پایان نامه با کلید واژگان ضمن خدمت، پژوهشگران، دوره های آموزش، مقایسه تطبیقی

ید می‌شود و در نتیجه در پاسخ به سوال پژوهش می‌توان اذعان نمود از نظر تقریرنویسان قوه قضاییه، طی دوره‌های آموزشی اختصاصی ضمن‌خدمت موجب تحقق اهداف سازمانی نشده است. این نتیجه با نتایج پیشینه مطالعاتی و به خصوص پژوهش قارلی (۱۳۸۸) کاملا همسویی دارد.
بررسی سوال چهارم پژوهش:
۴- از نظر مدیران دفاتر قضایی، آیا شرکت تقریرنویسان قوه قضاییه در دوره‌های آموزشی اختصاصی ضمن خدمت موجب بهبود «رفتار» آنها شده است؟
از زاویه تحلیل توصیفی با توجه به اطلاعات جدول ۴-۷۴، در خصوص تأثیر دوره‌های آموزشی در بهبود رفتار در تقریرنویسان، میانگین پاسخ‌ مدیران به پرسش‌های مرتبط ۶۴/۱۱ درصد در حد کم و خیلی کم ، ۴۸/۳۲ درصد در حد متوسط، و ۸۸/۵۵ درصد از پاسخها گزینه زیاد و خیلی زیاد بوده است.
از زاویه تحلیل استنباطی با توجه به اطلاعات جدول ۴-۸۶ ، می‌توان نتیجه گرفت بین میانگین نظر نمونه آماری (مدیران ) مبنی بر بهبود رفتار با میانگین فرضی جامعه تفاوت معناداری وجود دارد به نحوی که میانگین مولفه بهبود رفتار بالاتر از میانگین جامعه است لذا فرض صفر رد می‌شود و در نتیجه در پاسخ به سوال پژوهش می‌توان اذعان نمود از نظر از نظر مدیران دفاتر قضایی، شرکت تقریرنویسان قوه قضاییه در دوره‌های آموزشی اختصاصی ضمن خدمت موجب بهبود رفتار آنها شده است. این نتیجه با نتایج پیشینه مطالعاتی مطابقت دارد.
بررسی سوال پنجم پژوهش:
۵- از نظر مدیران دفاتر قضایی، آیا شرکت تقریرنویسان قوه قضاییه در دوره‌های آموزشی اختصاصی ضمن‌خدمت موجب تحقق اهداف سازمانی (نتایج) شده است؟
از زاویه تحلیل توصیفی با توجه به اطلاعات جدول ۴-۷۵، در خصوص تأثیر دوره‌های آموزشی تقریرنویسان در تحقق اهداف سازمانی، میانگین پاسخ‌ مدیران به پرسش‌های مرتبط ۴۷/۱۳ درصد در حد کم و خیلی کم، ۵۳/۳۳ درصد در حد متوسط، و ۵۳ درصد از پاسخها گزینه زیاد و خیلی زیاد بوده است.
از زاویه تحلیل استنباطی با توجه به اطلاعات جدول ۴-۸۸ ، می‌توان نتیجه گرفت بین میانگین نظر نمونه آماری (مدیران) مبنی بر تحقق اهداف سازمانی با میانگین فرضی جامعه تفاوت معناداری وجود دارد به نحوی که میانگین مولفه تحقق اهداف سازمانی بالاتر از میانگین جامعه است لذا فرض صفر رد می‌شود و در نتیجه در پاسخ به سوال پژوهش می‌توان می‌توان اذعان نمود از نظر مدیران دفاتر قضایی، طی دوره‌های آموزشی اختصاصی ضمن‌خدمت تقریرنویسان موجب تحقق اهداف سازمانی شده است. این نتیجه با نتایج پیشینه مطالعاتی مطابقت دارد.
بررسی سوال ششم پژوهش:
۶- آیا بین دیدگاه مدیران دفاتر قضایی و تقریرنویسان قوه قضاییه در خصوص تأثیر دوره های آموزشی بر تحقق اهداف سازمانی (نتایج) تفاوت معنا داری مشاهده می شود ؟
از زاویه تحلیل توصیفی با توجه به اطلاعات جدول ۴-۷۶، در خصوص تفاوت نظر تقریرنویسان با مدیران دفاتر مبنی بر تحقق اهداف سازمانی، در مجموع در ۱۸/۴۳ درصد از پاسخهای تقریرنویسان گزینه زیاد و خیلی زیاد انتخاب شده ولی در ۵۳ درصد از پاسخهای مدیران دفاتر قضایی گزینه زیاد و خیلی زیاد انتخاب شده است.
از زاویه تحلیل استنباطی با توجه به اطلاعات جدول ۴-۸۹ ، می‌توان نتیجه گرفت بین نظر تقریرنویسان و نظر مدیران دفاتر قضایی در خصوص تأثیر دوره های آموزشی بر تحقق اهداف سازمانی (نتایج) تفاوت معناداری مشاهده می‌شود و در مجموع میانگین نظرات مدیران نسبت به تقریرنویسان قوه قضاییه بیشتر و بالاتر است در نتیجه در پاسخ به سوال پژوهش می‌توان اذعان نمود که از دیدگاه مدیران طی دوره‌های آموزشی باعث تحقق اهداف سازمانی شده اما از نظر تقریرنویسان طی دوره‌های آموزشی باعث تحقق اهداف سازمانی نشده است که با نتیجه مطالعاتی قارلی (۱۳۸۸) مطابقت دارد.
بررسی سوال اصلی پژوهش:
آیا دوره‌های آموزشی ضمن خدمت تقریرنویسان قوه قضاییه دارای اثربخشی بوده است ؟
از زاویه تحلیل توصیفی با توجه به اطلاعات جدول ۴-۷۷، در خصوص تأثیر دوره‌های آموزشی در مولفه‌های تعیین شده، میانگین پاسخ‌ هردو گروه نمونه‌های آماری ۴۹/۱۷ درصد در حد کم و خیلی کم، ۵۸/۳۶ درصد در حد متوسط، و ۰۷/۴۹ درصد از پاسخها گزینه زیاد و خیلی زیاد بوده است.
از زاویه تحلیل استنباطی با توجه به اطلاعات جداول ۴-۸۰ الی ۴-۸۸ ، از مجموع ۵ مولفه اندازه‌گیری شده در پژوهش، میانگین ۴ مولفه با میانگین فرضی جامعه تفاوت معناداری وجود دارد به نحوی که میانگین مولفه‌های واکنش و یادگیری در پرسشنامه فراگیران و مولفه رفتار و نتایج در پرسشنامه مدیران از میانگین فرضی بالاتر است و تنها مولفه نتایج در پرسشنامه فراگیران از میانگین فرضی پایینتر است؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت در مجموع دوره‌های آموزشی ضمن خدمت تقریرنویسان قوه قضاییه از اثربخشی برخوردار بوده است.
۵-۲- مقایسه تطبیقی در پرتو یافته‌های محققان داخلی و پژوهشگران بین‌المللی
این تحقیق با بیشتر یافته‌ها و تحقیقات محققان و پژوهشگران داخلی حاجی یوسفی(۱۳۸۰)، رجبیان(۱۳۸۵)، زواریان(۱۳۸۵)، حیدری(۱۳۸۶)، نصر‌الهی(۱۳۸۸)، اسدی زید آبادی (۱۳۸۸)، قارلی(۱۳۸۸)، وفادار(۱۳۸۸)، زارعی(۱۳۸۹)، مطلبی نژاد(۱۳۸۹)، همسو است و انطباق دارد. نتایج حاصل از تحقیق حاجی یوسفی(۱۳۸۰) حاکی از این است که آموزش ضمن خدمت در ایجاد دانش تخصصی در کارشناسان، ارتقای سطح انگیزش شغلی افراد، ایجاد خلاقیت، نوآوری و افزایش سطح مهارت شغلی تأثیر دارد. یافته‌های پژوهش رجبیان(۱۳۸۵)، نشان داده که برگزاری دوره‌های آموزشی از نظر کارکنان و مدیران بر عملکرد شغلی تأثیر بسیار زیادی دارد. نتایج پژوهش زواریان(۱۳۸۵) بر اساس مدل «کرک پاتریک»، حاکی از واکنش مطلوب یادگیرندگان نسبت به دوره‌های آموزشی و نیز ایجاد تغییر در رفتار یادگیرندگان بوده است. حیدری(۱۳۸۶)، پژوهشی با عنوان ارزشیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی ضمن خدمت بر اساس مدل ارزشیابی «کرک پاتریک»، انجام داده است. نتایج پژوهش او حاکی از این است که کارکنان با توجه به عامل‌های مهم موجود در یک دوره آموزشی واکنش مطلوبی نسبت به دوره آموزشی اجرا شده از خود نشان داده‌اند. همچنین دوره آموزشی در حد مطلوبی باعث افزایش سطح دانش یادگیرندگان در زمینه مهارت‌های آنان نیز شده است. از نظر تغییرات انجام شده در رفتار و مهارت یادگیرندگان، نظرات سرپرستان نشان می‌دهد که این تغییرات در سطح نسبتاً مطلوبی می‌باشد و بر اساس نظر مدیران، این دوره آموزشی نتایج مطلوبی را برای سازمان به همراه داشته است. نصر‌الهی(۱۳۸۸)، تحقیقی به منظور ارزشیابی اثربخشی دوره‌های آموزش ضمن خدمت گروه خودرو سازی بهمن بر اساس مدل «کرک پاتریک» صورت داده است. نتیجه نشان داد که کارکنان واکنش مطلوبی نسبت به دوره آموزشی داشتند، دوره آموزشی در میزان یادگیری آنها تأثیر معنا داری داشته و از نظر سرپرستان میزان مهارت کارکنان افزایش یافته است. همچنین بر اساس نظر مدیران، سازمان از نتایج مطلوب این آموزش‌ها بهره‌مند شده است. و در مجموع دوره‌های آموزشی برگزار شده اثربخش بوده است. اسدی زید آبادی (۱۳۸۸)، پژوهشی با عنوان تعیین میزان اثربخشی آموزش‌های ضمن خدمت بر عملکرد کارشناس و تکنسین‌های بخش مهندسی مجتمع مس سرچشمه بر اساس الگوی ارزشیابی «کرک پاتریک»، انجام داده است. نتایج حاکی از این است که: فراگیرندگان در تمامی دوره‌های آموزشی واکنش مطلوبی نسبت به اساتید، محتوا، تجهیزات و امکانات نشان دادند، تمامی دوره‌های آموزشی باعث ارتقای سطح دانش شغلی فراگیرندگان شده‌اند، تمامی دوره‌های آموزشی از دیدگاه سرپرست مستقیم شرکت‌کنندگان باعث افزایش سطح مهارت شغلی فراگیرندگان شده است و دوره‌های برگزار شده تأثیر معنی داری برعملکرد (دانش و مهارت) فراگیرندگان گذاشته‌اند و دوره‌های آموزشی منجربه تحقق کلیه اهداف سازمانی شده است. قارلی(۱۳۸۸)، در پژوهشی به بررسی اثربخشی دوره‌های آموزشی ضمن خدمت کارکنان شهرداری با تأکید بر مدل «کرک پاتریک» پرداخت. نتایج به دست آمده از سطح واکنش، یادگیری، مهارت و نتایج نشان می‌دهد که کارکنان واکنش مطلوبی نسبت به دوره آموزشی داشتند، دوره آموزشی در میزان یادگیری و همچنین میزان مهارت آنان تأثیر داشته است. در سطح چهارم و پنجم از نظر مدیران مالی، سازمان نتوانسته است به اهداف خود نایل شود اما از نظر شهرداران نواحی، سازمان توانسته به اهداف خود نایل شود که با این تحقیق کاملا همسویی دارد. وفادار(۱۳۸۸)، پژوهشی تحت عنوان بررسی اثربخشی دوره‌های آموزش کارگزاران بیمه کشاورزی بر اساس مدل ارزشیابی «کرک پاتریک»، انجام داده است. نتایج تحقیق حاکی از این است که فراگیرندگان از دوره‌های آموزشی رضایت داشته‌اند؛ نمره‌های کارگزاران بیانگر این مطلب است که فراگیرندگان مطالب تدریس شده در دوره‌ها را فرا گرفته‌اند؛ سرپرستان مستقیم نیز بیان نموده‌اند که رفتار کارگزاران پس از طی دوره‌های آموزشی، بهبود یافته است. بنابراین با توجه به یافته‌های به دست آمده از سه سطح واکنش، یادگیری و رفتار، دوره‌های برگزار شده از اثربخشی بالایی برخوردار بوده است. زارعی(۱۳۸۹)، در پژوهشی به بررسی اثربخشی دوره‌های آموزشی مرکز تربیت معلم بوشهر با تأکید بر مدل «کرک پاتریک» پرداخت. نتایج نشان داد که فراگیرندگان واکنش مطلوبی نسبت به دوره آموزشی نشان داده‌اند ولی میزان یادگیری فارغ‌التحصیلان مطلوب نمی‌باشد که و دوره آموزشی در این زمینه موفق نبوده است که با نتایج این تحقیق همسویی ندارد. همچنین میزان عملکرد فارغ‌التحصیلان مرکز و میزان تحقق اهداف سازمان آموزش و پرورش از ایجاد این مرکز مطلوب می‌باشد و در مجموع، عملکرد مرکز در رسیدن به اهداف از قبل تعیین شده مطلوب ارزشیابی شده است. مطلبی نژاد(۱۳۸۹)، در پژوهشی به ارزشیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی کاربری کامپیوتر کارکنان شرکت ملی نفت تهران بر مبنای مدل «کرک پاتریک» پرداخت. تحقیق حاکی از این بود که در سطح اول کارکنان واکنش مطلوبی نسبت به دوره نشان داده‌اند. در سطح دوم یادگیری کارکنان قابل قبول گزارش شد. نتیجه سطح سوم بیانگر تغییرات مثبت در رفتار کارکنان و نتایج سطح چهارم نیز حاکی از نتایج مثبت دوره برای سازمان بوده است. در کل دوره دارای اثربخشی مطلوب بوده است.
در مقایسه تطبیقی یافته ها و نتایج این پژوهش با بخشی از یافته ها وتحقیقات محققان و پژوهشگران خارجی Todesco (1997)، Taylor Marijorie (2000)، Aeregoon & others (2003)، (۲۰۰۵) Biridi، Pedium (2006)، Jeeyon peak/joshuad hawley (2006)، Junet(2007) ، Chang(2007)، Bouris and Sahindis(2008)، P.Rajeev,M.s.Madan and K. jayarajan(2009)، همسو است و انطباق دارد. Todesco (1997)، به منظور ایجاد سیستمی که میزان یادگیری کارکنان را تعیین کند، آغاز به کار کرد. او از مدل «کرک پاتریک» به عنوان پایه و