پایان نامه با کلید واژگان
ضمن خدمت، افزایش درآمد، آموزش معلمان، برنامه آموزشی

پایان نامه با کلید واژگان ضمن خدمت، افزایش درآمد، آموزش معلمان، برنامه آموزشی

اساس کار استفاده کرد. از آنجا که اولین پیامد یادگیری بود، در سه سطح ارزیابی انجام شد که با نیت اصلی نیروی کار و انتقال آموزش فرا گرفته شده به شغل مورد ارزیابی قرار گرفت. با این سیستم کارکنان می‌توانند استانداردهای شایستگی خود را بالا ببرند. Taylor Marijorie (2000)، در تحقیقی به طراحی ابزاری برای ارزیابی واکنش مشارکت کنندگان و سرپرستان آنان به اثربخشی برنامه‌های آموزشی محل کار در دلتای می‌سی‌سی‌پی پرداخت. بر اساس نتایج مطالعه، اثربخشی برنامه‌های آموزشی ضمن کار را می‌توان با بهره گرفتن از ابزار طراحی شده برای تحقیق ارزیابی نمود. اما اثربخشی بیرونی دوره‌ها را نمی‌توان به وسیله ابزار طراحی شده برای مطالعه ارزیابی کرد. Aeregoon & others (2003) نتایج تحقیق آنها نشـان داد که آموزش دارای رابـطه مثـبت با اغلـب ابعاد اثربخـشی و سـودآوری بوده اسـت. (۲۰۰۵) Biridi، به بررسی آثار بلند مدت دوره‌های آموزش خلاقیت در نوآوری کارکنان پرداخته است. یافته‌های این پژوهش حکایت از بهبود سطح دانش و مهارت افراد در ایجاد و اجرای ایده‌های جدید دارد. همچنین نتایج تحلیل‌ها به این موضوع اشاره دارد که پشتیبانی کم مدیریتی و وجود جو غیر حمایتی می‌تواند تأثیر دوره‌های آموزشی را کاهش دهد. Pedium (2006)، در مقاله‌ای کارایی، اثربخشی و پایداری برنامه آموزش معلمان در ۱۷ کشور ، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد که اجرای برنامه یاد شده باعث بهبود کمی و همچنین بهبود کیفی نیروهای آموزشی (معلمین) گردیده است. Jeeyon peak/joshuad hawley (2006)، در مطالعه و تحقیقی که در مورد خصوصیات برنامه آموزشی و اثربخشی آن در بین سازمان هایی که خدمات آموزشی از فراهم کنندگان بیرونی آموزش دریافت می‌کنند انجام دادند. و به این نتیجه دست یافتند که سطح دانش شرکت‌کنندگان با اثربخشی مرتبط است.. Junet (2007) در تحقیقی به ارزشیابی از این دوره آموزشی پرداخته‌است. در این پژوهش از چهار سطح مدل «کرک پاتریک» به اضافه سطح دیگری به نام نرخ بازگشت سرمایه استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که کارکنان جدید که به روش آموزش تازه آشنا شدند، نگرش خوبی نسبت به این دوره داشته‌اند و آن را به آموزش‌های دیگر ترجیح می‌دادند. آزمون‌های گرفته شده در سطح یادگیری نشان می‌دهد یادگیـرندگان حدود ۸۰ درصـد از نمـرات آزمون‌ها را کسب کردند و در مقایسه بین هزینه‌ها و منافـع حاصـل از آمـوزش نشـان داد که ایـن دوره آموزشـی ۴۰ درصـد دارای سـود دهـی بوده اسـت. Chang(2007)، در پژوهشی تحت عنوان تأثیر آموزشهای ضمن خدمت از طریق روش‌های بصری و دیداری روی عملکرد کارکنان جدیدی که وارد خط تولید می‌شوند، به ارزشیابی میزان تأثیر آموزش‌ها در بالا رفتن تولید پرداخت. بررسی نتایج به دست آمده از دو گروه حاکی از این بود که اجرای آموزش‌های ضمن خدمتی که از وسایل سمعی و بصری استفاده شده بود کارایی بیشتری برای کارکنان به همراه داشته‌است که این باعث افزایش درآمدهای شرکت شده‌است. Bouris and Sahindis(2008)، تحقیقی تحت عنوان رابطه بین اثربخشی آموزشهای داده شده با نگرش کارمندان انجام داده‌اند. هدف این مطالعه بررسی رابطه بین اثربخشی آموزشهای داده شده به کارمندان و رضـایت شـغلی، انگیزه و تعـهد آنها بود. نتایج مطالـعه، این فرضـیه را که بین اثربخـشی آموزشـهای کارکنان و انگیزه، تعـهد و رضـایت شغلی آنان رابطه وجود دارد، تأییـد کرده اسـت. P.Rajeev,M.s.Madan and K. jayarajan(2009)، عنوان نمودند شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهند ارزیابی اثربخشی و نتایج برنامه‌های آموزشی که توسط سازمانها انجام شده است، آنچنان که باید و شاید در مقایسه با برنامه‌ریزی و اجرای این برنامه‌ها مورد توجه قرار نگرفته‌اند. به طور کلی نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که علاوه بر کسب دانش قابل ملاحظه از طریق آموزش، استفاده از روش‌های مختلف منجر به بهبود مهارتهای عملکردی شده است. نتیجه مهم دیگری که از این تحقیق حاصل گردیده است به این مطلب اشاره دارد که آموزش از لحاظ لوجستیکهای سازمانی در حد بسیار بالائی اثربخش بوده است.
۵-۳ – بحث وتبیین نتایج کلی پژوهش

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *