پایان نامه با کلید واژگان ضمن خدمت، روش تحقیق، جامعه آماری، شهر تهران

Copy space. New arrows painted on asphalt. Direction future.

نیاز دارد توصیف کرد و شامل گام‌هایی است که طراحی و پیگیری می‌شوند تا پاسخ‌هایی برای مسأله مورد علاقه ما در محیط کاری به دست آید.(سکاران،۱۳۸۱،نقل از بهمنی ،۶۱)
از دیدگاه کرلینجر۶۱ (۱۹۷۳)، تحقیق عبارت است از بررسی و مطالعه منظم، کنترل شده و آزمایشی قضیه‌های فرضی درباره روابط احتمالی بین پدیده‌های طبیعی با دیدی انتقادی. اشکال عمده‌ای که بر این تعریف وارد است، توجه بیش از اندازه به نوعی پژوهش به نام تحقیق آزمایشی است. تحقیق آزمایشی تنها روش پاسخگویی به همه مسائل انسانی نیست؛ زیرا برخی مسائل گرچه به تحقیق آزمایشی ارتباطی ندارند لیکن ارزش تفکر و تأمل را دارند.
تحقیق در علوم تربیتی عبارت است از کاربرد روش‌های علمی در مطالعه مسائل آموزشی تربیتی و به طور کلی، مجموعه فعالیت‌های منظمی که محقق به منظور شناخت و تبیین پدیده‌های آموزشی و تربیتی انجام می‌دهد، تحقیق در علوم تربیتی نامیده می‌شود.(دلاور،۱۳۸۵،۳۰)
محقق به خوبی آگاهی دارد که آنچه یافته است تا حد زیادی بستگی به نوع کاوش او برای دست یافتن به آن دارد. بنابراین هنگامی می‌توان در مورد روش بررسی و انجام یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت، موضوع پژوهش، هدفها و نیز وسعت دامنه آن مشخص باشد. به سخن دیگر هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که پژوهشگر مشخص نماید که چه شیوه و روشی را اتخاذ نماید تا او را هر چه دقیق‌تر، سریع‌تر و ارزانتر در دستیابی به پاسخ یا پاسخ‌هایی برای پرسش یا پرسش‌های تحقیق مورد نظر کمک کند.(سرمد، بازرگان و حجازی، ۱۳۷۶)
در این فصل به بررسی روش تحقیق، نوع پژوهش، جامعه آماری، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه، ابزار گردآوری داده‌ها، روش تعیین روایی و پایایی پرسشنامه‌ها و شیوه تجزیه و تحلیل داده‌های این پژوهش می‌پردازیم.
۳-۱- روش تحقیق
روش تحقیق وسیله یا طریقه تعیین این امر است که چگونه یک گزاره تحقیق مورد تأیید قرار می‌گیرد یا رد می‌شود. به عبارت دیگر، روش تحقیق، چارچوب عملیات یا اقدامات جستجو‌گرایانه برای تحقق هدف پژوهش جهت آزمودن فرضیه یا پاسخ دادن به سؤال‌های تحقیق را فراهم می‌آورد (بازرگان و دیگران، ۱۳۸۵، ۲۲).
روش پژوهش حاضر اگرچه از نوع توصیفی است، اما نباید از نظر دور داشت که به طور کلی تحقیق از نوع ارزشیابی است. تحقیقات ارزشیابی برای اندازه‌گیری و سنجش دقیق کار و نتیجه به دست آمده از کار با مقیاس و شاخص‌های کمی و کیفی به کار می‌روند. فرضیه بنیادی این روش تمایز و تفاوت افراد و توانایی آنها و قابلیت تغییر این توانایی‌ها و در نتیجه کارایی بر مبنای عملکرد آنهاست. (ویس۶۲ ، ۱۹۹۸، ۵۴)
۳-۲- نوع پژوهش
معمولاً تحقیق را به دو منظور انجام می‌دهند. نخست حل مسائل و مشکلاتی که در حال حاضر در محیط کار وجود دارد و دوم، افزودن به مجموعه دانش بشری در زمینه خاصی که مورد علاقه محقق است. هنگامی که هدف تحقیق آزمودن نظریه‌ها، تبیین روابط بین پدیده‌ها و افزودن به مجموعه دانش موجود در یک زمینه خاص است آن تحقیق را بنیادی می‌نامیم اما وقتی هدف تحقیق، توسعه دانش کاربردی در زمینه خاص باشد تحقیق از نوع کاربردی می‌باشد(بازرگان و دیگران، ۱۳۸۵، ۷۹).
پژوهش حاضر را می‌توان از نوع تحقیقات کاربردی محسوب نمود چرا که از نظریات، قانونمندی‌ها و تکنیک‌هایی که در تحقیقات بنیادی تنظیم گردیده در جهت حل مسائل واقعی استفاده شده است.
۳-۳- جامعه آماری
جامعه۶۳ آماری عبارت است از همه اعضای واقعی یا فرضی که علاقه‌مند هستیم یافته‌های پژوهش را به آنها تعمیم دهیم (دلاور،۱۳۷۸). یا به عبارت دیگر، جامعه آماری عبارت است از مقداری از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخص باشند (آذر و مؤمنی، ۱۳۷۵). برای بررسی ارزیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی برگزار شده اختصاصی ضمن خدمت تقریرنویسان قوه قضائیه در شهر تهران، جامعه آماری شامل کلیه تقریرنویسان شاغل در شعبه‌های دادگستری شهر تهران و حوزه‌های ستاد است که در طول سالهای ۱۳۸۵ الی ۱۳۸۹ در دوره‌های آموزشی اختصاصی ضمن‌خدمت شرکت کرده‌اند و همچنین سرپرستان مستقیم آنها (مدیران دفاتر قضایی در شهر تهران) می‌باشد. شامل ۲۷۳ نفر تقریرنویس و ۲۷۳ نفر مدیر دفتر قضایی و مجموعاً ۵۴۶ نفر تعیین شده است.
۳-۴- روش نمونه گیری و حجم نمونه
نمونه۶۴ بخشی از جامعه است که معرف آن باشد. به بیان دیگر نمونه‌گیری یعنی انتخاب تعدادی از افراد، حوادث و یا اشیاء از یک جامعه تعریف شده به عنوان نماینده آن جامعه. پژوهشگر غالباً توانایی اجرای پژوهش بر کل جامعه را ندارد، به همین دلیل پژوهش خود را به نمونه کوچکی محدود می‌کند. نمونه‌ای که باید نماینده جامعه باشد، زیرا پژوهشگر قصد تعمیم یافته‌های پژوهش را به آن دارد.(خورشیدی و قریشی، ۱۳۸۶، ۱۳۵)
روش نمونه گیری در این تحقیق تصادفی ساده است و حجم نمونه براساس جدول استاندارد مورگان ۲۲۰ نفر تعیین شد و نظرات ۱۱۰ نفر تقریرنویس و ۱۱۰ نفر مدیر دفتر قضایی مورد بررسی قرار گرفت.
در سطح ۱ و ۲ که سطح واکنش و یادگیری است، با اسـتفاده از نمونه‌گیری تصادفی ساده، نظرات ۱۱۰ نفر تقریرنویس مورد بررسی قرار گرفته است.
در سطح ۳ که سطح رفتار است با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی ساده، نظرات ۱۱۰ نفر مدیر دفتر قضایی که به عنوان سرپرست مستقیم تقریرنویسان تعریف شده‌اند مورد بررسی گرفته است.
در سطح ۴ که سطح نتایج است با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی ساده، نظرات ۱۱۰ نفر تقریرنویس و ۱۱۰ نفرمدیر دفتر قضایی که به عنوان سرپرست مستقیم تقریرنویسان تعریف شده‌اند مورد بررسی قرارگرفته است.
۳-۵- ابزار جمع آوری اطلاعات
برای تهیه داده‌های مورد نیاز از پرسشنامه‌های محقق ساخته استفاده شده است. با توجه به این که مقیاس اندازه‌گیری در این پژوهش طیف پنج درجه‌ای لیکرت می‌باشد به منظور سنجش سؤالات پژوهش ابتدا طیف لیکرت بر اساس زیر نمره گذاری شد و سپس متناسب با تعداد سؤالات مربوط به هر پژوهش مجموعه نمره محاسبه گردید.
خیلی زیاد
زیاد
تا حدودی
کم
خیلی کم
۵
۴
۳
۲
۱
جدول ۳-۱ روش نمره گذاری سؤالات پرسشنامه
سطح واکنش: ابزار جمع‌آوری داده‌ها در این سطح پرسشنامه محقق ساخته است که توسط تقریرنویسان شرکت کننده در دوره‌های آموزشی ضمن خدمت اختصاصی پاسخ داده شده است. این پرسشنامه شامل ۱۷ سؤال بسته پاسخ است و متشکل از چند موضوع با عناوین : دستیابی به اهداف، محتوای دوره، ارزیابی خدمات و پشتیبانی و ارزیابی مدرسین است. (سؤالات ۱ الی ۱۷ در پرسشنامه تقریرنویسان).
سطح یادگیری: ابزار جمع‌آوری داده‌ها در این سطح پرسشنامه محقق ساخته است که توسط تقریرنویسان شرکت کننده در دوره‌های آموزشی ضمن خدمت اختصاصی پاسخ داده شده است. این پرسشنامه شامل ۹ سؤال بسته پاسخ است. ( سؤالات ۱۸ الی ۲۶ در پرسشنامه تقریرنویسان )
سطح رفتار: ابزار جمع‌آوری داده‌ها در این سطح پرسشنامه محقق ساخته است که توسط سرپرستان مستقیم تقریرنویسان(مدیران دفاتر قضایی) پاسخ داده شده است. این پرسشنامه شامل ۱۵ سؤال بسته پاسخ است. ( سؤالات ۱ الی ۱۵ در پرسشنامه مدیران دفاتر قضایی )
سطح نتایج: ابزار جمع‌آوری داده‌ها در این سطح پرسشنامه محقق ساخته است که توسط تقریرنویسان شرکت کننده در دوره‌های آموزشی ضمن خدمت اختصاصی و سرپرستان مستقیم آنها (مدیران دفاتر قضایی) پاسخ داده شده است. این پرسشنامه برای فراگیران در دوره‌های آموزشی شامل ۸ سؤال بسته پاسخ ( سؤالات ۲۷ الی ۳۴ در پرسشنامه تقریرنویسان ) و برای سرپرستان مستقیم آنها شامل ۱۵ سؤال بسته پاسخ است. ( سؤالات ۱۶ الی ۳۰ در پرسشنامه مدیران دفاتر قضایی )
۳-۶- سؤالات تحقیق
۱- از نظر تقریرنویسان قوه قضاییه، آیا طی دوره‌های آموزشی اختصاصی ضمن خدمت موجب «واکنش مثبت» در آنها شده است؟
۲- از نظر تقریرنویسان قوه قضاییه، آیا طی دوره‌های آموزشی اختصاصی ضمن خدمت موجب «افزایش یادگیری» آنها شده است؟
۳- از نظر تقریرنویسان قوه قضاییه، آیا طی دوره های آموزشی اختصاصی ضمن خدمت موجب «تحقق اهداف سازمانی (نتایج)» شده است؟
۴- از نظر مدیران دفاتر قضایی، آیا شرکت تقریرنویسان قوه قضاییه در دوره‌های آموزشی اختصاصی ضمن خدمت موجب «بهبود رفتار» آنها شده است؟
۵- از نظر مدیران دفاتر قضایی، آیا شرکت تقریرنویسان قوه قضاییه در دوره‌های آموزشی اختصاصی ضمن‌خدمت موجب «تحقق اهداف سازمانی (نتایج)» شده است؟
۶- آیا بین دیدگاه مدیران دفاتر قضایی و تقریرنویسان قوه قضاییه در خصوص تأثیر دوره‌های آموزشی بر «تحقق اهداف سازمانی (نتایج)» تفاوت معنا داری مشاهده می شود ؟
۳-۷- روایی۶۵ تحقیق
مقصود از روایی یک تست این است که آیا تست خصیصه مورد نظر را می‌سنجد یا نه؟ به بیان دیگر مقصود از روایی تست، مناسب بودن، با معنی بودن و مفید بودن استنباطهای خاصی است که از روی نمره‌های تست به عمل می‌آید.(خورشیدی و قریشی،۱۳۸۶،۱۶۳) پرسشنامه‌های این پژوهش به اساتید راهنما و مشاور و همچنین چند نفر از افراد متخصص در حوزه آموزش کارکنان ارائه گردید و روایی صوری و محتوایی آن با توجه به پیشنهادات آنها اصلاح و پس از تأیید مورد آزمایش قرار گرفته است.
۳-۸- پایایی۶۶ تحقیق
پایایی یک ابزار اندازه‌گیری عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه‌گیری و عمدتاً به دقت نتایج حاصل از آن اشاره می‌کند. به منظور برآورد پایایی پرسشنامه‌های این پژوهش از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. ضریب آلفای کرونباخ یکی از روش‌های تک حجمی برآورد اعتبار است و مشهورترین اعتبار از طریق یک بار آزمون محسوب می‌شود.
فرمول آلفای کرونباخ: ∝= k/(k-1).((s^2-∑▒s^2 )/s^2 )
K: تعداد سوالات
〖s 〗^۲: واریانس افراد نمونه
∑▒s^2 : مجموع واریانس سوالات
(منبع: پاشا شریفی،۱۳۷۳،۹۷)
ضریب اعتبار ۰۰/۱ نشانه اعتبار کامل ابزار اندازه‌گیری و ضریب اعتبار ۰۰/۰ دال بر بی‌اعتباری کامل است. به این دلیل که روش فوق در شرایطی است که نمرات سؤالات نه به صورت دو ‌ارزشی صفر و یک بلکه به صورت چندارزشی تعیین می‌شود. پرسشنامه‌های به کار رفته در این تحقیق نیز به صورت چند ارزشی می‌باشد که برای برای تعیین پایایی آن از این روش استفاده شده است. پرسشنامه‌ها به صورت تصادفی بین ۳۰ نفر از تقریر‌نویسان و ۳۰ نفر از مدیران دفاتر قضایی توزیع شد و مورد محاسبه قرار گرفت. پایایی کل پرسشنامه تقریر‌نویسان برابر با ۹۶% و پایایی کل پرسشنامه مدیران برابر با ۹۷% محاسبه شد. حاصل محاسبات متغیرهای پژوهش نیز به شرح جدول ۳-۲ و ۳-۳ می‌باشد:
جدول ۳-۲ جدول ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش پرسشنامه فراگیران
پرسشنامه
متغیر
تعداد سوالات
ضریب آلفا
نتیجه
پرسشنامه کارکنان (تقریر نویسان)
سطح اول (واکنش)
۱۷ – ( ا الی ۱۷ )
۹۵%
تأیید-

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*