پایان نامه با کلید واژگان ضمن خدمت، تحلیل داده، استاندارد، پیش آزمون

Business career concept

ساخته برای نظرسنجی از مدیران و کارکنان استفاده شده است. به صورت تصادفی ۱۰۰ نفر از کارکنان و ۲۴ نفر سرپرستان مستقیم آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. یافته‌های پژوهش نشان داد که:
۱- برگزاری دوره‌های آموزشی از نظر کارکنان و مدیران بر عملکرد شغلی تأثیر بسیار زیادی دارد.
۲- بین نظر افراد نمونه با تعداد دوره‌های آموزشی، پستهای سازمانی، میزان تحصیلات، سنوات خدمت و جنسیت متفاوت در خصوص اثربخشی دوره‌های آموزشی تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد.
زواریان(۱۳۸۵)، در پژوهشی با عنوان تدوین دستورالعمل‌های ارزیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی شرکت ایران خودرو بر اساس مدل «کرک پاتریک» انجام داده است. نتایج پژوهش حاکی از واکنش مطلوب یادگیرندگان نسبت به دوره‌های آموزشی و نیز ایجاد تغییر در رفتار یادگیرندگان بوده است.
حیدری(۱۳۸۶)، پژوهشی تحت عنوان ارزشیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی ضمن خدمت Icdl کارکنان جهاد کشاورزی بر اساس مدل ارزشیابی «کرک پاتریک»، انجام داده است. روش نمونه‌گیری برای گروه آموزش دیده؛ «در دسترس» و برای گروه آموزش ندیده؛ «تصادفی ساده» بوده است. حجم نمونه برای هر یک از دو گروه ۳۰ نفر در نظر گرفته شده است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه نظر‌سنجی و پس آزمون بوده. نتایج تحقیق حاکی از این است که کارکنان با توجه به عامل‌های مهم موجود در یک دوره آموزشی واکنش مطلوبی نسبت به دوره آموزشی اجرا شده از خود نشان داده‌اند. همچنین دوره آموزشی در حد مطلوبی باعث افزایش سطح دانش یادگیرندگان در زمینه مهارت‌های Icdl نیز شده است. از نظر تغییرات انجام شده در رفتار و مهارت یادگیرندگان، نظرات سرپرستان نشان می‌دهد که این تغییرات در سطح نسبتاً مطلوبی می‌باشد و بر اساس نظر مدیران، این دوره آموزشی نتایج مطلوبی را برای سازمان به همراه داشته است.
نصر‌الهی(۱۳۸۸)، تحقیقی به منظور ارزشیابی اثربخشی دوره‌های آموزش ضمن خدمت گروه خودرو سازی بهمن بر اساس مدل «کرک پاتریک» صورت داده است. در این تحقیق ۱۱۸ نفر از کارکنان به صورت تصادفی انتخاب و به پرسشنامه ساخته شده برای سطح اول یعنی واکنش پاسخ دادند. سرپرستان مستقیم این کارکنان نیز برای بررسی سطح سوم این مدل یعنی رفتار، پرسشنامه مربوط به سنجش رفتار را پاسخ دادند. به منظور بررسی سطح یادگیری نیز نمرات کارکنان در آزمون پایانی دوره ضمن خدمت مورد تحلیل قرار گرفت. نتیجه نشان داد که کارکنان واکنش مطلوبی نسبت به دوره آموزشی داشتند، دوره آموزشی در میزان یادگیری آنها تأثیر معنا داری داشته واز نظر سرپرستان میزان مهارت کارکنان افزایش یافته است. همچنین بر اساس نظر مدیران، سازمان از نتایج مطلوب این آموزش‌ها بهره‌مند شده است. و در مجموع دوره‌های آموزشی برگزار شده اثربخش بوده است.
اسدی زید آبادی (۱۳۸۸)، پژوهشی با عنوان تعیین میزان اثربخشی آموزش‌های ضمن خدمت بر عملکرد کارشناس و تکنسین‌های بخش مهندسی مجتمع مس سرچشمه بر اساس الگوی ارزشیابی «کرک پاتریک»، انجام داده است. حجم نمونه در این تحقیق ۹۹ نفر بوده است (۶۳ نفر فراگیرندگان و ۳۰ نفر سرپرستان مستقیم) و تحقیق، توصیفی از شاخه پیمایشی بوده است. ابزار گردآوری اطلاعات در سطح اول (واکنش)، سطح سوم (مهارت) و سطح چهارم (تحقق اهداف)، پرسشنامه بسته پاسخ بر اساس مقیاس لیکرت است و جهت جمع‌آوری اطلاعات سطح دوم (یادگیری) از نمره‌های اخذ شده از اساتید برگزار کننده دوره‌های آموزشی (پیش آزمون، پس آزمون) استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های به دست آمده از روش آماری t تک نمونه‌ای و t همبستگی استفاده شده است. نتایج حاکی از این است که:
۱- فراگیرندگان در تمامی دوره‌های آموزشی واکنش مطلوبی نسبت به اساتید، محتوا، تجهیزات و امکانات نشان دادند.
۲- تمامی دوره‌های آموزشی باعث ارتقای سطح دانش شغلی فراگیرندگان شده‌اند.
۳- تمامی دوره‌های آموزشی از دیدگاه سرپرست مستقیم شرکت‌کنندگان باعث افزایش سطح مهارت شغلی فراگیرندگان شده است که می‌توان نتیجه گرفت دوره‌های برگزار شده تأثیر معنی داری برعملکرد (دانش و مهارت) فراگیرندگان گذاشته‌اند.
۴- دوره‌های آموزشی منجربه تحقق کلیه اهداف سازمانی (کاهش هزینه‌های تولید، کاهش توقفات دستگاه‌ها، صرفه‌جویی در زمان تولید، صرفه‌جویی در مواد اولیه) شده است.
قارلی(۱۳۸۸)، در پژوهشی به بررسی اثربخشی دوره‌های آموزشی ضمن خدمت کارکنان شهرداری با تأکید بر مدل «کرک پاتریک» پرداخت. حجم نمونه در این تحقیق ۲۰۶ نفر بوده است (۱۰۳ نفر فراگیرندگان و ۱۰۳ نفر سرپرستان مستقیم آنها). ابزار گردآوری اطلاعات در سطح اول (واکنش)، سطح سوم (مهارت) و سطح چهارم (تحقق اهداف)، و سطح پنجم(نرخ بازگشت سرمایه) پرسشنامه بسته پاسخ بر اساس مقیاس لیکرت است و جهت جمع‌آوری اطلاعات سطح دوم (یادگیری) از نمره‌های اخذ شده از اساتید برگزار کننده دوره‌های آموزشی (پس آزمون) استفاده شده است. .به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های به دست آمده در سطح واکنش، مهارت و تحقق اهداف از روش آماری t تک نمونه‌ای و در سطح یادگیری از آزمون خی دو استفاده شده است. نتایج به دست آمده از سطح واکنش، یادگیری، مهارت و نتایج نشان می‌دهد که کارکنان واکنش مطلوبی نسبت به دوره آموزشی داشتند، دوره آموزشی در میزان یادگیری و همچنین میزان مهارت آنان تأثیر داشته است. در سطح چهارم و پنجم از نظر مدیران مالی، سازمان نتوانسته است به اهداف خود نایل شود اما از نظر شهرداران نواحی، سازمان توانسته به اهداف خود نایل شود.
وفادار(۱۳۸۸)، پژوهشی تحت عنوان بررسی اثربخشی دوره‌های آموزش کارگزاران بیمه کشاورزی طی سالهای ۱۳۸۴ الی ۱۳۸۶ بر اساس مدل ارزشیابی «کرک پاتریک»، انجام داده است. روش نمونه به کار گرفته شده تصادفی طبقه‌ای بوده که طبق جدول مورگان، تعداد نمونه ۳۵۴ نفر محاسبه گردیده است. ابزار اندازه‌گیری مورد استفاده، ۴ نوع پرسشنامه محقق ساخته با طیف لیکرت است. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های به دست آمده، از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی(تحلیل واریانس و همبستگی) استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از این است که فراگیرندگان از دوره‌های آموزشی رضایت داشته‌اند؛ نمره‌های کارگزاران بیانگر این مطلب است که فراگیرندگان مطالب تدریس شده در دوره‌ها را فرا گرفته‌اند؛ سرپرستان مستقیم نیز بیان نموده‌اند که رفتار کارگزاران پس از طی دوره‌های آموزشی، بهبود یافته است. بنابراین با توجه به یافته‌های به دست آمده از سه سطح واکنش، یادگیری و رفتار، دوره‌های برگزار شده در طول سالهای ۱۳۸۴ الی ۱۳۸۶ از اثربخشی بالایی برخوردار بوده است.
زارعی(۱۳۸۹)، در پژوهشی به بررسی اثربخشی دوره‌های آموزشی بدو خدمت ۲ ساله مرکز تربیت معلم بوشهر با تأکید بر مدل «کرک پاتریک» پرداخت. حجم نمونه در این تحقیق برابر حجم جامعه (۷۱ نفر) بوده است. به منظور ارزشیابی واکنش، عملکرد و نتایج از ابزارهای پرسشنامه نگرش سنج محقق ساخته استفاده شده و معدل فارغ‌التحصیلی برای ارزشیابی میزان یادگیری فارغ‌التحصیلان استفاده گردید. نتایج نشان داد که فراگیرندگان واکنش مطلوبی نسبت به دوره آموزشی نشان داده‌اند ولی میزان یادگیری فارغ‌التحصیلان مطلوب نمی‌باشد و دوره آموزشی در این زمینه موفق نبوده است. همچنین میزان عملکرد فارغ‌التحصیلان مرکز و میزان تحقق اهداف سازمان آموزش و پرورش از ایجاد این مرکز مطلوب می‌باشد و در مجموع، عملکرد مرکز در رسیدن به اهداف از قبل تعیین شده مطلوب ارزشیابی شده است.
مطلبی نژاد(۱۳۸۹)، در پژوهشی به ارزشیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی کاربری کامپیوتر کارکنان شرکت ملی نفت تهران بر مبنای مدل «کرک پاتریک» پرداخت. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس ۴۰ نفر از کارکنان فراگیر، ۱۵ سرپرست و ۷ مدیر از واحدهایی که کارکنان آنها آموزش دیده بودند انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در سطح اول (واکنش)، سطح سوم (تغییر رفتار) و سطح چهارم (نتایج)، پرسشنامه محقق ساخته بود و در سطح دوم (یادگیری)، از نمرات پیش آزمون، پس آزمون استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های به دست آمده در سطح یک، سه و چهار از روش آماری t تک نمونه‌ای و خی دو و در سطح دوم از روش t اختلافی استفاده شده است. یافته‌های تحقیق حاکی از این بود که در سطح اول کارکنان واکنش مطلوبی نسبت به دوره نشان داده‌اند. در سطح دوم یادگیری کارکنان قابل قبول گزارش شد. نتیجه سطح سوم بیانگر تغییرات مثبت در رفتار کارکنان و نتایج سطح چهارم نیز حاکی از نتایج مثبت دوره برای سازمان بوده است. در کل دوره دارای اثربخشی مطلوب بوده است.
۲-۲۵- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
Todesco (1997)، به منظور ایجاد سیستمی که میزان یادگیری کارکنان را تعیین کند، آغاز به کار کرد. او از مدل «کرک پاتریک» به عنوان پایه و اساس کار استفاده کرد. اثر کسب و کار از طریق ارزیابی نیازها، طراحی، توسعه و منابع معین شد. استانداردهای صلاحیت و شایستگی توسعه یافت. کارکنان به وسیله خود ارزیابی از طریق این استانداردها و با استفاده از مقیاس‌های رفتاری مورد بررسی قرار گرفتند.
از آنجا که اولین پیامد یادگیری بود، در سه سطح ارزیابی انجام شد که با نیت اصلی نیروی کار و انتقال آموزش فرا گرفته شده به شغل مورد ارزیابی قرار گرفت. با این سیستم کارکنان می‌توانند استانداردهای شایستگی خود را بالا ببرند. اگرچه این ابزار برای پاداش یا تشویق به کار نرفته است، ولی بسیار توسعه دهنده است و کارکنان را آماده می‌کند که بتوانند در محیطی رها از ترس و استرس رشد یابند. این سیستم نه تنها برای شرکت زیراکس در افزایش سطوح شایستگی مفید است بلکه در رضایت شغلی کارکنان نیز تأثیر دارد.(نقل از مطلبی نژاد، ۱۳۸۹،۷۸)
Taylor Marijorie (2000)، در تحقیقی به طراحی ابزاری برای ارزیابی واکنش مشارکت کنندگان و سرپرستان آنان به اثربخشی برنامه‌های آموزشی محل کار در دلتای می‌سی‌سی‌پی پرداخت. این تحقیق در دو مرحله یا گام انجام گرفت. گام اول تدوین و طراحی ابزاری برای ثبت واکنش مشارکت ‌کنندگان و سرپرستان نسبت به اثربخشی برنامه‌های آموزشی بود. گام دوم شامل آزمایش ابزار طراحی شده در دو دانشکده محلی بود. نتایج گام دوم برای مقایسه پاسخ مشارکت کنندگان در برنامه آموزشی و سرپرستان به کار برده شده است. بر اساس نتایج مطالعه، اثربخشی برنامه‌های آموزشی ضمن کار را می‌توان با استفاده از ابزار طراحی شده برای تحقیق ارزیابی نمود. اما اثربخشی بیرونی دوره‌ها را نمی‌توان به وسیله ابزار طراحی شده برای مطالعه ارزیابی کرد.( نقل از مطلبی نژاد، ۱۳۸۹،۷۸)
Aeregoon & others (2003)، ارتباط بین آموزش و عملکرد سازمانی را در ۴۵۷ شرکت کوچک و متوسط در کشورهای انگلستان، پرتغال، هلند، فنلاند، و اسپانیا؛ بررسی

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*