پایان نامه با کلید واژگان توزیع فراوانی، بهبود کیفیت، کیفیت خدمات، خود کنترلی

کمک کند؟» ۷/۲درصد گزینه خیلی کم ، ۳/۷ درصد گزینه کم، ۹/۳۰ درصد گزینه تاحدودی، ۸/۴۱ درصد گزینه زیاد و۳/۱۷ درصد گزینه خیلی زیاد را انتخاب نموده اند .
در مجموع یافته ها حاکی از آن است که از دیدگاه ۱/۵۹ درصد از مدیران در حد زیاد و خیلی زیاد شرکت کارکنان در دوره‌های آموزشی توانسته به پیشرفت برنامه‌های کاری شان کمک کند.
جدول ۴-۵۲ : توزیع فراوانی و درصد پاسخ افراد نمونه آماری به سوال۱۲
شاخص پاسخ
۱
۲
۳
۴
۵
پرسشنامه مدیران – سوال ۱۲
خیلی کم
کم
تاحدودی
زیاد
خیلی زیاد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
شرکت کارکنان در دوره‌های آموزشی تا چه اندازه در بهبود کیفیت خدمات، مؤثر بوده است؟
۳
۲.۷
۷
۶.۴
۳۹
۳۵.۵
۳۹
۳۵.۵
۲۲
۲۰.۰
نمودار ۴- ۵۲ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۱۲
نتایج نشان می دهد افراد نمونه آماری درسوال «شرکت کارکنان در دوره‌های آموزشی تا چه اندازه در بهبود کیفیت خدمات، مؤثربوده است؟» ۷/۲ درصد گزینه خیلی کم ،۴/۶ درصد گزینه کم ، ۵/۳۵درصد گزینه تاحدودی، ۵/۳۵ درصد گزینه زیاد و۲۰درصد خیلی زیاد را انتخاب نموده اند .
در مجموع یافته ها حاکی از آن است که از دیدگاه ۵/۵۵ درصد از مدیران در حد زیاد و خیلی زیاد شرکت کارکنان در دوره‌های آموزشی در بهبود کیفیت خدمات، مؤثر بوده است.
جدول ۴-۵۳ : توزیع فراوانی و درصد پاسخ افراد نمونه آماری به سوال۱۳
شاخص پاسخ
۱
۲
۳
۴
۵
پرسشنامه مدیران – سوال ۱۳
خیلی کم
کم
تاحدودی
زیاد
خیلی زیاد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
شرکت کارکنان در دوره‌های آموزشی تا چه اندازه توان انجام کار گروهی توسط آنان را افزایش داده است؟
۳
۲.۸
۱۶
۱۴.۸
۴۲
۳۸.۹
۳۳
۳۰.۶
۱۴
۱۳.۰
نمودار ۴- ۵۳ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۱۳
نتایج نشان می دهد افراد نمونه آماری در سوال «شرکت کارکنان در دوره‌های آموزشی تا چه اندازه توان انجام کار گروهی توسط آنان را افزایش داده است؟» ۸/۲ درصد گزینه خیلی کم، ۸/۱۴ درصد گزینه کم ، ۹/۳۸ درصد گزینه تاحدودی ، ۶/۳۰ درصد گزینه زیاد و ۱۳ درصد گزینه خیلی زیاد را انتخاب نموده اند .
در مجموع یافته ها حاکی از آن است که از دیدگاه ۵/۴۳ درصد از مدیران در حد زیاد و خیلی زیاد شرکت کارکنان در دوره‌های آموزشی توان انجام کار گروهی توسط آنان را افزایش داده است.
جدول ۴-۵۴ : توزیع فراوانی و درصد پاسخ افراد نمونه آماری به سوال۱۴
شاخص پاسخ
۱
۲
۳
۴
۵
پرسشنامه مدیران – سوال۱۴
خیلی کم
کم
تاحدودی
زیاد
خیلی زیاد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
شرکت کارکنان در دوره‌های آموزشی تا چه اندازه موجب کاهش میزان نظارت سرپرستان بر انجام وظایف آنان شده است ؟
۸
۷.۳
۲۰
۱۸.۲
۳۷
۳۳.۶
۳۰
۲۷.۳
۱۵
۱۳.۶
نمودار ۴- ۵۴ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۱۴
نتایج نشان می دهد افراد نمونه آماری در سوال «شرکت کارکنان در دوره‌های آموزشی تا چه اندازه موجب کاهش میزان نظارت سرپرستان بر انجام وظایف آنان شده است؟» ۳/۷ درصد گزینه خیلی کم ،۲/۱۸ درصد گزینه کم ، ۶/۳۳ درصد گزینه تاحدودی ، ۳/۲۷ درصد گزینه زیاد و ۶/۱۳ درصد گزینه خیلی زیاد را انتخاب نموده اند .
در مجموع یافته ها حاکی از آن است که از دیدگاه ۹/۴۰ درصد از مدیران در حد زیاد و خیلی زیاد شرکت کارکنان در دوره‌های آموزشی کاهش میزان نظارت سرپرستان بر انجام وظایف آنان شده است.
جدول ۴-۵۵ : توزیع فراوانی و درصد پاسخ افراد نمونه آماری به سوال۱۵
شاخص پاسخ
۱
۲
۳
۴
۵
پرسشنامه مدیران – سوال ۱۵
خیلی کم
کم
تاحدودی
زیاد
خیلی زیاد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
شرکت کارکنان در دوره‌های آموزشی تا چه اندازه در ایجاد انگیزه و شور و اشتیاق آنها برای انجام فعالیتهای سازمانی مؤثر بوده است؟
۸
۷.۳
۱۰
۹.۲
۲۷
۲۴.۸
۴۷
۴۳.۱
۱۷
۱۵.۶
نمودار ۴- ۵۵ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۱۵
نتایج نشان می دهد افراد نمونه آماری در سوال «شرکت کارکنان در دوره‌های آموزشی تا چه اندازه در ایجاد انگیزه و شور و اشتیاق آنها برای انجام فعالیتهای سازمانی مؤثر بوده است؟» ۳/۷ درصد گزینه خیلی کم ، ۲/۹ درصد گزینه کم ، ۸/۲۴ درصد گزینه تاحدودی ، ۱/۴۳ درصد گزینه زیاد و ۶/۱۵ درصد گزینه خیلی‌زیاد را انتخاب نموده اند .
در مجموع یافته ها حاکی از آن است که از دیدگاه ۷/۵۸ درصد از مدیران در حد زیاد و خیلی زیاد شرکت کارکنان در دوره‌های آموزشی در ایجاد انگیزه و شور و اشتیاق آنها برای انجام فعالیتهای سازمانی مؤثر بوده است.
جدول ۴-۵۶ : توزیع فراوانی و درصد پاسخ افراد نمونه آماری به سوال۱۶
شاخص پاسخ
۱
۲
۳
۴
۵
پرسشنامه مدیران – سوال ۱۶
خیلی کم
کم
تاحدودی
زیاد
خیلی زیاد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
شرکت کارکنان در دوره‌های آموزشی تا چه اندازه در کاهش هزینه‌های کاری واتلاف بودجه در سازمان موفق بوده است؟
۹
۸.۳
۱۷
۱۵.۷
۳۵
۳۲.۴
۳۶
۳۳.۳
۱۱
۱۰.۲
نمودار ۴- ۵۶ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۱۶
افراد نمونه آماری در سوال «شرکت کارکنان در دوره‌های آموزشی تا چه اندازه در کاهش هزینه‌های کاری واتلاف بودجه در سازمان موفق بوده است؟» ۳/۸ درصد گزینه خیلی کم ، ۷/۱۵ درصد گزینه کم، ۴/۳۲ درصد گزینه تاحدودی ، ۳/۳۳ درصد گزینه زیاد و ۲/۱۰ درصد گزینه خیلی زیاد را انتخاب نموده اند .
در مجموع یافته ها حاکی از آن است که از دیدگاه ۵/۴۳ درصد از مدیران در حد زیاد و خیلی زیاد شرکت کارکنان در دوره‌های آموزشی در کاهش هزینه‌های کاری واتلاف بودجه در سازمان موفق بوده است.
جدول ۴-۵۷ : توزیع فراوانی و درصد پاسخ افراد نمونه آماری به سوال۱۷
شاخص پاسخ
۱
۲
۳
۴
۵
پرسشنامه مدیران – سوال ۱۷
خیلی کم
کم
تاحدودی
زیاد
خیلی زیاد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
شرکت کارکنان در دوره‌های آموزشی تا چه اندازه موجب کاهش خطا و اشتباه آنان در انجام امور شده است؟
۱

۷
۶.۴
۴۰
۳۶.۷
۴۱
۳۷.۶
۲۰
۱۸.۳
نمودار ۴- ۵۷ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۱۷
نتایج نشان می دهد افراد نمونه آماری در سوال «شرکت کارکنان در دوره‌های آموزشی تا چه اندازه موجب کاهش خطا و اشتباه آنان در انجام امور شده است؟» ۹/۰ درصد گزینه خیلی کم، ۴/۶ درصد گزینه کم،۷/۳۶ درصد گزینه تاحدودی ، ۶/۳۷ درصد گزینه زیاد و ۳/۱۸ درصد گزینه خیلی زیاد را انتخاب نموده اند .
در مجوع یافته ها حاکی از آن است که از دیدگاه ۵۶ درصد از مدیران در حد زیاد و خیلی زیاد شرکت کارکنان در دوره‌های آموزشی موجب کاهش خطا و اشتباه آنان در انجام امور شده است.
جدول ۴-۵۸ : توزیع فراوانی و درصد پاسخ افراد نمونه آماری به سوال۱۸
شاخص پاسخ
۱
۲
۳
۴
۵
پرسشنامه مدیران – سوال ۱۸
خیلی کم
کم
تاحدودی
زیاد
خیلی زیاد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
شرکت کارکنان در دوره‌های آموزشی تا چه اندازه موجب افزایش سرعت انجام فعالیت‌ها در سازمان شده است؟
۲
۱.۸
۸
۷.۳
۳۵
۳۲.۱
۴۵
۴۱.۳
۱۹
۱۷.۴
نمودار ۴- ۵۸ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۱۸
نتایج نشان می دهد افراد نمونه آماری در سوال «شرکت کارکنان در دوره‌های آموزشی تا چه اندازه موجب افزایش سرعت انجام فعالیت‌ها در سازمان شده است؟» ۸/۱ درصد گزینه خیلی کم، ۳/۷ درصد گزینه کم ، ۱/۳۲ درصد گزینه تاحدودی ، ۳/۴۱ درصد گزینه زیاد و ۴/۱۷ درصد گزینه خیلی زیاد را انتخاب نموده اند.
در مجموع یافته ها حاکی از آن است که از دیدگاه ۷/۵۸ درصد از مدیران در حد زیاد و خیلی زیاد شرکت کارکنان در دوره‌های آموزشی موجب افزایش سرعت انجام فعالیت‌ها در سازمان شده است.
جدول ۴-۵۹ : توزیع فراوانی و درصد پاسخ افراد نمونه آماری به سوال۱۹
شاخص پاسخ
۱
۲
۳
۴
۵
پرسشنامه مدیران – سوال ۱۹
خیلی کم
کم
تاحدودی
زیاد
خیلی زیاد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
شرکت کارکنان در دوره‌های آموزشی تا چه اندازه خود کنترلی افراد را بالا برده و نیاز به مکانیسم‌های رسمی کنترل را کاهش داده است ؟
۲
۱.۸
۱۲
۱۱.۰
۴۱
۳۷.۶
۳۷
۳۳.۹
۱۷
۱۵.۶
نمودار ۴- ۵۹ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۱۹
نتایج نشان می دهد افراد نمونه آماری در سوال «شرکت کارکنان در دوره‌های آموزشی تا چه اندازه خود کنترلی افراد را بالا برده و نیاز به مکانیسم‌های رسمی کنترل را کاهش داده است؟» ۸/۱ درصد گزینه خیلی‌کم ، ۱۱ درصد گزینه کم ، ۶/۳۷ درصد گزینه تاحدودی ، ۹/۳۳ درصد گزینه زیاد و ۶/۱۵ درصد گزینه خیلی زیاد را انتخاب نموده اند .
در مجموع یافته ها حاکی از آن است که از دیدگاه ۵/۴۹ درصد از مدیران در حد زیاد و خیلی زیاد شرکت کارکنان در دوره‌های آموزشی موجب خود کنترلی افراد را بالا برده و نیاز به مکانیسم‌های رسمی کنترل را کاهش داده است.
جدول ۴-۶۰ : توزیع فراوانی و درصد پاسخ افراد نمونه آماری به سوال۲۰
شاخص پاسخ
۱
۲
۳
۴
۵
پرسشنامه مدیران – سوال ۲۰
خیلی کم
کم
تاحدودی
زیاد
خیلی زیاد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
شرکت کارکنان در دوره‌های آموزشی تا چه اندازه موجب افزایش رعایت مقررات حاکم بر محیط کار سازمان توسط آنان شده است؟
۲
۱.۸
۹
۸.۳
۳۹
۳۵.۸
۳۸
۳۴.۹
۲۱
۱۹.۳
نمودار ۴- ۶۰ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۲۰
افراد نمونه آماری در سوال «شرکت کارکنان در دوره‌های آموزشی تا چه اندازه موجب افزایش رعایت مقررات حاکم بر محیط کار سازمان توسط آنان شده است؟» ۸/۱ درصد گزینه خیلی کم ، ۳/۸ درصد گزینه کم ، ۸/۳۵ درصد گزینه تاحدودی ، ۹/۳۴ درصد گزینه زیاد و ۳/۱۹ درصد گزینه خیلی زیاد را انتخاب نموده اند .
در مجموع یافته ها حاکی از آن است که از دیدگاه ۱/۵۴ درصد از مدیران در حد زیاد و خیلی زیاد شرکت کارکنان در دوره‌های آموزشی موجب افزایش رعایت مقررات حاکم بر محیط کار سازمان توسط آنان شده است.
جدول ۴-۶۱ : توزیع فراوانی و درصد پاسخ افراد نمونه آماری به سوال۲۱
شاخص پاسخ
۱
۲
۳
۴
۵
پرسشنامه مدیران – سوال ۲۱
خیلی کم
کم
تاحدودی
زیاد
خیلی زیاد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
شرکت کارکنان در دوره‌های آموزشی تا چه اندازه موجب افزایش پذیرش مسئولیت‌های مختلف، دلسوزی و تعهد آنان به شغلشان شده