پایان نامه با کلید واژگان توصیف، متغیر، رضایت، تجزیه

را می‌سنجد محاسبه می‌شود. هر قدر آلفای کرونباخ به یک نزدیکتر باشد، سؤالات پایدارترند و اعتبار سازگار درونی بیشتر است. (سکاران، ۱۳۹۰)
در تحقیق حاضر ابتدا تعداد۳۵ پرسشنامه توزیع وتوسط گروه نمونه تکمیل شد.سپس میزان پایایی با محاسبه آلفای کرونباخ برای هریک از متغیر ها محاسبه و با توجه به اینکه مقادیر به یک نزدیک بودند ،پایایی تایید شد،و بقیه پرسشنامه ها توزیع شدند.

میزان آلفای کرونباخ در جدول زیر آورده ایم:
(جدول ۳-۱،مقادیر آلفای متغیرها)
متغیر
میزان آلفا
تعهدسازمانی
۹۲۱/۰
رفتارهای اخلاقی
۷۶۷/۰
رضایت از حقوق
۷۱۳/۰
رضایت از همکاران
۸۰۳/۰
رضایت از کارفرما
۸۸۹/۰
رضایت از شغل
۸۹۴/۰
رضایت شغلی
۹۰۷/۰

۳-۸) روش تجزیه و تحلیل داده‌ها واطلاعات
از آنجاکه به یک مجموعه از مفاهیم و روش‌های بکار گرفته شده جهت سازمان دادن، خلاصه کردن، تهیه جدول، رسم نمودار و توصیف داده‌های جمع‌آوری شده آمار توصیفی گفته می‌شود. (خاکی، ۱۳۸۹).در این تحقیق آمار توصیفی برای تبیین وضعیت‌ مسأله یا موضوع مورد مطالعه مورد استفاده قرار گرفته و از تکنیک‌های موجود در آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است . در مرحله اول، تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش‌های آمار توصیفی به بیان خواص نمونه موردمطالعه پرداخته می‌شود.گام بعد جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده از تکنیک‌های آمار استنباطی است. در تحلیل‌های آمار استنباطی همواره نظر بر این است که نتایج حاصل از مطالعه گروه کوچکی به نام نمونه چگونه به گروه بزرگتری به نام جامعه تعمیم داده شود. آنچه در این تحقیق استفاده شده از روش پارامتری مانند پیرسون است و جهت آزمون فرضیه‌های تحقیق نیز از روش تحلیل رگرسیون و همبستگی استفاده شده است.

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱) مقدمه
این فصل جهت تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده طراحی گردیده است. در فرآیند اجرایی، نخست پرسشنامه هایی که توسط پاسخ دهندگان تکمیل گردیده است را جمع آوری کرده و داده های خام مورد نیاز جهت توصیف و آزمون فرضیه ها به کمک رایانه و نرم افزار استخراج می گردند و سپس این داده ها از طریق نرم افزار spss 18 تجزیه و تحلیل شده و در دو مرحله به اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق، تبدیل می گردند. در مرحله اول که تجزیه و تحلیل توصیفی می باشد، داده های جمع آوری شده به صورت جدول آمارتوصیفی و نمودار هیستوگرام ارائه می شود و در مرحله دوم که تجزیه و تحلیل استنباطی می‌باشد، با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد بررسی قرار می گیرند. در نهایت می‌توان در مورد پذیرش یا عدم پذیرش هر کدام از فرضیه های آماری اظهار نظر نمود.

۴-۲) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان:
* توصیف جنسیت پاسخ دهندگان

جدول۴-۱) توصیف جنسیت پاسخ دهندگان

فراوانی
درصد
معتبر
مرد
۲۴
۹/۱۸

زن
۸۵
۹/۶۶

کل
۱۰۹
۸/۵۸
بدون پاسخ
۱۸
۲/۱۴
کل
۱۲۷
۱۰۰

نمودار۴-۱) نمودار دایره ای جنسیت پاسخ دهندگان

با توجه به جدول و نمودار ۴-۱ مشاهده می شود که جنسیت ۹/۱۸ درصد از پاسخ دهندگان مرد و ۹/۶۶ درصد زن می باشند؛ همچنین ۲/۱۴ درصد به این سوال پاسخ نداده اند.

*
توصیف سن پاسخ دهندگان

جدول۴-۲) توصیف سن پاسخ دهندگان

فراوانی
درصد
معتبر
بین ۲۰ تا ۲۹ سال
۲
۶/۱

بین ۳۰ تا ۳۹ سال
۴۹
۶/۳۸

بین ۴۰ تا ۴۹ سال
۶۱
۴۸

بین ۵۰ تا ۵۹ سال
۶
۷/۴

کل
۱۱۸
۹/۹۲
بدون پاسخ
۹
۱/۷
کل
۱۲۷
۱۰۰

نمودار۴-۲) نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان

با توجه به جدول و نمودار ۴-۲ مشاهده می شود که سن ۶/۱ درصد پاسخ دهندگان بین ۲۰ تا ۲۹ سال، ۶/۳۸ درصد بین ۳۰ تا ۳۹ سال، ۴۸ درصد بین ۴۰ تا ۴۹ سال، ۷/۴ درصد بین ۵۰ تا ۵۹ سال می باشند؛ همچنین ۱/۷ درصد به این سوال پاسخ نداده اند.
*
توصیف وضعیت تاهل پاسخ دهندگان

جدول۴-۳) توصیف وضعیت تاهل پاسخ دهندگان

فراوانی
درصد
معتبر
مجرد
۶
۷/۴

متاهل
۱۱۲
۲/۸۸

کل
۱۱۸
۹/۹۲
بدون پاسخ
۹
۱/۷
کل
۱۲۷
۱۰۰

نمودار۴-۳) نمودار میله ای وضعیت تاهل پاسخ دهندگان

با توجه به جدول و نمودار ۴-۳ مشاهده می شود که وضعیت تاهل ۷/۴ درصد از پاسخ دهندگان مجرد و ۲/۸۸ درصد متاهل می باشند؛ همچنین ۱/۷ درصد به این سوال پاسخ نداده اند.
*
توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان

جدول۴-۴) توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان

فراوانی
درصد
معتبر
دیپلم
۳
۴/۲

فوق دیپلم
۹
۱/۷

لیسانس
۸۶
۷/۶۷

فوق لیسانس و بالاتر
۲۳
۱/۱۸

کل
۱۲۱
۳/۹۵
بدون پاسخ
۶
۷/۴
کل
۱۲۷
۱۰۰

نمودار۴-۴) نمودار میله ای تحصیلات پاسخ دهندگان

با توجه به جدول و نمودار ۴-۴ مشاهده می شود که تحصیلات ۴/۲ درصد پاسخ دهندگان دیپلم، ۱/۷ درصد فوق دیپلم، ۷/۶۷ درصد لیسانس و ۱/۱۸ درصد فوق لیسانس و بالاتر می باشند؛ همچنین ۷/۴ درصد به این سوال پاسخ نداده اند.

۴-۳) توصیف متغیرهای تحقیق

* توصیف متغیر تعهد سازمانی

جدول۴-۵) توصیف متغیر تعهد سازمانی

تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
وایانس
تعهد سازمانی
۱۲۷
۱
۴۲/۴
۴۹۸۷/۲
۵۳۷۴/۰
۲۸۹/۰

نمودار۴-۵) هیستوگرام متغیر تعهد سازمانی

با تو
جه به جدول و نمودار ۴-۵ مشاهده می شود که متغیر تعهد سازمانی دارای کمترین مقدار ۱ ، بیشترین ۴۲/۴ ، میانگین ۴۹۸۷/۲ ، انحراف معیار ۵۳۷۴/۰ و واریانس ۲۸۹/۰ می باشد.
*
توصیف متغیر رفتار اخلاقی

جدول۴-۶) توصیف متغیر رفتار اخلاقی

تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
وایانس
رفتار اخلاقی
۱۲۷
۱
۶/۴
۴۳۷۸/۲
۸۴۰۵۳/۰
۷۰۶/۰

نمودار۴-۶) هیستوگرام متغیر رفتار اخلاقی

با توجه به جدول و نمودار ۴-۶ مشاهده می شود که متغیر رفتار اخلاقی دارای کمترین مقدار ۱ ، بیشترین ۶/۴ ، میانگین ۴۳۷۸/۲ ، انحراف معیار ۸۴۰۵۳/۰ و واریانس ۷۰۶/۰ می باشد.
*
توصیف متغیر رضایت شغلی

جدول۴-۷) توصیف متغیر رضایت شغلی

تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
وایانس
رضایت شغلی
۱۲۷
۱
۵/۴
۳۷۸۹/۲
۶۹۸۶۳/۰
۴۸۸/۰

نمودار۴-۷) هیستوگرام متغیر رضایت شغلی

با توجه به جدول و نمودار ۴-۷ مشاهده می شود که متغیر رضایت شغلی دارای کمترین مقدار ۱ ، بیشترین ۵/۴ ، میانگین ۳۷۸۹/۲ ، انحراف معیار ۶۹۸۶۳/۰ و واریانس ۴۸۸/۰ می باشد.
*