پایان نامه راهبرد تجاری سازی:عوامل موثر بر تجاری سازی

پایان نامه راهبرد تجاری سازی:عوامل موثر بر تجاری سازی

عوامل موثر بر تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی

براساس بررسی های انجام گرفته و با توجه به مرور ادبیات مرتبط با تجاری سازی، شش جریان تحقیقاتی مرتبط با عوامل موثر بر تجاری سازی حاصل شده که در راستای مطالعات انجام شده توسطO’Shea (2004) می باشد. چهار دسته از عوامل تعیین کننده فرایند انتقال فناوری و دو دسته دیگر مرتبط با پیامدهای آن می باشد. در ادامه به هر کدام از عوامل شش گانه به تفصیل پرداخته می شود:

 

۲-۶-۱- ویژگی های فردی

تعدادی از مطالعات روی اهمیت شخصیت، انگیزش و ویژگی های تاثیرگذار روی کارآفرینی دانشگاهی تاکید می کنند. این جریان تحقیقاتی زمینه مشترکی را بیان می کنند: رفتار شرکت های زایشی، انعکاسی از اقدامات فردی است و بنابراین تاحد زیادی از  شخصیت، توانایی و یا تمایل فرد برای درگیری موفقیت آمیز در رفتار کارآفرینی تاثیر می پذیرد(دست و پتل[۱]،۲۰۰۵).

 

۲-۶-۲- عوامل  سازمانی

دانشمندان حوزه مسائل اجتماعی  که در سطوح سازمانی تحقیق می کنند، رویکرد متفاوتی درباره مطالعات حوزه فعالیت های شرکتهای زایشی دارند(اوشیا،۲۰۰۴). بخصوص، محققان تمایل دارند تا ارتباط هایی بین فعالیت های مرتبط با انتقال فناوری و سطح و ماهیت تحقیقات انجام شده مثل کیفیت محققان، ماهیت تحقیق دانشگاهی و حضور انکوباتورهای فناوری و دفاتر انتقال فناوری ایجاد کنند (مارکمن و همکاران، ۲۰۰۵).

 

۲-۶-۳- عوامل نهادی

اعتقاد جریان تحقیقاتی سوم این است که فعالیت های انتقال فناوری دانشگاهی انعکاسی از رفتار نهادی است (اوشیا،۲۰۰۴) این جریان پیشنهاد می کند که دانشگاه هایی که فرهنگ هایی دارند که از فعالیت های تجاری سازی حمایت می کنند، سطوح بالاتری از تجاری سازی و نرخ های بالاتری از فعالیت های انتقال فناوری دارند. در مقابل، محیط های دانشگاهی که کارآفرینی را تشویق نمی کنند، فعالیت های زایشی کمتری را دارند (هامفریس[۲]،۲۰۰۳).

 

۲-۶-۴- عوامل خارجی

این جریان تحقیقاتی  روی تاثیر عوامل اقتصادی کلان تری روی فعالیت های تجاری سازی دانشگاه ها تاکید می کند. سه عاملی که می توان درباره تاثیر آن ها روی فعالیت های زایشی بحث کرد،  دسترسی به سرمایه مخاطره پذیر، الزامات قانونی اختراعات ( مثل قانون بای – دول در آمریکا) و زیرساختهای دانشی در منطقه  اند(دایی و همکاران[۳]،۲۰۰۴).

براساس طبقه بندی انجام شده از کار (اوشیا،۲۰۰۴) توسط(اومام و همکاران،۲۰۰۸)چارچوب مفهومی ارائه شده است که چهار عامل تاثیر گذار  روی نرخ انجام فعالیت های انتقال فناوری و تجاری سازی بین صنعت و دانشگاه شامل ویژگی های فردی، عوامل سازمانی، عوامل نهادی و عوامل خارجی است و دو عامل عملکرد انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت و تاثیر اقتصادی انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت نیز به عنوان نتیجه انتقال فناوری وتجاری سازی در نظر گرفته می شود.

[۱] D’Este and Patel

[۲] Humphreys

[۳] Dai et al.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

عوامل موثر بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

Share