پایان نامه رابطه ادراک حمایت اجتماعی با کیفیت زندگی و نشاط اجتماعی

پایان نامه رابطه ادراک حمایت اجتماعی با کیفیت زندگی و نشاط اجتماعی

دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

دانشکده علوم انسانی و تربیتی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته جامعه شناسی

 

 

عنوان

رابطه ادراک حمایت اجتماعی با کیفیت زندگی و نشاط اجتماعی

در میان افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان بناب

در فایل دانلودی نام نگارنده و استاد راهنما موجود است

 

 

تابستان 1396

 

 

 

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی رابطه ادراک حمایت اجتماعی با کیفیت زندگی و نشاط اجتماعی می باشد. بدین منظور جامعه آماری تحقیق افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان بناب می باشند که از بین تمامی افراد که تعدادشان در سال 1395، برابر با 3024 نفر بود، 340 نفر با بهره گرفتن از فرمول کوکران به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. برای سنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی، پرسشنامه سنجش نشاط اجتماعی آکسفورد و حمایت اجتماعی درک شده (MSPSS) استفاده شده است. نتایج تحلیل فرضیه های تحقیق که با بهره گرفتن از روش همبستگی پیرسون انجام یافت، نشان می دهد که ادراک حمایت اجتماعی با کیفیت زندگی و نشاط اجتماعی رابطه ای مثبت و معنادار دارد. همچنین مولفه های ادراک حمایت اجتماعی که شامل: ادراک حمایت اجتماعی توسط خانواده، دوستان و افراد خاص می باشد با کیفیت زندگی و همچنین با مولفه های نشاط اجتماعی که شامل: رضایت از زندگی، حرمت خود، رضایت خاطر، خلق مثبت و انرژی مثبت می باشد، رابطه ای مثبت و معنادار دارد.

 

کلمات کلیدی: حمایت اجتماعی، کیفیت زندگی، نشاط اجتماعی، کمیته امداد امام خمینی (ره)

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق. 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسئله. 3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق. 7

1-4- اهداف تحقیق. 9

1-4-1- اهداف اصلی.. 9

1-4-2- اهداف فرعی.. 9

1-5- فرضیه های پژوهش… 10

1-5-1- فرضیه های اصلی.. 10

1-5-2- فرضیه های فرعی.. 10

1-7- فرایند اجرایی تحقیق. 12

1-8- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 12

1-9- سازماندهی تحقیق. 15

فصل دوم : مروری بر ادبیات موضوع. 16

2-1- مقدمه. 17

2-2- کیفیت زندگی.. 17

2-2-1- تعریف کیفیت زندگی.. 18

2-2-2- ابعاد کیفیت زندگی.. 20

2-3- نشاط اجتماعی.. 24

2-3-1- شادی و نشاط چیست؟. 24

2-3-2- ماهیت شادی چیست؟. 28

2-3-3- نشاط اجتماعی چیست؟. 29

2-4- حمایت اجتماعی درک شده 32

2-5- مطالعات تجربی.. 40

2-5-1- مطالعات داخلی.. 40

2-5-2- مطالعات خارجی.. 48

2-6- خلاصه و جمع بندی.. 51

فصل سوم: روش شناسی تحقیق. 53

3-1- مقدمه. 53

3-2- نوع تحقیق. 54

3-3-  معرفی جامعه آماری.. 54

3-4-  روش نمونه گیری.. 55

3-5- ابزارهای گردآوری داده 55

3-6-  روایی و پایایی ابزار سنجش… 56

3-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 57

3-8- متغیرهای تحقیق. 57

3-9- جمع بندی فصل سوم. 58

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 59

4-1- مقدمه. 59

4-2- تحلیل‌های توصیفی.. 60

4-2-1- جنسیت.. 60

4-2-2- سن.. 61

4-2-3- تحصیلات.. 62

4-2-4- وضعیت تاهل. 63

4-3-  تحلیل‌های تک متغیره 64

4-3-1- شاخص‌های توصیفی.. 64

4-3-2- بررسی نرمال بودن متغیرها 65

4-3-3- آزمون میانگین.. 67

4-4- تحلیل‌های دومتغیره 68

4-4-1- همبستگی پیرسون. 68

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات.. 80

5-1-مقدمه. 81

5-2-نتایج در راستای یافته‌های تحقیق. 81

5-3-نتیجه‌گیری کلی و بحث.. 85

5-4-پیشنهادات تحقیق. 86

5-4-1- پیشنهادات کاربردی.. 86

5-5-پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 87

5-6-محدودیت‌های تحقیق. 87

5-7-محدودیت‌های خارج از اختیار محقق. 89

5-8- جمع‌بندی فصل پنجم. 89

منابع. 90

پیوست و ضمائم. 94

 

 

فهرست جداول

جدول (3-1): تعداد سولات پرسشنامه به تفکیک ابعاد مختلف… 56

جدول(3-2): آلفای کرونباخ مربوط به هر گویه. 56

جدول (3-3): متغیرهای تحقیق.. 57

جدول (4-1): توزیع فراوانی جنسیت پاسخ‌دهندگان. 60

جدول(4-2): توزیع فراوانی تحصیلات پاسخ‌دهندگان. 61

جدول(4-3): توزیع فراوانی تحصیلات پاسخ‌دهندگان. 62

جدول(4-4): توزیع فراوانی وضعیت تاهل.. 63

جدول (4-2): شاخص‌های توصیفی متغیرهای تحقیق.. 65

جدول(4-3): آزمون کولموگروف اسمیرنف… 66

جدول (4-4): آزمون میانگین متغیرهای تحقیق.. 68

جدول (4-5): همبستگی پیرسون برای فرضیه اصلی 1. 69

جدول (4-6): همبستگی پیرسون برای فرضیه اصلی 2. 70

جدول (4-7): همبستگی پیرسون برای رابطه ادراک حمایت اجتماعی  توسط خانواده با کیفیت زندگی.. 70

جدول (4-8): همبستگی پیرسون برای رابطه ادراک حمایت اجتماعی  توسط دوستان با کیفیت زندگی.. 71

جدول (4-9): همبستگی پیرسون برای رابطه ادراک حمایت اجتماعی  توسط افراد خاص با کیفیت زندگی.. 71

جدول (4-10): همبستگی پیرسون برای رابطه ادراک حمایت اجتماعی توسط خانواده با رضایت از زندگی.. 72

جدول (4-11): همبستگی پیرسون برای رابطه ادراک حمایت اجتماعی توسط خانواده با خلق مثبت… 73

جدول (4-12): همبستگی پیرسون برای رابطه ادراک حمایت اجتماعی توسط خانواده با حرمت خود. 73

جدول (4-13): همبستگی پیرسون برای رابطه ادراک حمایت اجتماعی توسط خانواده با رضایت خاطر. 73

جدول (4-14): همبستگی پیرسون برای رابطه ادراک حمایت اجتماعی توسط خانواده با انرژی مثبت… 74

جدول (4-16): همبستگی پیرسون برای رابطه ادراک حمایت اجتماعی توسط دوستان با رضایت از زندگی.. 74

جدول (4-17): همبستگی پیرسون برای رابطه ادراک حمایت اجتماعی توسط دوستان با خلق مثبت… 75

جدول (4-18): همبستگی پیرسون برای رابطه ادراک حمایت اجتماعی توسط دوستان با حرمت خود. 75

جدول (4-19): همبستگی پیرسون برای رابطه ادراک حمایت اجتماعی توسط دوستان با رضایت خاطر. 76

جدول (4-20): همبستگی پیرسون برای رابطه ادراک حمایت اجتماعی توسط دوستان با انرژی مثبت… 76

جدول (4-21): همبستگی پیرسون برای رابطه ادراک حمایت اجتماعی توسط افراد خاص با رضایت از زندگی.. 77

جدول (4-22): همبستگی پیرسون برای رابطه ادراک حمایت اجتماعی توسط افراد خاص با خلق مثبت… 77

جدول (4-23): همبستگی پیرسون برای رابطه ادراک حمایت اجتماعی توسط افراد خاص با حرمت خود. 78

جدول (4-24): همبستگی پیرسون برای رابطه ادراک حمایت اجتماعی توسط افراد خاص با رضایت خاطر. 78

جدول (4-25): همبستگی پیرسون برای رابطه ادراک حمایت اجتماعی توسط افراد خاص با انرژی مثبت… 78

فهرست اشکال و نمودارها

نمودار (4-1): توزیع فراوانی جنسیت پاسخ‌دهندگان. 61

نمودار (4-2): توزیع فراوانی سن پاسخ‌دهندگان. 62

نمودار (4-3): توزیع فراوانی تحصیلات پاسخ‌دهندگان. 63

نمودار (4-4): توزیع فراوانی وضعیت تاهل. 64

 

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

 

1-1- مقدمه

مهمترین مؤلفه در ایجاد نشاط و به دنبال آن گسترش فعالیت های سازنده در زندگی فردی و اجتماعی انسان ها، شاخص سطح رضایت یا احساس رضایت مندی افراد از شرایط فردی و اجتماعی است  و به میزانی که شاخص های نارضایتی و یا رضامندی رشد یا کاهش یابد، احساس نشاط اجتماعی دستخوش تغییر می گردد و بدیهی است که کاهش این عامل منجر به برخی آسیب های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی می شود. افراد پر نشاط سالم تر بوده و عمر طولانی تری خواهند داشت (زیدانسک[1]، 2007) و به سایر مردم و مشکلات اجتماعی علاقه مندتر هستند، به علاوه مهارت های خود را بیشتر برآورد کرده و برای برنامه ریزی زندگی بهتر تصمیم می گیرند. نشاط در زندگی، احساس خوشبختی، اعتماد متقابل، احساس تعهد و نشانه ای از نگرش های مثبت نسبت به جهان و محیطی که فرد در آن زندگی می کند را در بر می گیرد.

انسان همواره به دنبال دستیابی به رفـاه، آسـایش و شادی بـوده اسـت. بـا پیشـرفت و ارتقـای سـطح بهداشت جوامع انسانی، توجه به مسائل ذهنی و عینی درباب رفاه اهمیـت زیـادی پیـدا کـرد و رفته رفته مفاهیمی چون کیفیت زندگی و نشاط دربرابر طول عمر و درمان قرار گرفت. کیفیت زندگی توصیفی است از وضعیت بهزیستی جسـمانی، احساسـی و اجتمـاعی فـرد و توانایی تأثیر آنها بر زندگی روزمره او. این پدیده هم مانند مسائل اجتمـاعی دیگـر تحـت تـأثیر عوامل اجتماعی متعددی شکل می گیرد؛ ازجمله حمایت اجتماعی، سرمایه اجتماعی و وضـعیت اقتصادی – اجتماعی.

حمایت اجتماعی ازطریق ایفای نقش واسطه ای میان عوامل تنش زای زندگی و بروز مشـکلات جسمی و روانی باعث کاهش تنش مشکلات مختلف افراد از جمله اقتصادی، روانی شده، افزایش طول عمر و بهبود مراقبت های بهداشـتی و در پایان بهبود کیفیت زندگی  و نشاط اجتماعی افراد می شود. بـراین اسـاس، بـه نظـر مـی رسـد حمایـت اجتمـاعی می تواند تنش های عاطفی و روانی افراد تحت تکفل کمیته امداد امام خمینی (ره) را کـاهش دهـد و جریـان جامعه پذیری مجدد آنها را تسهیل کند و کیفیت زندگی ایشان را نیز ارتقا بخشد.

 

1-2- بیان مسئله

به استناد اساسنامه، بیانیه چشم انداز کمیته امداد امام خمینی(ره)، که برگرفته از آرمانهای انقلاب، سیاست های کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی و قانون اساسی است، ایجاد، تقویت و توسعه شبکه ارتباطی و حمایتی مردمی کارامد در جهت افزایش بهره وری، ماندگاری و اثربخشی عرضه خدمات حمایتی به نیازمندان و اقشار آسیب پذیر جامعه و هم چنین پیشتازی در احیا و ترویج سنت های حسنه اسلامی و تقویت همبستگی های اجتماعی و حفظ همگرایی مردم با نظام اسلامی و تأمین اصل عدالت و رضایت اجتماعی به عنوان ویژگیهای اصلی قید شده است و ضرورتی انکارناپذیر دارد. تعیین جایگاه، نوع فعالیت ها، ساختار تشکیلاتی، چگونگی تعامل، روش های سازماندهی و نظارت، ضرورت های هماهنگی، آسیب شناسی طرح و بسیاری از موضوعات دیگر، مسائلی است که باید در زمینه شکل گیری و ایجاد این تشکل های مردمی در بهره گیری از توان و ظرفیت های بالقوه مردمی در جهت بالا بردن کیفیت زندگی و نشاط خانواده های هدف، تبیین و تشریح شود (رضائی تبار و همکاران، 1391).

احساس شادی و نشاط یکی از ضروری ترین خواسته های فطری و نیازهای روانی انسان به شمار می رود و به دلیل تأثیرات عمده بر سالم سازی و بهسازی جامعه، مدت مدیدی است ذهن آدمیان را به خود مشغول کرده است؛ به طوری که امروزه بسیاری از ملل به نوعی درصدد ایجاد یک جامعه سالم و با نشاط هستند؛ زیرا به نظر می رسد احساس شادی از یک سو انسان ها را برای زندگی بهتر و بازدهی بیش تر آماده می کند و از سوی دیگر به دلیل ویژگی مسری بودن آن، بستگی های فرد را با محیط اجتماعی خودش گسترده می کند (فرجی و خادمیان، 1392: 89). همچنین نشاط اجتماعی موجب حفظ سلامتی و تاحدودی طول عمر افراد می شود. نشاط می تواند سلامت جسمانی را نیز بهبود بخشد، افرادی که شاد هستند احساس امنیت بیش تری می کنند و آسان تر تصمیم می گیرند و دارای روحیۀ مشارکتی بیش تری هستند و نسبت به کسانی که با آنها زندگی می کنند بیش تر احساس رضایت می کنند و از سلامت اجتماعی بالاتری نیز برخوردارند و در واقع می توان گفت دارای کیفیت زندگی بالاتری نیز می باشند (بخارایی و همکاران، 1394). از این رو مادامی که شهروندان احساسی شادی کنند، همواره در خدمت به شهر و افراد جامعه اهتمام بیشتری می ورزند. از این منظر نقش شادی و نشاط در زندگی افراد به حدی بسزاست که متفکر اجتماعی راسکین براین نکته تأکید می ورزد ک: ثروتمندترین کشور، کشوری است که بیشترین افراد شاداب را زیر بال خود داشته باشد (رضادوست و فاضلی، 1391).

کیفیت زندگی توصیفی است از وضعیت بهزیستی جسمانی، احساسی و اجتماعی فرد و توانایی تأثیر آنها بر زندگی روزمره او. کیفیت زندگی یک سازه چند بعدی و پیچیده به معنای ادراک از وضعیتی که افراد در آن زندگی می کنند و ادراک از زمینه فرهنگی و نظام ارزشی که در آن قرار دارند، می باشد که این ادراک بر اساس اهداف، انتظارات، استاندارها و علائق آنها است (خو و او[2]، 2014).کیفیت زندگی ادراک فرد از جایگاه خود در زندگی و یک شاخص اصلی سلامت محسوب می شود. از آنجا که کیفیت زندگی ابعاد متعددی نظیر سلامت جسمی، بهداشت روانی، ارتباطات اجتماعی، زندگی خانوادگی، هیجان ها، کارکردهای جسمانی، معنوی و زندگی حرفه ای افراد را شامل می شود توجه به آن از اهمیت فوق العادهای برخوردار است (فیگویرا و همکاران[3]، 2009).از مهمترین متغیرهای مرتبط با کیفیت زندگی می توان به حمایت اجتماعی ادراک شده اشاره نمود. مفهوم حمایت اجتماعی ادراک شده به حمایت از منظر ارزیابی شناختی فرد از محیط و روابطش با دیگران می نگرد. نظریه پردازان حمایت اجتماعی بر این باورند که تمام روابطی که فرد با دیگران برقرار می کند، حمایت اجتماعی محسوب نمی شود. به عبارت دیگر روابط، منبع حمایت اجتماعی نیستند، مگر آنکه فرد آن ها را به عنوان منبعی مناسب یا در دسترس برای رفع نیازهای خود ادراک کند(کریستافر و همکاران[4]، 2004).گاهی کمک هایی که به فرد می شود نامناسب، بدموقع یا خلاف میل خود فرد است. بنابراین نه خود حمایت، بلکه ادراک فرد از حمایت مهم است. در نتیجه حمایت اجتماعی ادراک شده بر روی ارزیابی شناختی فرد از محیطش و سطح اطمینان فرد به اینکه در صورت لزوم کمک و حمایت در دسترس خواهد بود، متمرکز است (مارتینز و همکاران[5]، 2002).حمایت اجتماعی ادراک شده احساس ارزشمند بودن به فرد می دهد و این مساله که فرد بخشی از یک شبکه اجتماعی است به او فرصتهایی را برای ارتباط با دیگران و نیز تثبیت ارتباطات با ارزش می دهد. حمایت اجتماعی به عنوان میزان برخورداری از محبت، همراهی و توجه اعضای خانواده، دوستان و سایر افراد تعریف شده است (پترسون و همکاران[6]، 2013).

مطالعات سال های اخیر، اهمیت متغیرهای ارتباط نشاط اجتماعی، کیفیت زندگی و حمایت اجتماعی درک شده را نشان می دهند. پورحسین (1393) به بررسی رابطه بین کیفیت زندگی با نشاط کارکنان پرداخته است. نتایج تحقیق وی حاکی از ارتباط معنادار و مثبت بین کیفیت زندگی و شادابی و نشاط می باشد.

موسوی (1387) به بررسی جامعه شناختی عوامل موثر برشادمانی در سطوح خرد وکلان پرداخته است  پژوهش حاضر نشان داد: انزوای اجتماعی در سطح خرد و سرمایه اجتماعی در سطح کلان دارای اثرات مستقیم و قابل توجهی بر شادمانی می باشد. بطور کلی نتایج پژوهش های مختلف از تاثیر مثبت ادراک حمایت های اجتماعی بر کیفیت زندگی حکایت دارد. این نتایج را می توان در پژوهش های پترسون[7] و همکاران (2013)، خو و او[8] (2014) و وو[9] و همکاران (2015) مشاهده کرد که از مثبت بودن تاثیر حمایت اجتماعی بر کیفیت زندگی افراد حکایت دارند.

همچنین چین آوه و همکاران (1383) در بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی و شادکامی و تاثیر آن بر سلامت روان دانشجویان نشان دادند: حمایت اجتماعی به عنوان یک حائل یا میانجی بین استرسهای زندگی و اختلال در تندرستی عمل می کنند و هر چه شادکامی فرد بالاتر باشد نشان دهنده این است که از حمایت اجتماعی بالایی برخوردار است. در این راستا اور یت[10] و همکاران بر این باورند که فرد براساس تجارب پیشین ممکن است نتیجه گیری نماید که ازحمایت اجتماعی برخوردار است یا خیر، و چنان چه پاسخ مثبت باشد، تعامل با شبکه اجتماعی افزایش یافته و اثر منفی رویدادهای زندگی کاهش می یابد. احساس شادابی و کیفیت زندگی فرد نیز افزایش خواهد یافت.

با توجه به اهمیت مفاهیم ذکر شده و توجه به این نکته که افراد تحت حمایت کمیته امداد (ره) از نظر مالی و احیانا معنوی دچار مشکلات اساسی می باشند و قطعا دو فاکتور کیفیت زندگی و نشاط اجتماعی برای آنان جزو مسائل حیاتی می باشد و در این زمینه حمایت های اجتماعی درک شده می تواند کمک شایانی در این راستا بکند، پژوهش حاضر با بهره گرفتن از پرسشنامه های استاندارد موجود در این زمینه و تحلیل داده های جمع آوری شده در جامعه آماری مد نظر، در پی جواب دادن به این سوال اساسی می باشد که آیا ادراک حمایت اجتماعی با کیفیت زندگی و نشاط اجتماعی افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) در شهرستان بناب رابطه دارد؟

 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

گوناگونی مشکلات و گرفتاری های اقشار پایین دست جامعه به همراه احساس مسئولیت شرعی و انسانی گروهی از نیکوکاران نوعدوست، موجب پیدایش گونه های مختلفی از سازمان های مردم نهاد از نوع مؤسسات خیریه و عام المنفعه در سطح کشور شده است به گونه ای که با عرضه خدمات پراکنده و بدون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارتهای لازم، تعداد آنها روز به روز در حال افزایش است. عرضه خدمات موازی، تداخل وظایف، نداشتن تعریف روشن از جامعه هدف، نداشتن پشتوانه های مالی لازم و کارامدی و بهره وری کم از مهم ترین مشکلات و آسیب های این گونه از سازمان های مردم نهاد ذکر شده است. کمیته امداد امام (ره) شهرستان بناب نیز در همین راستا، جهت ارائه خدمات بهتر به افراد تحت تکفل خود و ایجاد نشاط اجتماعی واقعی در آن ها و بالا بردن سطح کیفیت زندگی آنان، نیازمند شناسایی مشکلات و بهبود آن ها می باشد.

کیفیت زندگی توصیفی است از وضعیت بهزیستی جسمانی، احساسی و اجتماعی فرد و توانایی تأثیر آنها بر زندگی روزمره او. این پدیده هم مانند مسائل اجتماعی دیگر تحت تأثیر عوامل اجتماعی متعددی شکل می گیرد؛ ازجمله سرمایه اجتماعی (و ابعاد سه گانه آن: عضویت در شبکه های اجتماعی و روابط اجتماعی ، هنجار اجتماعی و اعتماد اجتماعی ) و وضعیت اقتصادی-  اجتماعی (گروسی و نقوی، 1387).

احساس شادی و نشاط یکی از ضروری ترین خواسته های فطری و نیازهای روانی انسان به شمار میرود و به دلیل تأثیرات عمده بر سالم سازی و بهسازی جامعه، مدت مدیدی است ذهن آدمیان را به خود مشغول کرده است، بطوری که امروزه بسیاری از ملل به نوعی درصدد ایجاد یک جامعهی سالم و با نشاط هستند، زیرا به نظر میرسد احساسی شادی از یک سو انسانها را برای زندگی بهتر و بازدهی بیشتر آماده میکند و از سوی دیگر ویژگی مسری بودن آن، بستگیهای فرد را با محیط گسترده می کند. از این رو مادامی که شهروندان احساسی شادی کنند، همواره در خدمت به شهر و افراد جامعه اهتمام بیشتری میورزند. از این منظر نقش شادی و نشاط در زندگی افراد به حدی بسزایست که متفکر اجتماعی راسکین براین نکته تأکید می ورزد که ” ثروتمندترین کشور، کشوری است که بیشترین افراد شاداب را زیر بال خود داشته باشد” (رضادوست و فاضلی، 1390).

حمایت اجتماعی ازطریق ایفای نقش واسطه ای میان عوامل تنش زای زندگی و بروز مشکلات جسمی و روانی باعث کاهش تنش تجربه شده، افزایش طول عمر و بهبود مراقبت های بهداشتی و در پایان بهبود کیفیت زندگی و نشاط افراد می شود. حمایت اجتماعی رل مهمی در حفظ سلامتی افراد بازی می کند و در کاهش آثار منفی استرس های فراوانی که از محیط و جامعه کسب می شود و به تبع آن بر کیفیت زندگی اثر مستقیم خواهد داشت نقش دارد و آسیب پذیری فرد را نسبت به استرس، افسردگی و انواع بیماری های روانی و جسمانی کاهش می دهد (جلیلیان و همکاران، 1390).

بنابراین این پژوهش با توجه به نقش مهم حمایت های اجتماعی درک شده در نشاط و کیفیت اجتماعی افراد، به بررسی تاثیر ادراک حمایت اجتماعی بر کیفیت زندگی و نشاط اجتماعی افراد تحت تکفل کمیته امداد امام (ره) در شهرستان بناب می پردازد و نتایج مثبت فرضیه های این پژوهش می تواند برای مدیران کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان بناب به عنوان الگو و سندی قرار گیرد تا آن ها به اهمیت درک حمایت اجتماعی افراد تحت سرپرستی اشان در جهت بهبود کیفیت زندگی و نشاط اجتماعی آن ها پی ببرند. امید است تا مدیران با توجه به نتایج این پژوهش و اهمیت آن، برنامه های لازم خود را در جهت حمایت اجتماعی افراد انجام دهند. همچنین آنان می توانند از پیشنهادات این پژوهش نیز در جهت بهبود کیفیت زندگی و نشاط اجتماعی افراد تحت سرپرستی کمیته امداد امام خمینی (ره) استفاده کنند. کمبود چنین تحقیقاتی در سازمان فوق و سایر سازمان ها، قطعا باعث عدم توجه و آگاهی نسبت به مشکلات افراد می شود.

 

1-4- اهداف تحقیق

1-4-1- اهداف اصلی

1- بررسی رابطه بین ادراک حمایت اجتماعی و کیفیت زندگی در میان افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان بناب

2- بررسی رابطه بین ادراک حمایت اجتماعی و نشاط اجتماعی در میان افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان بناب

1-4-2- اهداف فرعی

1– بررسی رابطه ادراک حمایت اجتماعی توسط خانواده با کیفیت زندگی در میان افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان بناب

2- بررسی رابطه ادراک حمایت اجتماعی توسط دوستان با کیفیت زندگی در میان افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان بناب

3- بررسی رابطه ادراک حمایت اجتماعی توسط افراد خاص با کیفیت زندگی در میان افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان بناب

4- بررسی رابطه ادراک حمایت اجتماعی توسط خانواده با ابعاد نشاط اجتماعی (رضایت از زندگی، خلق مثبت، حرمت خود، رضایت خاطر و انرژی مثبت) در میان افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان بناب

5- بررسی رابطه ادراک حمایت اجتماعی توسط دوستان با ابعاد نشاط اجتماعی (رضایت از زندگی، خلق مثبت، حرمت خود، رضایت خاطر و انرژی مثبت) در میان افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان بناب

6- بررسی رابطه ادراک حمایت اجتماعی توسط افراد خاص با ابعاد نشاط اجتماعی (رضایت از زندگی، خلق مثبت، حرمت خود، رضایت خاطر و انرژی مثبت) در میان افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان بناب

 

1-5- فرضیه های پژوهش

1-5-1- فرضیه های اصلی

1- ادراک حمایت اجتماعی با کیفیت زندگی در میان افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان بناب رابطه دارد.

2- ادراک حمایت اجتماعی با نشاط اجتماعی در میان افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان بناب رابطه دارد.

1-5-2- فرضیه های فرعی

1- ادراک حمایت اجتماعی توسط خانواده با کیفیت زندگی در میان افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان بناب رابطه دارد.

2- ادراک حمایت اجتماعی توسط دوستان با کیفیت زندگی در میان افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان بناب رابطه دارد.

3- ادراک حمایت اجتماعی توسط افراد خاص با کیفیت زندگی در میان افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان بناب رابطه دارد.

4- ادراک حمایت اجتماعی توسط خانواده با ابعاد نشاط اجتماعی (رضایت از زندگی، خلق مثبت، حرمت خود، رضایت خاطر و انرژی مثبت) در میان افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان بناب رابطه دارد.

5- ادراک حمایت اجتماعی توسط دوستان با ابعاد نشاط اجتماعی (رضایت از زندگی، خلق مثبت، حرمت خود، رضایت خاطر و انرژی مثبت) در میان افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان بناب رابطه دارد.

6- ادراک حمایت اجتماعی توسط افراد مهم زندگی با ابعاد نشاط اجتماعی (رضایت از زندگی، خلق مثبت، حرمت خود، رضایت خاطر و انرژی مثبت) در میان افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان بناب رابطه دارد.

 

[1] Zidansek

[2] Xu & Ou

[3] Figueira et al.

[4] Christopher et al.

[5] Martinez et al.

[6] Paterson et al.

[7] Paterson

[8] Xu & Ou

[9] Wu

[10] Oritt

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

تعداد صفحات : 110

قیمت :  40 هزار تومان

 

 

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com[add_to_cart id=159246]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

Share