه ۴/۴۶ درصد از فراگیران (تقریرنویسان) در حد زیاد و خیلی زیاد شرکت در دوره‌های آموزشی موجب شده عملکرد شغلی شان در راستای اهداف سازمان تغییر کند.
۴-۳- داده های جمعیت شناختی نمونه مورد بررسی (پرسشنامه مدیران)
۱- جنسیت
توزیع فراوانی مدیران مورد بررسی به تفکیک جنس در جدول ۴-۳۸ نشان داده شده است.
جدول ۴-۳۸ توزیع فراوانی مدیران نمونه مورد بررسی بر حسب جنس
جنس
فراوانی
درصد
جنس
مرد
۸۱
۷۳.۶
زن
۲۱
۱۹.۱
بدون جواب
۸
۷.۳
کل
۱۱۰
۱۰۰.۰
نمودار ۴-۳۸ توزیع فراوانی نمونه مدیران مورد بررسی بر حسب جنسیت
بر اساس جدول و نمودار بالا ۱/۱۹ درصد از مدیران زن و ۶/۷۳ درصد نیز مرد هستند. ۳/۷درصد نیز به این سوال جواب نداده اند.
۲- سابقه کار
توزیع فراوانی مدیران مورد بررسی به تفکیک سابقه کاردر جدول ۴-۳۹ نشان داده شده است.
جدول ۴- ۳۹ توزیع فراوانی نمونه مدیران مورد بررسی بر حسب سابقه کار
سابقه کار
فراوانی
درصد
سابقه کار
بین۱تا۱۰سال
۳۹
۳۵.۵
بین۱۱تا۲۰سال
۳۴
۳۰.۹
بین۲۱تا۳۰سال
۳۷
۳۳.۶
کل
۱۱۰
۱۰۰.۰
نمودار ۴-۳۹ توزیع فراوانی نمونه مدیران مورد بررسی بر حسب سابقه کار
همانگونه که در جدول و نمودار بالا دیده می شود، سابقه کار ۵/۳۵ درصد افراد نمونه آماری بین۱ تا ۱۰ سال قرار دارد. ۹/۳۰ درصد بین ۱۱ تا ۲۰ سال و ۶/۳۳ درصد بین ۲۱ تا۳۰ سال سابقه کاردارند.
۳- تحصیلات
توزیع فراوانی مدیران مورد بررسی به تفکیک مقطع تحصیلی در جدول۴۰-۴نشان داده شده است.
جدول ۴- ۴۰ توزیع فراوانی نمونه مدیران مورد بررسی بر حسب مقطع تحصیلی
مقطع تحصیلی مدیران
فراوانی
درصد
مقطع تحصیلی
مدیران
دیپلم
۱۴
۱۲.۷
فوق دیپلم
۵
۴.۵
لیسانس
۷۱
۶۴.۵
فوق لیسانس
۳
۲.۷
بدون جواب
۱۷
۱۵.۵
کل
۱۱۰
۱۰۰.۰
نمودار ۴-۴۰ توزیع فراوانی نمونه مدیران مورد بررسی بر حسب میزان تحصیلات
همانگونه که در جدول و نمودار بالا دیده می شود، مدرک تحصیلی بیشتر مدیران نمونه آماری (۵/۶۴‌درصد) لیسانس می‌باشد.
۴-۴- توصیف متغیرهای پژوهش در پرسشنامه مدیران
در این بخش متناسب با سوالهای اساسی تحقیق و متغیرهای مستقل پژوهش، ابتدا جداول توزیع فراوانی افراد نمونه آماری به سوالهای پرسشنامه مدیران گزارش می شود.
جدول ۴-۴۱ : توزیع فراوانی و درصد پاسخ افراد نمونه آماری به سوال۱
شاخص پاسخ
۱
۲
۳
۴
۵
پرسشنامه مدیران – سوال ۱
خیلی کم
کم
تاحدودی
زیاد
خیلی زیاد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
شرکت کارکنان در دوره‌های آموزشی تا چه اندازه موجب افزایش توان انجام کارهای پیچیده و دشوار توسط آنان شده است؟
۴
۳.۶
۳
۲.۷
۳۵
۳۱.۸
۴۸
۴۳.۶
۲۰
۱۸.۲
نمودار ۴- ۴۱ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۱
نتایج نشان می دهد افراد نمونه آماری در سوال «شرکت کارکنان در دوره‌های آموزشی تا چه اندازه موجب افزایش توان انجام کارهای پیچیده و دشوار توسط آنان شده است؟ » ۶/۳درصد گزینه خیلی کم،۷ /۲ درصد گزینه کم ،۸ /۳۱ درصد گزینه تاحدودی ، ۶/۴۳ درصد گزینه زیاد و۲/۱۸ درصد گزینه خیلی زیاد را انتخاب نموده اند . در مجموع یافته ها حاکی از آن است که از دیدگاه ۸/۶۱ درصد از مدیران در حد زیاد و خیلی زیاد شرکت کارکنان در دوره‌های آموزشی موجب افزایش توان انجام کارهای پیچیده و دشوار توسط آنان

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *