پایان نامه درباره پیشرفت تحصیلی/نظریه هویت برزونسکی

0 Comments

به نظر مارسيا تعهد در برگيرنده چهار مولفه اصلي است:

1) نوجواني كه متعهد مي شود، مسيري را با شناخت انتخاب مي كند ورفتار وي با تعهدات او همسو وهمگون است.

2) فعاليت ها جهت دار بوده و رو به سوي تكميل طرح ها و برنامه هاي انتخاب شده دارد.

3) نوجوان طرح ريزي واقعي را برآينده  خويش بنا مي نهد وجهت گيري واقعي او به آينده مستقيما با تعهدات او مرتبط است.

4) نوجوان به امكان تغيير اذعان دارد و مي تواند آن را به تواناييهاي فردي و فرصت هاي اجتماعي مربوط سازد. به جز در شرايط كامل فشارآور، اشتياق زيادي براي تغيير نشان       نمي دهد. اين وضع به معناي انعطاف پذيري وجود نيست، بلكه به معني بي ميلي نسبت به ترك آسان مسيري است كه با شناخت و مطالعه انتخاب شده است (رفیعی ، 1385).

مارسيا وضعيت رشد هويت نوجوانان را در زمينه هاي بينش مذهبي، جهت گيري جنسيتي و يك مجموعه از ارزشهاي سياسي مشخص كرده است.

در اين طبقه بندي چهار نوع هويت براي نوجوانان مشخص مي شود:

1) پراکندگی هویت[1] : اين گروه از نوجوانان، هنوز به مسائل هويت خود فكر نمي كنند و اگر هم به اين موضوع فكر كرده باشند نتوانستند خود را به يك جهت گيري آينده نگر برسانند.

2) تسليم طلبي[2] : نوجوانان اين گروه افرادي هستند كه بدون تجربه هيچ گونه بحراني، براي تصميم گيري درباره هويت خودشان، خود را تسليم نظر والدين كرده اند بي آنكه به ارزيابي نظر آنان بپردازند.

3) تاخير[3] : اين خصوصيت بيانگر وضعيت نوجواني است كه با بحران هويت درگير هستند و اگر چه فعالانه در تلاش براي كشف ارزشها و علايق و بينش ها و حرفه مورد نظر خود هستند، اما هنوز نتوانسته اند تصميم روشني در اين مسائل  اتخاذ كنند.

4) پيشرفت هويت[4] :  نوجواناني كه هويت خود را شكل داده اند كساني هستند كه به يك تعهد شخصي درباره حرفه يا بينش مورد نظر خود – ياهر دو مورد – به مرحله ثبات و استحكام رسيده اند (لطف آبادي ، 1378).

 

نظریه برزونسکی

برزونسکی هویت را یک نظریه راجع به خویشتن[5]  می‌داند و معتقد است که افراد با سبک‌ها و شیوه‌های مختلف به نظریه پردازی راجع به خود می‌پردازند (برزونسکی ،2003).

مدل برزونسکی

برزونسکی مدلی ارائه کرده است که روی تفاوت‌های فردی در زمینه پیدایش شناختی- اجتماعی نوجوانان در رویارویی یا اجتناب از سازماندهی یا سازماندهی مجدد مسائل مربوط به هویت تاکید می‌کند. در سه دهه اخیر اغلب تحقیقات مربوط به هویت براساس پایگاه‌های چهارگانه هویتی که توسط مارسیا مطرح شد انجام شده است. یکی از محدودیت‌های مدل پایگاهی هویت این است که جنبه‌های گوناگون هویت از قبیل : فرآیند، محتوی و ابعاد ساختاری، در قالب دسته بندی افراد در این چهار پایگاه از هم متمایز نمی‌شود.

[1] – identity diffussion

[2] – fore closure

[3] – moratorium

[4]– identity achievement

[5]–  theory of oneself

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی رابطه سبک های دلبستگی و سبک های هویت با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پیش دانشگاهی شهر قزوین