پایان نامه درمورد چابکی سازمانی//مفهوم هم آهنگ سازی

پایان نامه درمورد چابکی سازمانی//مفهوم هم آهنگ سازی

هم آهنگ سازی

هم آهنگ سازی اصولا به مکانیسم هایی اشاره دارد که موجب پیوستگی میان اجزاء نظام می گردد. این بعد شامل اقداماتی می شود که به اعضا حس متعلق بودن به یک نظام را می دهد و یا تلاش می کند تا افراد، فرایندها و رویه ها را به عنوان اجزای نظام در کنار هم نگه دارند. متخصصان توسعه ی منابع انسانی می توانند اقدامات زیر را برای توسعه ی این بخش انجام دهند:

 • تضمین وجود ارتباط معنادار میان بخش های مختلف سازمان (افراد و سایر زیرنظام ها)
 • مشارکت فعال در فعالیت های یادگیری و عملکردی
 • ایجاد شبکه های یادگیری به منظور تحقق یادگیری مداوم فعالیت های کاری
 • فراهم آوردن امکان تسهیم دانش و اندوخته ها برای تمامی ذی نفعان سازمان
 • فراهم آوردن امکان آموز شهای چندگانه برای توسعه افراد در راستای انجام وظایف
 • خارج از قلمرو محدود شغلی خود (فراهم آوردن امکان تحقق چرخه شغلی)
 • طراحی و اجرای فعالیت ها و کارگاه های تیمی
 • تسریع و توسعه مسیرهای ارتباطی در سازمان
 • توسعه اینترانت و شبکه های داخلی ارتباطی برای کارکنان (کالاهان و داویلا،۲۰۰۴).

۲-۲-۱۲ موفقیت

موفقیت به اقداماتی اشاره دارد که حرکت منابع در جهت رسیدن به اهداف نظام را مدنظر دارند .به عبارت دیگر، این اقدامات کمک می کنند تا نقشه ای برای رسیدن به اهداف توسط توسعه ی منابع انسانی ایجاد شود. اقدامات زیر نمونه ای از فعالیت های توسعه ی منابع انسانی برای تحقق این بخش از مدل می باشد:

 • توجه ذهنی به مقوله های مرتبط با آموزش؛ زیرا آموزش مؤثر برای تحقق اهداف سازمانی ضروری است.
 • طراحی و اجرای دوره های آموزشی و توسعه ی مهارت های رهبری از طری ق مربی گری، استاد- شاگردی، جلسات رسمی، سمینار یا بسته های آموزشی (توسعه ی مهارت های رهبری به حرکت بهتر منابع در راستای رسیدن به اهداف سازمانی کمک می کند)
 • انجام فعالیت های برنام هریزی مانند برنامه ریزی سناریو و برنامه ریزی استراتژیک؛
 • تهیه و تدارک استانداردهای اخلاقی، ارزشی و رفتاری (کالاهان و داویلا، ۲۰۰۴).

۲-۲-۱۳ انطباق

اقدامات انطباقی، اقداماتی هستند که کمک می کنند تا نظام به منظور کسب اطلاعات و منابع از محیط خارجی، خود را با محیط متغیر تطبیق دهد. در راستای توسعه ی این بخش، اقدامات زیر توسط متخصصان توسعه ی منابع انسانی می تواند انجام گیرد:

 • الگوبرداری[۱] از رهبران و پیشگامان موفق سازمان ها، به عنوان ابزاری برای درک چگونگی رسیدن به موفقیت؛
 • اعزام کارکنان برای دور ههای آموزشی خارج از سازمان؛
 • تحقق امکان جست وجوی اطلاعات در سازمان؛
 • فراهم سازی امکان جمع آوری نظریه های مرتبط با حوزه های کاری؛
 • شبکه سازی میان افراد و گروه های دارای حوزه های مشترک شغلی، رشته ای، تخصصی و سازمانی (کالاهان و داویلا،۲۰۰۴).

 

[۱] . Benchmarking

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی تاثیر توسعه منابع انسانی در دستیابی به چابکی سازمانی در شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام  

Share