پایان نامه با کلید واژگان …………………………………………………………………………………………………………………………….، +۲/۵، cm1، پـــــــایه

) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۱۵۷
شکل ۴-۴۹٫ نمای۳D surface گودال آب شــــستگی (طوقه با لبه cm1 مایل در تـــــراز -۳ cm)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

۱۶۰

شکل ۴-۵۰٫ نمای۳D surface گودال آب شستگی (طوقه با لــــبهcm 5/1 مایل در تـــــراز -۳ cm) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

۱۶۲
شکل ۵-۱٫ طرح شماتیک از برخورد جریان با لبه های مایل…………………………………………………………………………
۱۷۲
شکل ۵-۲٫ طرح شماتیک از برخورد جریان با لبه های قائم ………………………………………………………………………….
۱۷۲

فهرست دیاگرام ها و نمودارها
عنوان
صفحه
دیاگرام ۲-۱٫ دسته بندی انواع آب شستگی (کریمیسنوف و همکاران(۱۹۸۷) …………………………………
۶
دیاگرام ۳-۱٫ انواع تجهیزات به کار رفته در آزمایش های آب شستگی ……………………………………………
۳۵
دیاگرام ۳-۲٫ دیاگرام شیلدز ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۵۰
نمودار ۲-۱٫ تغییرات عمق آب شستگی بر حسب زمان در بالادست پـــایه دایره ای شکل با و بدون طوقه (مشاهیر و دیگران(۲۰۰۴)) …………………………………………………………………………………………………………………………
۲۷
نمودار ۲-۲٫ گسترش زمانی آب شستگی طوقه های با قطر متفاوت(مشاهیر و دیگران (۲۰۰۴))….
۲۸
نمودار ۲-۳٫ گسترش زمانی آب شســــتگی در اطراف تکــــیه گــــاه های پـــــایه پل با و بــدون طوقه(کایاتورک و دیگران(۲۰۰۴)) ……………………………………………………………………………………………………..
۲۹
پایه بدون طوقه

نمودار ۴-۱٫ نمودار عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان ……………………………………..
۶۰
نمودار ۴-۲٫ نمودار لگاریتمی عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان ……………..
۶۱
نمودار ۴-۳٫ نمودار سرعت آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان ……………………………….
۶۲
نمودار ۴-۴٫ نمودارلگاریتمی سرعت آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان …………
۶۲
پایه با طوقه بدون لبه در ترازcm 5+

نمودار ۴-۵٫ نمودار عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان ……………………………………..
۶۶
نمودار ۴-۶٫ نمودار عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پایه بـدون طوقه و طوقه بدون لبه …………………………………………………………………………………………………………………………
۶۷
نمودار ۴-۷٫ نمودار سرعت آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان ……………………………….
۶۷
نمودار ۴-۸٫ نمودارلگاریتمی سرعت آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان …………
۶۷
نمودار ۴-۹٫ نمودار سرعت آب شستگی نقـــطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمــــان در دو حالت پـایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه ………………………………………………………………………………………………………….
۶۸
پایه با طوقه با لبه cm5/0 قائم در تراز +۵ cm

نمودار ۴-۱۰٫ نمودار عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه …………………………………………………………………………………………………………………………….
۷۰
نمودار ۴-۱۱٫ نمودار سرعت آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه …………………………………………………………………………………………………………………………….
۷۱
پایه با طوقه با لبه cm1 قائم در تراز +۵ cm

نمودار ۴-۱۲٫ نمودار عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه ……………………………………………………………………………………………………………………………
۷۲
نمودار ۴-۱۳٫ نمودار سرعت آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه ……………………………………………………………………………………………………………………………
۷۳
پایه با طوقه با لبه cm5/1 قائم در تراز +۵ cm

نمودار ۴-۱۴٫ نمودار عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه ……………………………………………………………………………………………………………………………
۷۴
نمودار ۴-۱۵٫ نمودار سرعت آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه …………………………………………………………………………………………………………………………….
۷۵
پایه با طوقه با لبه cm5/0 مایل در تراز +۵ cm

نمودار ۴-۱۶٫ نمودار عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه …………………………………………………………………………………………………………………………….
۷۶
نمودار ۴-۱۷٫ نمودار سرعت آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه……………………………………………………………………………………………………………………………..
۷۷
پایه با طوقه با لبه cm1 مایل در تراز +۵ cm

نمودار ۴-۱۸٫ نمودار عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه …………………………………………………………………………………………………………………………….
۷۹
نمودار ۴-۱۹٫ نمودار سرعت آب شست
گی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه …………………………………………………………………………………………………………………………….
۸۰
پایه با طوقه با لبه cm5/1 مایل در تراز +۵ cm

نمودار ۴-۲۰٫ نمودار عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه …………………………………………………………………………………………………………………………….
۸۲

نمودار ۴-۲۱٫ نمودار سرعت آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه …………………………………………………………………………………………………………………………….

۸۲
پایه با طوقه بدون لبه در تراز +۲/۵ cm

نمودار ۴-۲۲٫ نمودار عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان ………………………………….
۸۴
نمودار ۴-۲۳٫ نمودار لگاریتمی عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان…………..
۸۴
نمودار ۴-۲۴٫ نمودار عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه …………………………………………………………………………………………………………………………….
۸۵
نمودار ۴-۲۵٫ نمودار سرعت آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان …………………………….
۸۵
نمودار ۴-۲۶٫ نمودارلگاریتمی سرعت آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان………
۸۵
نمودار ۴-۲۷٫ نمودار سرعت آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه …………………………………………………………………………………………………………………………….
۸۶
پایه با طوقه با لبه cm5/0 قائم در تراز +۲/۵ cm

نمودار ۴-۲۸٫ نمودار عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پـــــــایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه ……………………………………………………………………………………………………………….
۸۸
نمودار ۴-۲۹٫ نمودار سرعت آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پــــایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه …………………………………………………………………………………………………………………….
۸۸
پایه با طوقه با لبه cm1 قائم در تراز +۲/۵ cm

نمودار ۴-۳۰٫ نمودار عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پـــــــایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه ……………………………………………………………………………………………………………..
۹۰
نمودار ۴-۳۱٫ نمودار سرعت آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پــــایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه …………………………………………………………………………………………………………………….
۹۱
پایه با طوقه با لبه cm5/1 قائم در تراز +۲/۵ cm

نمودار ۴-۳۲٫ نمودار عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پـــــــایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه ………………………………………………………………………………………………………………..
۹۲
نمودار ۴-۳۳٫ نمودار سرعت آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پــــایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه …………………………………………………………………………………………………………………….
۹۳
پایه با طوقه با لبه cm5/0 مایل در تراز +۲/۵ cm

نمودار ۴-۳۴٫ نمودار عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پـــــــایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه ……………………………………………………………………………………………………………….
۹۵
نمودار ۴-۳۵٫ نمودار سرعت آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پــــایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه ……………………………………………………………………………………………………………………..
۹۵
پایه با طوقه با لبه cm1 مایل در تراز +۲/۵ cm

نمودار ۴-۳۶٫ نمودار عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو