پایان نامه درباره
محل سکونت، اوقات فراغت

پایان نامه درباره محل سکونت، اوقات فراغت

آنها……………………………………………………………….۱۰۴
جدول شماره ۱۴ توزیع فراوانی پاسخگویان براساس تعداد فرزندان دختر آنها………………………………………………………………..۱۰۵
جدول شماره ۱۵ توزیع فراوانی پاسخگویان براساس تعداد فرزندان پسر آنها………………………………………………………………….۱۰۶
جدول شماره ۱۶ توزیع فراوانی پاسخگویان براساس تعداد اعضاء فعلی خانواده آنها……………………………………………………….۱۰۷
جدول شماره ۱۷ توزیع فراوانی پاسخگویان براساس محل سکونت آنها………………………………………………………………………..۱۰۸
جدول شماره ۱۸ جدول توصیفی مربوط نمره کیفیت زندگی بر حسب محل سکونت……………………………………………………..۱۰۹
جدول شماره ۱۹ میانگین نمره کیفیت زندگی بر حسب محل سکونت…………………………………………………………………………..۱۰۹
جدول شماره ۲۰ جدول توصیفی مربوط میانگین نمرات ابعاد و مولفه‌های کیفیت زندگی بر حسب محل سکونت………………۱۱۱
جدول شماره ۲۱ جدول نتایج اجرای آزمون تحلیل واریانس برای بررسی رابطه بین مولفه‌های کیفیت زندگی و محل سکونت………۱۱۱
جدول شماره ۲۲ جدول توصیفی مربوط نمره کیفیت زندگی بر حسب ” گروه های سنی “…………………………………….۱۱۴
جدول شماره ۲۳ میانگین نمره کیفیت زندگی بر حسب “میزان سن و گروه‌های سنی”……………………………………………………۱۱۴
جدول شماره ۲۴ جدول توصیفی مربوط میانگین نمرات ابعاد و مولفه‌های کیفیت زندگی بر حسب گروه‌های سنی…………….۱۱۶
جدول شماره ۲۵ جدول نتایج اجرای آزمون تحلیل واریانس برای بررسی رابطه بین مولفه‌های کیفیت زندگی و گروه‌های سنی مختلف…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۶
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره ۲۶ میانگین نمره کیفیت زندگی بر حسب میزان تحصیلات………………………………………………………………………………۱۱۹
جدول شماره ۲۷ جدول توصیفی مربوط میانگین نمرات ابعاد و مولفه‌های کیفیت زندگی بر حسب میزان سواد…………………………..۱۱۹
جدول شماره ۲۸ جدول توصیفی مربوط میانگین نمرات ابعاد و مولفه‌های کیفیت زندگی بر حسب میزان سواد………………………….۱۲۱
جدول شماره ۲۹ جدول نتایج اجرای آزمون تحلیل واریانس برای بررسی رابطه بین مولفه‌های کیفیت زندگی و سطح سواد و تحصیلات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۱
جدول شماره ۳۰ رابطه بین متغیر ” کیفیت زندگی” و متغیر “نوع شغل پاسخگویان” ……………………………………………………..۱۲۴
جدول شماره ۳۱ میانگین نمره کیفیت زندگی بر حسب نوع شغل…………………………………………………………………………………۱۲۴
جدول شماره ۳۲ جدول توصیفی مربوط میانگین نمرات ابعاد و مولفه‌های کیفیت زندگی بر حسب نوع شغل…………………….۱۲۶
جدول شماره ۳۳ جدول نتایج اجرای آزمون تحلیل واریانس برای بررسی رابطه بین مولفه‌های کیفیت زندگی و نوع شغل…..۱۲۶
جدول شماره ۳۴ آماره‌های توصیفی و میانگین نمره کیفیت زندگی بر حسب جنسیت……………………………………………………..۱۲۹
جدول شماره ۳۵ رابطه بین متغیر ” کیفیت زندگی” و متغیر “جنسیت”…………………………………………………………………………۱۲۹
جدول شماره ۳۶ آماره‌های توصیفی و میانگین نمره مولفه‌های کیفیت زندگی بر حسب جنسیت………………………………………۱۳۰
جدول شماره ۳۷ رابطه بین مولفه‌های متغیر کیفیت زندگی و جنسیت……………………………………………………………………………۱۳۰
جدول شماره ۳۸ رابطه بین متغیر ” کیفیت زندگی” و متغیر “سبک زندگی” …………………………………………………………………۱۳۱
جدول شماره ۳۹ رابطه بین متغیر ” کیفیت زندگی” و متغیر “مصرف فرهنگی” …………………………………………………………….۱۳۲
جدول شماره ۴۰ رابطه بین متغیر ” کیفیت زندگی” و متغیر “اوقات فراغت” ………………………………………………………………..۱۳۲
جدول شماره ۴۱ رابطه بین متغیر ” کیفیت زندگی” و “اعتماد اجتماعی”………………………………………………………………………۱۳۳
جدول شماره ۴۲ رابطه بین متغیر ” کیفیت زندگی” و ” پایگاه اجتماعی – اقتصادی”……………………………………………………..۱۳۳
جدول شماره ۴۳ روش به کار گرفته‌شده برای انجام تحلیل رگرسیون چندگانه……………………………………………………………….۱۳۴
جدول شماره ۴۴ خلاصه نتیجه مدل به کار گرفته‌شده برای تحلیل رگرسیون چندگانه …………………………………………………..۱۳۴
جدول شماره ۴۵ نتایج آزمون تحلیل واریانس(ANOVA) برای رگرسیون چندگانه ……………………………………………………….۱۳۴
جدول شماره ۴۶ نتایج اصلی و نهایی تحلیل رگرسیون چندگانه ………………………………………………………………………………….۱۳۵

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار شماره ۱ توزیع فراوانی پاسخگویان براساس وضعیت سنی آنها ……………………………………………………………………………۹۲
نمودار شماره ۲ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت جنسی آنها………………………………………………………………………..۹۳
نمودار شماره ۳توزیع فراوانی پاسخگویان براساس وضعیت تأهل آنها……………………………………………………………………………..۹۴
نمودار شماره ۴ توزیع فراوانی پاسخگویان براساس وضیت مالکیت مسکن آنها………………………………………………………
………..۹۵
نمودار شماره ۵ توزیع فراوانی پاسخگویان براساس متراژ منزل محل سکونت آنها……………………………………………………………..۹۶
نمودار شماره ۶ توزیع فراوانی پاسخگویان براساس میزان تحصیلات آنها……………………………………………………………………….۹۷
نمودار شماره ۷ توزیع فراوانی پاسخگویان براساس میزان تحصیلات همسر آنها………………………………………………………………۹۸
نمودار شماره ۸ توزیع فراوانی پاسخگویان براساس وضعیت شغلی آنها………………………………………………………………………….۹۹
نمودار شماره ۹ توزیع فراوانی پاسخگویان براساس وضعیت شغلی همسر آنها………………………………………………………………۱۰۰
نمودار شماره ۱۰ توزیع فراوانی پاسخگویان براساس میزان درآمد آنها…………………………………………………………………………..۱۰۱
نمودار شماره ۱۱ توزیع فراوانی پاسخگویان براساس میزان درآمد همسر آنها………………………………………………………………..۱۰۲
نمودار شماره ۱۲ توزیع فراوانی پاسخگویان براساس طبقه اقتصادی – اجتماعی آنها………………………………………………………۱۰۳
نمودار شماره ۱۳ توزیع فراوانی پاسخگویان براساس منطقه محل سکونت آنها……………………………………………………………….۱۰۴
نمودار شماره ۱۴ توزیع فراوانی پاسخگویان براساس تعداد فرزندان دختر آنها………………………………………………………………..۱۰۵
نمودار شماره ۱۵ توزیع فراوانی پاسخگویان براساس تعداد فرزندان پسر آنها………………………………………………………………….۱۰۶
نمودار شماره ۱۶ توزیع فراوانی پاسخگویان براساس تعداد اعضاء فعلی خانواده آنها……………………………………………………….۱۰۷
نمودار شماره ۱۷ توزیع فراوانی پاسخگویان براساس محل سکونت آنها………………………………………………………………………..۱۰۸
نمودار شماره ۱۸ نمره “کیفیت زندگی” بر حسب “محل سکونت”………………………………………………………………………………۱۱۰
نمودار شماره ۱۹ میانگین نمره “کیفیت زندگی” بر حسب “گروه های سنی”………………………………………………………………….۱۱۵
نمودار شماره ۲۰ میانگین نمره “کیفیت زندگی” بر حسب “میزان تحصیلات”……………………………………………………………….۱۲۰
نمودار شماره ۲۱ میانگین نمره “کیفیت زندگی بر حسب “نوع شغل پاسخگویان”………………………………………………………….۱۲۵

فصل اول:
کلیات تحقیق

مقدمه
زندگی موهبتی الهی است که انسان‌ها در طول عمر خویش از آن بهره‌مند می‌شوند. قرن حاضر شاهد تغییرات چشمگیری در مورد دیدگاه آدمی نسبت به زندگی بوده است. در این قرن تنها حفظ زندگی به ‌‌شکل معمول مطلوب نبوده، بلکه ارتقاء کیفیت زندگی در زمینه‌های متعدد تلاش اساسی جوامع تلقی می‌شود. داشتن کیفیت زندگی مطلوب همواره آرزوی بشر بوده و است. در ابتدا این آرزو به بهبود وضعیت‌های ظاهری افراد از قبیل میزان درآمد، تحصیلات، سلامتی جسمی و مسکن محدود بود. ولی اکنون به طیف‌های وسیعی از جمله متغیرهای کیفی و ذهنی توجه می‌شود. کیفیت زندگی به دلیل گسترش روند صنعتی‌شدن و پیشرفت فناوری که توجه به بعد کمی زندگی انسان را مد نظر قرار می‌دهد و همچنین بدنبال غفلت از جنبه‌های کیفی زندگی انسان طی چند دهه گذشته در کشورهای غربی بحث کیفیت زندگی مورد توجه اندیشمندان و متفکران علوم انسانی قرار گرفت.
پروژه حاضر در کنار تعریف مفهوم کیفیت زندگی و با گریزی به ابعاد مختلف کیفیت زندگی به بررسی کیفیت زندگی و رابطه آن با سبک زندگی فرهنگی نیز می‌پردازد تا از این طریق به تعریفی مشخص و شیوه‌ای دقیق در سنجش کیفیت زندگی شهری دست یابد و در راستای ارتقاء آن قدم بردارد. در این پروژه شهرزنجان را، که همچون اکثر شهرهای داخل و خارج از کشور دارای مناطقی با فاصله طبقاتی است و این امر کیفیت زندگی متفاوتی را بین مناطق مختلف شهر موجب شده است، به‌عنوان نمونه موردی مد‌نظر قرار گرفته است.
به هر حال مشخص است که کیفیت زندگی دارای معانی مختلفی نزد افراد متفاوت است که این افراد بسته به متغیرهای طبقه‌ی اجتماعی، جنس، سن، محل سکونت، وضعیت تاهل، وضعیت اشتغال و … تعاریف متفاوتی از کیفیت زندگی دارند.
همه انسانها از آغاز حیات خود در جست و جوی بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی‌شان بوده اند، اما در دوران معاصر کیفیت زندگی به موضوع مطالعه‌ی دانشمندان تبدیل شده است، زیرا آنها به این واقعیت پی برده‌اند ک

Share

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *