پایان نامه درباره ازدواج سفید/:مشروعیت موضوع نکاح

Colorful shafts of wooden arrows with real bird feathers for shooting with a bow.

لزوم و توالی ایجاب و قبول

دليل لزوم توالي بين ايجاب و قبول تنها مختص نكاح نيست در ساير قراردادها نيز اين توالي شرط است مقصود از توالي چنان كه فقها ي اماميه گفته اند ان است كه فاصله بين ايجاب و قبول از حد متعارف بييشتر نباشد. پس توالي چنان که ماده ۱۰۶۵ قانون مدني به ان اشاره مي كند، يك امر عرفي است و معني آن اين نيست كه هيچ فاصله زماني، ولو كوتاه، بين ايجاب و قبول نبايد وجود داشته باشد لذا قبول بايد در زماني گفته شود كه عرف ان را متوالي و مربوط به ايجاب بداند بعضي گفته اند توالي بين ايجاب و قبول در صورتي محقق مي شود كه قبول در مجلس عقد و پيش از جدايي دو طرف يا اشتغال آنان به كار ديگر گفته شود زيرا مجلس عقد در حكم جريان ان است ولي پس از جدايي دو طرف ايجاب باطل مي‌شود اين نظر در بسياري موارد با ديد عرف سازگار است(کاتوزیان :1393، ج1، 411).

-مشروعیت موضوع نکاح

نكاح بیش از سایر عقود جنبه اصلاحی دارد، چندان كه می توان گفت اگر زن و مرد به واقع قصد زندگی مشترك داشته باشند، جهت آن همیشه مشروع است و مواردی كه غرض ایشان رسیدن به هدف نامشروعی است اراده نكاح واقعی نداشته اند، به همین جهت است كه نویسندگان « مشروعیت جهت عقد» را در نكاح به طور مستقل مطرح نساخته اند. بنابر این اگر مردی با زنی نكاح كند برای این كه خود فروشی او را آسان تر سازد گذشته از نا مشروع بودن جهت می توان ادعا كرد كه این دو اراده واقعی در نكاح نداشته اند(کاتوزیان :1393، ج1، 263).

با توجه به دیدگاه فوق روشن می شود كه بسیاری از اندیشمندان حقوقی درباره مشروع بودن جهت عقد نكاح، نظر شفاف و صریحی را بیان نكرده اند و در واقع قضیه را مسكوت گذارده اند. دلیل این امر به فلسفه عقد ازدواج مربوط می شود چرا كه اگر بخواهیم به دلیل نامشروع بودن جهت عقد، خط بطلان بر روی آن بكشیم با اشكالات و مسائل بغرنج بسیاری در زمینه نسب فرزندان و … مواجه می شویم كه آثار زیانبار فراوانی را به دنبال دارد ولی به هر صورت باید پاسخ این قضیه را از نظر حقوقی به طرز صریح و واضح بیان نمود. به نظر نگارنده این قسمت اگر بتوان عدم مشروعیت جهت عقد را با دلایل متقن و امارات محكم و قراین قوی و غیر قابل خدشه ثابت كرد، باید بطور قطع حكم به بطلان نكاح صادر نمود اما اگر پاره ای اهداف فرعی سبب وقوع عقد شده باشد مثل زناشویی به منظور خرید خدمت یا فرار از خدمت یا ترك تابعیت و یا كسب تابعیت جدید یا بردن ارث و به دست آوردن منافع و… در این شرایط اگر اراده واقعی و عینی طرفین بر وقوع نكاح محرز باشد، عقد نكاح صحیح و غیر قابل خدشه می باشد اما اگر هر یك از این شرایط اراده واقعی در زمینه عقد نكاح را از بین ببرد، درستی و صحت عقد دچار خدشه اساسی می شود و ابطال آن ضروری است(صفایی و امامی:1391، 56).

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران