پایان نامه با کلید واژگان توزیع فراوانی، رقابت پذیری، سطح مهارت

است؟
۲
۱.۸
۱۰
۹.۲
۳۷
۳۳.۹
۳۹
۳۵.۸
۲۱
۱۹.۳
نمودار ۴- ۶۱ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۲۱
نتایج نشان می دهد افراد نمونه آماری در سوال «شرکت کارکنان در دوره‌های آموزشی تا چه اندازه موجب افزایش پذیرش مسئولیت‌های مختلف، دلسوزی و تعهد آنان به شغلشان شده است؟» ۸ /۱ درصد گزینه خیلی کم، ۲/۹ گزینه کم، ۹/۳۳ تاحدودی ، ۸/۳۵ درصد گزینه زیاد و ۳/۱۹ درصد گزینه خیلی زیاد را انتخاب نموده اند .
در مجموع یافته ها حاکی از آن است که از دیدگاه ۵۵ درصد از مدیران در حد زیاد و خیلی زیاد شرکت کارکنان در دوره‌های آموزشی موجب افزایش پذیرش مسئولیت‌های مختلف، دلسوزی و تعهد آنان به شغلشان شده است.
جدول ۴-۶۲ : توزیع فراوانی و درصد پاسخ افراد نمونه آماری به سوال۲۲
شاخص پاسخ
۱
۲
۳
۴
۵
پرسشنامه مدیران – سوال ۲۲
خیلی کم
کم
تاحدودی
زیاد
خیلی زیاد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
شرکت کارکنان در دوره‌های آموزشی تا چه اندازه در سازمان تحول و تغییر مثبت به وجود آورده است؟
۲
۱.۸
۹
۸.۲
۳۳
۳۰.۰
۴۸
۴۳.۶
۱۸
۱۶.۴
نمودار ۶- ۶۲ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۲۲
افراد نمونه آماری در سوال «شرکت کارکنان در دوره‌های آموزشی تا چه اندازه در سازمان تحول و تغییر مثبت به وجود آورده است؟» ۸/۱ درصد گزینه خیلی کم، ۲/۸ درصد کم،۳۰ درصد گزینه تاحدودی ،۶/۴۳ درصد گزینه زیاد و ۴/۱۶ درصد گزینه خیلی زیاد را انتخاب نموده اند .
در مجموع یافته ها حاکی از آن است که از دیدگاه ۶۰درصد از مدیران در حد زیاد و خیلی زیاد شرکت کارکنان در دوره‌های آموزشی در سازمان تحول و تغییر مثبت به وجود آورده است.
جدول ۴-۶۳ : توزیع فراوانی و درصد پاسخ افراد نمونه آماری به سوال ۲۳
شاخص پاسخ
۱
۲
۳
۴
۵
پرسشنامه مدیران – سوال ۲۳
خیلی کم
کم
تاحدودی
زیاد
خیلی زیاد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
شرکت کارکنان در دوره‌های آموزشی تا چه اندازه قدرت تشخیص نیازها وتجزیه و تحلیل مسائل سازمان توسط آنان را افزایش داده است؟
۲
۱.۸
۱۱
۱۰.۰
۴۱
۳۷.۳
۴۰
۳۶.۴
۱۶
۱۴.۵
نمودار ۴- ۶۳ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۲۳
نتایج نشان می دهد افراد نمونه آماری در سوال «شرکت کارکنان در دوره‌های آموزشی تا چه اندازه قدرت تشخیص نیازها وتجزیه و تحلیل مسائل سازمان توسط آنان را افزایش داده است؟» ۸/۱ درصد گزینه خیلی‌کم ، ۱۰ درصد گزینه کم ، ۳/۳۷ درصد گزینه تاحدودی ، ۴/۳۶ درصد گزینه زیاد و ۵/۱۴ درصد گزینه خیلی زیاد را انتخاب نموده اند .
در مجموع یافته ها حاکی از آن است که از دیدگاه ۹/۵۰ درصد از مدیران در حد زیاد و خیلی زیاد شرکت کارکنان در دوره‌های آموزشی قدرت تشخیص نیازها وتجزیه و تحلیل مسائل سازمان توسط آنان را افزایش داده است.
جدول ۴-۶۴ : توزیع فراوانی و درصد پاسخ افراد نمونه آماری به سوال ۲۴
شاخص پاسخ
۱
۲
۳
۴
۵
پرسشنامه مدیران – سوال ۲۴
خیلی کم
کم
تاحدودی
زیاد
خیلی زیاد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
شرکت کارکنان در دوره‌های آموزشی تا چه اندازه رقابت پذیری آنان را در تحقق اهداف سازمان بالا برده است؟
۶
۵.۷
۱۵
۱۴.۲
۳۶
۳۴.۰
۳۸
۳۵.۸
۱۱
۱۰.۴
نمودار ۴- ۶۴ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۲۴
نتایج نشان می دهد افراد نمونه آماری در سوال «شرکت کارکنان در دوره‌های آموزشی تا چه اندازه رقابت پذیری آنان را در تحقق اهداف سازمان بالا برده است؟» ۷/۵ درصد گزینه خیلی کم ، ۲/۱۴ درصد گزینه کم، ۳۴ درصد گزینه تاحدودی ، ۸/۳۵ درصد گزینه زیاد و ۴/۱۰ درصد گزینه خیلی زیاد را انتخاب نموده‌اند .
در مجموع یافته ها حاکی از آن است که از دیدگاه ۲/۴۶ درصد از مدیران در حد زیاد و خیلی زیاد شرکت کارکنان در دوره‌های آموزشی رقابت پذیری آنان را در تحقق اهداف سازمان بالا برده است.
جدول ۴-۶۵ : توزیع فراوانی و درصد پاسخ افراد نمونه آماری به سوال۲۵
شاخص پاسخ
۱
۲
۳
۴
۵
پرسشنامه مدیران – سوال ۲۵
خیلی کم
کم
تاحدودی
زیاد
خیلی زیاد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
شرکت کارکنان در دوره‌های آموزشی تا چه اندازه موجب کاهش مشکلات و اشکالات کاری آنان شده است؟
۴
۳.۷
۵
۴.۶
۳۹
۳۵.۸
۴۲
۳۸.۵
۱۹
۱۷.۴
نمودار ۴- ۶۵ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۲۵
نتایج نشان می دهد افراد نمونه آماری در سوال «شرکت کارکنان در دوره‌های آموزشی تا چه اندازه موجب کاهش مشکلات و اشکالات کاری آنان شده است؟» ۷/۳ درصد گزینه خیلی کم ، ۶/۴درصد گزینه کم، ۸/۳۵ درصد گزینه تاحدودی ،۵/۳۸ درصد گزینه زیاد و ۴/۱۷ درصد گزینه خیلی زیاد را انتخاب نموده اند .
در مجموع یافته ها حاکی از آن است که از دیدگاه ۵۶ درصد از مدیران در حد زیاد و خیلی زیاد شرکت کارکنان در دوره‌های آموزشی موجب کاهش مشکلات و اشکالات کاری آنان شده است.
جدول ۴-۶۶ : توزیع فراوانی و درصد پاسخ افراد نمونه آماری به سوال۲۶
شاخص پاسخ
۱
۲
۳
۴
۵
پرسشنامه مدیران – سوال ۲۶
خیلی کم
کم
تاحدودی
زیاد
خیلی زیاد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
شرکت کارکنان در دوره‌های آموزشی تا چه اندازه موجب علاقه به افزایش سطح مهارت‌های شغلی و حرفه‌ای آنان شده است؟
۳
۲.۸
۱۴
۱۲.۸
۳۱
۲۸.۴
۳۹
۳۵.۸
۲۲
۲۰.۲
نمودار ۴- ۶۶ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۲۶
نتایج نشان می دهد افراد نمونه آماری در سوال «شرکت کارکنان در دوره‌های آموزشی تا چه اندازه موجب علاقه به افزایش سطح مهارت‌های شغلی و حرفه‌ای آنان شده است؟» ۹/۲۲ درصد گزینه خیلی کم، ۲۵‌درصد گزینه کم ، ۳/۸ درصد گزینه تاحدودی ، ۵/۳۷ درصد گزینه زیاد و ۳/۶ درصد گزینه خیلی زیاد را انتخاب نموده اند .
در مجموع یافته ها حاکی از آن است که از دیدگاه ۵۶ درصد از مدیران در حد زیاد و خیلی زیاد شرکت کارکنان در دوره‌های آموزشی موجب علاقه به افزایش سطح مهارت‌های شغلی و حرفه‌ای آنان شده است.
جدول ۴-۶۷: توزیع فراوانی و درصد پاسخ افراد نمونه آماری به سوال۲۷
شاخص پاسخ
۱
۲
۳
۴
۵
پرسشنامه مدیران – سوال ۲۷
خیلی کم
کم
تاحدودی
زیاد
خیلی زیاد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
شرکت کارکنان در دوره‌های آموزشی تا چه اندازه موجب افزایش بازده کاری آنان شده است؟
۴
۳.۶
۷
۶.۴
۳۷
۳۳.۶
۴۱
۳۷.۳
۲۱
۱۹.۱
نمودار ۴- ۶۷ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۲۷
نتایج نشان می دهد افراد نمونه آماری در سوال «شرکت کارکنان در دوره‌های آموزشی تا چه اندازه موجب افزایش بازده کاری آنان شده است؟» ۶/۳ درصد گزینه خیلی کم ، ۴/۶ درصد گزینه کم ، ۶/۳۳ درصد گزینه تاحدودی ، ۳/۳۷ درصد گزینه زیاد و ۱/۱۹ درصد گزینه خیلی زیاد را انتخاب نموده اند .
در مجموع یافته ها حاکی از آن است که از دیدگاه ۴/۵۶ درصد از مدیران در حد زیاد و خیلی زیاد شرکت کارکنان در دوره‌های آموزشی موجب افزایش بازده کاری آنان شده است.
جدول ۴-۶۸ : توزیع فراوانی و درصد پاسخ افراد نمونه آماری به سوال۲۸
شاخص پاسخ
۱
۲
۳
۴
۵
پرسشنامه مدیران – سوال ۲۸
خیلی کم
کم
تاحدودی
زیاد
خیلی زیاد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
شرکت کارکنان در دوره‌های آموزشی تا چه اندازه موجب ابتکارات فردی آنان شده است؟
۷
۶.۵
۱۸
۱۶.۷
۳۵
۳۲.۴
۳۱
۲۸.۷
۱۷
۱۵.۷
نمودار ۴- ۶۸ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۲۸
نتایج نشان می دهد افراد نمونه آماری در سوال «شرکت کارکنان در دوره‌های آموزشی تا چه اندازه موجب ابتکارات فردی آنان شده است؟» ۵/۶ درصد گزینه خیلی کم ، ۷/۱۶ درصد گزینه کم ، ۴/۳۲ درصد گزینه تاحدودی ، ۷/۲۸ درصد گزینه زیاد و ۷/۱۵ درصد گزینه خیلی زیاد را انتخاب نموده‌اند.
در مجموع یافته ها حاکی از آن است که از دیدگاه ۴/۴۴ درصد از مدیران در حد زیاد و خیلی زیاد شرکت کارکنان در دوره‌های آموزشی موجب ابتکارات فردی آنان شده است.
جدول ۴-۶۹ : توزیع فراوانی و درصد پاسخ افراد نمونه آماری به سوال۲۹
شاخص پاسخ
۱
۲
۳
۴
۵
پرسشنامه مدیران – سوال ۲۹
خیلی کم
کم
تاحدودی
زیاد
خیلی زیاد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
شرکت کارکنان در دوره‌های آموزشی تا چه اندازه موجب توجه و احترام آنان به ارزش‌های سازمانی شده است؟
۳
۲.۷
۷
۶.۴
۴۰
۳۶.۴
۳۹
۳۵.۵
۲۱
۱۹.۱
نمودار ۶- ۶۹ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۲۹
نتایج نشان می دهد افراد نمونه آماری در سوال «شرکت کارکنان در دوره‌های آموزشی تا چه اندازه موجب توجه و احترام آنان به ارزش‌های سازمانی شده است؟» ۷/۲ درصد گزینه خیلی کم ، ۴/۶ درصد گزینه کم ، ۴/۳۶ درصد گزینه احدودی و ۵/۳۵ درصد گزینه زیاد و ۱/۱۹ درصدخیلی زیاد را انتخاب نموده اند .
در مجموع یافته ها حاکی از آن است که از دیدگاه ۵/۵۴درصد از مدیران در حد زیاد و خیلی زیاد شرکت کارکنان در دوره‌های آموزشی موجب توجه و احترام آنان به ارزش‌های سازمانی شده است.
جدول ۴-۷۰ : توزیع فراوانی و درصد پاسخ افراد نمونه آماری به سوال۳۰
شاخص پاسخ
۱
۲
۳
۴
۵
پرسشنامه مدیران – سوال ۳۰
خیلی کم
کم
تاحدودی
زیاد
خیلی زیاد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
شرکت کارکنان در دوره‌های آموزشی تا چه اندازه بر بهبود روحیه همکاری، مشارکت و تفکر گروهی آنان در انجام امور مؤثر بوده است؟
۸
۷.۳
۱۴
۱۲.۸
۲۹
۲۶.۶
۴۱
۳۷.۶
۱۷
۱۵.۶
نمودار ۴- ۷۰ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۳۰
نتایج نشان می دهد افراد نمونه آماری در سوال «شرکت کارکنان در دوره‌های آموزشی تا چه اندازه بر بهبود روحیه همکاری، مشارکت و تفکر گروهی آنان در انجام امور مؤثر بوده است؟» ۳/۷ درصد گزینه خیلی‌کم، ۸/۱۲ درصد کم، ۶/۲۶ درصد گزینه تاحدودی ،۶/۳۷ درصد گزینه زیادو ۶/۱۵ درصد گزینه خیلی زیاد را انتخاب نموده اند .
در مجموع یافته ها حاکی از آن است که از دیدگاه ۲/۵۳ درصد از مدیران در حد زیاد و خیلی زیاد شرکت کارکنان در دوره‌های آموزشی بر بهبود روحیه همکاری، مشارکت و تفکر گروهی آنان در انجام امور مؤثر بوده است.
۴-۵ توصیف سؤالات سطوح اندازه‌گیری در پرسشنامه فراگیران
۴-۵-۱ توصیف سطح واکنش از دیدگاه تقریرنویسان
جدول ۴-۷۱ : توزیع فراوانی و درصد پاسخ فراگیران نمونه آماری به سطح واکنش (سوالات ۱ الی ۱۷ پرسشنامه فراگیران)
سوالات سطح واکنش در پرسشنامه فراگیران
خیلی