پایان نامه با کلید واژگان توزیع فراوانی، بهبود کیفیت، بهبود کیفی

0 Comments

شده است.
جدول ۴-۴۲ : توزیع فراوانی و درصد پاسخ افراد نمونه آماری به سوال۲
شاخص پاسخ
۱
۲
۳
۴
۵
پرسشنامه مدیران – سوال ۲
خیلی کم
کم
تاحدودی
زیاد
خیلی زیاد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
شرکت کارکنان در دوره‌های آموزشی تا چه اندازه موجب افزایش مهارتهای تخصصی و کاری آنان شده است؟
۳
۲.۷
۴
۳.۶
۲۹
۲۶.۴
۵۰
۴۵.۵
۲۴
۲۱.۸
نمودار ۴- ۴۲ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۲
نتایج نشان می دهد افراد نمونه آماری در سوال «شرکت کارکنان در دوره‌های آموزشی تا چه اندازه موجب افزایش مهارتهای تخصصی و کاری آنان شده است؟» ۷/۲درصد گزینه خیلی کم ، ۶/۳درصد گزینه کم ، ۴/۲۶درصد گزینه تاحدودی، ۵/۴۵ درصد گزینه زیاد و ۸/۲۱ نیز گزینه خیلی زیاد را انتخاب نموده اند .
در مجموع یافته ها حاکی از آن است که از دیدگاه ۳/۶۷ درصد از مدیران در حد زیاد و خیلی زیاد شرکت کارکنان در دوره‌های آموزشی موجب افزایش مهارتهای تخصصی و کاری آنان شده است.
جدول ۴-۴۳ : توزیع فراوانی و درصد پاسخ افراد نمونه آماری به سوال۳
شاخص پاسخ
۱
۲
۳
۴
۵
پرسشنامه مدیران – سوال ۳
خیلی کم
کم
تاحدودی
زیاد
خیلی زیاد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
شرکت کارکنان در دوره‌های آموزشی تا چه اندازه موجب افزایش دقت و توجه آنان در انجام امور شده است؟
۳
۲.۷
۷
۶.۴
۳۷
۳۳.۶
۴۵
۴۰.۹
۱۸
۱۶.۴
نمودار ۴- ۴۳ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۳
نتایج نشان می دهد افراد نمونه آماری در سوال «شرکت کارکنان در دوره‌های آموزشی تا چه اندازه موجب افزایش دقت و توجه آنان در انجام امور شده است؟» ۷/۲ درصد گزینه خیلی کم ، ۴/۶درصد گزینه کم ، ۶/۳۳ درصد گزینه تاحدودی ، ۹/۴۰ درصد گزینه زیاد و ۴/۱۶ درصد گزینه خیلی زیاد را انتخاب نموده اند.
در مجموع یافته‌ها حاکی از آن است که از دیدگاه ۳/۵۷ درصد از مدیران در حد زیاد و خیلی زیاد شرکت کارکنان در دوره‌های آموزشی موجب افزایش دقت و توجه آنان در انجام امور شده است.
جدول ۴-۴۴ : توزیع فراوانی و درصد پاسخ افراد نمونه آماری به سوال۴
شاخص پاسخ
۱
۲
۳
۴
۵
پرسشنامه مدیران – سوال ۴
خیلی کم
کم
تاحدودی
زیاد
خیلی زیاد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
شرکت کارکنان در دوره‌های آموزشی تا چه اندازه موجب افزایش نظم و ترتیب و آراستگی در انجام کارها توسط آنان شده است؟
۵
۴.۶
۱۲
۱۱.۰
۴۵
۴۱.۳
۳۰
۲۷.۵
۱۷
۱۵.۶
نمودار ۴- ۴۴ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۴
نتایج نشان می دهد افراد نمونه آماری در سوال «شرکت کارکنان در دوره‌های آموزشی تا چه اندازه موجب افزایش نظم و ترتیب و آراستگی در انجام کارها توسط آنان شده است؟» ۶/۴ درصد گزینه خیلی کم ، ۱۱درصد گزینه کم ، ۳/۴۱ درصد گزینه تاحدودی ، ۵/۲۷درصد گزینه زیاد و۶/۱۵ درصد گزینه خیلی زیاد را انتخاب نموده اند .
در مجموع یافته‌ها حاکی از آن است که از دیدگاه ۱/۴۳ درصد از مدیران در حد زیاد و خیلی زیاد شرکت کارکنان در دوره‌های آموزشی موجب افزایش نظم و ترتیب و آراستگی در انجام کارها توسط آنان شده است.
جدول ۴-۴۵ : توزیع فراوانی و درصد پاسخ افراد نمونه آماری به سوال۵
شاخص پاسخ
۱
۲
۳
۴
۵
پرسشنامه مدیران – سوال ۵
خیلی کم
کم
تاحدودی
زیاد
خیلی زیاد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
شرکت کارکنان در دوره‌های آموزشی تا چه اندازه موجب افزایش به کارگیری روش‌های جدید و نو آورانه توسط آنان شده است؟
۸
۷.۳
۱۰
۹.۲
۳۳
۳۰.۳
۳۸
۳۴.۹
۲۰
۱۸.۳
نمودار ۴- ۴۵ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۵
نتایج نشان می دهد افراد نمونه آماری در سوال «شرکت کارکنان در دوره‌های آموزشی تا چه اندازه موجب افزایش به کارگیری روش‌های جدید و نو آورانه توسط آنان شده است؟» ۳/۷ درصد گزینه خیلی کم ، ۲/۹ درصد گزینه کم، ۳/۳۰ درصد گزینه تاحدودی ، ۹/۳۴ درصد گزینه زیاد و ۳/۱۸درصد گزینه خیلی زیاد را انتخاب نموده‌اند .
در مجموع یافته‌ها حاکی از آن است که از دیدگاه ۲/۵۳ درصد از مدیران در حد زیاد و خیلی زیاد شرکت کارکنان در دوره‌های آموزشی موجب افزایش به کارگیری روش‌های جدید و نو آورانه توسط آنان شده است.
جدول ۴-۴۶ : توزیع فراوانی و درصد پاسخ افراد نمونه آماری به سوال۶
شاخص پاسخ
۱
۲
۳
۴
۵
پرسشنامه مدیران – سوال ۶
خیلی کم
کم
تاحدودی
زیاد
خیلی زیاد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
شرکت کارکنان در دوره‌های آموزشی تا چه اندازه موجب افزایش توان قضاوت و تصمیم‌گیری صحیح آنها درانجام کارهای محوله شده است ؟
۳
۲.۸
۱۱
۱۰.۳
۲۸
۲۶.۲
۳۹
۳۶.۴
۲۶
۲۴.۳
نمودار ۴- ۴۶ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۶
نتایج نشان می دهد افراد نمونه آماری در سوال «شرکت کارکنان در دوره‌های آموزشی تا چه اندازه موجب افزایش توان قضاوت و تصمیم‌گیری صحیح آنها درانجام کارهای محوله شده است؟» ۸/۲ درصد گزینه خیلی کم ، ۳/۱۰ درصد گزینه کم ، ۲/۲۶ درصد گزینه تاحدودی ، ۴/۳۶درصد گزینه زیاد و۳/۲۴ درصد گزینه خیلی زیاد را انتخاب نموده اند .
در مجموع یافته‌ها حاکی از آن است که از دیدگاه ۷/۶۰ درصد از مدیران در حد زیاد و خیلی زیاد شرکت کارکنان در دوره‌های آموزشی موجب افزایش توان قضاوت و تصمیم‌گیری صحیح آنها درانجام کارهای محوله شده است.
جدول ۴-۴۷ : توزیع فراوانی و درصد پاسخ افراد نمونه آماری به سوال۷
شاخص پاسخ
۱
۲
۳
۴
۵
پرسشنامه مدیران – سوال ۷
خیلی کم
کم
تاحدودی
زیاد
خیلی زیاد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
شرکت در دوره‌های آموزشی تا چه اندازه موجب افزایش شناخت و آگاهی کارکنان نسبت به قوانین، اصول و فنون شغلشان شده است؟
۱

۳
۲.۷
۲۹
۲۶.۴
۴۶
۴۱.۸
۳۱
۲۸.۲
نمودار ۴- ۴۷ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۷
نتایج نشان می دهد افراد نمونه آماری در سوال «شرکت در دوره‌های آموزشی تا چه اندازه موجب افزایش شناخت و آگاهی کارکنان نسبت به قوانین، اصول و فنون شغلشان شده است؟».۹/۰درصد گزینه خیلی کم ، ۷/۲ درصد گزینه کم ، ۴/۲۶درصد گزینه تاحدودی ، ۸/۴۱درصد گزینه زیاد و ۲/۲۸درصد گزینه خیلی زیاد را انتخاب نموده اند .
در مجموع یافته‌ها حاکی از آن است که از دیدگاه ۷۰ درصد از مدیران در حد زیاد و خیلی زیاد شرکت کارکنان در دوره‌های آموزشی موجب افزایش شناخت و آگاهی کارکنان نسبت به قوانین، اصول و فنون شغلشان شده است.
جدول ۴-۴۸ : توزیع فراوانی و درصد پاسخ افراد نمونه آماری به سوال۸
شاخص پاسخ
۱
۲
۳
۴
۵
پرسشنامه مدیران – سوال ۸
خیلی کم
کم
تاحدودی
زیاد
خیلی زیاد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
شرکت در دوره‌های آموزشی تا چه اندازه موجب شده کارکنان قادر به ارائه راهنمایی و اطلاعات شغلی خود به دیگران شوند؟
۳
۲.۷
۴
۳.۶
۳۲
۲۹.۱
۵۲
۴۷.۳
۱۹
۱۷.۳
نمودار ۴- ۴۸ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۸
نتایج نشان می دهد افراد نمونه آماری در سوال «شرکت در دوره‌های آموزشی تا چه اندازه موجب شده کارکنان قادر به ارائه راهنمایی و اطلاعات شغلی خود به دیگران شوند؟» ۷/۲ درصد گزینه خیلی‌کم ، ۶/۳ درصد گزینه کم ۱/۲۹ درصد گزینه تاحدودی ، ۳/۴۷ درصد گزینه زیاد و ۳/۱۷درصد گزینه خیلی زیاد را انتخاب نموده اند .
در مجموع یافته‌ها حاکی از آن است که از دیدگاه ۵/۶۴ درصد از مدیران در حد زیاد و خیلی زیاد شرکت کارکنان در دوره‌های آموزشی موجب شده کارکنان قادر به ارائه راهنمایی و اطلاعات شغلی خود به دیگران شوند.
جدول ۴-۴۹ : توزیع فراوانی و درصد پاسخ افراد نمونه آماری به سوال۹
شاخص پاسخ
۱
۲
۳
۴
۵
پرسشنامه مدیران – سوال ۹
خیلی کم
کم
تاحدودی
زیاد
خیلی زیاد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
کارکنان پس از شرکت در دوره‌های آموزشی تا چه اندازه توانایی و آمادگی لازم برای قبول مشاغل بالاتر و پرمسئولیت‌تر را پیدا کرده‌اند؟
۳
۲.۷
۳
۲.۷
۳۹
۳۵.۵
۴۷
۴۲.۷
۱۸
۱۶.۴
نمودار ۴- ۴۹ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۹
نتایج نشان می دهد افراد نمونه آماری در سوال «کارکنان پس از شرکت در دوره‌های آموزشی تا چه اندازه توانایی و آمادگی لازم برای قبول مشاغل بالاتر و پرمسئولیت‌تر را پیدا کرده‌اند؟» ۷/۲درصد گزینه خیلی کم ، ۷/۲ درصد گزینه کم ، ۵/۳۵ درصد گزینه تاحدودی ، ۷/۴۲ درصد گزینه زیاد و ۴/۱۶ درصد گزینه خیلی زیاد را انتخاب نموده‌اند .
در مجموع یافته‌ها حاکی از آن است که از دیدگاه ۱/۵۹ درصد از مدیران در حد زیاد و خیلی زیاد شرکت کارکنان در دوره‌های آموزشی موجب شده آنها توانایی و آمادگی لازم برای قبول مشاغل بالاتر و پرمسئولیت‌تر را پیدا نمایند.
جدول ۴-۵۰ : توزیع فراوانی و درصد پاسخ افراد نمونه آماری به سوال۱۰
شاخص پاسخ
۱
۲
۳
۴
۵
پرسشنامه مدیران – سوال ۱۰
خیلی کم
کم
تاحدودی
زیاد
خیلی زیاد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
شرکت کارکنان در دوره‌های آموزشی تا چه اندازه در بهبود کیفیت رفتار آنان با مراجعین مؤثر بوده است؟
۱

۱۴
۱۲.۸
۴۷
۴۳.۱
۳۳
۳۰.۳
۱۴
۱۲.۸
نمودار ۴- ۵۰ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۱۰
نتایج نشان می دهد افراد نمونه آماری در سوال «شرکت کارکنان در دوره‌های آموزشی تا چه اندازه در بهبود کیفیت رفتار آنان با مراجعین مؤثر بوده است؟» ۹/۰ درصد گزینه خیلی کم ، ۸/۱۲درصد گزینه کم، ۱/۴۳ درصد گزینه تاحدودی، ۳/۳۰ درصد گزینه زیاد و ۸/۱۲ درصد گزینه خیلی زیاد را انتخاب نموده اند .
در مجموع یافته‌ها حاکی از آن است که از دیدگاه ۱/۴۳ درصد از مدیران در حد زیاد و خیلی زیاد شرکت کارکنان در دوره‌های آموزشی در بهبود کیفیت رفتار آنان با مراجعین مؤثر بوده است.
جدول ۴-۵۱ : توزیع فراوانی و درصد پاسخ افراد نمونه آماری به سوال۱۱
شاخص پاسخ
۱
۲
۳
۴
۵
پرسشنامه مدیران – سوال ۱۱
خیلی کم
کم
تاحدودی
زیاد
خیلی زیاد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
شرکت کارکنان در دوره‌های آموزشی تا چه اندازه توانسته به پیشرفت برنامه‌های کاری شما کمک کند؟
۳
۲.۷
۸
۷.۳
۳۴
۳۰.۹
۴۶
۴۱.۸
۱۹
۱۷.۳
نمودار ۴- ۵۱ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۱۱
نتایج نشان می دهد افراد نمونه آماری در سوال «شرکت کارکنان در دوره‌های آموزشی تا چه اندازه توانسته به پیشرفت برنامه‌های کاری شما

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *