پایان نامه درمورد نقش پلیس:اقدامات پیشگیرانه پلیس

پایان نامه درمورد نقش پلیس:اقدامات پیشگیرانه پلیس

اقدامات پیشگیرانه

دیدگاه های مختلفی در مورد دسته بندی اقدامات پیشگیرانه از جرم وجود دارد.مثلاً استانویچ۲    (۱۹۹۱)اقدامات پیشگیرانه را به دو دسته تقسیم کرده است. وی در نخستین دسته بندی، پیشگیری از جرم را در سه خصیصۀ کلی توصیف می کند که به عنوان پیشگیری اولیه۳، پیشگیری ثانویه۴ و پیشگیری ثالثیه۵  از آنها نام برده شده است.

دومین گروه از اقدامات پیشگیرانه شامل دسته بندی هایی مانند دسته بندی اومالی و ساتن۶ (۱۹۹۷)است که مطابق آن رویکردهای پیشگیری از جرم بر اساس کاهش فرصت های جرم یا پیشگیری اجتماعی دسته بندی شده اند.

مشابه همین تقسیم بندی، تونری و فارینگتون[۱]( ۱۹۹۵) راهبردهای پیشگیری از جرم را با عناوین پیشگیری انتظامی[۲]، پیشگیری توسعه ای[۳] پیشگیری جامعوی[۴] و پیشگیری وضعی[۵] تقسیم می کنند؛ در حالی که باتومس(۱۹۹۰) از پیشگیری های وضعی، اجتماعی و توسعه ای سخن می گوید.

 

گفتار دوم : اقدامات قضایی

منظور از اقدامات پلیس در کاهش آسیب های ناشی از جرم، هرگونه اقدام پلیسی است که منجر به یک یا چند مورد از نتایج ذیل شود:

  1. ۱٫ آلام روحی و روانی بزه دیده و یا بستگان او کاهش یابد؛
  2. ۲٫ خسارات بزه دیده به طور کامل، مناسب و به موقع جبران شود؛

.۳ اموال بزه دیده به خوبی حفظ شده و هرچه سریعتر به او بازگردانده شود؛

.۴ بزه دیده با کمترین هزینه و صرف وقت به حقوق قانونی خود دست یابد؛

  1. ۵٫ بزه دیده احساس امنیت کرده و جامعه و نظام عدالت کیفری (و به ویژه پلیس)را حامی خود بداند؛

.۶  مجرم به کیفر قانونی خود برسد.

پلیس وظیفه دارد مطمئن شود صدمات اولیه وارد بر بزه دیدگان و نیز صدمات وآسیب های ثانویه (که ممکن است ناشی از درگیر شدن در فرایند کیفری باشد) به حداقل کاهش یابد . هنگامی که بزه دیدگان خدمتی را به پلیس ارائه می کنند (مانند ارائه دلایل و مدارک)از پلیس هم انتظار می رود که به بزه دیدگان خدماتی ارائه کند. این خدمات لازم است چیزی فراتر از یک عدالت ترمیمی حرفی و کلامی به

گونه ای که واقعاً موجب رضایت بزه دیدگان واقع شود.[۶]

عدم توجه لازم به بزه دیده از سوی پلیس و کوتاهی در رسیدگی به شکایت او،موجب گسترش انتقام خصوصی و تبدیل بزه دیده به بزهکار آینده میشود؛ چراکه برخی بزهکاران علت جرائم خشونت آمیز خود را بزه دیدگی قبلی خود دانسته اند که به خوبی به آن ها رسیدگی نشده است.

بر اساس مواد ۱۵و ۱۶ق.آ.د.د.ع.ا : وظایف کلی پلیس به عنوان یکی از ضابطان قضایی که تحت نظارت و تعلیم مقام قضایی عمل می کند، عبارتند از : ۱٫کشف جرم؛۲٫ حفظ آثار و دلایل جرم؛ .۳بازجویی مقدماتی؛ .۴ جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم؛ .۵ تشکیل پرونده قضایی؛ .۶ ابلاغ اوراق قضایی؛ .۷ اجرای تصمیمات قضایی.

 

بند اول : اقدامات ناظر به کشف جرم

در این بند پس از آشنایی با مفهوم کشف جرم، اقدامات ناظر به کشف جرم را که شامل جرائم مشهود و غیرمشهود است، مورد بررسی قرار می دهیم.

[۱] Tonry and Farrington.

[۲] Law enforcement Prevention.

 

[۳] Developmental Prevention.

[۴] Community Prevention.

 

[۵] Situational prevention.

 

۱ کارولین، هویل، عدالت ترمیمی، بزه دیدگان و پلیس ،ترجمه محمد بارانی و حمیدرضا نیکوکار، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، ۲۰۰۸ ،ص۸۰۱٫

 

 

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

Share